VKV
Download
1 / 24

VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer Anita Kruse, chef för VKV - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer Anita Kruse, chef för VKV. 031 – 346 06 58 [email protected] www.valdinararelationer.se/vkv. VKV:s mål /uppdrag.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer Anita Kruse, chef för VKV' - len-horn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

VKVVästra Götalandsregionenskompetenscentrum omvåld i nära relationer

Anita Kruse, chef för VKV

031 – 346 06 58

[email protected]

www.valdinararelationer.se/vkv


Vkv s m l uppdrag
VKV:s mål /uppdrag

VKV:s övergripande mål/uppdrag är att förbättra hälso- och sjukvårdens förmåga att identifiera,

bemöta, omhänderta personer utsatta för våld i nära relationer samt att förbättra dokumentationen


Vkv s m lgrupp
VKV:s målgrupp

VKV:s målgrupp är 43 000 hälso- och sjukvårdsanställda i Västra Götalandsregionen

Det innebär alla anställda inom primärvård, länssjukvård, folktandvård och privata vårdgivare


Nytt uppdrag
Nytt uppdrag

VKV har fått i uppdrag av Regionstyrelsen

att ta fram program/riktlinjer för hälso- och sjukvårdens och tandvårdens åtgärder/handläggning vid

misstänkt brott mot barn eller vuxen inom området våld i nära relationer


”Den arge”- www.cinebox.se


V ldets omfattning
Våldets omfattning!

Enligt BRÅ ökar anmälningarna om brott mot barn och ungdomar

18 200 misshandelsbrott mot barn i åldern 0 - 17 år,

2 800 våldtäkter mot barn i åldern 0—17 år.

Ca 200.000 barn upplever våld mot mamma

5 barn dödas varje år

Brå 2012, Rädda Barnen, Jansson m.fl., 2011


V ldsutsatta barn inom h lso och sjukv rden kritik och f rslag fr n r dda barnen
Våldsutsatta barn inom hälso- och sjukvården. Kritik och förslag från Rädda Barnen.

 • 1) Hälso– och sjukvården har bristande kunskaper om våld mot barn och försummar ofta att anmäla till socialtjänst.

 • 2) Landstingen uppmärksammar inte i tillräcklig utsträckning barn med ökad risk att utsättas för misshandel.


Varf r anm ler vi inte
Varför anmäler vi inte? Kritik och förslag från Rädda Barnen.

Vår egen ångest - vill inte se

Skjuter upp problemet till nästa person

Rädsla för att slå sönder familjen

Dålig återkoppling

Misstro till socialtjänstens arbete

Dålig kunskap

Källa: Björn Tingberg, Miogruppen, 2008


Fr n vkv s kartl ggningsstudie av bvc mvc och um under 2012
Från VKV:s kartläggningsstudie av BVC, MVC och UM under 2012

 • Regionresultat från BHV(535), MHV(311) och UM(184)

 • Om du avstår från att anmäla, vad är orsaken?

 • Barnet/familjen/ungdomen har en pågående kontakt med socialtjänsten. (Flera alternativ möjliga.)

 • BHV 217 av 294 svar Ej svarat 241

 • MHV 125 av 184 svar Ej svarat 127

 • UM 89 av 118 svar Ej svarat 66


Varf r ska vi g ra n got
Varför ska 2012vi göra något?

 • Våld i nära relationer är ett folkhälsoproblem.

 • Socialstyrelsen. Nationella folkhälsorapporten 2009. s.347

 • Våld i nära relationer är en av de vanligaste skadeorsakerna bland kvinnor.Campbell (2002) Health consequences of intimate partner violence. Lancet 2002; 359, 9314;1331-36.

  Hälso- och sjukvården är ofta den första instans som våldsutsatta personer söker sig till.

 • Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK). Våldsutsatta kvinnors hälsa och livssituation. (2006)

 • Våldet är ofta en bakomliggande orsak till andra ospecifika symptom.

 • Krantz, Gunilla, Östergren, P.O.The association between violence victimisation and common symptoms in Swedish women. Journal of epidemiology and community health. - 0143-005X. ; 54(2000):11, s. 815-821

 • Barn som lever med våld far illa och löper ökad risk för framtida ohälsa.

 • Socialstyrelsen. Nationella folkhälsorapporten 2009. s. 255


Komplext folkh lsoproblem
Komplext folkhälsoproblem 2012

 • Forskningen visar

 • att kvinnor med erfarenhet av våld är i frekventa besökare inom vården på grund av akuta och kroniska fysiska, somatiska, känslomässiga och beteendemässiga störningar och skador

 • att upprepade behandlingar ges inom akut- primär- och specialistvården

 • Källa: Bohn&Holz 1996, Bonomi mfl. 2009, Plicta 2005 mfl.


- 2012Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att ett liv under förtryck, där våld eller hot om våld förekommer, påverkar hälsan negativt. Därför måste våld som orsak till sjukdom och ohälsa undersökas för att man i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen ska kunna erbjuda god vård.NCK:s nya antologi – Att fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen. Rapport 2010:14


H lso och sjukv rdens roll
Hälso- och sjukvårdens roll 2012

Upptäcka/identifiera

Behandla/stödja/motivera

Dokumentera skador/spårsäkra

Vägleda/hänvisa till andra hjälpinstanser

Samverka


Hur arbetar vi
Hur arbetar vi? 2012

Tillsammans med målgruppen

Dialog, delaktighet och processarbete


Vkv s metoder
VKV:s metoder 2012

 • Initiera och bedriva:

 • Utbildningsverksamhet

 • Informationsverksamhet

 • Utvecklingsarbete kring metoder och samverkan

 • Forskning med anknytning till den kliniska verksamheten.

 • Följa, sammanställa och sprida forskningsresultat


Utbildningar information
Utbildningar, information 2012

Portal med hjälpguide, filmer,

kalendarium etc

Utbildningar, seminarier, medverkan

i högskoleutbildningar

www.valdinararelationer.se


Vkv erbjuder f ljande
VKV erbjuder följande: 2012

 • Utbildningar till samtliga försäkringsmedicinskt ansvariga läkare 2013

 • Utbildningar till all övrig personal som arbetar med sjukskrivningsprocesser – 2013-2014

 • 1-2 VC inom resp. försäkringsmedicinskt område väljs ut till piloter under 2013 – utbildning, handledning, praktiskt stöd, uppföljning

 • Pilotprojekten genomförs under 2014 samt utvärderas


Forskning utveckling
Forskning, utveckling 2012

Initiera, bedriva och förmedla

forskning

Riktlinjer kring handläggning

vid sexuella övergrepp


Tandv rden viktig
TANDVÅRDEN VIKTIG 2012

Tandvården är en viktig del av barnens skyddsnät under lång tid. 95 – 98 % av alla barn får sin tandvård via Folktandvården.

Mer än hälften av alla misshandelsskador på barn visar sig i mun-, huvud- och halsregionen.

BO, br2010:2


Samverkans och utvecklingsprojekt om barn som uts tts f r v ld samt upplever v ld i n ra relationer
Samverkans- och utvecklingsprojekt om barn som utsätts för våld samt upplever våld i nära relationer

Att synliggöra och uppmärksamma barn som utsätts för våld, sexuella övergrepp, försummelse och barn som lever med våld i nära relationer

Tandvård – BVC – Socialtjänst

Göteborg och Borås

8 Tandvårdskliniker – 10 BVC – 8 Socialtjänstområden

Utveckla personalens kunskap

Utveckla samverkansmöjligheter

Utarbeta/revidera rutiner och riktlinjer

Uppföljning


Pressmeddelande
Pressmeddelande våld samt upplever våld i nära relationer

 • Första stora studien i Sverige som kartlägger hur vården upptäcker och bemöter våld i nära relationer

 • VKV gör en stor undersökning om hur vården upptäcker och bemöter vuxna, ungdomar och barn som lever med våld

 • Studien vänder sig till samtliga som arbetar vid MVC, BVC och Ungdomsmottagning i hela Västra Götalandsregionen


Utmaningar
Utmaningar våld samt upplever våld i nära relationer

 • En gemensamt definierad samverkan mellan landsting och kommuner

 • En definierad samverkan inom landstinget

 • Anmälningsplikten

 • Fråga om våld på rutin

 • Uppföljningar

 • Driva ett 12:e folkhälsomål

 • Driva en förändring av HSL

 • Driva en förändring av SKL:s inriktning


N gra regionala framg ngsfaktorer
Några regionala framgångsfaktorer våld samt upplever våld i nära relationer

Politiska och övergripande beslut

Beslut från olika ledningssystem

Utbildningsinsatser till samtliga anställda

Framtagande av rutiner/riktlinjer i

samverkan med berörda målgrupper

Implementering i samverkan med olika

berörda system


N gra lokala framg ngsfaktorer
Några lokala framgångsfaktorer våld samt upplever våld i nära relationer

Kunskap

Samverkan som är gemensamt definierad

Regiongemensamma riktlinjer

Utarbetade rutiner på arbetsplatsen

Rutiner för arbetsgivarens stöd

Diskutera värderingar inom arbetsgruppen.

Våga agera!


ad