สรุปการ ประกาศนโยบายและประชุมเชิงป...
Download
1 / 17

?????? 18 ?????? 2557? ????????????? ????????????????? ?????????? ??????????????? - PowerPoint PPT Presentation


  • 138 Views
  • Uploaded on

สรุปการ ประกาศนโยบายและประชุมเชิงปฏิบัติ การขับเคลื่อนวาระจังหวัด “ อุดรธานีเมืองผู้สูงอายุคุณภาพชีวิตดี”. วันที่ 18 เมษายน 2557ณ ห้องอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี. นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน). วัตถุประสงค์.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '?????? 18 ?????? 2557? ????????????? ????????????????? ?????????? ???????????????' - lesley-good


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
18 2557

สรุปการ ประกาศนโยบายและประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระจังหวัด“ อุดรธานีเมืองผู้สูงอายุคุณภาพชีวิตดี”

วันที่ 18 เมษายน 2557ณ

ห้องอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล

อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)


18 2557

วัตถุประสงค์ ประกาศนโยบายและประชุมเชิงปฏิบัติ

1.เพื่อประกาศนโยบาย การขับเคลื่อนวาระจังหวัด

“ อุดรธานีเมืองผู้สูงอายุคุณภาพชีวิตดี”

2.เพื่อสร้างกระแสและประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อนวาระ จังหวัด

“ อุดรธานีเมืองผู้สูงอายุคุณภาพชีวิตดี”

3.เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจากพหุภาคี ในการพัฒนานโยบายสาธารณะขับเคลื่อนวาระจังหวัด “ อุดรธานีเมืองผู้สูงอายุคุณภาพชีวิตดี”


18 2557

ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 320 คน ประกอบด้วย

  • ภาครัฐ สสจ. รพศ. พมจ.วพบ.สนง.เขตการศึกษา มัธยมศึกษา 20, สนง.เขตการศึกษา ประถมศึกษา,สนง.เกษตรจังหวัด

  • ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน 5 สาขา ผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุ

    ประธานชมรม อสม.ระดับอำเภอ , ชมรมข้าราชกาบำเหน็จบำนาญสาธารณสุขอุดรธานี, ประธานสาขาสภาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำ จ.อุดรธานี

  • ภาคการเมือง ท้องถิ่นจังหวัด อบจ. เทศบาลนครอุดรธานี


18 2557

รูปแบบการประชุม 320 คน

1.นิทรรศการผู้สูงอายุ

2.การเสวนาการขับเคลื่อนวาระจังหวัด

3. ประกาศนโยบายและแถลงข่าว

4. ให้ความรู้และการจัดทำนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ประเด็นการขับเคลื่อนวาระจังหวัด


18 2557
นิทรรศการผู้สูงอายุ 320 คน

1.คลินิกผู้สูงอายุ ระดับดีเลิศ จาก รพ .อุดรธานี

2.การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน COC รพ.สต.หนองหมื่นท้าว

3.การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน HHC/รพ.สต.สามพร้าว

4.ตำบลต้นแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวดีเด่นระดับเขต

อ.หนองวัวซอ


18 2557
นิทรรศการหน่วยงานต่างๆ 12 หน่วยงาน

5.การพัฒนารูปแบบบริการด้านผู้สูงอายุ อ.หนองแสง

6.การออกกำลังกายแบบโยคะ โดยชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญสาธารณสุขอุดรธานี

7.อาหารสำหรับผู้สูงอายุ และอาหารเฉพาะโรค จาก รพช.อุดรธานี

8.สมาธิบำบัด SKT โดยเทศบาลบ้านจั่น


18 2557
นิทรรศการหน่วยงานต่างๆ 12 หน่วยงาน

9. สุขภาพดีวิถีธรรมโดยสมาคมผู้สูงอายุเทศบาลอำเภอบ้านดุง

10.การดำเนินงานศูนย์เอนกประสงค์ผู้สู.อายุ

11.OTOPชุมชน โดย สำนักงานพัฒนาชุมชน

12.การส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรในชุมชน

โดย สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี


18 2557
เสวนาการขับเคลื่อนวาระจังหวัดเสวนาการขับเคลื่อนวาระจังหวัด


18 2557
ประกาศนโยบาย การขับเคลื่อนวาระจังหวัด “ อุดรธานีเมืองผู้สูงอายุคุณภาพชีวิตดี”

โดย นายกอบเกียรติ กาญจนะ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี


18 2557

นโยบาย 5 ยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนวาระจังหวัด

1. ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยผู้สูงอายุ

2. ยุทธศาสตร์ด้านการคุ้มครองสังคมสำหรับผู้สูงอายุ

3. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชน

4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเชิงบูรณาการจังหวัดอุดรธานี

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์ความรู้ การศึกษาวิจัยสุขภาพและสังคม ผู้สูงอายุ


18 2557

นายกอบเกียรติ กาญจนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี แถลงข่าว

ภาพ


18 2557

ให้ความรู้เรื่อง การจัดทำนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในประเด็นการขับเคลื่อนวาระจังหวัด “ อุดรธานีเมืองผู้สูงอายุคุณภาพชีวิตดี”

โดย คุณ นิสิต ศักยพันธ์ ผู้ประสานงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุดรธานี


18 2557

การจัดทำนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในประเด็นการขับเคลื่อนวาระจังหวัด “ อุดรธานีเมืองผู้สูงอายุคุณภาพชีวิตดี”ด้วยกระบวนการสมัชชาสุขภาพ

กลุ่มที่ 1 ประเด็น

- ผู้สูงอายุ ภาระ หรือพลัง : POWER or BURDEN

- บริการสาธารณะ พอใจ หรือ แก้ไข.


18 2557

กลุ่มที่ 2 ประเด็น “ อุดรธานีเมืองผู้สูงอายุคุณภาพชีวิตดี”ด้วยกระบวนการสมัชชาสุขภาพ

- เครือข่ายผู้สูงอายุ ฝัน หรือความจริงที่เป็นไปได้. - นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ประเด็น


18 2557

กลุ่มที่ 3 ประเด็น “ อุดรธานีเมืองผู้สูงอายุคุณภาพชีวิตดี”ด้วยกระบวนการสมัชชาสุขภาพ

3.1 บิดา มารดา ฆ่า หรือ กตัญญู

วัยรุ่น มีความเห็นต่อ ประเด็นนี้อย่างไร

3.2 สื่อสาธารณะ ช่วย หรือ ขยับ

ขับเคลื่อน อย่างไร


18 2557

กลุ่มที่ 4 ประเด็น “ อุดรธานีเมืองผู้สูงอายุคุณภาพชีวิตดี”ด้วยกระบวนการสมัชชาสุขภาพ

พัฒนา ขับเคลื่อนให้อุดรธานีเป็นเมืองที่ดีที่สุด สำหรับผู้สูงอายุ

" ครั้งหนึ่งของชีวิน ก่อนสิ้นอายุขัย ขอพักกายใจ ชีวิตสดใส ที่อุดรธานี เมือง


18 2557

กิจกรรมที่จะดำเนินการต่อไปกิจกรรมที่จะดำเนินการต่อไป

1.จัดประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อน

วาระจังหวัดอุดรธานีเมืองผู้สูงอายุคุณภาพชีวิตดี

เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและวางแผนอย่างต่อเนื่อง

เป็นระบบ

2.มอบหมายให้ คปสอ หนองแสง ร่วมกบพหุภาคีจัด

ประชุมพหุภาคี ในการขับเคลื่อนวาระอำเภอหนองแสง

อำเภอผู้สูงอายุคุณภาพชีวิตดี