slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Zasady naboru projektów systemowych na rok 2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Zasady naboru projektów systemowych na rok 2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Zasady naboru projektów systemowych na rok 2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.3

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Zasady naboru projektów systemowych na rok 2013' - leslie-hopper


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Program Operacyjny

Kapitał Ludzki 2007-2013

Zasady naboru projektów systemowych na rok 2013

Priorytet VI

Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 6.1

Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Poddziałanie 6.1.3

Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

slide3

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w 2013 r. :

Rozpoczęcie naboru: 01.03.2013 r.

Zakończenie naboru: 11.03.2013 r.

szczeg owe kryteria dost pu

Szczegółowekryteria dostępu:

Grupę docelową w projekcie w co najmniej 50% stanowią osoby w wieku 15-30 lat, dla których wskaźnik efektywności zatrudnienia na zakończenie realizacji projektu wynosi co najmniej 40%.

ww. kryterium należy zapisać w pkt. 3.2 oraz w postaci wskaźników realizacji celów (pkt. 3.1.2/3.1.3).

Podając powyższe dane należy zaokrąglić liczby w górę, do pełnych wartości.

szczeg owe kryteria dost pu1

Szczegółowekryteria dostępu:

2. Grupę docelową w projekcie w co najmniej 20% stanowią osoby w wieku 50-64 lata, dla których wskaźnik efektywności zatrudnienia na zakończenie realizacji projektu wynosi co najmniej 30%.

ww. kryterium należy zapisać w pkt. 3.2 oraz w postaci wskaźników realizacji celów (pkt. 3.1.2/3.1.3).

Podając powyższe dane należy zaokrąglić liczby w górę, do pełnych wartości.

szczeg owe kryteria dost pu2
Szczegółowekryteria dostępu:

3. Projekt skierowany jest do bezrobotnych osób niepełnosprawnych w proporcji co najmniej takiej samej jak proporcja osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w rejestrze danego Powiatowego Urzędu Pracy w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych (wg stanu na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie) oraz na zakończenie realizacji projektu wskaźnik efektywności zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 25 %.

- ww. kryterium należy zapisać w pkt. 3.2 oraz w postaci wskaźników realizacji celów (pkt. 3.1.2/3.1.3). W pkt. 3.2 należy podać % liczby osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUPw stosunku do ogółu osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP (wg. stanu na dzień 31 stycznia br.) oraz dane, w oparciu o które wyliczony został % os. niepełnosprawnych. Liczbę osób niepełnosprawnych należy ująć w tabeli 3.2.1.

Podając powyższe dane należy zaokrąglić liczby w górę, do pełnych wartości.

szczeg owe kryteria dost pu3
Szczegółowekryteria dostępu:

4. Projekt zakłada na zakończenie jego realizacji osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnienia dla uczestników niekwalifikujących się do wymienionych w kryterium dostępu nr 1, 2 i 3 grup docelowych na poziomie co najmniej 40%.

- ww. kryterium należy zapisać w pkt. 3.2 oraz w postaci wskaźników realizacji celów (pkt. 3.1.2/3.1.3).

Podając powyższe dane należy zaokrąglić liczby w górę, do pełnych wartości.

slide8

Szczegółowekryteria dostępu:

5. W ramach projektu 100% uczestników jest objętych Indywidualnym Planem Działania i/lub modyfikacją IPD sporządzonego nie wcześniej niż w okresie 6 m-cy poprzedzających przystąpienie uczestnika do projektu.

- ww. kryterium należy zapisać w pkt. 3.3 przy każdym z wyodrębnionych zadań projektu orazw postaci wskaźników realizacji celów (pkt. 3.1.2/3.1.3).

Podając powyższe dane należy zaokrąglić liczby w górę, do pełnych wartości.

szczeg owe kryteria dost pu4
Szczegółowekryteria dostępu:

6. Minimum 10% wartości projektu w 2013 r. przeznaczone jest na realizację wsparcia w postaci Przyznania jednorazowych środków na podjecie działalności, w tym pomoc prawną, konsultacje i doradztwo związane z podjęciem działalności gospodarczej.

- ww. kryterium należy zapisać w pkt. 3.3 oraz dokonać odpowiednich wyliczeń w części IV Budżet projektu. Przedmiotowe kryterium weryfikowane będzie przez IP w oparciu o budżet projektu.

Podając powyższe dane należy zaokrąglić liczby w górę, do pełnych wartości.

slide10

7. Maksymalna liczba uczestników powracających do udziału w projekcie systemowym w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL nie przekracza 30% uczestników projektu ogółem w danym roku realizacji.

- ww. kryterium należy literalnie zapisać w pkt. 3.2

podstawa prawna i dokumenty programowe
Podstawa prawna i dokumenty programowe
 • Ustawa z dnia 06 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.)
 • Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki(wersja z dnia 14 sierpnia 2012 r.)
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 28 września 2007r. nr K (2007) 4547 zmienioną decyzją z dnia 21 sierpnia 2009r. nr K (2009) 6607 i decyzją z dnia 5 grudnia 2011r. nr K (2011) 9058.
 • Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą PO KL z dnia 1 lipca 2012r. (obowiązujący od 1 stycznia 2012r.).
 • System realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą PO KL w dniu 10 września 2007r.
slide12

Podczas przygotowywania wniosków o dofinansowanie należy stosować aktualne wersje dokumentów będących częścią systemu realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tj. :

 • Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wersja z dnia 1 stycznia 2012 r.)
 • Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wersja z dnia 1 stycznia 2013 r.)
 • Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wersja z dnia 24 grudnia 2012 r.)
 • Zasady systemu sprawozdawczości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 (wersja ze stycznia 2013 r.)
 • Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL (wersja z dnia 10 lutego 2011 r.)
slide13

Podczas wypełniania wniosku o dofinansowanie powiatowe urzędy pracy powinny korzystać także z zapisów:

 • Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wersja z dnia 1 stycznia 2013 r.)
 • Podręcznika wskaźników Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (wersja ze stycznia 2013 r.)
 • Poradnika: Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – aktualizacja grudzień 2010.
wniosek o dofinansowanie projektu systemowego cz i informacja o projekcie
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU SYSTEMOWEGOCZĘŚĆ I. INFORMACJA O PROJEKCIE

1.6 Numer konkursu: nie dotyczy

1.8 Okres realizacji projektu: od 01.01.2013 do 31.12.2013;

2.1. Nazwa projektodawcy:Powiat … - Powiatowy Urząd Pracy w …. ;

2.2Status prawny: wspólnota samorządowa – gmina, wspólnota samorządowa - powiat

2.3 NIP: numer NIP jednostki samorządu terytorialnego posiadającej osobowość prawną (powiatu);

2.4 REGON: numer REGON jednostki samorządu terytorialnego posiadającej osobowość prawną (powiatu);

slide16

2.5 Adres siedziby: adres siedziby powiatu;

2.6 Osoba uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy;

2.7 Osoba do kontaktów roboczych: pracownik pup zajmujący się bezpośrednio wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu;

2.7.1 do 2.7.3 - informacje ułatwiające kontakt z pracownikiem;

2.7.4 – Adres : adres siedziby Powiatowego Urzędu Pracy;

slide17

3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

Najważniejsze informacje dotyczące punktu 3.1

 • należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu;
 • należy wskazać cel główny oraz cele szczegółowe projektu zgodne z koncepcją SMART (cele szczegółowe powinny opisywać stan docelowy, a nie działania jako takie i stanowić odzwierciedlenie pożądanej sytuacji w przyszłości);
 • należy ustalić wskaźniki pomiaru celu głównego i celów szczegółowych

(obowiązkowy wskaźnik realizacji celu głównego – Liczba osób, które zakończyły udział w projekcie); oraz spełniające kryteria dostępu

 • należy wskazać wartość docelową wskaźnika;
 • należy ustalić w jaki sposób i na jakiej podstawie mierzone będą wskaźniki realizacji poszczególnych celów (ustalić źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru);
 • należy opisać wpływ, jaki realizacja projektu może mieć na podmioty inne niż grupa docelowa;
slide18

Najważniejsze informacje dotyczące punktu 3.2

 • należy opisać osoby, które objęte zostaną wsparciem w ramach projektu oraz uzasadnić wybór konkretnej grupy docelowej;
 • w opisie należy uwzględnić podział na: osoby, które kontynuują udział w projekcie (tzn. rozpoczęły udział w projekcie w poprzednim roku budżetowym oraz na osoby nowe, które zostaną objęte wsparciem w ramach projektu w danym roku budżetowym);
 • opis grupy docelowej powinien być spójny z tabelą 3.2.1;
 • należy opisać sposób rekrutacji wraz ze wskazaniem działań informacyjno – promocyjnych;
najwa niejsze informacje dotycz ce punktu 3 2 c d
Najważniejsze informacje dotyczące punktu 3.2 – c.d
 • należy opisać potrzeby, bariery i oczekiwania uczestników/uczestniczek projektu. Przy opisie barier należy brać pod uwagę bariery uczestnictwa, czyli czynniki, które zniechęcają kobiety/mężczyzn do wzięcia udziału w projekcie lub uniemożliwiają im udział w projekcie;
 • należy wskazać wiarygodne źródła pozyskiwania danych o skali zainteresowania planowanym wsparciem;
 • należy literalnie wskazać spełnienie kryterium dostępu nr 1,2,3 oraz 4;
 • do grupy docelowej należy wliczyć osoby, które skierowane zostanąna doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy;
 • w tabeli 3.2.1 należy wskazać liczbę przedsiębiorstw, które skorzystają ze wsparciaw postaci doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy.
slide20

Najważniejsze informacje dotyczące punktu 3.3

 • zadania jako nowe należy dopisywać kolejno pod zadaniami już istniejącymi;
 • należy szczegółowo opisać poszczególne zadania projektu (wskazać terminy ich realizacji);
 • w opisie każdego zadania należy wskazać liczbę uczestników;
 • należy wskazać produkty, które wytworzone zostaną w wyniku realizacji planowanych zadań oraz wskaźniki, które będą mierzyły stopień osiągnięcia wskazanych produktów oraz częstotliwość ich pomiaru;
 • Zaleca się aby numeracja i nazewnictwo zadań zostało zachowane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie dołączonym do umowy ramowej na pierwszy rok budżetowy. Zadania jako nowe należy dopisywać kolejno pod zadaniami już istniejącymi. W odniesieniu do zadań, których projektodawca nie będzie realizował w ramach projektu w danym roku kalendarzowym w kolumnie czwartej „Cel szczegółowy projektu” punktu 3.3 projektodawca może wybrać z listy rozwijanej dowolny cel szczegółowy określony wcześniej w pkt 3.1.3 wniosku.
 • w pkt. 3.3 przy każdym z wyodrębnionych zadań projektu należy zapisać kryterium dostępu nr 5 dotyczące IPD.
slide21

Należy pamiętać, że w związku z przeprowadzonym w 2010 r. badaniem ewaluacyjnym każdy Powiatowy Urząd pracy, zgodnie z Założeniami do ewaluacji projektów systemowych powiatowych urzędów pracy, realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zobowiązany jest przygotować wnioski o dofinansowanie projektu systemowego na lata 2011, 2012 oraz 2013 z uwzględnieniem przyjętych rekomendacji z badania ewaluacyjnego przeprowadzonego w 2010 r. Rekomendacje powinny być wdrażane przez PUPw terminach okreslonych w tabeli wdrażania rekomendacji (jeżeli dotyczą PUP).

slide22

Najważniejsze informacje dotyczące punktu 3.5

 • należy wskazać wszystkie oczekiwane efekty realizacji Priorytetu VI PO KL adekwatnedo charakterystyki projektu oraz grupy docelowej;
 • należy opisać w jaki sposób osiągnięcie celu głównego przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanych efektów realizacji Priorytetu PO KL;
 • należy wskazać wartość dodaną projektu.
slide23

Pola 3.4, 3.6 i 3.7 nie dotyczą Poddziałania 6.1.3. Dla prawidłowej walidacji wniosku przez Generator Wniosków Aplikacyjnych w pkt. 3.4 w kolumnie – Cel szczegółowy należy z listy rozwijanej wybrać jakikolwiek cel szczegółowy a w pozostałych polachw pkt. 3.4 wpisać zwrot nie dotyczy. W przypadku pól 3.6 i 3.7 należy wpisać zwrot nie dotyczy.

slide24

Najważniejsze informacje dotyczące części IV Budżet

 • w przypadku zadań dotyczących wsparcia dla osób bezrobotnych, należy wskazać liczbę osób oraz uśredniony koszt na osobę i dokonać odpowiedniego przeliczenia. Nie ma obowiązku wykazywania szczegółowego rozbicia kosztów czyli np. jednostkowych kosztów badań lekarskich dla stażystów, stypendiów itp.;
 • Przy sporządzaniu wniosku o dofinansowanie na dany rok zaleca się, aby numeracjai nazewnictwo zadań zostało zachowane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie dołączonym do umowy ramowej na pierwszy rok budżetowy. W przypadku, gdy PUP nie planuje realizacji danej formy wsparcia w kolejnych latach we wnioskuo dofinansowanie jako koszt należy wpisać „0”.
 • koszty pośrednie – należy zaznaczyć pole checkbox „nie dotyczy”;
 • w przypadku, gdy projekt objęty jest regułami pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis, w kategorii wydatków w ramach poszczególnych zadań należy zaznaczyć te wydatki, które objęte są regułami pomocy publicznej i pomocy de minimis;
 • w przypadku pomocy de minimis należy opisać metodologię wyliczenia wysokości pomocy (z uwzględnieniem wydatków objętych pomocą), zaś w odniesieniudo metodologii wyliczenia wkładu prywatnego należy wpisać nie dotyczy.
slide25

Projektodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ramach pola Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomocą publiczną i pomocą de minimis, sposobu wyliczenia intensywności pomocy oraz wymaganego wkładu prywatnego w odniesieniu do wszystkich wydatków objętych pomocą publiczną ;

slide26

Zlecanie zadań merytorycznych

W przypadku zlecania zadań merytorycznych w projekcie (w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL) należy wybrać opcję TAKz listy rozwijanej TAK/NIE w kolumnie „Zadania zlecone”.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL Zlecenie zadania merytorycznego oznacza zlecenie całości działań przewidzianych w ramach danego zadania lub istotnej ich części wykonawcom

W większości przypadków jedynym zleconym zadaniem merytorycznymw Poddziałaniu 6.1.3 PO KL będą szkolenia.

slide28

W związku z koniecznością dostosowania generatora do zmian zachodzących w systemie realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, została udostępniona nowa wersja 8.6 Generatora Wniosków Aplikacyjnych, która obowiązuje od 1 stycznia 2013 r. Aplikacja dostępna jest pod poniższym adresem:

https://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl/GWA86

 • została udostępniona również wersja 8.6.1 Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (generator off-line) będąca odpowiednikiem wersji on-line. Aplikację można  zainstalować lokalnie na komputerze użytkownika, tym samym w trakcie pracy nie będzie wymagane stałe podłączenie do sieci Internet.

Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie należy wczytać przygotowany w GWA-E plik z danymi wniosku do GWA dostępnego przez Internet w celu dokonania ostatecznej walidacji.

slide29

Wniosek powinien zostać złożony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach

(oryginałach) lub w jednym oryginale i kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem oraz w wersji elektronicznej;

Wnioski należy złożyć osobiście w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie w godzinach 8.00-15.00 (pok.306), bądź przesłać na adres siedziby urzędu: ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin. Na kopercie należy dopisać nr pokoju oraz nazwisko opiekuna projektu.

Wersja elektroniczna wniosku musi być sporządzona w formacie zip_pokl, zapisana na płycie CD;

Suma kontrolna znajdująca się na każdej stronie wydruku (z pliku PDF) wniosku musi być tożsama z sumą kontrolną wniosku w wersji elektronicznej (w pliku zip_pokl);

Za poprawny nie zostanie uznany wniosek z napisem „wydruk próbny”;

Wniosek w całości powinien zostać wypełniony przy pomocy GWA. Jedynym punktem wypełnianym ręcznie jest miejsce, w którym osoby uprawnione do reprezentowania beneficjenta składają podpis opatrzony odpowiednimi pieczęciami;

slide30

Wniosek powinien zawierać wszystkie strony (aby uniknąć nieporozumień wniosek należy spiąć i umieścić w teczce z europerforacją);

Papierowa wersja wniosku powinna zostać opatrzona (w części V wniosku) pieczęcią instytucji(pieczęć PUP, pieczęć powiatu) oraz pieczęcią imienną i podpisem osoby upoważnionej;

Wszystkie wymagane pola powinny zostać prawidłowo wypełnione – zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL. Na etapie oceny formalnej nie jest oceniana treść informacji zawartych w prawidłowo wypełnionych polach wniosku;

Wpisy w polach liczbowych muszą być poprawne arytmetycznie. Należy systematycznie wykorzystywać przycisk „wylicz”, funkcja „sprawdź” umożliwia przeprowadzenie walidacji;

slide31

Wszelkich informacji na temat Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych udzielają pracownicy Wydziału Projektów Rynku Pracy PO KL:

Iwona Orłowska

tel. (091) 42 56 268

iwona_orlowska@wup.pl

Michalina Skop

tel. (091) 42 56 268

michalina_skop@wup.pl

Magdalena Smilgin

tel. (091) 42 56 267

magdalena_smilgin@wup.pl

ad