speerpunten in de gemeente opvoeding n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Speerpunten in de gemeente/opvoeding… PowerPoint Presentation
Download Presentation
Speerpunten in de gemeente/opvoeding…

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10
les

Speerpunten in de gemeente/opvoeding… - PowerPoint PPT Presentation

150 Views
Download Presentation
Speerpunten in de gemeente/opvoeding…
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Speerpunten in de gemeente/opvoeding…

  2. 3 taakgroepen centraal in 2012-2013 • 1 Volwassen onderwijs; • 2 Samen leuke dingen doen (SLDD); • 3 Link naar de wereld/nieuwe mensen/Alphacursus;

  3. 1. Volwassen onderwijs De Taakgroep Volwassen onderwijshoudt zich bezig met de organisatie en invulling van diverse vormen van geestelijk onderwijs in de gemeente, op een zodanige wijze dat een ieder in de gemeente een vorm van onderwijs kan volgen ter bevordering van groei in het leven met Christus

  4. Bijbelteksten: - 2 Tim.3:16-17: Elk van God ingegeven Schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren, en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust! - Joh.1:17: Uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade; want de wet is door Mozes gegeven, maar de genade en de waarheidzijn door Jezus Christus gekomen…

  5. - Luk.4:22 en 32: En allen betuigden hun instemming met Hem, en verwonderden zich over de woorden van genadedie over Zijn lippen kwamen…, en Zijn woord was met gezag! - Mat.7:28-29: En de scharen stonden versteld over Zijn leer, want Hij leerde hen als gezaghebbende, en niet als hun Schriftgeleerden…

  6. 2. Samen leuke dingen doen (SLDD) De Taakgroep SLDD houdt zich bezig met het bedenken, organiseren en (laten) uitvoeren van allerlei leuke, niet geestelijk gerichte activiteiten, voor de verschillende doelgroepen in de kerk (voor zoverre deze daar niet zelf toe in staat zijn, bv. NJI), waaraan ook gemakkelijk niet kerkgaande mensen kunnen deelnemen, zodat er groei in relaties kan ontstaan tussen gemeenteleden en niet-gemeenteleden.

  7. Bijbelteksten: Mark.6:30-31: En de apostelen kwamen opnieuw samen bij Jezus, en berichtten Hem al wat zij gedaan en geleerd hadden, en Hij zei tot hen: Kom hier en ga met Mij alleen naar een eenzame plaats, en rust een weinig… Mark.2:23: En het geschiedde dat Hij op de Sabbat door de korenvelden ging, en zijn discipelen begonnen onder het gaan aren te plukken…

  8. - Luk.22:15: Ik heb vurig begeerd dit Pascha met u te eten… - Spr.27:9: Warme vriendschappen verheugen het hart, vanwege welgemeende raad!

  9. 3. Link naar de Wereld/Nieuwe Mensen/Alphacursus Iedereen maakt deel uit vande gedachte die hier aan deze taakgroep verbonden zit! We zijn een kerk voor de wereld! Geroepen om daar tot zegen te zijn! Gericht dus op wat we daar kunnen betekenen. De Kerkenraad heeft een toezichtsfunctie om deze gedachte te waarborgen, alsmede ook de roeping initiatieven te creëren waardoor mensen via de gemeente God kunnen leren kennen. Mensen die de bediening van evangelist geschonken hebben gekregen, alsmede een bijzonder zendingshart voor onze directe omgeving, roepen wij op, bij bijzondere gedachten en initiatieven om hieraan vorm te geven, zich bij de Kerkenraad te melden.

  10. Bijbelteksten: - Joh.17:15: Ik bid niet dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze… - Joh.17:18: Gelijk Gij Mij gezonden hebt in de wereld, heb ook Ik hen gezonden in de wereld! - Joh.3:16-17: Want al zo lief… - Joh.12:37: Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, doch om de wereld te behouden!