Pekný deň Vám praje akciová spoločnosť
Download
1 / 56

- PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Pekný deň Vám praje akciová spoločnosť. predstavujeme Vám. modul Systém manažérstva BOZP. Spoločnosť BE-SOFT vyvinula modul SM BOZP , umožňujúci podniku vlastnými silami zavádzať systém manažérstva BOZP.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - lexine


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pekn de v m praje akciov spolo nos

Pekný deň Vám praje akciová spoločnosť

predstavujeme Vám

modul Systém manažérstva BOZP


Pekn de v m praje akciov spolo nos

Spoločnosť BE-SOFT vyvinula modul SM BOZP, umožňujúci podniku vlastnými silami zavádzať systém manažérstva BOZP.

Modul vychádza z STNOHSAS 18001, aby zavedenie systému bolo certifikovateľné domácimi a zahraničnými akreditovanými certifikačnými spoločnosťami.

Zavedenie systému manažérstva znamená vlastne - popísať fungovanie jednotlivých prvkov riadenia, ich vzájomného prepojenia a zabezpečiť trvalé dodržiavanie prijatých postupov s cieľom trvalého zlepšovania.


Pekn de v m praje akciov spolo nos

Štruktúra programu je rozdelená do jednotlivých prvkov systému manažérstva v zmysle OHSAS 18001Pekn de v m praje akciov spolo nos

Zásady Vstupy, Dokumenty, Opatrenia :

v tejto časti sú uvedené hlavné princípy a zásady, z ktorých sa má vychádzať pri zavedení daného prvku manažérstva a pri spracovaní jednotlivých dokumentov


Pekn de v m praje akciov spolo nos

V časti Vstupy, Dokumenty, Opatrenia Vstupy nájdete:

Odporúčania z akých dokumentov a

materiálov sa má vychádzať pri

implementácii daného prvku

systému manažérstva BOZP a pri

návrhu opatrení.


Pekn de v m praje akciov spolo nos

V časti Vstupy, Dokumenty, Opatrenia Dokumenty nájdete :

vzory alebo osnovy dokumentov, ktoré je potrebné vytvoriť pre daný prvok systému manažérstva BOZP.


Pekn de v m praje akciov spolo nos

V časti Vstupy, Dokumenty, Opatrenia Opatrenia sa nachádza sumár opatrení, ktoré je potrebné vykonať po vytvorení požadovaných postupov a dokumentov.


Pekn de v m praje akciov spolo nos

Popis funkcie jednotlivých prvkov modulu SM BOZP Vstupy, Dokumenty, Opatrenia

0. Úvodná analýza

Oproti OHSAS 18001 zavádza SM BOZP na začiatok celého procesu jeden prvok naviac (podľa vzoru BS 8800) a tým je Úvodná analýza.

Úvodná analýza umožňuje poznať východzí stav v podniku, identifikovať nezhody a tým adresnejšie formulovať ciele, a potrebné opatrenia.


Pekn de v m praje akciov spolo nos

0. Úvodná analýza Vstupy, Dokumenty, Opatrenia

V časti Dokumenty je možné vyplniť Dotazník úvodnej analýzy


Pekn de v m praje akciov spolo nos

0. Úvodná analýza Vstupy, Dokumenty, Opatrenia

Po úvodnej analýze softvér vytvorí prehľadný súbor opatrení z úvodnej analýzy pre jednotlivé prvky systému.


Pekn de v m praje akciov spolo nos

0. Úvodná analýza Vstupy, Dokumenty, Opatrenia

Na základe vyplneného dotazníka modul SM BOZP poskytne ďalej v časti Opatrenia „Analýzu silných a slabých stránok“ s možnosťou dvoch foriem výstupov


Pekn de v m praje akciov spolo nos

1.    Politika BOZP Vstupy, Dokumenty, Opatrenia

Hlavným cieľom tohto prvku je vypracovať, schváliť a prijať dokument „Politika BOZP“.

Politika BOZP musí byť schválená, vyhlásená a podporovaná najvyšším vedením organizácie. Je to záväzok organizácie a najvyššieho vedenia, reprezentujúci zámery, základnú orientáciu v oblasti BOZP, ciele, ktoré chce firma dosiahnuť.

Politika BOZP je kľúčovým dokumentom, od ktorého sa odvíja celá podniková filozofia manažérstva BOZP a smerovanie opatrení na zlepšovanie BOZP a pracovných podmienok.


Pekn de v m praje akciov spolo nos

1. Politika BOZP Vstupy, Dokumenty, Opatrenia

 • Vstupom k vytvoreniu Politiky BOZP sú nasledovné dokumenty:

 • vstupné opatrenia z

 • Úvodnej analýzy

 • posúdenie rizík

 • správa z preskúmania

 • manažmentom


Pekn de v m praje akciov spolo nos

1. Politika BOZP Vstupy, Dokumenty, Opatrenia

 • V prvku Politika BOZP je v časti Dokumenty možné vytvoriť:

 • algoritmus tvorby, schvaľovania a hodnotenia Politiky BOZP

 • samotnú Politiku BOZP organizácie.


Pekn de v m praje akciov spolo nos

1. Politika BOZP Vstupy, Dokumenty, Opatrenia

 • V časti Opatrenia prvku Politika BOZP možno nájsť :

 • výstupné opatrenia z

 • úvodnej analýzy

 • a tvoriť:

 • - vlastné opatrenia.


Pekn de v m praje akciov spolo nos

  2. Identifikácia ohrozenia, posudzovanie rizika a určenie riadenia

Proces identifikácie nebezpečenstiev a ohrození, hodnotenie a riadenie rizík a ich výstupy sú základom celého systému manažérstva BOZP.

Cieľom tohto prvku je identifikovať nebezpečenstvá a ohrozenia, vyhodnotiť závažnosť rizík, navrhnúť opatrenia na elimináciu rizík a stanoviť postupy pre využitie výsledkov posudzovania rizík v iných prvkoch riadenia BOZP.


Pekn de v m praje akciov spolo nos

2. Identifikácia ohrozenia, posudzovanie rizika a určenie riadenia

 • Vstupmi v tomto prvku sú:

 • opatrenia z úvodnej

 • analýzy

 • register právnych a

 • iných požiadaviek

 • štatistika pracovných

 • úrazov a iných

 • nebezpečných udalostí

 • - záznamy z kontrol


Pekn de v m praje akciov spolo nos

2. Identifikácia ohrozenia, posudzovanie rizika a určenie riadenia

V časti Dokumenty možno vytvárať:

- Algoritmus riadenia rizík

- Posudzovanie rizík s opatreniami

- Register neakceptovateľných rizík

- Zoznam OOPP


Pekn de v m praje akciov spolo nos

2. Identifikácia ohrozenia, posudzovanie rizika a určenie riadenia

 • V časti Opatrenia nájdete:

 • opatrenia z Úvodnej

 • analýzy ako aj

 • opatrenia vlastné


Pekn de v m praje akciov spolo nos

3.  Právne a iné požiadavky riadenia

Účelom tohto prvku je zabezpečiť, aby v podniku bol stály prístup k aktuálnym bezpečnostným predpisom.

Je nutné v podniku zabezpečiť zodpovedajúci prehľad a plné znenia, trvalú dostupnosť a aktuálnosť takýchto dokumentov.


Pekn de v m praje akciov spolo nos

3. Právne a iné požiadavky riadenia

 • K Vstupom v časti Právne a iné požiadavky patria:

 • opatrenia z Úvodnej

 • analýzy


Pekn de v m praje akciov spolo nos

3. Právne a iné požiadavky riadenia

 • V časti Dokument máte možnosť vytvárať:

 • Algoritmus tvorby Registra

 • právnych a iných požiadaviek a

 • samotný Register právnych a

 • iných požiadaviek v členení na :

 • - základné predpisy

 • - STN

 • - interné predpisy

 • - zahraničné predpisy


Pekn de v m praje akciov spolo nos

3. Právne a iné požiadavky riadenia

 • Opatrenia sa členia na :

 • opatrenia z Úvodnej

 • analýzy

 • vlastné opatrenia


Pekn de v m praje akciov spolo nos

4.   Ciele BOZP riadenia

Stanovenie cieľov je dôležité pre jasnú orientáciu v tom, čo

chce firma dosiahnuť.

Ciele musia byť v súlade s politikou BOZP a majú podporovať

trvalé zlepšovanie. Mali by byť, pokiaľ možno, merateľné.


Pekn de v m praje akciov spolo nos

4. Ciele BOZP riadenia

 • Medzi Vstupy v prvku Ciele BOZP patria:

 • - Opatrenia z Úvodnej analýzy

 • - Politika BOZP

 • Register neakceptovateľných

 • rizík

 • Štatistika pracovnej úrazovosti

 • - Správy zpreskúmania manažmentom

 • Zoznam vlastných opatrení

 • Opatrenia na zlepšenie


Pekn de v m praje akciov spolo nos

4. Ciele BOZP riadenia

V časti Dokumenty sa vytvára :

- Algoritmus cieľov BOZP

- samotné Ciele BOZP


Pekn de v m praje akciov spolo nos

4. Ciele BOZP riadenia

 • Opatrenia sa členia na :

 • Opatrenia z Úvodnej

 • analýzy

 • - Vlastné opatrenia


Pekn de v m praje akciov spolo nos

 • 5. Program riadenia BOZP riadenia

 • Organizácia musí vytvoriť a udržiavať program riadenia BOZP na dosahovanie cieľov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 • Program musí obsahovať dokumentáciu :

 • určenia zodpovednosti a právomoci pre dosiahnutie cieľov BOZP na

 • príslušných funkciách a úrovniach organizácie,

 • časový plán a prostriedky na dosiahnutie cieľa.


Pekn de v m praje akciov spolo nos

5. Program riadenia BOZP riadenia

 • Medzi Vstupy v prvku Program riadenia BOZP patria:

 • - Opatrenia z úvodnej analýzy

 • - Ciele BOZP

 • - Register neakceptovateľných rizík

 • Zoznam vlastných opatrení

 • Opatrenia na zlepšenie


Pekn de v m praje akciov spolo nos

5. Program riadenia BOZP riadenia

V časti Dokumenty nájdete :

- Algoritmus tvorby Programu riadenia BOZP

- a samotný Program riadenia BOZP.


Pekn de v m praje akciov spolo nos

5. Program riadenia BOZP riadenia

 • Medzi Opatreniami možno nájsť :

 • Opatrenia z úvodnej

 • analýzy

 • - Vlastné opatrenia


Pekn de v m praje akciov spolo nos

5. Program riadenia BOZP riadenia

Názorná ukážka z možností pri tvorbe samotného Programu riadenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci


Pekn de v m praje akciov spolo nos

6.    Zodpovednosť, povinnosti a právomoc BOZP riadenia

Súčasťou pracovných procesov sú ľudia.

Úspešnosť a efektivita riadenia závisí práve od toho, či títo ľudia majú jasne stanovené svoje zodpovednosti, či oblasť ich pôsobenia je jasne vymedzená, v jasnej systémovej štruktúre, ktorá zabezpečuje, aby sa právomoci neprekrývali.

Všetci s manažérskou zodpovednosťou musia preukázať svoju angažovanosť za neustále zlepšovanie výkonnosti BOZP.


Pekn de v m praje akciov spolo nos

6. Zodpovednosť, povinnosti a právomoc BOZP riadenia

 • V prvku medzi Vstupy patria:

 • Opatrenia z úvodnej

 • analýzy

 • Register právnych a iných

 • požiadaviek BOZP


Pekn de v m praje akciov spolo nos

6. Zodpovednosť, povinnosti a právomoc BOZP riadenia

 • V časti Dokumenty máte možnosť vytvárať:

 • Algoritmus tvorby

 • štruktúry a zodpovednosti

 • Smernicu štruktúry a

 • zodpovednostív oblasti BOZP


Pekn de v m praje akciov spolo nos

6. Zodpovednosť, povinnosti a právomoc BOZP riadenia

 • Opatrenia sa členia na :

 • Opatrenia z Úvodnej

 • analýzy

 • - Vlastné opatrenia


Pekn de v m praje akciov spolo nos

7.    Odborná spôsobilosť, príprava a povedomie riadenia

Vzdelávanie a výcvik zamestnancov je základným princípom bezpečnostných opatrení.

Spôsobilosť je podmienená príslušnou odbornou prípravou, výchovou, vzdelávaním, získaním skúseností a zručností.

Pre vykonávanie školení v oblasti BOZP a riadenia BOZP má byť vypracovaný a implementovaný ucelený program poskytovaných školení.


Pekn de v m praje akciov spolo nos

7. Odborná spôsobilosť, príprava a povedomie riadenia

 • Medzi Vstupy v prvku patria :

 • - Opatrenia z úvodnej analýzy

 • Register právnych a iných

 • požiadaviek

 • - Politika BOZP

 • - Posúdenie rizík s opatreniami

 • - Havarijný a traumatologický plán

 • Záznamy pracovnej úrazovosti

 • - Ciele BOZP


Pekn de v m praje akciov spolo nos

7. Odborná spôsobilosť, príprava a povedomie riadenia

V časti Dokumenty máte možnosť vytvárať :

- Algoritmus zabezpečenia školení

- Plán školení

- Smernicu školení

- Rámcové osnovy školení

 • V Opatreniach sa nachádzajú :

 • Opatrenia z Úvodnej analýzy

 • - Vlastné opatrenia


Pekn de v m praje akciov spolo nos

8.    Komunikácia riadenia

Bez zabezpečenia komunikácie nemôže fungovať žiadny systém.

Komunikácia je nutná pre vytvorenie komunikačných kanálov medzi jednotlivými prvkami systému manažérstva, na sprostredkovanie informácií pri zabezpečovaní úloh a jednotlivých opatrení, na vykonávanie osvety – pozitívne ovplyvňovanie všetkých zamestnancov k BOZP, aby bola pochopená politika BOZP a strategické ciele, aby bola zabezpečená možnosť zainteresovania a motivovania všetkých zamestnancov.


Pekn de v m praje akciov spolo nos

8. Komunikácia riadenia

V časti Dokumenty vytvárate:

- Algoritmus pre komunikáciu v organizácii

- Smernicu pre vnútornú a vonkajšiu komunikáciu

Medzi Vstupy v prvku Komunikácia patria:

- Opatrenia z Úvodnej analýzy

- Štruktúra a zodpovednosti

Opatrenia pozostávajú z :

- Opatrení z Úvodnej analýzy

- Vlastných opatrení


Pekn de v m praje akciov spolo nos

9.  Dokumentácia, riadenie dokumentov a záznamov riadenia

Rozsah dokumentov a záznamov, ktoré je potrebné vypracovať a riadiť v rámci systému manažérstva BOZP zodpovedá dokumentom uvedeným v kapitolách jednotlivých prvkov manažérstva v časti DOKUMENTY.


Pekn de v m praje akciov spolo nos

9. Dokumentácia, riadenie dokumentov a záznamov riadenia

 • Vstupy sa členia na:

 • Opatrenia z úvodnej

 • analýzy

 • Register právnych a

 • iných požiadaviek

V časti Dokumentácia je potrebné vytvárať :

- Algoritmusriadenia dokumentácie

- Algoritmustvorby dokumentácie

- Register formulárov

- Príručka systému manažérstva BOZP

- Zásady pre tvorbu a riadenie dokumentácie

 • Opatrenia sa členia na :

 • Opatrenia z Úvodnej

 • analýzy

 • - Vlastné opatrenia


Pekn de v m praje akciov spolo nos

10.  Riadenie prevádzky riadenia

Zásadou systémového prístupu pri operatívnom riadení zmien je prijatie príslušných opatrení ešte pred zavedením týchto zmien.

V rámci systému riadenia má organizácia identifikovať tie prevádzky a činnosti, pri ktorých sa vyskytuje osobitný režim práce, pri ktorých je zvýšené riziko, kde sa predpokladá prítomnosť cudzích osôb a ďalšie, pri ktorých sa predpokladá operatívne riadenie.


Pekn de v m praje akciov spolo nos

10. Riadenie prevádzky riadenia

 • V časti Dokumenty vytvárate :

 • Algoritmus spôsobu riadenia prevádzky

 • Algoritmus pracovných činností

V prvku Riadenie prevádzky predstavujú Vstupy :

-Opatrenia z Úvodnej analýzy

 • V časti Opatrenia je potrebné zohľadniť:

 • Opatrenia z Úvodnej

 • analýzy

 • - Vlastné opatrenia


Pekn de v m praje akciov spolo nos

11. Pripravenosť na núdzový stav a reakcia riadenia

Dôležitou zásadou prevencie je nielen vykonať opatrenia, aby k nežiaducej udalosti nedošlo, ale zároveň sa pripraviť na to, čo je potrebné vykonať, ak k nežiaducej udalosti dôjde, aby následky boli čo najmenšie.

Opatreniami havarijnej pripravenosti sa majú dopredu stanoviť všetky postupy na zvládnutie prípadnej nežiaducej udalosti (úrazu, havárie, prevádzkovej poruchy a pod.) v nadväznosti na možné ohrozenia.


Pekn de v m praje akciov spolo nos

11. Pripravenosť na núdzový stav a reakcia riadenia

 • Dokumenty sa členia na:

 • - Algoritmus havarijnej pripravenosti

 • Havarijný a traumatologický plán

 • - Záznamy z nácvikov, zo skúšok pohotovostných zariadení

 • Medzi Vstupy v prvku patria :

 • Opatrenia z Úvodnej

 • analýzy

 • Register neakceptovateľných

 • rizík

 • Register právnych a iných

 • požiadaviek

 • Evidencia pracovnej

 • úrazovosti

 • Opatrenia pozostávajú z:

 • Opatrení z Úvodnej analýzy

 • - Vlastných opatrení


Pekn de v m praje akciov spolo nos

 • 12. Úrazy, incidenty, nezhody riadenia

 • Cieľom tohto prvku je :

 • zaviesť systém vyšetrovania a spracovania dokladov z pracovných úrazov, incidentov, nezhôd;

 • prijať zodpovedajúce opatrenia proti opakovaniu takýchto udalostí, nápravná a preventívna činnosť musí zodpovedať dôležitosti problémov a byť úmerná rizikám, ktorým je potrebné čeliť;

 • - zabezpečiť oboznámenie všetkých zamestnancov o príčinách udalosti;

 • - vyhodnocovať pracovné úrazy a havárie, preveriť efektívnosť prijatých opatrení.


Pekn de v m praje akciov spolo nos

12. Úrazy, incidenty, nezhody riadenia

 • V Dokumentoch možno vytvárať :

 • - Algoritmus riadenia nežiaducich incidentov

 • - Postup pri vyšetrovaní pracovných úrazov, incidentov

 • - Evidenciu registrovaných pracovných úrazov

 • - Evidenciu neregistrovaných pracovných úrazov

 • - Evidenciu nebezpečných udalostí

 • - Štatistiky a vyhodnotenie pracovnej úrazovosti

 • Vstupy v prvku Úrazy, incidenty, nezhody sa členia na :

 • Opatrenia z Úvodnej

 • analýzy

 • Register právnych

 • a iných požiadaviek

 • Opatrenia sa členia na :

 • Opatrenia z Úvodnej

 • analýzy

 • - Vlastné opatrenia


Pekn de v m praje akciov spolo nos

13.  Kontrola, monitorovanie, posudzovanie zhody riadenia

Kontrolou sa preveruje fungovanie a výkonnosť systému riadenia a jeho jednotlivých prvkov.

Kontrolou sa zisťuje tiež aktuálny stav a celková úroveň BOZP v organizácii.

Kontrola stavu BOZP znamená zabezpečiť systematické vykonávanie predpísaných prehliadok, skúšok, revízií a meraní, aby bola sústavne kontrolovaná technická spôsobilosť strojov, zariadení, objektov, technológie a bezpečnosť pracovných činností, aby bola tiež trvale zabezpečená kontrola zamestnancov pri dodržiavaní zásad BOZP.


Pekn de v m praje akciov spolo nos

13. Kontrola, monitorovanie, posudzovanie zhody riadenia

 • Medzi Vstupy v prvku Kontrola patria :

 • Opatrenia z úvodnej

 • analýzy

 • Register právnych a

 • iných požiadaviek

 • Posúdenie rizík s

 • opatreniami

 • Havarijný a

 • traumatologický plán

 • V časti Opatrenia sú :

 • Opatrenia z Úvodnej

 • analýzy

 • - Vlastné opatrenia

 • V Dokumentoch vytvárate:

 • Algoritmus kontroly a monitoringu

 • Plán kontrolnej činnosti stavu BOZP

 • Záznamy z kontrol, skúšok, meraní a

 • monitoringu


Pekn de v m praje akciov spolo nos

14.  Interný audit riadenia

Audit je viac ako klasická kontrolná činnosť, previerka.

Umožňuje spoznať silné a slabé stránky systému manažérstva, dáva odpoveď nielen na to, čo je v oblasti BOZP a riadenia nedostatočné, ale aj to, prečo je tomu tak a ako dosiahnuť nápravu.


Pekn de v m praje akciov spolo nos

14. Interný audit riadenia

 • Dokumenty pozostávajú z možnosti tvorby :

 • - Algoritmu pre výkon interného auditu

 • - Ročného plánu auditov

 • - Smernice interných auditov

 • Správ z auditu

 • Evidencie nápravných a preventívnych

 • opatrení

Vstupom k tvorbe prvku Interný audit sú:

- Opatrenia z Úvodnej analýzy

 • Opatrenia sú členené na:

 • Opatrenia z Úvodnej analýzy

 • Vlastné opatrenia


Pekn de v m praje akciov spolo nos

15.  Preskúmanie manažmentom riadenia

Vrcholový manažment organizácie musí v stanovených intervaloch preskúmať systém manažérstvaBOZP, aby sa zabezpečila jeho trvalá vhodnosť, adekvátnosť a efektívnosť.

Proces preskúmania manažmentom musí zabezpečovať zhromažďovanie potrebných informácií na vykonanie tohto vyhodnotenia.


Pekn de v m praje akciov spolo nos

15. Preskúmanie manažmentom riadenia

Vstupy v prvku Preskúmanie vedením predstavujú:

- Opatrenia z Úvodnej analýzy

- Správy z auditu

- Záznamy z kontrol

- Evidencia prac. úrazovosti

- Štatistika prac. úrazovosti

- Politika BOZP

- Ciele BOZP

- Program riadenia BOZP

V Dokumentoch máte možnosť vytvárať :

- Algoritmus Preskúmania manažmentom

- Správy z Preskúmania manažmentom

- Opatrenia na zlepšenie

 • Opatrenia sú členené na:

 • Opatrenia z Úvodnej analýzy

 • Vlastné opatrenia