hel nismus n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Helénismus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Helénismus

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Helénismus - PowerPoint PPT Presentation


  • 95 Views
  • Uploaded on

Helénismus. - význam slova : •  1. období pozdního řeckého starověku •  2. umění a kultura této doby •  3. jazykový prostředek přejatý do jiného jazyka ze staré řečtiny nebo podle staré řečtiny v něm vytvořený

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Helénismus


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
- význam slova:

•  1. období pozdního řeckého starověku•  2. umění a kultura této doby•  3. jazykový prostředek přejatý do jiného jazyka ze staré řečtiny nebo podle staré řečtiny v něm vytvořený

=) termín užívaný pro epochu mezi Alexandrem Velikým a Augustem (- asi 330 – 30 př. n. l.), v níž důsledkem Alexandrova působení řec. kultura, umění, filosofie a jazyk zachvátily prostor Středomoří a Předního východu a naopak z Východu záp. svět převzal množství podnětů

slide3
- stručná charakteristika období:

- vývoj velkoříší Ptolemaiovců a Seleukovců na V pod absolutistickými králi makedonského původu s makedonsko – řec. občanstvem (- většinou ve městech) a s podrobeným a daňově poplatným domorodým obyv.

- staré městské státy ztrácí polit. význam (- polis) ve srovnání s teritoriálními říšemi Makedonií a Pergamem a spolkovými státy Achájů a Aitólů

- prosazuje se městská civilizace (- vznik velkoměst) a v hosp. životě velkovýroba a monopoly, zostřují se sociální problémy (- otroctví)

- kultura a vzdělání se zpřístupňují širším vrstvám, specializují se vědní obory, literatura a výt. u. nachází nová témata a jim odpovídající formy a techniky

slide4
- uplatňuje se 1 dorozumívací řeč (- koiné), horlivá sběratelská činnost (- knihovna) a helénské umění reflektuje rozšířený zkušenostní horizont Řeků a helénských příslušníků jiných etnik

- tuto kulturu můžeme označit jako první kosmopolitní kulturu na světě

- hlavní disciplínou byla etika (= teorie mravnosti) a gnoseologie (= nauka o poznávání)

- filosofie v tomto období ztrácí svou univerzálnost - začínají se oddělovat jednotlivé vědní disciplíny jako matematika, medicína a geografie (- definitivně ale až v renesanci)

- sbližování kultur a mísení a splývání různých filosofických směrů

- vliv judaismu a východních kultur

kultura
Kultura:
  • - život lidí se soustřeďuje na soukromé radosti i starosti

- uctívání bohů (- Týché, Sabazios,…)

  • - náboženství:

- individuální přístup k bohům

- rozvíjí se řecká mystéria – slibuje naději v lepší osud na onom světě

- komplikované zasvěcování (- podmínka účasti na kultech)

- mystérion = tajemství (- zasvěceni ho nesměli prozradit)

- tzv. náboženský synkretismus = prolínání řeckých a orientálních představ (- splýv. představ o bozích)

slide6
- filozofie:

- zájem o etické problémy, lidský život, místo ve vesmírném řádu

- oslovuje hl. vzdělané

- založeny dvě filozofické školy – roku 306 v Athénách škola zvaná Zahrada – Epikúros (- atomismus

- Zénón (- stoická filozofie – smysluplný řád světa =) bůh, příroda a osud spadají v jedno + všichni jsou si rovni)

  • - básnictví:

- vznik attické komedie

- Menandros – v jeho hrách chybí pol. satira, zpracovává témata z každodenního života prostých lidí

- určeno především vzdělaným čtenářům

slide7
- známí básníci: - Kallimachos z Kyrény

- Apollónios z Rhodu

- Theokritos ze Syrákús

  • - Alexandrie: - hl. cenrum věděckého bádání

- Múseion – Ptolemaios I. Sótér

- poč. 3. stol.

= místo k nerušenému bádání nejproslulejších vědců (- k dispozici bohatá knihovna a další)

- zkoumání mnoha věd a nauk (- astronomie, zeměpis, medicína,…) + filologie (= láska ke slovu)

- rozvoj techniky (- vynálezy hl. pro válečné účely)

slide8
- Archimédés – přispěl k rozvoji matematiky a objevil řadu fyzikálních zákonů

- další centra: - Pergamon, Syrákúsy, Rhodos

  • - Architektura: - pravidelná síť ulic, rozlehlé náměstí (=agora) obklopené veřejnými budovami a chrámy

- výstavba kamenných divadel (- např. v Epidauru na Peloponésu)

- gymnasia = střediska sportu a vzdělání

- Akropolis v Pergamonu

slide9
- malířství a sochařství:

- známé pouze z římských kopií (- zejména z Pompejí) a z popisů antických autorů

- naprostý realismus znázornění

- umění portrétu na vysoké úrovni – zobrazení panovníků, filozofů,…

- na obrazech se objevovali také obyčejní lidé a děti

- Diův oltář v Pergamu – 1. pol. 2. stol.

- představuje zápas bohů a Gigantů

- kolosální socha boha Hélia

- drobná plastika, šperkařství, keramika, mozaika