Tekij noikeus ja kaukopalvelu
Download
1 / 31

- PowerPoint PPT Presentation


 • 191 Views
 • Updated On :

TEKIJÄNOIKEUS JA KAUKOPALVELU. Tekijänoikeuspäivä 30.5.2007 Pekka Heikkinen. MISSÄ ROOLISSA PUHUN?. oikeus sosiaalisena järjestelmänä / ihmisten toiminnan tuloksena -> mikä on esim. kirjastonhoitajan näkökulmasta järkevää ja tarkoituksenmukaista

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - leia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tekij noikeus ja kaukopalvelu l.jpg

TEKIJÄNOIKEUS JA KAUKOPALVELU

Tekijänoikeuspäivä 30.5.2007

Pekka Heikkinen


Miss roolissa puhun l.jpg
MISSÄ ROOLISSA PUHUN?

 • oikeus sosiaalisena järjestelmänä / ihmisten toiminnan tuloksena

 • -> mikä on esim. kirjastonhoitajan näkökulmasta järkevää

 • ja tarkoituksenmukaista

 • b) oikeus muodollisena järjestelmänä / systeeminä omine tul-

 • kintasääntöineen

 • -> mikä on formaalisti oikea tulkinta

 • -mihin formaalia systeemiä sitten tarvitaan?

 • -puolueettoman ratkaisun idea, ennustettavuus (ei tapauskohtaisuus)


Sis lt l.jpg
Sisältö

 • 1. Pari sanaa tekijänoikeuden peruskäsitteistä

 • 2. Kirjastojen lainaustoiminnasta: laina, lukusali-

 • laina, kaukolaina

 • 3. Mikä ainakin on sallittua?

 • 4. Keskustelua lausunnosta TN 7:2006

 • 5. Eräitä aiemmin esitettyjä kysymyksiä


Asiakaspalvelun ongelma lakien kumuloituvuus l.jpg
Asiakaspalvelun ongelma: lakien kumuloituvuus

 • Luovuttaja Kirjasto Asiakas

 • 2 3

 • 1

 • Tekijä

 • 1 Tekijänoikeuslaki

 • 2 Vapaakappalelaki/sopimus

 • 3 Julkisuuslaki, Henkilötietolaki


Tekij noikeuden perusk sitteit l.jpg
TEKIJÄNOIKEUDEN PERUSKÄSITTEITÄ

 • TEOS:

 • -ei teoskappale

 • -ei ”taideteos”, ei esteettisiä kriteereitä

 • -käsite avoin

 • YKSINOIKEUS:

 • -oikeus kieltää

 • -tietyt toiminnot: kopioiminen, levittäminen, välittäminen, esittämi-

 • nen, näyttäminen

 • SUOJA-AIKA:

 • -vaihtelee 70v/50v/15v


Tekij noikeuslain tulkinnasta l.jpg
Tekijänoikeuslain tulkinnasta

 • Korkeimman oikeuden ratkaisuja melko vähän

 • Tekijänoikeusneuvosto:

 • -oikeudenhaltija- ja käyttäjätahon edustus

 • -antaa lausuntoja (vain) TekijäL soveltamisesta

 • -eivät oikeudellisesti sitovia

 • -nähtävillä www.minedu.fi


Kirjastojen toiminnan juridisesta perustasta l.jpg
KIRJASTOJEN TOIMINNAN JURIDISESTA PERUSTASTA

 • -ei oikeus vaan erivapaus kiellosta (toki kirjasto voi itse olla

 • oikeudenhaltija, esim. omat tietokannat)

 • -oikeus lainata yleisölle levittämisoikeuden rajoituksena,

 • teoskappaleet jotka markkinoilla (TekijäL 19§)

 • -tulkittava suppeasti, epäselvissä tapauksissa kirjastoilla ei

 • ole erivapautta (yksilön suoja, omaisuuden suoja)

 • -asiakkaalla voi olla ”aitoja” oikeuksia (PL 12§, JulkL1§)

 • -lähes poikkeuksetta sovittavissa, ei rikosoikeudellinen ”kielto”


Tekij l 8 ja aineistojen k ytt l.jpg
TekijäL 8§ ja aineistojen käyttö

 • -”julkaistu”: lainattavissa normaalisti

 • -teoskappaleen pysyvä luovutus tekijän suostumuksella (TekijäL 19§)

 • -yleensä myyty markkinoilla, mutta myös kirjastolle pysyvästi lahjoitettu kirja/tallenne

 • -pelkkä välittäminen tietoverkossa ei riitä

 • -”julkistettu”: lukusalikäyttöön

 • -luvallisesti saatettu yleisön saataviin (myös muu kuin tekijä)

 • -julkiseen kokoelmaan (arkisto, kirjasto) luovuttaminen merkitsee julkistamista?

 • -asiakas voi valmistaa muutaman kappaleen yksityiseen käyttöön (12§), siteerata

 • -”julkistamaton”: tekijän oikeudet rajoittamattomat

 • -ei kopioita edes yksityiseen käyttöön

 • -jos kyseessä julkinen asiakirja, oikeus saada kopio tutustumista varten sekä myös siteerata

 • julkisuusintressin edellyttämällä tavalla (TekijäL 25d§)


Mik on tekij noikeuslain tarkoittama kirjasto l.jpg
Mikä on tekijänoikeuslain tarkoittama kirjasto?

 • -ero kirjastojen arkipuheen ja tekijänoikeuslain käsit-teiden välillä

 • -mikä on ”kirjasto”, milloin laitos toimii ”kirjastona”?

 • (HE 28:2004, s. 88)

 • -rajanveto laitosten/yritysten omien kirjastojen ja ylei-sölle avoimien kirjastojen välillä; esim. kopioinnin pal-veltava ”kirjastollisia tarpeita”

 • -Mikkelin digitointikeskus ?


Mit on lainaus l.jpg
Mitä on ”lainaus”?

 • -”laina”: asiakas vie teoksen kappaleen kirjaston ulkopuolelle

 • (HE 28:2004, s. 89)

 • -edellyttää, että teoskappale palautuu kirjastoon

 • -”lukusalilaina”: teoksen käyttö kirjaston tiloissa ei ole lainausta

 • -”kaukolaina”: palvelutoimintaa kahden kirjaston välillä

 • <-> vrt. jäljennepalvelu: dokumenttien välitys asiakkaalle

 • -interlibrary loan – document delivery


Tekij noikeuslain muutos l.jpg
TEKIJÄNOIKEUSLAIN MUUTOS

 • -kirjastojen osalta 16§, 16a-e§

 • -pääsääntöisesti tuli voimaan 1.1.2006

 • -sopimuslisenssisäännös 16d§ voimaan 1.1.2007

 • -Kansalliskirjastolla jo nyt oikeus koota teoksia ver-

 • koista, oikeus välittää vasta myöhemmin

 • (uusi vapaakappalelaki voimaan vuonna 2008?)


Mik muuttuu e aineistojen osalta l.jpg
MIKÄ MUUTTUU E-AINEISTOJEN OSALTA?

 • -pääsääntöisesti ei mikään

 • -internet-sivuilla oleva aineisto voi saada samalla

 • tavoin suojaa kuin tietoverkon ulkopuolella oleva

 • aineisto; asettaminen internetiin ”julkistamista”

 • -olennainen rajoitus kirjastojen palvelutehtävän kan-nalta: suojatusta aineistosta ei digitaalisia kopioita asiakkaalle (”asiakas” = osa yleisöä)


Mik siis ainakin on sallittua l.jpg
MIKÄ SIIS AINAKIN ON SALLITTUA?

 • 11a§: tilapäinen kappaleen valmistus

 • 16 §: kappaleen valmistus sisäisiin käyttötarkoituksiin,

 • myös digitoimalla, lisäedellytykset

 • 16a§: kappaleen valmistus ja välittäminen yleisölle, ei

 • digitaalisia kopioita

 • - - -

 • 16b§: välittäminen vapaakappalekirjastojen välillä

 • 16d§: mahdollisuus sopia digitaalisista kopioista

 • myöhemmin nimettävän järjestön kanssa


Viel sallittua l.jpg
VIELÄ SALLITTUA..

 • -sallittua lähettää aineisto faksilla tai välittää sähkö-

 • postin liitteenä toiseen kirjastoon, jossa se tuloste-

 • taan asiakkaalle

 • -aineisto on mahdollista skannata sähköiseen muo-

 • toon välittämistä varten

 • -myös digitaalisessa muodossa olevasta teoksesta

 • paperituloste asiakkaalle


Digitaalinen dokumenttien v litys ongelma l.jpg
Digitaalinen dokumenttien välitys: ongelma

 • -kirjastojen näkökulmasta luonteva jatko kaukolainauk-

 • selle

 • <-> Suomen tekijänoikeuslaki erottelee aineiston toimit-tamisen toiselle kirjastolle ja loppukäyttäjälle

 • -toisin kuin kaukolainauksessa, edellyttää erillisen kopion valmistamista (valokopio, digitaalinen jäljenne)

 • -> olennainen kysymys markkinavaikutukset, uusi kilpailutilanne kustantajien ja tuottajien kanssa


Yksityinen k ytt ja kirjastot l.jpg
YKSITYINEN KÄYTTÖ JA KIRJASTOT

 • -Varastokirjaston lausuntopyyntö keväällä 2006

 • -TN lausunto 7:2006: 12§ yksityinen käyttö ei sovel-

 • leta kirjastoihin

 • -esitettyjä vasta-argumentteja:

 • 1) perusoikeusnäkökohta, PL 12§, 16§

 • 2) tekijänoikeuslain esityöt: ”kaukolainaus selvitetään

 • erikseen”? (KM 12 :1980)

 • -onko kyseessä ”kaukolainaus” jos muutoin kuin kirjastojen välillä?


Tn 7 2006 lain sanamuodosta huolimatta l.jpg
TN 7:2006 Lain sanamuodosta huolimatta

 • formaali erottelu yleissäännökseen (12§) ja erityissäännökseen

 • (16-16a§)

 • b. ”ulkopuolisella valmistuttamisena ei pidetä kopiointia niissä

 • tapauksissa, jolloin kirjasto valmistaa asiakkaalle kopion

 • suojatusta aineistosta lainaamisen sijaan” (KM 12:1980, s. 93)

 • c. yksityistä käyttöä koskeva rajoitussäännös ja sen oikeuspoliit-

 • tinen tausta (KM 5:1953)

 • ”olisi yleistä oikeudentuntoa loukkaavaa, jos tekijä saisi rajattomasti

 • sekaantua yksityiselämän piiriin”

 • d. oikeuskirjallisuus, esim. Haarmann 2005


Ulkomainen oikeusk yt nt subito 1 l.jpg
ULKOMAINEN OIKEUSKÄYTÄNTÖ: SUBITO (1)

 • -SUBITO-tapaus Saksassa, SUBITO on kirjas-tojen omistama yritys

 • -LG München 15.12.2005: ei loukkaa tekijän yksinoikeutta, jos ei mahdollista asiakkaalle digitaalisia käyttötapoja

 • -tekijöillä kuitenkin oikeus korvaukseen


Subito 2 l.jpg
SUBITO (2)

 • Kantajien argumentit:

 • SUBITO on kaupallinen yritys

 • Saksan tekijänoikeus ei salli digitaalisten kopioiden välittämistä

 • kirjaston siis hankittava käyttölupa

 • ei kaukolainausta, koska teoskappaleet eivät palaudu kirjastolle


Subito 3 l.jpg
SUBITO (3)

 • Oberlandesgericht München 14.5.2007:

 • -dokumenttien välitys sähköpostin liitetiedostona ei ole

 • tekijänoikeuslain nojalla sallittua

 • -> edellyttää lisenssiä kustantajalta

 • -valokopioiden lähettäminen kirjeitse tai faxina sallittua lain nojalla

 • -tapaus menossa liittovaltion tuomioistuimeen

 • (Bundesgerichtshof)


Kysymys 1 kirjaston oikeus kopioida si s isiin k ytt tarkoituksiin l.jpg
Kysymys 1:KIRJASTON OIKEUS KOPIOIDA SI- SÄISIIN KÄYTTÖTARKOITUKSIIN

 • Kysymys:Onko kirjastolla lupa tehdä tallennekappaleita kokoelmissaan olevasta digitaalisesta aineistosta?

 • Vastaus: KYLLÄ, TekijäL 16§

 • -kirjasto saa…valmistaa kappaleita omissa kokoelmissaan olevasta teoksesta:

 • 1) aineiston säilyttämistä ja sen säilyvyyden turvaamista varten;

 • 2) aineiston teknistä entistämistä ja kunnostamista varten;

 • 3) kokoelmien hallintaa, järjestämistä ja vastaavia kokoelman ylläpidon edellyttämiä sisäisiä käyttötarkoituksia varten;

 • 4) vaillinaisen teoksen kappaleen tai useana osana julkaistun teoksen puuttuvan osan täydentämiseksi, jos teosta tai tarvittavaa täydennystä ei ole saatavissa kaupallisen levityksen tai välittämisen kautta.


Sis inen k ytt tarkoitus l.jpg
Sisäinen käyttötarkoitus?

 • -aineistojen siirrot kirjastojen välillä?

 • esim. Tikkakosken ilmasotakoulu ja MPKK?-> välitetäänkö asiakkaalle lainattavaksi vai liitettäväksi kokoelmiin

 • -jos jälkimmäinen, onko samaa laitosta: ”laitoksella” tarkoitetaan organi-satorista, hallinnollista ja/tai omistuksellista yhtenäistä kokonaisuutta, jolla voi olla myös useampia erillään sijaitsevia toimipisteitä (esim. KK)

 • -suojatun aineiston välittäminen esim. kirjastojen välisissä tietoverkoissa

 • edellyttää sopimuslisenssiä (HE 28:2004, s. 90)

 • -vapaakappalekirjastojen välillä mahdollista 16b§ nojalla (ei vielä voim.)


Kysymys 2 opinn ytet iden k ytt l.jpg
Kysymys 2: OPINNÄYTETÖIDEN KÄYTTÖ

 • Kysymys:

 • Voimmeko tilata opinnäytteitä muista yliopistoista ja kopioida niitä. Jos teemme näin, voimmeko lainata kopioimiamme graduja asiakkaille ulos?

 • Vastaus: EI ILMAN TEKIJÄN LUPAA

 • -opinnäytetöistä ei erityissääntelyä, opinnäytetyö on kirjallinen teos->

 • kopiointi edellyttää lupaa

 • -vain julkaistut teokset lainattavissa, useimmat opinnäytetyöt enintään

 • julkistettuja

 • -kuitenkin julkisuuslainsäädännönkin mielessä julkisia asiakirjoja, joten annettavissa lukusalikäyttöön


Kysymys 3 julkaisujen skannauksen luvanvaraisuus l.jpg
Kysymys 3: JULKAISUJEN SKANNAUKSEN LUVANVARAISUUS

 • Kysymys:

 • Saako asiakas skannata julkaisuja kirjastossa?

 • Vastaus: SAA, myös ilman lupaa

 • TekijäL 12§ yksityinen käyttö, ei rajattu valmistusmene-telmää

 • -ehdot: julkistettu, ei kaupalliseen käyttöön

 • -millä edellytyksillä kirjasto voi itse rajoittaa (kokoel-

 • mien säilyvyys jne)?; asiakkaan oikeudet


Kysymys 4 tieteellinen kommunikaatio l.jpg
Kysymys 4. Tieteellinen kommunikaatio

 • K: tutkijamme julkaisee kansainvälisessä lehdessä artikkelin ja häneltä pyydetään sen jälkeen siitä pdf-versiota: voiko hän sen lähettää esim. kollegalleen, kuten aiemmin lähetettiin eripainoksia?

 • V: -todennäköisesti voi, tutkija on alkuperäinen tekijä

 • -viime kädessä riippuu julkaisusopimuksesta ->

 • parempi erikseen sopia tällaisesta käytöstä

 • -tulkintakäytäntö kuitenkin salliva

 • -erityisesti huomioitu esim. Finelibin sopimuksissa


Kysymys 5 tutkija ja kirjasto l.jpg
Kysymys 5. Tutkija ja kirjasto

 • K: jos kirjastolta pyydetään pdf-versiona oman laitok-semme tutkijan julkaisemaa artikkelia, voimmeko sen lähettää suoraan asiakkaalle, ja mikäli kyse on vanhem-masta julkaisusta, voimmeko skannata artikkelin ja lä-hettää sen sitten pdf:nä?

 • -> V: ei ilman oikeudenhaltijan (tutkija tai lehti) lupaa

 • -oikeudet eivät siirry työsuhteen perusteella laitokselle

 • -jos oikeudet rauenneet, käyttö vapaata


Ty suhdetekij noikeus l.jpg
Työsuhdetekijänoikeus

 • Ei erityissäännöksiä(poikkeus tietokone-ohjelmat ja tietokannat 40b §)

 • Lähtökohta: Sovittavissa osapuolten kesken

  • Usein sovittu esim. työ- tai työehtosopimuksessa

  • Sopimuksen puuttuessa työnantajalla työntekijän työsuhteessa luomaan teokseen vain ”normaalin toimintansa edellyttämä käyttöoikeus”

 • Vahvoja paineita (kustantajat) uudistaa sääntelyä


Kysymys 6 linkitt minen ja yksinoikeus l.jpg
Kysymys 6: LINKITTÄMINEN JA YKSINOIKEUS

 • Kysymys:

 • Saako viitetietokantaan liittää myös linkin itse julkaisuun?

 • Vastaus: linkkien osalta oikeudellinen tilanne epäselvä, jätet-

 • ty tapauskohtaisesti arvioitavaksi (HE 28/2004, s. 80)

 • -laissa EI nimenomaisesti KIELLETTY

 • -hakulinkki, kehyslinkki, syvälinkki jne.

 • -TN 2001:8: kuului tekijän määräysvallan piiriin koska linkki loi

 • teokselle uuden yleisön


Miten oikeudet elektronisesti tallennettuun ja v litettyyn informaatioon m r ytyv t l.jpg
Miten oikeudet elektronisesti tallennettuun ja välitettyyn informaatioon määräytyvät?

 • a) kansallinen kirjastokonteksti: tekijänoikeuslaki ja sen rajoitukset

 • b) EU:n informaatiomarkkinat-näkökulma: kilpailuoikeus


Hajamietteit l.jpg
HAJAMIETTEITÄ välitettyyn informaatioon määräytyvät?

 • -sääntely jäänyt jälkeen teknologian kehityksessä (”voi joko juosta hevosen vierellä tai ratsastaa sillä..”)

 • -kirjastot ja it-yrittäjät samalla puolen pöytää (epäpyhä allianssi?)

 • -tieteelliset kirjastot palvelevat tutkijoita, nämä ovat myös tärkeä oikeudenhaltijataho

 • -voiko tekijänoikeus säilyä?


Lis tietoja l.jpg
Lisätietoja välitettyyn informaatioon määräytyvät?