6 2557 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
แผนสุขภาพเขต ( ทันต สาธารณสุข) เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 6 ปี 2557 PowerPoint Presentation
Download Presentation
แผนสุขภาพเขต ( ทันต สาธารณสุข) เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 6 ปี 2557

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 56

แผนสุขภาพเขต ( ทันต สาธารณสุข) เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 6 ปี 2557 - PowerPoint PPT Presentation


 • 178 Views
 • Uploaded on

แผนสุขภาพเขต ( ทันต สาธารณสุข) เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 6 ปี 2557. ข้อมูลประชากรแยกตามสิทธิ. จำนวนสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ. จำนวน รพ.สต.และ ศสม. ที่มีทัน ตาภิ บาล ยู นิต ทันตก รรม. แสดงจำนวน ทันตแพทย์ เฉพาะสาขาทางทันตก รรม ของสถานบริการสุขภาพ. สถานการณ์ ทันต สุขภาพ. ฟันผุในเด็กปฐมวัย.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'แผนสุขภาพเขต ( ทันต สาธารณสุข) เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 6 ปี 2557' - jaime-gilmore


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
6 2557

แผนสุขภาพเขต (ทันตสาธารณสุข)เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 6ปี 2557

slide3
ข้อมูลประชากรแยกตามสิทธิข้อมูลประชากรแยกตามสิทธิ
slide4
จำนวนสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐจำนวนสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ
slide5
จำนวน รพ.สต.และศสม. ที่มีทันตาภิบาล ยูนิตทันตกรรม
slide9
ฟันผุในเด็กปฐมวัย

เป้าหมาย <50% ในปี 2560

1 16 3 5
1(16) ร้อยละของเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) มีปัญหาฟันน้ำนมผุ
20 3 3
20.3 ร้อยละของเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ที่มีความเสี่ยงฟันผุ ได้รับการทาฟลูออไรด์วาร์นิช
24 1 1 24 2 1
24.1 ร้อยละของเด็กประถม 1 ได้รับการตรวจช่องปาก 24.2 ร้อยละของเด็กประถม 1 ได้รับเคลือบหลุมร่องฟัน
slide19

วิสัยทัศน์ ; ปชช. มีทันตสุขภาพดี ภาคีมีส่วนร่วม ด้วยเครือข่ายบริการที่เข้มแข็ง มีคุณภาพมาตรฐาน ภายใน ปี 2559

เป้าประสงค์ : 1. ลดปัญหาทันตสุขภาพในทุกกลุ่มวัย

2. ประชาชนรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยง และมีพฤติกรรมทันตสุขภาพที่เหมาะสม

3. ประชาชนได้รับบริการที่ มีคุณภาพมาตรฐานและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

ลดอัตราการตายจาก

มะเร็งช่องปาก

แหล่งเรียนรู้ด้านทันตสุขภาพ และ

ป้องกันโรค

เร่งรัดการแก้ไขปัญหาการบริโภคอาหารเสี่ยงต่อทันต

เพิ่มสภาวะปราศจากฟันผุในเด็กวัยเรียน

เร่งรัดการลดอัตราการเกิดฟันผุในเด็กปฐมวัย

ประสิทธิผล

ขยายการดำเนินงานจัดบริการทันตกรรมป้องกันและอนุรักษ์ฟัน

พัฒนามาตรฐานการบริการทันตกรรมใน CUP/รพ.สต.

สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่าย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

พัฒนาการ สส.ทันตสุขภาพในกลุ่มวัยแรงงาน และ NCD

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการจัดบริการ

คุณภาพบริการ

บูรณาการเรื่องทันตฯในประเด็นสุขภาพสำคัญของประเทศ

สร้างกระแสการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพในทุกระดับ

พัฒนาระบบ

คัดกรองมะเร็งช่องปาก

ส่งเสริมให้เกิดนโยบายสาธารณะและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อทันต.

พัฒนาศักยภาพ ผสอ.ในการดูแลทันตสุขภาพเด็ก

ประสิทธิภาพ

เร่งรัดพัฒนาทันตบุคลากรให้เป็นผู้จัดการเครือข่าย

พัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรในการดำเนินงานเชิงรุกร่วมกับชุมชน

พัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี การ สส/ทป.ช่องปาก

ขยายระบบข้อมูล และเฝ้าระวังทันตสุขภาพ

พัฒนาองค์กร

slide20

SRM

วิสัยทัศน์ : ประชาชนมีทันตสุขภาพดี ภาคีมีส่วนร่วม ด้วยเครือข่ายบริการสุขภาพที่เข้มแข็ง

 • เป้าประสงค์..ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ด้านการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรค
 • พัฒนาระบบเฝ้าระวังและคัดกรอง
 • พัฒนานวัตกรรม/เทคโนโลยีชุมชน
 • สร้างแกนนำทันตสุขภาพในชุมชน
 • เป้าประสงค์.เด็กปฐมวัยและวัยเรียนมีอัตราการเกิดฟันผุลดลง.
 • เร่งรัดการแก้ไขปัญหาการบริโภคอาหารเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ
 • ส่งเสริมให้เกิดนโยบายสาธารณะ/สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อทันตสุขภาพ
 • สร้างกระแสการลดปัจจัยเสี่ยงต่อทันตสุขภาพในทุกระดับ

ประชาชน

เป้าประสงค์..แกนนำชุมชนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาทันตฯ

 • พัฒนา อสม.ให้เป็นแกนนำด้านทันตฯ
 • พัฒนาชมรม ผสอ.ให้มีทักษะในการดูแลทันตฯเด็ก
 • สนับสนุนให้เอกชน/ภาคอื่นๆร่วมจัดบริการ

เป้าประสงค์..ศูนย์วิชาการมีส่วนสนับสนุนการดำเนินงาน

 • สนับสนุนการพัฒนางานวิชาการ/วิจัย
 • ติดตามกำกับประเมินผล
 • พัฒนาศักยภาพ/องค์ความรู้

เป้าประสงค์..อปท.มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทันตสุขภาพ(ตำบลฟันดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข

 • สนับสนุนให้เกิดแผนพัฒนาทันตฯระดับตำบล
 • สนับสนุนทรัพยากรในการจัดบริการปฐมภูมิร่วมกับ สธ
 • จัดระบบติดตามกำกับประเมินผล.

เป้าประสงค์..โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมทันตฯ

 • พัฒนาการดำเนินงานในรูปแบบเครือข่าย รร.
 • บูรณาการ ทันตฯในการเรียนการสอน
 • กำหนดนโยบาย/สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อทันตฯ
 • พัฒนาระบบเฝ้าระวังทันตฯและประเมินผล

ภาคี

 • เป้าประสงค์.หน่วยบริการปฐมภูมิ/ทุติยภูมิ/ตติยภูมิมีศักยภาพในการจัดบริการทันตกรรมอย่างมีคุณภาพ
 • ขยายบริการปฐมภูมิ(ทันตกรรมป้องกันและอนุรักษ์ฟัน)ใน รพ.สต. และ ศสม.ให้ครอบคลุม
 • พัฒนามาตรฐาน/คุณภาพการจัดบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ
 • สนับอัตรากลัง และครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ ตามมาตรฐานทุกระดับ
 • เป้าประสงค์.มีระบบติดตามกำกับและประเมินผล.
 • จัดทำมาตรฐานการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันทันตฯในระดับปฐมภูมิ
 • พัฒนาทักษะบุคลากรในการกำกับติดตาม และประเมินผล
 • พัฒนาระบบติดตามกำกับประเมินผลในทุกระดับ

กระบวนการ

 • เป้าประสงค์..มีฐานข้อมูลทันตสุขภาพ และปัจจัยกำหนดทันตสุขภาพ
 • จัดทำฐานข้อมูลทันตสุขภาพของเครือข่ายบริการ
 • ขยายระบบข้อมูลเฝ้าระวังทันตฯในระดับตำบล
 • พัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่งข้อมูล
 • พัฒนาระบบการจัดการความรู้ในด้านทันตสุขภาพ
 • เป้าประสงค์.ทันตบุคลากรมีทักษะในการจัดการงานทันตสาธารณสุข
 • เร่งรัดในการพัฒนาให้มีทักษะในการบริหารจัดการเครือข่าย
 • พัฒนาทักษะในการดำเนินงานเชิงรุกร่วมกับชุมชน
 • พัฒนาทักษะในการจัดการองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีด้านทันตสาธารณสุข

รากฐาน

slide21

แผนส่งเสริมป้องกัน

เน้นหนักการแก้ไขปัญหาฟันผุเด็กปฐมวัย และวัยเรียน

บริการขั้นพื้นฐานตามกลุ่มวัย

และประเด็นสำคัญ

พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย

สุขภาพสตรี และทารก + BS

สุขภาพเด็ก 0-2 ปี + BS

สุขภาพเด็ก 3-5 ปี + BS

สุขภาพเด็กนักเรียน + BS

สุขภาพวัยรุ่น + BS

ป้องกันควบคุม NCD(DM&HT)

เฝ้าระวัง และคัดกรองมะเร็ง

ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ

0 2 3 5
สตรี เด็ก 0 – 2 ปี และเด็ก 3 – 5 ปี

ANC

WBC

ศูนย์เด็กเล็ก

 • ป้องกัน/บรรเทาการ
 • ติดเชื้อในช่องปาก
 • ป้องกันการส่งผ่านเชื้อ
 • จากแม่สู่ลูก
 • เตรียมพร้อมแม่ในการ
 • ดูแลสุขภาพช่องปากลูก
 • ป้องกันการเกิดฟันผุ
 • ปลูกฝัง/พัฒนาทักษะ
 • ผปค.ในการดูแลสุขภาพ
 • ช่องปากเด็ก
 • สร้างความคุ้นชินกับ
 • เด็ก
 • ป้องกัน/ลดการลุกลาม
 • การเกิดฟันผุ
 • สร้างนิสัยในการดูแล
 • ภาพช่องปากให้เด็ก

GOAL = ฟันผุไม่เกินร้อยละ 50 ในปี 2560

slide24

หญิงมีครรภ์มีอนามัยช่องปากที่ดีหญิงมีครรภ์มีอนามัยช่องปากที่ดี

ลดการติดเชื้อ

ลดการถ่ายทอดเชื้อ

พ่อแม่

ญาติพี่น้อง

ควบคุมอาหาร

ชุมชน

ลดคราบจุนทรีย์

สร้างการเรียนรู้

เด็กก่อนวัยเรียนปราศจากฟันผุ

ทันตกรรมป้องกัน

เฝ้าระวัง

ติดตามกำกับ

ผู้ดูแลเด็ก

จนท. สธ

slide25
๑. แผนงานการดูแลหญิงตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
slide26
๒.แผนการดูแลสุขภาพเด็กแรกเกิดถึง 2 ปีอย่างมีคุณภาพ๒๓,๒๖๘,๗๕๐ บาท
slide27
๓. แผนงานการดูแลสุขภาพเด็กอายุ 3-5 ปีอย่างมีคุณภาพ ๕,๔๐๐,๐๐๐บาท
slide28
แผนงานการพัฒนาสุขภาพเด็กนักเรียนอย่างมีคุณภาพ ๑๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท

GOAL = ฟันผุไม่เกินร้อยละ 55

slide31
แผนงานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(เบาหวานและความดันโลหิตสูง)๒๐๐,๐๐๐ บาท
slide37
แผนพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายแผนพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย

มุ่งพัฒนา 3 setting

- ศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล

- โรงเรียน

- เครือข่ายอำเภอ และตำบล (DHS)

slide40
เป้าหมาย
 • ประชาชนเข้าถึงบริการทันตกรรม ร้อยละ ๒๐
 • ระยะรอคอยการใส่ฟันเทียมไม่เกิน ๖เดือน
 • เด็กปฐมวัยมีฟันผุไม่เกินร้อยละ ๕๐
slide42
ประเด็นการพัฒนาทันตกรรมเฉพาะทาง ตามแผน พบส.และระบบการส่งต่อ
 • Oro- facial infection
 • Maxillofacial trauma
 • Benign and malignant tumor
 • Cleft lip & palate
 • Implant

CPG

คน

ของ

slide45
เรื่องหารือ จาก รพ.มะเร็ง กรณีฉายรังสี
 • ก่อนฉายรังสี
  • ใครจะเป็นคนวาง treatment plan เตรียมช่องปาก
  • รพ.ที่ส่งตัวมาเตรียมช่องปาก ??
 • หลังฉายรังสี
  • ส่งกลับ รพ.ต้นสังกัด / รพ.ในถิ่นอาศัยของผู้ป่วย ดูแลต่อเนื่อง/ Home care ??
revise service plan
Revise กรรมการ Service plan
 • กก.service plan + กก.ทันตเขตฯ -> ชุดเดียวกัน ??
 • เปลี่ยนชื่อ กก.ใหม่ ??