Tasg 30.3
Download
1 / 13

Tasg 30.3 - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

Tasg 30.3 P3 – Dangoswch y ffordd gywir o ddefnyddio tri gwahanol fath o gyfarpar a ddefnyddir mewn gweithgareddau awyr agored ac antur , gyda chynhaliaeth eich tiwtor

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tasg 30.3' - lexiss


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tasg 30 3

Tasg 30.3

P3 – Dangoswch y fforddgywir o ddefnyddio tri gwahanolfath o gyfarpar a ddefnyddirmewngweithgareddauawyragored ac antur, gydachynhaliaetheichtiwtor

M2 – Ynannibynnol, dangoswchy fforddgywir o ddefnyddio tri gwahanolfath o gyfarpar a ddefnyddirmewngweithgareddauawyragored ac antur.

Yndilyn, ceirarweiniadynglŷn a dyfnder ac ehangderyrwybodaeth y byddeihangenarnochigyflawni’rdasg hon. Mae’rcyfrifoldebarnoch chi iholi a gofyncwestiynau bob cyfle a geir; e.e. wrthgymrydrhanmewngweithgareddauymarferol.


Tasg 30 3

 • DEILLIANNAU DYSGU AR GYFER TASG 2

 • Galludefnyddiocyfarparargyfergweithgareddauawyragored ac antur

 • Cyfarpar:

 • mathaue.e. dillad, sanau ac esgidiau, cyfarpartechnegol, offer diogelwch, cymhorthiondysgu a hyfforddi, penodolisefyllfa, penodolisafle.

 • Defnydd;

 • Deddfwriaethberthnasol. Erenghraifftiechyd a diogelwch; rheoliadauperthynole.e. dilladamddiffynpersonol, cydymffurfioEwropeaidd (CE); e.ecyrffllywodraethugweithgynhyrchwyr, CorffGweithredolIechyd a Diogelwch (HSE), cymdeithasaumasnachneuhamdden, cyrffyn y diwydiant; arferiongwaithe.e. ynglŷnâdefnyddio, tynnu’nddarnau, storio.


Tasg 30 3

 • DULL O GYFLAWNI’R DASG – Y RhanGyntaf

 • Mae’nbwysigi chi fodâgwybodaeth a dealltwriaethdrylwyr

 • o’rcyfarpar a ddewisirgennych.

 • Beth yw ‘maes’ y cyfarpar, e.e. eidiben. Beth mae’neiwneud?

 • A yw’r offer ynangenrheidiol?

 • Hanes y maes y mae’r offer ynperthyniddo, e.e. pa gyfarparoedd y caeleiddefnyddiocynt?

 • Cefndir y cynnyrch. Ymmhle y mae’ncaeleigynhyrchu? Ers pa bryd?

 • Pa ddefnyddiausy’ncaeleudefnyddioi’wadeiladu? E.e. Gortex

 • Ystyriaethauiechyd a diogelwch;

 • A yw’nofynnoliddogydymffurfioagunrhywddeddfwriaeth?

 • CydymffurfioâsafonauEwropeaidd (CE)?

 • BYDD YN RHAID I CHI WNEUD EICH YMCHWIL EICH HUNAN

Byddwchyncyflwyno’rwybodaethhonarffurftaflenPowrPointi’wdosbarthu.

Byddnodiadau a chyfarwyddiadaui’chcynorthwyoyncaeleugosodarwaelod y dudalen

mewnllythrennauitalig.


Tasg 30 3

 • DULL O GYFLAWNI’R DASG – Yr ail ran

 • Mae’nbwysigi chi fodâgwybodaeth a dealltwriaethdrylwyr

 • o’rcyfarpara ddewisirgennychcyni chi ddechraueiarddangos.

 • Ermwyncyflawni’rdasghonmae’nrhaidi chi allu

 • Gwneudarddangosiadymarferolyndangos y materioncanlynol:

 • Sutiosodyr offer

 • Sutiddefnyddio’r offer yngywir

 • Ystyriaethaudiogelwchmewnperthynasâ’r offer

 • Gwasanaeth a storio

Byddwchyncyflwyno’rwybodaethhontrwy

ARDDANGOSIAD YMARFEROL.


Tasg 30 3

 • SUT I DDEWIS Y CYFARPAR

 • Mae’nbwysigi chi fodâgwybodaeth a dealltwriaethdrylwyr

 • o’rgyfarpar a ddewisirgennych.

 • GAN HYNNY

 • Mae’nrhaidichwiwybod am;

 • ‘Faes’ y gyfarpar, e.e. eidiben, beth y mae’neiwneud?

 • Gallutrin ac archwilio’rgyfarpar.

 • Galludefnyddio’rgyfarparneuadnabodrhywunsyddwedieidefnyddio.

 • Galludod o hydiwybodaethsylweddol a phriodol.

 • Gallueidangosyngweithio.

 • Bod ynddigonhyderusyneichgwybodaethiarddangos y gyfarpar a siaradamdani o flaengweddill y dosbarth.

 • BYDD YN OFYNNOL I CHI WNEUD EICH HYMCHWIL EICH HUNAN


Tasg 30 3

Mae’rcynnyrchyrwyfwedidewiseiarddangosheddiwynstôffechan, gryno ac ysgafnondpwerus, yr

MSR PocketRocket Ultralight

Trwygyflwyno’rgyfarparfelhynrydychyndweudynglir am beth y byddwchynsiarad.


Tasg 30 3

YR AIL SLEID – SLEID CYFLWYNO

 • Mae MSR, sefcwmni Mountain Safety Research o Seattle wedi bod yncynhyrchu offer mynyddaersdeugainmlynedd.

 • Mae’r PocketRocket Ultralightyn un o’rstofiauysgafnmwyafpoblogaiddymhlithMynyddwyrProffesiynol a cherddwyrtirgarw*.

 • EGLURWCH I BETH Y MAE’N CAEL EI DEFNYDDIO – a oeseihangen?

 • HANES CRYNO STOFIAU GAZ– pa bryd ac ymmhle y daethantifodolaeth?

Dymaenghraifft o sgriptigyflwyno’r MSR PocketRocket.

Byddynrhaidi chi brofiunrhywffeithiau a nodirgennych.

‘Rwy’ngwybodhynganfy mod wedigofyninifer o fynyddwyrproffesiynolyrwyfyneuhadnabod.’


Tasg 30 3

StôfPocketRocketUltralight

SLEID YN DANGOS CEFNDIR Y STÔF A’R CWMNI

 • CEFNDIR Y CWMNI– a oesganddyntenw da am gynhyrchu offer o safon? A yw’ngwmnipreifat?

 • YM MHLE MAEN NHW WEDI YMSEFYDLU?

 • HANES Y STÔF– gallwchgrybwyllrhaio’rstofiaueraill a gynhyrchirganddynt

 • A YW’R STOF WEDI ENNILL UNRHYW WOBRWYON – ac felly wediennillcydnabyddiaeth

 • PWY SY’N DOSBARTHU’R STÔF YN Y DEYRNAS UNEDIG?

Byddhynyndangosfod MSR yngwmnisyddagenw da a bod parch mawriddo.

Mae hanes y stofiauyndangoseu bod wedicaeleuprofidrosgyfnod.

Mae ennillgwobrauyndangosei bod wediennillcydnabyddiaeth o fewn y diwydiant.

Gallwchgaelgwybodaeth o wefannauneutrwyanfonebost at y cwmni.


Tasg 30 3

StôfPocketRocketUltralight

SLEID – MANYLEBAU’R STÔF

 • PWYSAU

 • MAINT

 • PA DANWYDD MAE’N EI DDEFNYDDIO? A ywargaelynrhwydd?

 • SUT YDYCH CHI’N EI THANIO? A oesangeneiphreimio?

 • A ELLIR RHEOLI’R GWRES? Gwerthfawrermwynpeidioâllosgibwyd

 • A YW’N GWEITHIO MEWN LLE UCHEL? Angengwybodhynosydych am fynyddaynyruchelfannau?

 • A YW’N GWEITHIO PAN MAE’N WYNTOG?

 • ALLWCH CHI EI DEFNYDDIO WRTH WISGO MENIG?

Byddhynyndangosi chi sut y mae’rstôfynberfformio.

Gallwchgaelgwybodaeth o wefannauneu o adolygiadaumewncylchgronau

Gofynnwchifynyddwyr

Efallai y byddarnochangen 2 sleid

Defnyddiwchluniauiddangosyr offer


Tasg 30 3

StôfPocketRocketUltralight

SLEID YN DANGOS Y GWAHANOL RANNAU A’U DIBENION

Clip Gwynt

Pen y llosgydd

Breichiau dal potiau

Corff y falf

Addasydd y fflam

Canister tanwydd

Falfaddasu’rfflam

Mae hynyndangosgwahanolrannau’rstôf.

Gallwchddangoseichgwybodaethtrwyeglurobethyw’rgwahanolgydrannau a rhoidisgrifiadllafarcrynoo’udiben.

Mae gwyboaethargaelarwefan MSR


Tasg 30 3

StôfPocketRocketUltralight

SLEID - MANYLEBAU

 • MAE RHEOLIADAU PENODOL AR GAEL YNGLŶN Â’R RHAN FWYAF O GYNHYRCHION. GALLANT EGLURO LLAWER O BWYNTIAU

 • EnghraifftargyferStôfPocketRocketUltralight

Byddhynyndangospriodweddau’rstôf

Gwybodaethargael o wefan MSR a thaflen y stôf


Tasg 30 3

StôfPocketRocketUltralight

SLEID – IECHYD A DIOGELWCH, GWARANT, DEDDFWRIAETH

 • DYMA’R SLEID Y BYDDWCH YN EI DEFNYDDIO I ADDYSGU A RHOI GWYBODAETH AM Y PERYGLON SY’N GYSYLLTIEDIG Â DEFNYDDIO STÔF

 • GALLWCH GYNNIG CYNGOR YNGLŶN Â LLE I OSOD Y STÔF, O RAN PELLTER ODDI WRTH Y BABELL AC YN Y BLAEN

 • GWARANT A GWASANAETHU

 • RHEOLIADAU’R LLYWODRAETH ac yn y blaen.

 • CYDYMFFURFIO Â GOFYNION EWROPEAIDD (CE)

ByddhynynamlyguystyriaethauIechyd a Diogelwchmewnperthynasâdefnyddiostofiau.

Gallwchddangoseichgwybodaethtrwyegluroymmhleiosod y stôf.

Rheoliadau’rLlywodraeth

Mae gwybodaethargaeloddiarwefan y Llywodraeth; LlyfrauCerdded a cherddedtirgarw; BMC, MynyddwyrProffesiynol.


Tasg 30 3

StôfPocketRocketUltralight

SLEID - CASGLIADAU

 • ‘Cyndangosi chi sut y mae’rstôfyncaeleidefnyddio, rwyfam fynddrosrai o brifbwyntiau’rcyflwyniad’

 • MANTEISION DEFNYDDIO MSR PocketRocket

 • LLE GALLWCH CHI BRYNU’R STÔF

 • SUT I DDEFNYDDIO’R STÔF YN DDIOGEL

 • Y PRIS, A LLE Y GALLWCH EI PHRYNU.

Byddhynynpwysleisio’rffaithfodgennych chi wybodaethdrylwyr am yr offer a’igefndir.

Mae gwybodaethargaeloddiarwefan y Llywodraeth; LlyfrauCerdded a cherddedtirgarw; BMC, MynyddwyrProffesiynol.