gumowy surowiec n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gumowy Surowiec PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gumowy Surowiec

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation

Gumowy Surowiec - PowerPoint PPT Presentation

lelia
92 Views
Download Presentation

Gumowy Surowiec

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Gumowy Surowiec

  2. Ekologia • Ekologia to nauka o związkach między organizmami, a otaczającym je środowiskiem. Termin ekologia pochodzi od greckich słów: oikos, co oznacza dom, miejsce życia, i logos-słowo, nauka; tak więc ekologia oznacza naukę o miejscu życia organizmów. Obecnie ekologię można określić najogólniej jako naukę o ekonomice przyrody. Szerzej – jest to nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, badają wzajemne zależności pomiędzy organizmami, a środowiskiem.

  3. Ochrona środowiska • Ochrona środowiska – zachowanie, właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody, w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów. Ochrona środowiska to również utrzymanie otoczenia w czystości, minimalizacja zanieczyszczeń, czy zużywanie mediów takich jak woda, energia cieplna itp.

  4. Opona- odpad czy surowiec wtórny?

  5. Plan gospodarki odpadami • a) krajowy: • Określa gospodarkę odpadami typu: • - odpady komunalne • - odpady niebezpieczne (m.in. oleje, zużyte baterie i aluminium, odpady medyczne, pojazdy wycofane z eksploatacji, zużyty sprzęt elektryczny, azbest, pestycydy, materiały wybuchowe) • - odpady pozostałe m.in. zużyte opony

  6. Uwzględnia również prognozy zmian w zakresie gospodarki odpadami, czyli system ulepszający gospodarkę odpadami, przyjęte cele związane z gospodarką zużytymi oponami oraz system gospodarowania odpadami –zużyte opony. • Zużyte opony powstają w wyniku bieżącej eksploatacji pojazdów mechanicznych. Ilość wytworzonych odpadów szacuje się na podstawie ilości kupowanych opon na wymianę lub na podstawie ilości zarejestrowanych pojazdów, uwzględniając czas zużycia opony. Szacuje się, że w 2004r. wytworzono ko131tys.zużytych opon. Sieć zbierania zużytych opon obejmuje: punkty serwisowe ogumienia, firmy eksploatujące pojazdy, stacje demontażu, gminy.

  7. Ilość zużytych opon będzie wzrastać. Prognoza ta przedstawia się następująco: • -2010r.-135 tys. odpadów • -2014r.- 150 tys. odpadów • -2018r. – 165tys. odpadów • Krajowy plan gospodarki odpadami uwzględnia, że w okresie od 2007 do 2018r. celem nadrzędnym jest rozbudowa rynku zagospodarowania zużytych opon (odzysk i recykling). Zakłada on również: • -rozbudowę infrastruktury technicznej zbierania zużytych opon(szczególnie od małych i średnich przedsiębiorstw). • -kontrolę właściwego postępowania ze zużytymi oponami

  8. Zaleca się stosowanie następujących metod i technik zagospodarowania zużytych opon: • -bieżnikowanie • -wytwarzanie granulatu gumowego • -odzysk energii poprzez współspalanie w elektrowniach, cementowniach lub elektrociepłowniach spełniających wymagania w zakresie współspalania odpadów.

  9. b) miejski: • Miejski plan gospodarki odpadami uwzględnia szczegółowy opis gospodarowania nieczystościami i odpadami w naszym mieście. Nie ma w nim jednak zapisu, który określałby, co dzieje się ze zużytymi oponami. (źródło: www.environet.eu/pub/pubpol/kgno2010.polf , Krajowy Plan Gospodarki Odpadami-Projekt 2010)