Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
“Medication error” Newsletter Volume 1 Number 10 23 August 2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
“Medication error” Newsletter Volume 1 Number 10 23 August 2010

“Medication error” Newsletter Volume 1 Number 10 23 August 2010

155 Views Download Presentation
Download Presentation

“Medication error” Newsletter Volume 1 Number 10 23 August 2010

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. “Medication error”NewsletterVolume 1 Number 10 23 August 2010 จากใบสั่งยาข้างต้น พบความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยาต้านเอชไอวีสำหรับการป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีหลังการสัมผัสเชื้อจากอุบัติเหตุ ในการทำงานของบุคลากร (Occupational Postexposure prophylaxis; PEP) เนื่องจากขนาดยาต้านไวรัสเอชไอวีที่แนะนำสำหรับ PEP คือZidovudine ( 100 mg) ครั้งละ 3 เม็ด วันละ 2 ครั้ง หรือ ครั้งละ 2 เม็ด วันละ 3 ครั้ง ร่วมกับ Lamivudine (150 mg) ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง ร่วมกับ Lopinavir/ Ritonavir (400 mg/ 100 mg) ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 ครั้งซึ่งขนาดในการรักษาของยา LPV/RTV อาจต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากมีความแรงต่อเม็ดเป็น 200 mg/50 mg จึงต้องพิจารณาจ่ายเป็น LPV/ RTV (200 mg/ 50 mg) ครั้งละ 2 เม็ด วันละ 2 ครั้ง ส่วนการเลือกใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวี 2 ชนิดร่วมกัน (Zidovudine + Lamivudine) หรือ 3 ชนิดร่วมกัน(Zidovudine + Lamivudine + Lopinavir/ Ropinavir) เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ขึ้นอยู่กับสภาพความเสี่ยงของการสัมผัสเชื้อ ดังตารางด้านล่างนี้