fyzika predn ka 8
Download
Skip this Video
Download Presentation
Fyzika - prednáška 8.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Fyzika - prednáška 8. - PowerPoint PPT Presentation


  • 147 Views
  • Uploaded on

Fyzika - prednáška 8. RNDr. Gibová, PhD. č.d.88, prízemie http://people.tuke.sk/zuzana.gibova/. Zopakujte si. Medzi stavové veličiny plynu patrí tlak, .............. a .............. . Súčet kinetickej a potenciálnej energie tvorí ............. energiu reálneho plynu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Fyzika - prednáška 8.' - liang


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
fyzika predn ka 8

Fyzika - prednáška 8.

RNDr. Gibová, PhD.

č.d.88, prízemie

http://people.tuke.sk/zuzana.gibova/

zopakujte si
Zopakujte si
  • Medzi stavové veličiny plynu patrí tlak, .............. a .............. .
  • Súčet kinetickej a potenciálnej energie tvorí ............. energiu reálneho plynu.
  • Vzťah U = ne = n (i/2) RT vyjadruje závislosť vnútornej energie ideálneho plynu od ............. energie a od ............. .
  • Vzťah F/S definuje ........... plynu.
  • Mechanická práca je definovaná vzťahom .............. .
  • Podľa tretieho Newtonovho pohybového zákona dve telesá pôsobia na seba ............. veľkými ................ orientovanými silami.
  • Silu vieme vyjadriť pomocou zrýchlenia aj v tvare F = _ . _ .
  • Potenciálna energia HB v malých výškach nad Zemou závisí od ............, ................ a ................... .
7 termodynamika
7. TERMODYNAMIKA

Termodynamika – popisuje stav plynu z makroskopického hľadiska

(vonkajších parametrov V, T, p), nie na úrovni atómov a molekúl.

Termodynamická sústava – súhrn alebo prienik makroskopických

objektov ohraničených v priestore, pozostávajúca z veľkého počtu

molekúl.

Rozdelenie TS.:

1. otvorené – sústava mení s okolím energiu a látku,

2. uzavreté – sústava mení s okolím energiu, ale nie látku,

3. izolované – nemení ani látku, ani energiu.

7 termodynamika 7 1 interakcie termodynamickej s stavy
7. TERMODYNAMIKA 7.1 Interakcie termodynamickej sústavy

Interakcia TS – vzájomné pôsobenie sústavy s okolím, pričom sústava

mení svoju vnútornú energiu.

1. Mechanická interakcia - ak na TS pôsobí okolie silou, ktorá koná

prácu. DU = W

2. Tepelná interakcia – proces, pri ktorom jedná TS odovzdáva energiu

druhej TS. DU = Q

7 termodynamika 7 2 prv veta termodynamick
7. TERMODYNAMIKA 7.2 Prvá veta termodynamická

1VT – teplo, ktoré je sústave dodané sa spotrebuje na to, aby sústava zvýšila svoju vnútornú energiu o DU a pritom vykonala prácu.

Q – teplo dodané sústave,

Q´- teplo odobrané sústave,

W- práca vonkajšej sily (okolia),

W´- práca plynu (sústavy).

(Q, W, DU)= J

KONTROLKA:Vyberte správne tvrdenie:

A) pri mechanickej interakcii dodávame

TS teplo,

B) pri tepelnej interakcii konáme na TS

prácu,

C) 1VT súvisí len so zmenou vnútornej energie v prípade konania práce na TS,

D) vnútorná energia TS sa môže meniť konaním práce, dodaním tepla sústave alebo aj oboma spôsobmi naraz.

7 termodynamika 7 3 objemov pr ca plynu
7. TERMODYNAMIKA 7.3 Objemová práca plynu

Objemová práca plynu – súvisí s objemovými zmenami plynu pri

konaní práce plynu a je daná integrálom zo súčinu tlaku plynu a

elementárnej zmeny objemu.

7.4 Hmotnostná a molárna tepelná kapacita

Tepelná kapacita – vyjadruje teplo, ktoré treba dodať danej látke, aby

sa jej teplota zvýšila o jeden Kelvin.

Hmotnostná tepelná kapacita – c -vyjadruje teplo, ktoré treba dodať

1 kg látky, aby sa jej teplota zvýšila o jeden Kelvin.

Molárna tepelná kapacita – C - vyjadruje teplo, ktoré treba dodať

1 molu látky, aby sa jej teplota zvýšila o jeden Kelvin.

(c)= J/kg.K (C)= J/mol.K

7 termodynamika 7 4 hmotnostn a mol rna tepeln kapacita
7. TERMODYNAMIKA 7.4 Hmotnostná a molárna tepelná kapacita

Voda = dobrý chladič, na ohrev 1 kg vody o 1K potrebujeme teplo 4190 J, pričom ak by sme toto isté teplo dodali 1 kg ortuti, tá by sa ohriala o 30 stupňov.

Morská voda 5 - krát väčšia hmot. tepelná kapacita ako pôda v prímorských oblastiach = menšie rozdiely medzi zimnými a letnými teplotami v prímorských oblastiach ako vo vnútrozemí.

8 gravita n pole
8. GRAVITAČNÉ POLE

Pole– oblasť v určitom priestore, pričom v každom bode tejto oblasti je definovaná veličina.

Fyzikálne pole– rozumieme objektívnu realitu, má svoju energiu a hmotnosť, jeho prejavom je silové pôsobenie.

Gravitačné pole – časť priestoru, kde sa prejavuje silové pôsobenie telesa na iné teleso bez vzájomného dotyku a je bezprostredne späté s hmotnosťou častíc (telies).

Gravitačná sila = gravitačná interakcia patrí medzi štyri základné interakcie:

Gravitačná a elektromagnetická – nekonečný dosah = polia,

Silná a slabá – krátky dosah na úrovni jadra.

8 gravita n pole 8 1 gravita n sila
8. GRAVITAČNÉ POLE8.1 Gravitačná sila

Newtonov gravitačný zákon – gravitačná sila –

dve telesá (HB) s hmotnosťami m a M, ktoré sa

nachádzajú vo vzájomnej vzdialenosti r, pôsobia na

seba príťažlivými silami, spadajúcimi do ich spojnice.

k – gravitačná konštanta, 6,67.10-11 Nm2 kg-2

Veľkosť gravitačnej sily – dva HB na seba pôsobia silou, ktorej

veľkosť je úmerná ich hmotnostiam a nepriamoúmerná kvadrátu ich

vzdialenosti.

Gravitačná sila medzi dvoma ľuďmi 3,2.10-7 N

Gravitačná sila medzi Zemou a Slnkom 3,557.1022 N

8 gravita n pole 8 2 intenzita a potenci l gp
8. GRAVITAČNÉ POLE8.2 Intenzita a potenciál GP

Intenzita – intenzita sa číselne rovná sile pôsobiacej na teleso jednotkovej

hmotnosti a má smer pôsobiacej sily.

(E) = m.s-2

A)1 HB - intenzita GP vo vzdialenosti r od zdroja (HB o hmotnosti M) je rovná sile, kt. GP pôsobí v danom mieste na HB o hmotnosti m predelenou touto hmotnosťou.

B) sústava HB – výsledná intenzita v uvažovanom mieste je rovná vektorovému súčtu intenzít GP, ktoré sú vytvorené jednotlivými HB.

C) teleso – ak je GP vytvorené telesom so spojite rozloženou hmotnosťou M, potom intenzita je daná integrálnym vzťahom.

Siločiara – je myslená čiara, ktorej dotyčnica v danom bode určuje smer vektora

intenzity.

8 gravita n pole 8 2 intenzita a potenci l gp1
8. GRAVITAČNÉ POLE8.2 Intenzita a potenciál GP

Potenciál – je podiel potenciálnej energie v danom mieste a hmotnosti skúšobného telesa v tomto mieste.

(j) = J/kg

Potenciálna energia – v danom mieste GP sa rovná práci potrebnej na premiestnenie HB s hmotnosťou m z nekonečna do daného miesta poľa vzdialeného o r od zdroja GP.

A)1 HB – potenciál GP vo vzdialenosti r od zdroja (HB o hmotnosti M) je nepriamoúmerny tejto vzdialenosti.

B) sústava HB – výsledný potenciál v danom mieste sa rovná súčtu potenciálov od jednotlivých HB.

C) teleso – ak je GP vytvorené telesom so spojite rozloženou hmotnosťou M, potom potenciál je daný integrálnym vzťahom.

Ekvipotenciálna hladina – hladina rovnakého potenciálu.

8 gravita n pole 8 2 intenzita a potenci l gp2
8. GRAVITAČNÉ POLE8.2 Intenzita a potenciál GP

KONTROLKA:Vyberte správne tvrdenie:

A) potenciál GP HB je vo vzdialenosti 5 cm rovnaký ako vo vzdialenosti 2 cm,

B) siločiary slúžia na určenie veľkosti GP a nikdy nie sú kolmé na ekvipotenciálne hladiny,

C) padajúci kameň pôsobí na Zem gravitačnou silou, ktorá je rovnako veľká ako gravitačná sila Zeme na kameň a odpudzuje Zem,

D) gravitačná sila je nepriamoúmerná vzdialenosti pôsobiacich planét a udržuje Vesmír pohromade.

8 gravita n pole 8 3 gravita n pole zeme
8. GRAVITAČNÉ POLE8.3 Gravitačné pole Zeme

Gravitačné zrýchlenie

závisí od výšky

Príklad: Vypočítajte hmotnosť Zeme, keď polomer Zeme je 6370 km, aká je hustota Zeme?

8 gravita n pole 8 3 gravita n pole zeme1
8. GRAVITAČNÉ POLE8.3 Gravitačné pole Zeme

Henry Cavendish– v roku 1789 prvý určil hmotnosť

Zeme, jeho výpočty boli spresnené až v 20. storočí.

V súčasnosti najlepší odhad hmotnosti Zeme je asi

5,973.1024 kg, čo je odchýlka od Cavendishovho

merania asi 1%.

Intenzita a gravitačné zrýchlenie

Nezávisia od hmotnosti telesa;

v danom mieste GP budú všetky telesá sa

pohybovať s rovnakým zrýchlením, ak na ne

nepôsobí odpor vzduchu bez ohľadu na ich

hmotnosť.

8 gravita n pole 8 3 gravita n pole zeme2
8. GRAVITAČNÉ POLE8.3 Gravitačné pole Zeme

Prírastok potenciálnej energie

Pohyby v radiálnom gravitačnom poli

I. pohyb družice

Družica sa pohybuje okolo Zeme po dráhe tvaru kružnice.

1. kozmická rýchlosť - minimálna počiatočná rýchlosť, ktorú treba udeliť družici pri vodorovnom vrhu z povrchu Zeme, aby sa družica stala obežnicou Zeme.

Príklad: Vypočítajte hmotnosť Slnka, keď poznáte hodnotu konštanty  = 6,67.10-11 Nm2kg-2 a vzdialenosť Zeme od Slnka, ktorá je 150.106 km.

II. Úniková rýchlosť komickej lode z GP Zeme

2. kozmická rýchlosť – minimálna rýchlosť, ktorou vystrelíme teleso zo zem. povrchu kolmo nahor, ktorá mu umožní vymaniť sa zo zemského GP.

ad