1 / 13

ПРОЕКТАНТ: ГЕОРХ ИНЖЕНЕРИНГ ООД DESIGNER: GEORH ENGINEERING

ПРОЕКТ: Е-79, ПЪТЕН ТУНЕЛ “ДУПНИЦА”, ЛЯВА ТУНЕЛНА ТРЪБА PROJECT: CONSTRUCTION OF SECOND TUBE OF THE TUNNEL AT KM 327 ROAD E-79. ПРОЕКТ: Е-79, ПЪТЕН ТУНЕЛ “ДУПНИЦА”, ЛЯВА ТУНЕЛНА ТРЪБА PROJECT: CONSTRUCTION OF SECOND TUBE OF THE TUNNEL AT KM 327 ROAD E-79.

lesley
Download Presentation

ПРОЕКТАНТ: ГЕОРХ ИНЖЕНЕРИНГ ООД DESIGNER: GEORH ENGINEERING

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ПРОЕКТ: Е-79, ПЪТЕН ТУНЕЛ “ДУПНИЦА”, ЛЯВА ТУНЕЛНА ТРЪБАPROJECT: CONSTRUCTION OF SECOND TUBE OF THE TUNNEL AT KM 327 ROAD E-79

 2. ПРОЕКТ: Е-79, ПЪТЕН ТУНЕЛ “ДУПНИЦА”, ЛЯВА ТУНЕЛНА ТРЪБАPROJECT: CONSTRUCTION OF SECOND TUBE OF THE TUNNEL AT KM 327 ROAD E-79 ПРОЕКТАНТ: ГЕОРХ ИНЖЕНЕРИНГ ООДDESIGNER: GEORH ENGINEERING

 3. ПРОЕКТ: Е-79, ПЪТЕН ТУНЕЛ “ДУПНИЦА”, ЛЯВА ТУНЕЛНА ТРЪБАPROJECT: CONSTrUCTION OF SECOND TUBE OF THE TUNNEL AT KM 327 ROAD E-79 АНАЛИЗ НА НАПРЕГНАТОТОСЪСТОЯНИЕ И УСТОЙЧИВОСТТА НА СКАТА - Мрежа на крайните елементи ANALYSIS OF THE STRESSED STATE AND THE STABILITY OF ТHE SLOPE -One of the finite elements nets

 4. ПРОЕКТ: Е-79, ПЪТЕН ТУНЕЛ “ДУПНИЦА”, ЛЯВА ТУНЕЛНА ТРЪБАPROJECT: CONSTRUCTION OF SECOND TUBE OF THE TUNNEL AT KM 327 ROAD E-79 АНАЛИЗ НА НАПРЕГНАТОТОСЪСТОЯНИЕ И УСТОЙЧИВОСТТА НА СКАТА ANALYSIS OF THE STRESSED STATE AND THE STABILITY OF ТHE SLOPE Пластични зони в земния масив около тунела Plastic zones in the earth massif around the tunnel structure

 5. АНАЛИЗ НА НАПРЕГНАТОТОСЪСТОЯНИЕ И УСТОЙЧИВОСТТА НА СКАТА ANALYSIS OF THE STRESSED STATE AND THE STABILITY OF ТHE SLOPE ПРОЕКТ: Е-79, ПЪТЕН ТУНЕЛ “ДУПНИЦА”, ЛЯВА ТУНЕЛНА ТРЪБАPROJECT: CONSTRUCTION OF SECOND TUBE OF THE TUNNEL AT KM 327 ROAD E-79 Пластични зони в земния масив около тунела Plastic zones in the earth massif around the tunnel structure

 6. ПРОЕКТ: Е-79, ПЪТЕН ТУНЕЛ “ДУПНИЦА”, ЛЯВА ТУНЕЛНА ТРЪБАPROJECT: CONSTRUCTION OF SECOND TUBE OF THE TUNNEL AT KM 327 ROAD E-79 Геоложка карта северен портал и разположение на анкерите Geological map northern entrance and location of the pre-stressedanchors

 7. ПРОЕКТ: Е-79, ПЪТЕН ТУНЕЛ “ДУПНИЦА”, ЛЯВА ТУНЕЛНА ТРЪБАPROJECT: CONSTRUCTION OF SECOND TUBE OF THE TUNNEL AT KM 327 ROAD E-79 АНКЕРНО УКРЕПВАНЕ – изолинии на коеф. на местна устойчивост STRENGTHENING OF THE SLOPE -Isolines of the local stability coefficient

 8. ПРОЕКТ: Е-79, ПЪТЕН ТУНЕЛ “ДУПНИЦА”, ЛЯВА ТУНЕЛНА ТРЪБАPROJECT: CONSTRUCTION OF SECOND TUBE OF THE TUNNEL AT KM 327 ROAD E-79 Определяне на влиянието на предварително напрегнатите анкери върху устойчивостта на ската, преди и след изграждането на втория пътен тунел Determination of the impact of the pre-stressed anchors over the stability of the slope, prior to and after the construction of the second road tunnel;

 9. ПРОЕКТ: Е-79, ПЪТЕН ТУНЕЛ “ДУПНИЦА”, ЛЯВА ТУНЕЛНА ТРЪБАPROJECT: CONSTRUCTION OF SECOND TUBE OF THE TUNNEL AT KM 327 ROAD E-79 Определяне на влиянието на изграждането на втория пътен тунел върху устойчивостта на ската при приетите мерки за укрепването Determination of the impact of the construction of the second road tunnel over the stability of the slope with the measures undertaken for its strengthening.

 10. ПРОЕКТ: Е-79, ПЪТЕН ТУНЕЛ “ДУПНИЦА”, ЛЯВА ТУНЕЛНА ТРЪБАPROJECT: CONSTRUCTION OF SECOND TUBE OF THE TUNNEL AT KM 327 ROAD E-79 Напречен профил и етапи на работа Tunnel cross section and stages of works

 11. ПРОЕКТ: Е-79, ПЪТЕН ТУНЕЛ “ДУПНИЦА”, ЛЯВА ТУНЕЛНА ТРЪБАPROJECT: CONSTRUCTION OF SECOND TUBE OF THE TUNNEL AT KM 327 ROAD E-79 Технология за изпълнение на профил Тип 3 - А • Стъпка 1 (напредък 0.5 m) • Изкоп в горната част на дясната галерия • Пръскан бетон 2 см • Поставяне на тръбни анкери 32/15, L=2.0 m • Поставяне на елементи от рамките I и IV • Пръскан бетон 18 cm с арм. мрежи • Стъпка 2 Изкопът в долната част ще следва забоя в горната част на разстояние 2,00 м • Изкоп на долната част от дясната галерия • Пръскан бетон 2 см • Поставяне на тръбни анкери 43/16, L=4.0 m • Поставяне на елементи от рамките III и V • Пръскан бетон 18 cm с арм. мрежи • Изпълнение на контрасвод • Обратна засипка до ниво -0.80

 12. Технология за изпълнение на профил Тип 3 - А ПРОЕКТ: Е-79, ПЪТЕН ТУНЕЛ “ДУПНИЦА”, ЛЯВА ТУНЕЛНА ТРЪБАPROJECT: CONSTRUCTION OF SECOND TUBE OF THE TUNNEL AT KM 327 ROAD E-79 • Стъпка 3 (напредък 0.5 m) • Идентична със стъпка 1, но в лява галерия. • Стъпка 4 (напредък 0.5 m) • Идентична със стъпка 2, но в лява галерия.

 13. Технология за изпълнение на профил Тип 3 - А ПРОЕКТ: Е-79, ПЪТЕН ТУНЕЛ “ДУПНИЦА”, ЛЯВА ТУНЕЛНА ТРЪБАPROJECT: CONSTRUCTION OF SECOND TUBE OF THE TUNNEL AT KM 327 ROAD E-79 • Стъпка 5 (напредък 0.5 m) • Поставяне на тръбни анкери 43/16, L=4.0 m • Изкоп в горната част на 0,50 m за оформяне на профила между двете галерии Пръскан бетон 2 cm • Премахване на връзката между елементи I и IVи поставяне на елемент ІІ от рамката • Пръскан бетон 18 cm с арм. мрежи при елемент I • Изкоп на ядрото и демонтиране на елементи IV и V от двете страни • Премахване на обратната засипка • Завършване на контрасвода • Поставяне на анкери по чертеж No 9 от първоначалния проект • Пръскан бетон 5 cm по чертеж No 4 от първоначалния проект

More Related