Organizacijske teorije
Download
1 / 34

ORGANIZACIJSKE TEORIJE - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

ORGANIZACIJSKE TEORIJE. Prof. dr. sc. Marijan Cingula. Pojam i svrha poduzeća (1). U povijesti se mijenjaju važnost i uloga organizacije i poduzeća (poslovne organizacije)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ORGANIZACIJSKE TEORIJE' - leena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Organizacijske teorije

ORGANIZACIJSKE TEORIJE

Prof. dr. sc. Marijan Cingula


Pojam i svrha poduze a 1
Pojam i svrha poduzeća (1)

 • U povijesti se mijenjaju važnost i uloga organizacije i poduzeća (poslovne organizacije)

  • ... oblik povezanosti materijalnih i ljudskih resursa te poslovnih funkcija sa svrhom postizanja unaprijed definiranih ekonomskih ciljeva

  • ...“djelatnost kojom se bavi društvo”...(sic!)


Pojam i svrha 2
Pojam i svrha (2)

 • Međusobna organizacija unutarnjih čimbenika je nužna i proizlazi iz potrebe da se pomoću onoga šta poduzeću stoji na raspolaganju (njegovi resursi), kao njegova još neizražena mogućnost, ostvari određeni cilj

 • Autonomni gospodarski subjekt orijentiran postizanju slobodne tržišne razmjene, ali ujedno i financijska institucija kojom se ostvaruje određeni dobitak


Povijesni razvoj 1
Povijesni razvoj (1)

 • Počam od kraja 19. stoljeća u raznim krajevima svijeta i na raznim stupnjevima društvenog razvitka nastajale su i razvijale su se različite teorije i škole koje su svojim tumačenjima utjecale na praksu poslovanja poslovne organizacije

 • Tri stupnja razvoja organizacijske teorije:

  • klasična teorija

  • neoklasična i

  • suvremene teorije poduzeća


Povijesni razvoj 2
Povijesni razvoj (2)

 • Unatoč činjenici da su elementi ponašanja individualnog donositelja odluke postojali već i u klasičnoj ekonomskoj teoriji Adama Smitha i Davida Ricarda, teorija poduzeća relativno je novijeg datuma


Organizacijske teorije

Suvremene teorije

(20.-21. st.)

Razvojno stablo ekonomije

Tragovi organizacijske teorije

Keynesijanizam

(20. st.)

Marksizam

(19.-20. st.)

Neoliberalizam

(19.-20.st.)

Institucionalizam

(20. st.)

Njemačka povijesna škola

(19.-20. st.)

Klasična ekonomska teorija: Smith i Ricardo (18.-19. st.)

Fiziokrati

(18. st.)

Merkantilisti

(16.-19. st.)

Srednjevjekovni filozofi

(12.-14. st.)

Socijalisti utopisti

(16.-17. st.)

Biblija

Stari zavjet

Novi zavjet

Antička grčka filozofija

(4.-5. st. prije Krista)

Najstariji zapisani izvori u različitim kulturama (3000.-1000. g. prije Krista)

Babilon, Asirija, Egipat, Indija, Kina


Klasi na organizacijska teorija
Klasična organizacijska teorija

 • Glavna preokupacija je tehnička strana organizacije, tj. kako uz postojeće resurse postići maksimalnu efikasnost u proizvodnji i poslovanju

 • Odnos prema radniku jest nastojanje da se njegovim vježbanjem postignu uštede u vremenu i povećan radni učinak

 • Frederic Winslow Taylor (1856.-1915.), USA

 • Henry Fayol (1841.-1925.), Francuska

 • Max Weber (1864.-1920.), Njemačka


Odlu ivanje u klasi noj teoriji
Odlučivanje u klasičnoj teoriji

 • Optimiziranje u odlučivanju: optimalna inačica mora rezultirati najvećom isplativošću, tj najvećom koristi za donositelja odluke odlučivanje je proces maksimizacije očekivane korisnosti – klasična teorija

 • Korisnost: mjera poželjnosti (atraktivnost) mogućih posljedica inačica neke odluke; subjektivna vrijednost izvedena iz sklonosti pojedinca; nemjerljiva kvaliteta izvedena iz mogućnosti posjedovanja (robe, novca, užitka) –klasična teorija

 • Optimalan izbor ili najbolja odluka jest ona koja maksimizira korisnost

 • Racionalan donositelj odluke uvijek bira inačice s ciljem postizanja najveće koristi


F rederic w inslow taylor
Frederic Winslow TAYLOR

 • Principi znanstvenog upravljanja,1911.

 • OTAC ZNANSTVENOG MENADŽMENTA

 • PRIMJENOM ZNANSTVENE METODE ŽELIO JE POVEĆATI PROIZVODNOST:VEĆOM EFIKASNOSTI U PROIZVODNJI I VEĆIM RADNIČKIM PLAĆAMA


Taylorova na ela
TAYLOROVA NAČELA

 • PRIMJENA ZNANOSTI (ORGANIZIRANOG ZNANJA), UZ ISKUSTVO

 • SKLAD U ZAJEDNIČKOM DJELOVANJU, TJ. PRENOŠENJE ZNANJA I ISKUSTVA NA RADNIKE

 • SURADNJA UMJESTO KAOTIČNOG INDIVIDUALIZMA

 • RAZVIJANJE PODJELE RADA I ODGOVORNOSTI IZMEĐU RADNIKA I MENADŽERA S CILJEM POSTIZANJA MAKSIMALNOG OUTPUTA, A NE OGRANIČENOG

 • SELEKCIJA RADNIKA NA ZNANSTVENIM OSNOVAMA TE NJIHOV SUSTAVAN TRENING ZA ODREĐENE POSLOVE I ZADATKE – MAKSIMALAN RAZVITAK SVIH RADNIKA RADI NJIHOVA OSOBNOG PROSPERITETA I BOLJITKA ORGANIZACIJE


Henry fayol
Henry Fayol

 • Administration Industrielle et Generale (1916.)

 • Otac moderne teorije operacijskog menadžmenta

 • Podjela privrednih djelatnosti u šest skupina (poslovne funkcije)

 • Sastavio je četrnaest načela menadžmenta


Aktivnosti u industrijskom poduze u henry fayol
AKTIVNOSTI U INDUSTRIJSKOM PODUZEĆU(Henry Fayol)

KOMERCIJALNE

RAČUNOVODSTVENE

MENADŽERSKE

AKTIVNOSTI

SIGURNOSNE

MENADŽERSKE

 • PLANIRANJE

 • ORGANIZIRANJE

 • ZAPOVIJEDANJE

 • KOORDINIRANJE

 • KONTROLA

FINANCIJSKE

TEHNIČKE


Na ela organizacije po h fayolu
Načela organizacije po H. Fayolu

 • PODJELA RADA

 • AUTORITET; OVLAŠTENJA I ODGOVORNOST

 • DISCIPLINA

 • JEDINSTVO ZAPOVIJEDI

 • JEDINSTVO USMJERAVANJA

 • POTČINJENOST INTERESA POJEDINACA ZAJEDNIČKIM INTERESIMA

 • NAGRAĐIVANJE

 • CENTRALIZACIJA

 • HIJERARHIJA

 • RED

 • PRAVIČNOST

 • STABILNOST NAMJEŠTENJA

 • INICIJATIVA

 • ESPRIT DE CORPS - U JEDINSTVU JE SNAGA


Max weber
Max Weber

 • Priroda i društvo, nakon smrti

 • Poznatiji kao sociolog nego kao organizator

 • Utemeljitelj tzv. birokratske organizacije, u trenutku razdvajanja vlasništva od upravljanja – idealan tip koji omogućuje maksimalnu efikasnost

 • Usklađuje rad velikog broja pojedinaca; vladavina znanja uz visok stupanj podjele rada

 • Čovjek mora izvršavati zadatke temeljem unaprijed propisanih procedura


Neoklasi na teorija organizacije 1
Neoklasična teorija organizacije – 1.

 • Industrijski razvoj dovodi do sve veće podjele rada i povećanja broja hijerarhijskih razina, što otežava upravljanje

 • Tehnologija ne daje rješenje za postizanje poslovne efikasnosti pa se sociolozi, psiholozi i organizatori okreću ljudima kao subjektu “harmonije”

 • Nov pristup čovjeku kao složenom biću čije ponašanje nije uvijek predvidljivo

 • Preteča neoklasične teorije, Oliver Sheldon (1894.- 1951.) The Philosophy of Management, 1924. kao direktor Rowntree Company u Yorku nastoji pomiriti gospodarsku efikasnost i etičko djelovanje: zagovara razvoj međuljudskih odnosa (human relations)


Neoklasi na teorija organizacije 2
Neoklasična teorija organizacije – 2.

 • Elton Mayo (1880.-1940.), The Social Problems of an Industrialised Civilization,1933., otacHuman Relations Movement

 • Radio niz eksperimenata u pogonu Hawthorne, Western Electric, od 1927. do 1932. godine

 • Sa suradnicima: F. J. Rotchlisbergerom, i W. Dicksonom istraživao je utjecaj okružja na radnu uspješnost (svjetlost, dužina dnevnog odmora i radnog dana)

 • Eksperimenti su potvrdili važnost i ne-novčanih stimulacija, a radnik bolje funkcionira kao dio tima nego kao izolirani pojedinac

 • Istraživanja su nastavljena nakon II. svjetskog rata


Neoklasi na teorija organizacije 3
Neoklasična teorija organizacije – 3.

 • Mary Parker Follett (1868–1933), socijalna radnica i savjetnica za razrješenje konflikata i unaprjeđenje vođenja, The New State, 1918., Creative Experience, 1924., Dynamic Administration, 1941.

 • Douglas McGregor (1906-1964), profesor menadžmenta na MIT, autor Teorije x i Teorije y, The Human Side of Enterprise, 1960.

 • Chester Irving Barnard (1886.-1961.), proučava životni vijek organizacija i posebno uloge izvršnih direktora, moć uvjeravanja mu je važnija od ekonomskih motivacija, Functions of the Executive


Moderne teorije
Moderne teorije

 • Tijekom, i nakon II. svj. rata traže se nova rješenja za povećane proizvodne potrebe

 • Nova istraživanja ponašanja radnika, promjene u organizacijskoj strukturi, veća pozornost komunikaciji i humanizaciji odnosa u proizvodnji

 • Decentralizacija organizacije, skupno odlučivanje, radnička participacija, sustavski (kibernetski) pristup, japanska proizvodna filozofija, robotizacija, poslovna inteligencija, virtualne organizacije, zajednice dodane vrijednosti, internetske mreže, …


Organizacija japanskih poduze a
Organizacija japanskih poduzeća

 • Just In Time, Kanban, Keiretsu, Total Quality Management, RINGI sustav odlučivanja konsenzusom, SHUNTO – kolektivno ugovaranje plaća

 • Karoshi – smrt od pretjerana rada

 • Tri bitna svojstva

  • Državna planska regulacija

  • Skladan odnos između kapitala i rada (unutar poduzeća i na nacionalnoj razini)

  • Duhovna tradicija nalaže nesebično žrtvovanje svih za opće dobro


Finija podjela organizacijskih teorija
Finija podjela organizacijskih teorija

 • klasična organizacijska teorija

 • neoklasična organizacijska teorija

 • teorija ljudskih resursa ili organizacijsko ponašanje

 • moderna strukturna organizacijska teorija

 • teorija sustava, populacijska ekologija i organizacijska ekonomija

 • teorija moći i političkih organizacija

 • organizacijska kultura i razum

 • pokret za reformu organizacijske kulture

 • postmodernizam i informatičko doba[1]

  [1] Shafritz, J. M. & Ott, J.S.: Clasics of Organization Theory, Harcourt Brace College Publishers, Orlando, 1996.


Deset menad erskih uloga henry mintzberg
Deset menadžerskih uloga (Henry Mintzberg)

 • Međuljudske uloge:

  • uloga nominalnog vođe,

  • uloga vođe,

  • uloga povezivanja.

 • Informacijske uloge:

  • uloga primatelja,

  • uloga širenja informacija,

  • uloga glasnogovornika.

 • Uloge odlučivanja:

  • poduzetnička uloga,

  • uloga rješavanja problema,

  • uloga alociranja resursa,

  • uloga pregovarača.


Organizacijske teorije

STRATEGIJSKI VRH

POTPORNE SLUŽBE

TEHNOSTRUKTURA

SREDNJA RAZINA

OPERATIVNA JEZGRA

PET TEMELJNIH SASTAVNICA ORGANIZACIJE Mintzberg: Designing Effective Organizations


Organizacijske teorije

Porterov model konkurencije „pet sila”

Michael Porter


Organizacijske teorije

Modificirani Porterov model vanjskih sila i unutarnjih čimbenika koji utječu na uspjeh poduzeća

DRŽAVA I LOKALNA ZAJEDNICA

NUDITELJI SUPSTITUTA

MENADŽERII ZAPOSLENICI

OBJEKTI I PROCESI

STRUČNE UDRUGE

NOVI KONKURENTI

POSTOJEĆI KONKURENTI

OSIGURAVATELJI

DOBAVLJAČI

KUPCI

SADAŠNJI I BUDUĆI INVESTITORI


Peter drucker
PETER DRUCKER

Peter F. Drucker, po mnogima otac modernog menadžmenta zbog brojnih knjiga i članaka u kojima je naglašavao važnost inovacija, poduzetništva i strategije za uspjeh u svijetu naglih promjena; umro je u 95. godini, 11.11.2005. u Los Angelesu


Dana nja podjela teorija poduze a
Današnja podjela teorija poduzeća

 • tradicionalna teorija poduzeća

 • teorija ponašanja poduzeća

 • agencijska teorija poduzeća

 • evolucijska teorija poduzeća

  • Miroslav Rebernik

 • teorija uslužnosti


Svrha prou avanja teorija poduze a
Svrha proučavanja teorija poduzeća

 • Kao poslovni alat one će omogućiti bolje prosuđivanje budućih događanja, a samim time i bolje percipiranje ekonomskog cilja i realizaciju strategijske odluke

 • Polazište svih teorija dato je u tradicionalnoj teoriji poduzeća, dok se za ostale teorije može reći da su svojevrstan oblik alternativnog djelovanja i razvoja teorija kao dinamičnog poslovnog alata podložnog promjenama


Tradicionalna teorija 1
Tradicionalna teorija (1)

 • Temelji se na proučavanju i realizaciji više međusobno povezanih teorija o čemu ovisi (ne)uspijeh poduzeća:

  • teorija preispitivanja

  • teorija troškova

  • teorija proizvodnje

  • teorija ponude

 • Upravo struktura od koje se sastoji tradicionalna teorija daje smjernice njezina djelovanja, a to je vrlo široko područje različitih tržišnih odnosa, djelovanje konkurentskih poduzeća, monopolističkih, oligopolističkih poduzeća i dr.


Tradicionalna teorija 2
Tradicionalna teorija (2)

 • Nije neoklasična teorija; razvijena je isključivo kao kritika neoklasične mikroekonomske teorije, a nastoji se usredotočiti i objasniti sam nastanak poduzeća i njegovo funkcioniranje

 • Prikazuje reakciju poduzeća na moguće promjene u globalnom poslovanju (političkom i gospodarskom), teposljedice koje proizlaze iz osnovnih učinaka poslovanja:

  • cijene proizvoda ili usluga

  • troškove

  • zarade, te njihov međusoban odnos


Teorija pona anja poduze a 1
Teorija ponašanja poduzeća (1)

 • Unatrag 30 godina znanost je prihvatila nova tumačenja i pokušala se približiti novim razmišljanjima vezanim uz poslovanje i ekonomiku poduzeća

 • Bihevijoristički pristup u razmatranju poduzeća uzima se kao jedan od ponajviše obećavajućih modela u rješavanju problema moderne ekonomike poduzeća

 • Takvim se pristupom pokušavaju dati odgovori na pojedina kritična pitanja kojima se naglašava uloga tehnologije, ali i činjenica da granice razvoja ne moraju uvijek biti postavljene samo s tehnološkog motrišta


Teorija pona anja poduze a 2
Teorija ponašanja poduzeća (2)

 • Promatra poduzeće kao cjelinu, sastavljenu od subjekata (zaposlenika) koji svaki za sebe djeluje s nekim određenim ciljem

 • Takva poslovna organizacija je motivirajuća, jer uloga svakog pojedinog člana nije da pridonosi isključivo maksimalizaciji dobiti, već on ima i niz drugih uloga koje u konačnici slijede primarni interes

 • Predviđa mogućnost uvođenja nagrada za osobni doprinos svakog pojedinog člana organizacije u njezinom funkcioniranju kao cjeline

 • Za razliku od tradicionalne teorije, ne usmjerava se na pitanje konkurentskih odnosa između poduzeća, već je zainteresirana za sam postupak kojim se odluke donose i u konačnici realiziraju unutar poduzeća (ponašanje pojedinaca)


Agencijska teorija poduze a
Agencijska teorija poduzeća

 • Primjenjujući nepotpune informacije,pojašnjava ponašanje i djelovanje poslovne organizacije unutar okvira koji čine vlasništvo i upravljanje

 • Odnos između dva subjekta (agencijski odnos) koji djeluju unutar istog poduzeća s istim ciljem, ali s različitim motivirajućim efektom

 • Primjer agencijskog djelovanja nekog poduzeće je odnos vlasnika i profesionalnog menadžera tog istog poduzeća:

  • kritički problem koji se javlja pri provođenju agencijske teorije poduzeća proizlazi iz podjele vlasništva i nadzora koji je potrebno provoditi nad profesionalnim menadžmentom

  • činjenica je da vlasnik ne može imati potpunu kontrolu te je upravo iz tih razloga agencijska teorija poduzeća usmjerena na sustav stimulansa i svojevrsnih nagrada kojima se pojedinca potiče da djeluje u interesu poduzeća

  • kad se postigne motivacijski efekt realno je očekivati da će i pojedinačan interes za uspjeh poduzeća biti izraženiji


Evolucijska teorija poduze a
Evolucijska teorija poduzeća

 • Razvila se 90-tih godina 20. stoljeća, a temelji se na proučavanju bioloških znanosti i njihovih teorija

 • Iz tumačenja evolucijske teorije naglašava se i potreba za razvojem složenijih dinamičkih mikroekonomskih modela

 • Kroz evolucijsku teoriju poduzeća nastoje se iznijeti razlozi osnivanja i postojanja poduzeća te istražiti razlike između unutarnjih odnosa i tržišnih odnosa (vanjski odnosi) poduzeća


Pitanja
Pitanja:

 • Koje su najstarije teorije relevantne za proučavanje organizacije?

 • Glavni predstavnici i njihov doprinos u razdoblju klasične organizacijske teorije!

 • Glavni predstavnici i njihov doprinos u razvoju neoklasične teorije!

 • Glavni predstavnici i njihov doprinos u razvoju modernih teorija!

 • Taylorova načela!

 • Fayolova organizacijska načela!

 • Aktivnosti u industrijskom poduzeću, po Fayolu!

 • Weberov doprinos organizacijskoj teoriji!

 • Sheldonova istraživanja!

 • Mayova istraživanja!

 • McGregorove teorije!

 • Barnardov doprinos organizacijskoj teoriji!

 • Mintzbergove sastavnice organizacije.

 • Porterovih pet sila.

 • Doprinos Petera Druckera.

 • Razlika između agencijske teorije i teorije uslužnosti.