anal za kontaminace p d t k mi kovy
Download
Skip this Video
Download Presentation
Anal ýza kontaminace půd těžkými kovy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Anal ýza kontaminace půd těžkými kovy - PowerPoint PPT Presentation


  • 109 Views
  • Uploaded on

Anal ýza kontaminace půd těžkými kovy. Zpracovatel : Monika Konečná VŠB – TU OSTRAVA Vedoucí práce : Doc. Ing. Petr Rapant, CSc. Předmět analýz.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Anal ýza kontaminace půd těžkými kovy' - liesel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
anal za kontaminace p d t k mi kovy

Analýza kontaminace půd těžkými kovy

Zpracovatel : Monika Konečná

VŠB – TU OSTRAVA

Vedoucí práce : Doc. Ing. Petr Rapant, CSc.

p edm t anal z
Předmět analýz
  • V popředí zájmu je půda, která patří spolu s atmosférou a vodou mezi základní složkyživotního prostředí. Voda a vzduch se mohou pohybovat, což umožňuje ředění. Znečištění vody a vzduchu lze v podstatě omezit nebo i zcela vyloučit.

Znečištění půd rizikovými prvky je zpravidla nevratné a o to závažnější.

syst m hodnocen
Systém hodnocení
  • Hodnocení obsahu rizikových prvků v půdách je prováděno podle vyhlášky č. 13/1994 Sb., ve které jsou stanoveny maximálně přípustné hodnoty rizikových prvků ve „výluhu“ a v „celkovém obsahu“.
rizikov l tky
Arzén

Berylium

Kadmium

Kobalt

Chrom

Měď

Rtuť

Molybden

Nikl

Olovo

Vanad

Zinek

Rizikové látky
c l pr ce

Cíl práce

Návrh vhodné databáze

a naplnění údaji.

Vytvoření sady tématických

map pro sledovanou oblast

v měřítku 1:100 000.

dostupn podklady

Dostupné podklady

Data o směsných vzorcích

v papírové podobě.

Analogová mapa se zobrazením

odběrných míst v monitorované

oblasti.

monitorovan zem 16 k
Baška

Bruzovice

Dobrá

Frýdek

Kunčičky u Bašky

Lískovec

Lysůvky

Místek

Palkovice

Panské Nové Dvory

Sedliště

Skalice

Staré Město

Staříč

Sviadnov

Žabeň

Monitorované území 16 k.ú.
metoda odb ru p dn ch vzork

Metoda odběru půdních vzorků

Odběr půdních vzorků se uskutečnil v říjnu 1995.

Z důvodu finanční náročnosti bylo lokalizováno 200 odběrných míst v celé sledované oblasti.

Odběrné místo je tvořeno pěti až deseti bodovými vzorky, které jsou od sebe rozmístěny ve vzdálenosti i několika desítek metrů.

Bodový vzorek půdy je odebírán do maximální hloubky 30 cm.

chemick vyhodnocen

Chemické vyhodnocení

Laboratorní analýzy byly provedeny firmou EKOCENTRUM v Ostravě – Martinově.

Měření hodnot pH půdních vzorků bylo provedeno ve firmě ZEMPOLA sdružení Hnojník.

sou adnice odb rn ch m st

Souřadnice odběrných míst

Souřadnice x a y odběrného místa byla určována ze Základní mapy 1 : 10 000. Z pozemku, kde se uskutečnil odběr půdního vzorku, byl nalezen přibližný střed, který určuje odběrné místo směsného vzorku.

datab ze

Databáze

Na základě prostudovaných podkladů jsem navrhla databázi, která se skládá ze sedmi tabulek nutných pro přehlednou evidenci všech potřebných dat.

seznam tabulek
Odběrné místo

Adresář katastrálních území

Adresář mapových listů

Druh pozemku

Výluh

Totální obsah

pH

Seznam tabulek
vizualizace dat

Vizualizace dat

Mapové výstupy byly provedeny v produktu ArcView společnosti ESRI.

K dispozici jsem měla vektorovou vrstvu 2pr3802.dgn, která zobrazuje okres Frýdek – Místek.

Naprogramovanou db ve formátu .mdb jsem přeexportovala do formátu

dBase.

mapov v stupy

Mapové výstupy

Mapové výstupy tvoří kolekci 10 – ti tématických map v měřítku 1:100000.

Byly zvoleny tři třídy pro klasifikaci znečištění zemědělských půd.

První třída – nedochází k překročení limitu.

Druhá třída – limit není překročen, ale blíží se k hraničním hodnotám.

Třetí třída – stanovený limit byl překročen.

t matick mapy v m tku 1 100 000
Výluh kadmia

Výluh olova

Výluh zinku

Výluh arzénu

Totální obsah kadmia

Totální obsah olova

Totální obsah zinku

Totální obsah arzénu

Odběrná místa v katastrálních územích

Klad mapových listů ZM 1:10 000

Tématické mapy v měřítku 1:100 000
z v r

Závěr

Ve sledované oblasti byly překročeny limitní hodnoty dle vyhlášky č. 13/1994 Sb.:

Výluh u prvků: kadmium, olovo, arzén a

zinek.

Totální obsah u prvků: kadmium a zinek.

Kontaminované půdy se nacházejí v oblasti Válcoven plechu ve Frýdku a v zastavěné oblasti města.

mo nosti n vaznosti na pr ci
Možnosti návaznosti na práci
  • Přehled počtu vzorků překračujících limit hodnot dle katastrálních území.
  • Přehled průměrných hodnot jednotlivých prvků dle katastrálních území.
  • Rozpětí čerpání limitní hodnoty pro jednotlivé prvky.
  • Vyhodnocení půd dle půdní kyselosti v jednotlivých katastrech.
  • Vyhodnocení počtu nadlimitních hodnot dle druhu pozemku.
  • Srovnání výsledků měření s jinými lokalitami a studiemi.
pod kov n

Poděkování

Chtěla bych poděkovat panu RNDr. Miroslavu Konečnému, CSc. z firmy ZEMPOLA sdružení za poskytnutí vstupních dat a za informace v oblasti životního prostředí a panu Doc. Ing. Petru Rapantovi, CSc. za vedení mé bakalářské práce.

ad