TSHAJ TXOJ MOO ZOO - PowerPoint PPT Presentation

libitha
tshaj txoj moo zoo n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TSHAJ TXOJ MOO ZOO PowerPoint Presentation
Download Presentation
TSHAJ TXOJ MOO ZOO

play fullscreen
1 / 17
Download Presentation
TSHAJ TXOJ MOO ZOO
1971 Views
Download Presentation

TSHAJ TXOJ MOO ZOO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TSHAJ TXOJ MOO ZOO Xibhwb Ntxoov Yias VajOctober 26, 2004

 2. Mathais 28:18-20 • “Tagnrho cov hwjchim saum ntuj ceebtsheej thiab hauv ntiajteb no tau muab rau Kuv lawm. Yog li ntawd musmuab txhua lub tebchaws ua thwjtim, ua kevcai ntxuav rau lawv rau ntawm lub npe Vaj Leejtxiv thiab Vaj Leejtub thiab Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv, thiab qhia kom lawv mloog txhua yam Kuv tau qhia rau nej. Thiab Kuv yeej yuav nrog nej nyob mus li, txog thaum lub sijhawm kawg.” NIV – YT

 3. Cov Tubtxib 1:8 • “Tiamsis nej yuav tau txais hwjchim thaum Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv los rau nej; thiab nej yuav ua Kuv cov timkhawv hauv Yeluxalees, thiab tagnrho Yudias thiab Xamalias, thiab mus txog lub ntiajteb kawg.” NIV-YT

 4. Efexaus 4:11-12 • “Yog Nws muab ibtxhia ua timthawj, ibtxhia ua xibhwb cev Vajtswv lus, ibtxhia tshaj Txoj Moo Zoo, thiab ibtxhia ua xibhwb thiab ibtxhia ua cov qhia los npaj Vajtswv cov neeg ua dejnum, kom Khetos lub cev ua tau sawv (be built up).” NIV - YT

 5. Cov ntseeg Yexus tej dejnum? • Thwjtim (Disciples) • Timthawj (Apostles) • Timkhawv (Witnesses) • Xibhwb Cev Vajtswv lus (Prophets) • Cov tshaj Txoj Moo Zoo (Evangelists) • Xibhwb coj pawg-ntseeg (Pastors) • Xibhwb qhia pawg-ntseeg (Teachers) • Npaj cov ntseeg ua (Vajtswv) dejnum • Cov ntseeg yog Vajntxwv cov xibhwb (Royal priesthoods) (1 Peter 2:9) • Cov ntseeg yog cov sawv cev (Ambassadors) – 2 Cor. 5:20 • Lwm yam dejnum…..

 6. Yog vim li cas peb yuav tau Tshaj Txoj Moo Zoo • Vajtswv hais kom txhua tus ntseeg qhia, tshajtawm, ua timkhawv, ua povthawj thiab pab cov tsis ntseeg kom lawv los ntseeg Vajtswv tus tub, Yexus Khetos ua lawv tus Cawmseej. • Ua li Yexus ua (Lk 19:10) • Mloog Yexus lus (Mt 28:18-20) • Hlub txog zejzog cov tsis tau ntseeg Yexus (Mt 23:37) • Ua li cov ntseeg yav thaud ua • Tswv Yexus txojkev hlub ua rau peb xav Tshaj Txoj Moo Zoo (2 Cor. 5:14)

 7. 5 yam ua rau cov ntseeg tsis kam mus Tshaj Txoj Moo Zoo • Ntshai neeg tsis txais (rejection) • Ntshai lwm tus yuav hais yus (what other might think) • Kuv tsis zoo qhia rau cov phoojywg (cannot share with co-workers) • Kuv tsis paub yuav hais li cas (I don’t know what to say) • Tsis mob siab txog cov tsis ntseeg (indifference to the non-Christians) • Koj puas mus Tshaj Txoj Moo Zoo (do you share the Gospel with others)?

 8. Cov Hmoob tsis ntseeg Yexus ntseeg dabtsi? • Ua neeb ua yaig, hu plig & fivyeem • Cia siab rau tus txivneeb • Xwm kab • Pehawm pogkoob yawgkoob • Ua khawvkoob, saib tes, etc. • Hu dabteb dabchaw, hu ntuj, etc. • Ntshai Dabntxwgnyoog • Thaum tuag mus rau ntuj txiag tebtsaus….. • Thawjthiab…..

 9. Ntseeg Yexus yog ntseeg li cas? • Yexus tuag zam peb lub txim, theej peb lub txhoj, kovyeej txojkev tuag mus tas ibtxhis, thiab muab kev ywjpheej rau peb ntawm Dabntxwgnyoog, kev txhaum thiab kev ntiajteb • Dim kev txiavtxim hnub ntiajteb kawg • Mus nyob ntuj ceebtsheej

 10. Yam dabtsi thiaj muab tau kev ntseeg rau cov tsis ntseeg? • Txoj Moo Zoo muab kev ntseeg (Loos 1:16) • Kev ntseeg muaj dhau los ntawm kev tau hnov Vajtswv Txojlus (Loos 10:17) • Kev ntseeg muaj dhau los ntawm txoj kevcai ntxuav (Cov Tubtxib 2:38-39)

 11. Hmoob coob npaum li cas & pestsawg leej ntseeg Yexus • World – 12,000,000 _______________ • USA – 300,000 ___________________ • Other States _____________________ • WI – 50,000 ______________________ • Milwaukee – 13,000 ________________ • Sheboygan – 6,000 _________________ • Manitowoc – 2,000 _________________ • Green Bay – 5,000 _________________ • Appleton – 4,000 __________________ • Neenah – 800 _____________________ • Menasha – 700 ____________________ • Oshkosh – 2,500 ____________________ • Fond du Lac – 900 __________________ • Madison – 3,000 ____________________ • Eau Claire – 2,000 ___________________ • Menomonee – 500 ___________________ • Wausau – 6,000 _____________________ • Stevens Point – 1,000 ________________ • WI Rapids – 400 ____________________ • Sun Prarie – 300 ___________________ • Others…..1,900 ____________________

 12. Hmoob ntseeg Yexus coob npaum li cas? • CMA ______________________ • Baptist _____________________ • Methodist ___________________ • Lutherans ___________________ • Catholic _____________________ • Assembly of God ______________ • Reformed ____________________ • Lao Evangelical _______________ • Church of Christ _______________ • Menonites ____________________ • Hmong Christian Liberty _________ • OMF, CMO, etc. _______________

 13. Yuav Pib Li Cas Tshaj Moo Zoo Li Cas? • Xaiv ib pab ua txoj haujlwm Tshaj Txoj Moo Zoo (Form anevangelism team) • Koj yuav tsum paub cov neeg koj xav mus Tshaj Txoj Moo Zoo rau. Yuav Tshaj Txoj Moo Zoo rau leejtwg? Lawv nyob qhovchaw twg? Tej lawv xav tau yog dabtsi? Cov tsis ntseeg coob li cas? Thiab lwm yam….. (know your target) • Txhua tus ntseeg npaj qhia kev ntseeg Yexus & caw cov tsis ntseeg tuaj nrog hawm Vajtswv (everyone prepare to share and invite the non-Christians to Church)

 14. Yuav siv tus qauv zoo li cas thiaj zoo? • Petus – nrog kiag tham (confrontation) Mt. 16:15 • Povlauj – Qhia muaj paus muaj ntsis (intellectual) Acts 17 • Blindman – Qhia tej uas Vajtswv tau pab (Share experiences) Jn 9 • Mathais – Kev sib raug zoo (Relationship) Lk 5:29 • Tus pojniam Xamalias – Caw tuaj mloog (Invitation) Jn 4 • Dorcus – Ua dejnum pab (Service) Acts 9:36 • Qhia li koj paub (Being yourself)

 15. Tej yam cov ntseeg tau siv los lawm….. • Study God’s Word on Evangelism • Know God’s Word • Get training on how to do evangelism • Prayer • Focus on the family & relatives • Visit new people moved into town • Outreach through groups • Building bridge to the non-Christians • Intensive programs of outreach • Through involvement & service • Seasonal specials • Reaching the adults • Reaching the youth & children • Make sundays count • Preaching • Sunday school • School & grants • Events • Visit the visitors • Knock on doors • Mailings • Tapes • CD, DVD, tracts • Talking & sharing faith with non-Christians • Inviting non-Christians to Church • Other ideas…..

 16. Koj yuav ua li cas? • Mus koom nrog pab Tshajtawm Txoj Moo Zoo • Nrog pab Tshajtawm Txoj Moo Zoo tawm tswvyim saib yuav ua zaj twg • Koj thov Vajtswv pab cov Tshajtawm Txoj Moo Zoo • Koj npaj siab nrog txhua tus tsis tau ntseeg tham thiab caw lawv tuaj hawm Vajtswv

 17. Ua Tsaug & Thov Vajtswv foom koob hmoov rau nej txhua tus