slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Moderator ………….. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Moderator …………..

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 54
len-lynn

Moderator ………….. - PowerPoint PPT Presentation

132 Views
Download Presentation
Moderator …………..
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Moderator …………..

 2. Lublin Czechów Północny Podsumowanie z badania

 3. Cele i metodologia badania Cele badania • Rozpoznanie opinii, przekonań i odczuć mieszkańców i pracowników samorządowych na temat jakości życia i jakości zarządzania. Metoda • Badanie ankietowe przeprowadzone z mieszkańcami i pracownikami administracji samorządowej • Przeprowadzono n= 50 ankiet dotyczących jakości życia Osoby badane • W badaniu wzięli udział mieszkańcy gminy dzielnicy Czechów Północny Czas realizacji • Badania przeprowadzone w okresie maj 2014

 4. Część IJAKOŚĆ ŻYCIA

 5. Charakterystyka próby Wiek Płeć

 6. Charakterystyka próby Miejsce zamieszkania Wykształcenie

 7. Charakterystyka próby Dzieci Status związku

 8. Charakterystyka próby Miejsce zatrudnienia

 9. Charakterystyka próby Ocena sytuacji materialnej

 10. Obszary badań • Obszar oceny – WOLNY RYNEK • Obszar oceny – PRACA • Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO • Obszar oceny – ZDROWIE • Obszar oceny – KULTURA • Obszar oceny – ŚRODOWISKO • Obszar oceny – DEMOKRACJA • Obszar oceny – EDUKACJA • Obszar oceny – TRANSPORT I KOMUNIKACJA • Obszar oceny – DOSTĘP DO USŁUG I SIECI HANDLOWEJ • Obszar oceny – DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ • Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE • Obszar oceny – DOBROBYT • Obszar oceny – MIESZKALNICTWO • Obszar oceny – JAKOŚĆ ADMINISTRACJI

 11. Wyniki badań 1. Obszar oceny – WOLNY RYNEK W ramach badania obszaru „wolny rynek” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: W mojej miejscowości nowe firmy mają szanse na rozwój. W mojej miejscowości założenie firmy jest łatwe. W mojej miejscowości samorząd jest przyjazny przedsiębiorcom. W mojej miejscowości istnieje łatwy dostęp do usług prawnych, rachunkowych i innych wspierających działalność firm. W mojej miejscowości firmy rozwijają się dzięki dotacjom unijnym.

 12. Wyniki badań 1. Obszar oceny – WOLNY RYNEK • ……… • …..

 13. Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA W ramach badania obszaru „praca” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: W mojej miejscowości urząd pracy pomaga w przekwalifikowaniu zawodowym. W mojej miejscowości łatwo jest znaleźć pracę osobom z kwalifikacjami. W moim miejscu zamieszkania nie ma problemu bezrobocia. W mojej miejscowości łatwo jest znaleźć pracę osobom bez kwalifikacji. W mojej miejscowości moim dzieciom byłoby łatwo znaleźć pracę.

 14. Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA • ……… • …………..

 15. Wyniki badań 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO W ramach badania obszaru „bezpieczeństwo” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Istotne dla poprawy bezpieczeństwa w mojej miejscowości jest skuteczne egzekwowanie prawa przez policję i straż miejską. Zwiększenie patroli policyjnych lub straży miejskiej poprawiłoby stan bezpieczeństwa w mojej miejscowości. W mojej miejscowości ważnym dla bezpieczeństwa byłoby założenie kamer/monitoringu. Wpływ na poprawę bezpieczeństwa w mojej miejscowości miałoby ograniczenie prędkości pojazdów. Miejsce, w którym mieszkam jest bezpieczne. Osobom przyjeżdżającym do mojej miejscowości mogę rekomendować to miejsce jako bezpieczne. W mojej miejscowości dzieci są bezpieczne idąc do szkoły. W mojej miejscowości jest bezpiecznie pod względem wypadków drogowych. W ciągu ostatnich lat bezpieczeństwo w mojej miejscowości poprawiło się. Wyjeżdżając z mojej miejscowości czuję, że pozostawione przeze mnie mienie jest bezpieczne. Jestem przekonany, że na moje wezwania Policja/Straż Pożarna/Pogotowie zareaguje szybko i skutecznie. W mojej miejscowości dzieci są bezpieczne bawiąc się na placu zabaw. Wracając w nocy do domu nie obawiam się, że spotka mnie coś złego. W mojej miejscowości nie występuje problem chuligaństwa. W mojej miejscowości nie ma miejsc, obok których boje się przejść.

 16. Wyniki badań 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO • ………

 17. Wyniki badań 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO • ……

 18. Wyniki badań 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO • …….

 19. Wyniki badań 4. Obszar oceny – ZDROWIE W ramach badania obszaru „zdrowie” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: W mojej miejscowości dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej jest zadawalający. W mojej miejscowości dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej jest zadawalający. Posiadam wystarczająco dużo informacji na temat zdrowotnych programów profilaktycznych, realizowanych w mojej miejscowości. W przedszkolach, szkołach w mojej miejscowości dużo mówi się o profilaktyce zdrowotnej i zagrożeniach. W mojej miejscowości jest wystarczająca ilość placówek opieki nad osobami starszymi, przewlekle chorymi oraz żłobków.

 20. Wyniki badań 4. Obszar oceny – ZDROWIE • ……. • ……..

 21. Wyniki badań 5. Obszar oceny – KULTURA W ramach badania obszaru „kultura” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: W mojej miejscowości są miejsca gdzie mogę spotykać się ze znajomymi. Biorę udział w wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych w mojej okolicy. W miejscu mojego zamieszkania mam wiele możliwości spędzania wolnego czasu. W moim miejscu zamieszkania mam możliwość rozwijania swoich zainteresowań. Dom kultury w mojej okolicy organizuje dużo atrakcji, każdy znajdzie coś dla siebie.

 22. Wyniki badań 5. Obszar oceny – KULTURA • ……………… • ……………….

 23. Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO W ramach badania obszaru „środowisko” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: W mojej miejscowości jest kanalizacja wodno – ściekowej. W mojej miejscowości jest wystarczająco dużo zieleni. W mojej miejscowości nie ma problemu bezdomnych zwierząt. W mojeje okolicy na ulicach, chodnikach i przystankach jest czysto. W mojej miejscowości zbiorniki na odpady komunalne są opróżniane regularnie i na czas. W mojej miejscowości organizowane są zbiórki elektro-śmieci oraz śmieci wielkogabarytowych. W mojej miejscowości mam możliwość segregacji odpadów. Na terenie mojego miejsca zamieszkania wdrażane są projekty służące ochronie środowiska np. ekrany chroniące przed hałasem, selektywna zbiórka śmieci. W mojeje okolicy na placach i terenach otwartych jest czysto. W mojej okolicy nie ma problemu dzikich wysypisk lub „podrzucania” śmieci. W mojej okolicy nie ma problemu z uciążliwym hałasem/zanieczyszczonym powietrzem. W mojej miejscowości samorząd należycie dba o zieleń publiczną. Wiem do kogo zgłosić skargę w sprawie nieprawidłowości w zakresie ochrony środowiska. W mojej miejscowości samorząd prowadzi akcje promocyjno-informacyjne w zakresie ochrony środowiska. W mojej miejscowości samorząd konsultuje z mieszkańcami zmiany dotyczące środowiska w planie zagospodarowania przestrzennego.

 24. Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO • ………….. • …………..

 25. Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO • ……. • …….

 26. Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO • ……………….. • ………………

 27. Wyniki badań 7. Obszar oceny – DEMOKRACJA W ramach badania obszaru „demokracja” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Mam łatwy dostęp do informacji o aktualnych wydarzeniach w mojej okolicy. W moim miejscu zamieszkania istnieje dużo organizacji pozarządowych. Jeżeli mam jakiś problem wiem gdzie, z kim i w jaki sposób się skontaktować, aby go rozwiązać. Gdybym chciał wyrazić swoją opinię w sprawie decyzji władz lokalnych, wiedziałbym gdzie się zwrócić aby dotarła do adresata. W mojej miejscowości wszystkie kluczowe decyzje podejmują urzędnicy po konsultacjach społecznych.

 28. Wyniki badań 7. Obszar oceny – DEMOKRACJA • …….. • …………..

 29. Wyniki badań 8. Obszar oceny – EDUKACJA W ramach badania obszaru „edukacja” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Niedaleko mojego miejsca zamieszkania znajduje się przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum. Mam dostęp do Internetu. Uczelnie wyższe zapewniają uzyskanie dobrego zawodu. Aby móc się kształcić w celu uzyskania dobrego zawodu, nie muszę wyjeżdżać do innego regionu kraju. W mojej okolicy osoby niepełnosprawne mają łatwy dostęp do nauki i rozwoju.

 30. Wyniki badań 8. Obszar oceny – EDUKACJA • ………….. • ……………

 31. Wyniki badań 9. Obszar oceny – TRANSPORT I KOMUNIKACJA W ramach badania obszaru „transport i komunikacja” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: W mojej miejscowości jest komunikacja publiczna. Wybierając się w dalsze podróże mogę skorzystać z komunikacji publicznej. W mojej miejscowości są chodniki dla pieszych. Przystanki komunikacji publicznej są dobrze oznakowane i zawierają informacje o rozkładzie jazdy. W niebezpiecznych miejscach w mojej miejscowości jest sygnalizacja świetlna. W mojej miejscowości dla rowerzystów wytyczono ścieżki rowerowe. Przystanki w mojej okolicy są czyste i zadaszone. Komunikacja publiczna w mojej miejscowości jest dobrze zorganizowana. W mojej miejscowości drogi są oświetlone w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Droga którą jeżdżę jest bezpieczna. Mam łatwy dojazd do pracy. Przez ostatnie lata stan dróg w mojej miejscowości uległ poprawie Nie mam problemów ze znalezieniem miejsca parkingowego w mojej miejscowości. Stan dróg w mojej miejscowości jest właściwy. Zimą drogi w mojej miejscowości są właściwie utrzymywane.

 32. Wyniki badań 9. Obszar oceny – TRANSPORT I KOMUNIKACJA • ……………… • ……………….

 33. Wyniki badań 9. Obszar oceny – TRANSPORT I KOMUNIKACJA • ……….. • ………….

 34. Wyniki badań 9. Obszar oceny – TRANSPORT I KOMUNIKACJA • ……………. • ……………

 35. Wyniki badań 10. Obszar oceny – DOSTĘP DO USŁUG I SIECI HANDLOWEJ W ramach badania obszaru „dostęp do usług i sieci handlowej” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: W mojej okolicy jest wystarczająco dużo sklepów, centrów handlowych. W sklepach w mojej miejscowości wybór towarów jest duży. W mojej okolicy mogę korzystać z wszelkich potrzebnych mi usług (fryzjer, szewc itp.). Sprzedawcy przestrzegają zasad higieny, wywieszają ceny, uwzględniają reklamacje. Personel w sklepach w mojej miejscowości jest kompetentny i uprzejmy.

 36. Wyniki badań 10. Obszar oceny – DOSTĘP DO USŁUG I SIECI HANDLOWEJ • ……….. • ………..

 37. Wyniki badań 11. Obszar oceny – DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W ramach badania obszaru „dostęp do infrastruktury sportowej” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Czas wolny spędzam poza domem, uprawiając sport. Publiczne obiekty sportowe są dla mnie dostępne. W mojej okolicy znajdują się dobrze wyposażone obiekty sportowe (boiska, basen, itp.). Stać mnie na korzystanie z publicznych obiektów sportowych. Samorząd pozyskuje środki m.in. z UE na rozwój infrastruktury sportowej i turystycznej.

 38. Wyniki badań 11. Obszar oceny – DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ • ………….. • ………………

 39. Wyniki badań 12. Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE W ramach badania obszaru „wsparcie społeczne” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Posiadam dostateczne informacje dotyczące instytucji wsparcia społecznego (MOPR, OPS, itp.), które funkcjonują w mojej miejscowości. W mojej miejscowości infrastruktura dla osób niepełnosprawnych ułatwia im funkcjonowanie. W mojej miejscowości jest wystarczająca liczba świetlic dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym (z rodzin patologicznych, itp.). Instytucje samorządowe w mojej miejscowości efektywnie pracują na rzecz osób wymagających wsparcia społecznego. W mojej miejscowości problemy społeczne są rozwiązywane w sposób prawidłowy.

 40. Wyniki badań 12. Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE • ……………….. • ………………..

 41. Wyniki badań 13. Obszar oceny – DOBROBYT W ramach badania obszaru „dobrobyt” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Korzystam z prywatnej służby zdrowia. Co roku wyjeżdżam na wakacje. W ciągu ostatnich dwóch lat nabyłam/łem dobra materialne trwałego użytku (np. nowy samochód, działkę, telewizor, kino domowe). Sytuacja materialna i zawodowa (moja/mojej rodziny) zapewnia mi poczucie bezpieczeństwa. W ciągu ostatnich dwóch lat moja sytuacja materialna poprawiła się.

 42. Wyniki badań 13. Obszar oceny – DOBROBYT • ……………… • ………………..

 43. Wyniki badań 14. Obszar oceny – MIESZKALNICTWO W ramach badania obszaru „mieszkalnictwo” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: W mojej miejscowości łatwo jest wynająć lokal na biuro lub placówkę handlową. W mojej miejscowości łatwo jest wynająć mieszkanie. W mojej miejscowości łatwo jest zbudować dom. Samorząd dba o rozwój placów zabaw dla dzieci. W mojej okolicy istnieją tereny inwestycyjne pod budownictwo mieszkaniowe. Samorząd w mojej miejscowości opracowuje plany zmierzające do zapewnienia racjonalnego wykorzystania przestrzeni publicznej dla funkcjonowania obiektów użytkowych (przedszkola, sklepy, zakłady usługowe, itp.). Samorząd realizuje program budownictwa społecznego (TBS-y). Samorząd podejmuje działania na rzecz rozwoju budownictwa jednorodzinnego. Samorząd racjonalnie wykorzystuje mieszkalne obiekty komunalne, dba o ich stan techniczny. W mojej miejscowości ceny mieszkań są niskie. Koszty wynajmu mieszkań w mojej miejscowości są niższe niż średnia w regionie. Uważam, że moje dzieci nie będą miały problemów z zakupem mieszkania. Procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę są przeprowadzane sprawnie. W mojej miejscowości łatwo jest kupić mieszkanie. W mojej miejscowości łatwo jest sprzedać mieszkanie.

 44. Wyniki badań 14. Obszar oceny – MIESZKALNICTWO • ……………… • ……………..

 45. Wyniki badań 14. Obszar oceny – MIESZKALNICTWO • ……………… • ……………..

 46. Wyniki badań 14. Obszar oceny – MIESZKALNICTWO • ……………… • ……………..

 47. Wyniki badań 15. Obszar oceny – JAKOŚĆ ADMINISTRACJI W ramach badania obszaru „jakość administracji” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wiem w jakich godzinach pracuje miejscowy urząd. Urzędnicy nie uważają, że dzięki temu, że podejmują decyzje administracyjne mają władze. Dzięki prasie i Internetowi mam dostęp do wszelkich interesujących mnie informacji o procedurach i działaniach władz mojej miejscowości. Wójt/burmistrz/prezydent mojej miejscowości cieszy się autorytetem mieszkańców. Jakość obsługi w samorządach w mojej okolicy wypada dobrze w porównaniu z bankiem, pocztą, ZUS, US.Mój urząd udostępnia wzory dokumentów w Internecie. Gdy ostatni raz załatwiałem sprawę w urzędzie, odniosłem wrażenie, że urzędnicy w mojej gminie są kompetentni i profesjonalni w kontaktach. Urzędnicy w mojej gminie podejmują decyzje administracyjne obiektywnie. Gdy ostatni raz załatwiałem sprawę w urzędzie, odniosłem wrażenie, że urzędy dotrzymują terminów. Wiem jak i gdzie załatwić sprawy, które mam do urzędu gminy. Godziny pracy mojego urzędu są dostosowane do potrzeb mieszkańców. Mogę telefonicznie umówić wizytę w moim urzędzie. Mogę za pomocą Internetu umówić wizytę w moim urzędzie. Urzędnicy w mojej miejscowości odpowiadają na e-maile do nich kierowane. Nie mam problemu z dodzwonieniem się do właściwego urzędnika.

 48. Wyniki badań 15. Obszar oceny – JAKOŚĆ ADMINISTRACJI • ……………. • …………….

 49. Wyniki badań 15. Obszar oceny – JAKOŚĆ ADMINISTRACJI • ……………. • …………….

 50. Wyniki badań 15. Obszar oceny – JAKOŚĆ ADMINISTRACJI • ……………. • …………….