Starověké ŘECKO - PowerPoint PPT Presentation

starov k ecko n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Starověké ŘECKO PowerPoint Presentation
Download Presentation
Starověké ŘECKO

play fullscreen
1 / 63
Starověké ŘECKO
584 Views
Download Presentation
arva
Download Presentation

Starověké ŘECKO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. StarověkéŘECKO

 2. Řecká MÓDA

 3. Periodizace • Archaické období (2600 – 500 př.n.l.): • kykladské umění • mínojské (3000 – 1200 př.n.l.) • mykénské (1400 – 1100 př.n.l.) • geometrický styl • daidalský styl • Klasické(5. – 4. stol. př.n.l.) • Helénismus(konce 4. – 3. stol. př.n.l.)

 4. MÍNOJSKÉ (= krétské) obd. Rozvoj:3000 – 1200 př.n.l. Centrum: KNÓSSOS • ARCHITEKTURA – cenné PALÁCE • SOCHAŘSTVÍ – rituální sošky (často Hadí bohyně) • MALÍŘSTVÍ – fresky; zobrazování z profilu; často býk, moře,…

 5. Letecký pohled na Knóssos

 6. KNÓSSOS na Krétě

 7. Plastika z mínojského období

 8. Knossos • http://www.explorecrete.com/archaeology/knossos.html

 9. MYKÉNSKÉ obd. Rozšíření: 1450 – 1200 př.n.l. Centrum: MYKÉNY Nejcennější typy památek: • THOLOSY – Atreova pokladnice • MEGARONY • BRÁNY – Lví brána

 10. Mykény – Lví brána

 11. Agamemnonova maska

 12. Megaron v Mykénách

 13. ARCHITEKTURA

 14. TYPY STAVEB Pro veřejné hry: • AMFITEÁTRY • ODEONY • STADIONY • HIPPODROMY Pro cvičení + výchovu: • GYMNASION • PALESTRA • STOA • soukromé DOMY • NÁHROBKY • PAMÁTNÍKY

 15. Tholos

 16. Paláce

 17. Chrámy

 18. Základní prvky čelní strany CHRÁMU

 19. Štít ŘÍMSA METOPA ARCHITRÁV

 20. DÓRSKÉ sloupy

 21. JÓNSKÉ sloupy

 22. KORINTSKÝ sloup

 23. Amfiteátr

 24. Amfiteátr v Epidauru

 25. Epidauros

 26. Amfiteátr v Pergamonu

 27. Aspendos v Turecku

 28. Stadiony

 29. Nákres Akropole

 30. Akropolis a okolí

 31. PARTHENON na Akropoli

 32. ERECHTEION na Akropoli

 33. Turecký MILÉTOS

 34. Bývalý Artemidin chrám v EFESU

 35. ARCHAICKÉ obd. Rozšíření: 8. – poč. 5. stol. Památky v celém egejském prostoru: • Artemidin chrám v Efesu • zbytky chrámu v Olympii • bazilika v Paestu • chrám Svornosti v Agrigentu • počátky budování hradu na Akropoli

 36. KLASICKÉ obd. Rozšíření: 5. – 4. stol. př.n.l. Centrum: ATHÉNY Výstavba na Akropoli: • Parthenon (447 – 432 př.) • Propylaje • chrámek bohy Níké Bezkřídlé • Erechteion (421 – 407 př.) Athény: Hefaiston, Dionýsovo div., Odeon

 37. SOCHAŘSTVÍ

 38. Kúros