kirkkokuntien eettiset korostukset n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KIRKKOKUNTIEN EETTISET KOROSTUKSET PowerPoint Presentation
Download Presentation
KIRKKOKUNTIEN EETTISET KOROSTUKSET

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 18
Download Presentation

KIRKKOKUNTIEN EETTISET KOROSTUKSET - PowerPoint PPT Presentation

lev-weber
611 Views
Download Presentation

KIRKKOKUNTIEN EETTISET KOROSTUKSET

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KIRKKOKUNTIEN EETTISET KOROSTUKSET Luku 9 – Ydinsisältö

 2. Vanhan testamentin aika Uuden testamentin aika Myöhempi kehitys Eri kirkkokuntien tulkinta kristinuskon etiikasta ”Jeesuksen lopullinen uhri” Jeesuksen ohjeiden tulkintaa Jeesus tulkitsee lain uudelleen ortodoksinen uhri- ja kulttisäädökset roomalais- katolinen ohjeita ihmisten suhteisiin luterilainen reformoitu • Evankeliumit • vuorisaarna  Jumalan valtakunnan etiikka • rakkauden kaksoiskäsky •  moraalinen vastuu Jumalan edessä • vastavuoroisuuden periaate Jumalan edessä • 10 käskyä • rakkauden kaksoiskäsky • profeettojen julistus yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta • Paavalin kirjeet • Miten elää kristittynä maailmassa?

 3. Roomalaiskatolinen opetus • kirkon opetuksen perusta: • Raamattu • kirkon tulkintaperinne (traditio) • paavi ja piispat tulkitsevat Raamattua ja välittävät kirkon perinteen  tulkintoja sovelletaan myös nykyajan eettisiin kysymyksiin

 4. moraaliteologia = roomalaiskatolisen kirkon opetukseen pohjautuva moraalikysymysten tutkiminen • perustuu Tuomas Akvinolaisen ajatteluun • kaikki luotu on hyvää ja pyrkii kohti Jumalaa  pyrkimys tulla onnelliseksi • vasta ikuisuudessa voidaan saavuttaa täydellinen onnellisuus Jumalan yhteydessä  kaikki tahtominen ja haluaminen loppuu • Aristoteleen vahva vaikutus pohjalla

 5. synnin seurauksena ihminen: • tavoittelee sellaista, mikä ei johda onnellisuuteen • valitsee moraalin vastaiset keinot onnellisuuden tavoittelemiseen • moraaliteologia on luonnollisen lain etiikkaa = luonto (todellisuus) sisältää lain, jonka mukaan hyvää on tehtävä ja pahaa vältettävä • persoona-, läheisyys- ja solidaarisuusperiaate

 6. Luterilainen opetus • Raamattu: • ydin on sanoma Kristuksesta  Raamattua on tulkittava sen valossa • kirjana kokonaan inhimillinen • sanoman puolesta kokonaan jumalallinen • tarkoitettu kaikkien luettavaksi

 7. sisältää myös eettistä aineistoa, muttei ole ensisijassa ohjekirja • lukiessa ihminen havaitsee tarvitsevansa armoa, sillä hän ei pysty elämään Jumalan toivomalla tavalla

 8. autuas vaihtokauppa = Jumala otti kantaakseen ihmisen vajavuudet ja lahjoitti rakkautensa ja hyvyytensä ihmiselle Jeesuksen sovittaessa ihmisen synnit  kristitty on * Jumalan vapahtama ja osallinen Jumalan lahjoista * vapaa vaatimuksista * kuitenkin kaikkien palvelija = tehtävänä välittää Jumalan rakkautta lähimmäisille

 9. moraali ei pelasta • kaikki ihmisen saama on lahjaa  lahjat tulee jakaa • ihminen on kokonaan Jumalalle kelpaava (= vanhurskas), mutta samalla kokonaan syntinen (haluton ottamaan lähimmäisen tarpeet huomioon)  tarvitsee jatkuvasti Jumalan armoa • Pyhä Henki saa ihmisessä aikaan halun ja voiman toimia Jumalan tahdon mukaan

 10. Jumala ei tarvitse ihmisen palveluksia, mutta lähimmäiset tarvitsevat  ihmisen tehtävänä on toimia muiden hyväksi omalla paikallaan arjen keskellä (kutsumus)

 11. Lutherin oppi kahdesta regimentistä(= hallintavalta) • maallinen regimentti * yhteiskunnalliset ja poliittiset kysymykset kuuluvat maallisen vallankäytön piiriin (ei siis teokratiaa, jossa uskonnolliset johtajat käyttävät poliittista valtaa) * saa käyttää rangaistuksia ja pakkovaltaa järjestyksen ja oikeudenmukaisuuden ylläpitämiseksi

 12. hengellinen regimentti (=kirkko) * keskeinen tehtävä evankeliumin julistaminen * ”aseena” vain sana, ei saa käyttää pakko- keinoja * itsenäinen, maallinen vallanpitäjä ei saa puuttua

 13. Reformoitu opetus • luterilaisuuden kanssa yhteneväisiä korostuksia: • ihminen ei voi vaikuttaa pelastukseen hyvillä teoillaan • Jumalasta erossa oleva ihminen on täysin turmeltunut • luterilaisuudesta eriäviä korostuksia • vain uskovat voivat erottaa oikean väärästä ja tehdä aidosti hyviä tekoja

 14. Kristuksen opetuksessa tiivistyy Jumalan laki  laki näyttäytyy sekä vaatimuksina että evankeliumina • voidakseen tehdä oikein ihminen tarvitsee Raamattua, ilmoitusta Jumalan tahdosta • kristityn tehtävä on saada Jumalan herruus voimaan kaikilla elämän alueilla (yhteiskunnassa, politiikassa) • ilman oikeaa uskoa ei voi olla oikeaa moraalia

 15. Ortodoksinen opetus • ei kokonaisesitystä opista tai etiikasta • oppi ja etiikka tulevat esille liturgiassa • arki on jumalanpalveluksen jatkumista • Raamattu on ensisijassa liturginen kirja

 16. Jumala tuli ihmiseksi Kristuksessa  Jumala on läsnä jokaisessa heikossa, sorretussa, köyhässä • moraalin lähtökohtana on tunnistaa Kristus lähimmäisessä • kirkon liturgiaan osallistuessaan ihminen oppii, mikä on moraalisesti oikein, lähimmäisen parhaaksi  muuttuminen vähitellen yhä enemmän Kristuksen kaltaiseksi = jumalallistuminen

 17. hyvien tekojen tekijän tulee olla hyveellinen ja mieleltään puhdas • kultainen sääntö ja lähimmäisen rakkaus ovat ensimmäisiä askeleita jumalallistumisessa • vuorisaarna = täydellisten moraali  vain jumalallistumisessa edistyneet voivat noudattaa sitä