Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
rup PowerPoint Presentation

rup

242 Views Download Presentation
Download Presentation

rup

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. rup Rational Unified Process

 2. مهندسی نرم افزار: مجموعه ای از فعالیت ها و نتایج آن که منجر به تولید نرم افزار می شود. فرایند نرم افزار: 1- تعیین مشخصات نرم افزار 2- طراحی و پیاده سازی نرم افزار 3- اعتبار سنجی نرم افزار 4- تکامل نرم افزار

 3. روش های مهندسی نرم افزار: • SSADM (System structures analyze and design method) • OOP (object oriented programming)

 4. انواع مدل های فرآیند: 1- مدل آبشاری 2- مدل توسعه تکاملی 3- مدل توسعه تدریجی 4- توسعه مارپیچی

 5. rational پالاینده یکپارچه یکپارچه: ترکیبی از سه مدل آبشاری، توسعه تدریجی و توسعه مارپیچ UML استفاده از class و object مفاهیمی از قبیل پالاینده: چه کسی چه کاری را و چگونه انجام می دهد

 6. Best Practices (interactive development)- توسعه تکراری نرم افزار (requirement management) - مدیریت نیازها (component-base architecture)- استفاده از معماری مبتنی بر مولفه (visual modeling)- مدل کردن تصویری نرم افزار (continuously verify quality)- بازبینی کیفیت نرم افزار (control change)- کنترل تغییرات در نرم افزار

 7. Rup خصوصیت های 1- مبتنی بر موارد قابل کاربرد (مشتری مداری) 2- مبتنی بر معماری 3- تکرارشونده و افزایشی

 8. اصول هشت گانه روح آر،یو،پی 1- غلبه بر ریسک های اصلی 2- ارزش افزوده 3- نرم افزار قابل اجرا 4- چارچوب مستحکم و قابل اجرا 5- استفاده از مولفه ها 6- فعالیت در قالب یک تیم 7- کیفیت 8- مدیریت تغییرات

 9. ساختار متعامد

 10. Rup فازهای (inception) 1- فاز آغازین (elaboration) 2- فاز تعیین (construction) 3- فاز ساخت (transition) 4- فاز انتقال

 11. جریان های کاری • Business modeling • Requirement • Analysis & Design • Test • Deployment • Environment • Project manager • Configuration & Change Managemant

 12. Business modeling

 13. requirements

 14. Analyze & design

 15. implementation

 16. test

 17. Deployment

 18. Environment

 19. Project management

 20. Configuration & change management