kognitivne teorije n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KOGNITIVNE TEORIJE PowerPoint Presentation
Download Presentation
KOGNITIVNE TEORIJE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

KOGNITIVNE TEORIJE - PowerPoint PPT Presentation


 • 316 Views
 • Uploaded on

KOGNITIVNE TEORIJE. Teorije učenja- biheviorizam Teorije informacija- kognicija Teorije promene- psihoterapija. Osnovni koncepti. Kognitivni mehanizmi- posreduju izme đ u stimulusa i reakcije (emoci ja i ponašanj a ) T eori ja informacija- proces: procen a zna č aja (selekcija),

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KOGNITIVNE TEORIJE' - brad


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kognitivne teorije

KOGNITIVNE TEORIJE

Teorije učenja- biheviorizam

Teorije informacija- kognicija

Teorije promene- psihoterapija

osnovni koncepti
Osnovni koncepti
 • Kognitivni mehanizmi- posreduju između stimulusa i reakcije (emocija i ponašanja)
 • Teorija informacija- proces:
 • procena značaja (selekcija),
 • značenje (interpretacija),
 • vrednovanje (evaluacija)
pravci kole
Pravci (škole)
 • George Kelly- Teorija ličnih konstrukata
 • AlbertEllis- Racionalno-emocionalno- bihejvioralna terapija (REBT)
 • Aron Beck- Kognitivna terapija
 • Selidžman- Teorija naučene bespomoćnosti
 • Bandura-Socijalno-kognitivna perspektiva
 • Lazarus- Coping strategije, teorija stresa
 • Grinder i Bandler- NLP- neurolingvističko programiranje
 • Mahoni- tehnike rešavanja problema
teorija li nih konstrukata d ord keli 1955
Teorija ličnih konstrukata- Džordž Keli (1955)
 • Začetnik konstruktivističke metateorije u psihologiji - paradigma 80-90-tih.
 • “Čovek nije posetilac stvarnosti koji otkriva njene apsolutne i objektivne karakteristike, već je učesnik u interakciji koja oblikuje i njega samog i samu realnost”
 • Sličnost sa teorijom razvoja saznanja, Pijažeovim konceptom akcionih šema
osnovna na ela
Osnovna načela
 • Konstruktivistički alternativizam -kumulativni fragmentalizam -metateorija
 • Sva naša viđenja sveta podložna su promeni i preispitivanju. Događaji nisu nezavisni od posmatrača.
 • “Događaji su podložni onolikom broju konstrukcija koliko vaša domišljatost dopušta.
 • Ne znači da je svaka konstrukcija jednako dobra
 • Konstruišući sadašnje događaje, stvaramo osnov za anticipiranje budućih
osnovna na ela1
Osnovna načela
 • Sržna tendencija- nastojanje da se predviđaju i nadziru događaji
 • “Procesi neke osobe su psihološki kanalisani načinima na koji ta osoba anticipara događaje.”
 • anticipatorna i delatna svojstva- percepcija (kognicija) i akcija su koimplikativne
 • Konstrukti su mentalne apstrakcije koje omogućavaju razlikovanje među događajima (sličnost dve pojave i istovremeno različitost od treće).Dihotomni oblik sa suprotnim značenjima (dobar-loš)
 • kontrast neizbežan činilac značenja
model oveka nau nika
Model čoveka naučnika
 • Posmatra, postavlja hipoteze, validira ih i izvodi zaključke, pravi generalizacije za buduća ponašanja. U tom procesu pravi i greške.

Način viđenja/konstruisanja događajauslovljava:

 • način ponašanja
 • problemei konflikte svakodnevnog života
 • poremećaje
racionalno emocionalno bihevioralna terapija rebt a elis 195 5
Racionalno-emocionalno- bihevioralna terapija - REBT- A. Elis (1955)

ABC model

 • A-aktivirajući događaj - interpretacija
 • B-verovanja- evaluacije
 • C-reakcija- emocije, ponašanje
 • pogrešno je da C automatski sledi iz A
 • C je(ne)adaptivno zavisno od (i)racionalnih kognicijaza koje je vezana reakcija  
uverenja b
Uverenja-B
 • Uverenja o sebi, drugima ili životu

Racionalna:

 • poželjnost, preferencija;

Iracionalna:

 • apsolutistički zahtev (moram, ne smem)
 • derivati (užasavanje, ne mogu podneti, globalno vrednovanje, uvek-nikad)
disputacija iracionalnih uverenja
Disputacija iracionalnih uverenja

A-B-C-D-E

D- (dispute) preispitivanje, rasprava iracionalnih uverenja

 • da li je moje uverenje u skladu sa realnošću? koji dokazi to podržavaju?
 • da li je logično da samo zato što ja ne bih voleo da se to desi, to i ne sme da se desi?
 • koliko mi je korisno da tako mislim? gde će me to uverenje dovesti?
disputacija derivata
Disputacija derivata
 • Užasavanje- da li je to stvarno najgore što može da se desi? Zar stvarno nema gorih stvari u životu? Na skali od 1 do 100 užasnih događaja, na kom mestu bi bila ova situacija?
 • LFT- da li zaista ne mogu to da podnesem? Gde je dokaz da ne mogu...
 • Globalno vrednovanje- da li moj/njegov postupak govori o meni kao celoj osobi? Da li moj neuspeh govori da sam potpuno bezvredna osoba?
 • Generalizacije- da li je to uvek tako? da li su svi takvi?
ljudska priroda
Ljudska priroda
 • Hedonistički ciljevi- ka postizanju zadovoljstva i izbegavanju bola-
 • kratkoročni i dugoročni hedonizam
 • Autorefleksivnost- sposobnost da misle o svom mišljenju, osećanjima i ponašanju- svesni postojanja, menjanje i unapređivanja postojanja
teorija nau ene bespomo nosti selid man
Teorija naučene bespomoćnosti-Selidžman

J. Rotter - Lokus kontrole

 • Eksterni i interni lokus kontrole- uticaj na ponašanje, postignuće, emocije

M. Seligmen- Naučena bespomoćnost

 • Nekontrolabilni nepovoljni događaji-
 • Percepcija nedostatka kontrole
 • Generalizacija pasivog ponašanja, bespomoćnost
 • eksperimenti sa psima, posmatranje ljudi (logori, posao, zatvor, soc. Institucije)
 • Atribucioni stil - optimizam (nada + funkcionalno ponašanje)- zdravlje, uspeh “najbolje uspeva”,
 • iluzorni optimizam (“to se meni ne može desiti”)
socijalno kognitivna perspektiva albert bandura
Socijalno-kognitivna perspektiva - Albert Bandura

Perspektiva kognitivnog i socijalnog učenja

 • Procesi učenja – uslovi formiranja R (modelovanje, potkrepljenje, uslovljavanje)
 • Kognitivni procesi -interpretacija stimulusa
 • Socijalni uticaji- relevantni stimulusi
 • Interaktivno dejstvo na specifično ponašanje u specifičnoj situaciji
reciprocitet uticaja interakcionizam
Reciprocitet uticaja - interakcionizam

S O R

 • 1. Ličnost (O) bira različito okruženje (S) koje oblikuje R
 • 2. Ličnost (O) interpretira S i način reagovanja (R)
 • 3. Ličnost (O) pomaže kreiranju situacija (S) na koje reaguje (R)
samoefikasnost
Samoefikasnost
 • procena samoefikasnosti- kritičan kognitivni medijator akcije
 • samoefikasnost je opažena sposobnost za suočavanje sa specifičnim situacijama.
 • procena o posedovanju sposobnosti za izvršenje ponašanja koje je pogodno za odredjeni zadatak ili situaciju.
samoefikasnost1
Samoefikasnost

Percepcija samoefikasnosti podrazumeva:

 • koje aktivnosti su neophodne (one aktivnosti za koje misle da nemaju sposobnosti, izbegavaju se)
 • koliko napora je neophodno uložiti u datu situaciju;
 • koliko dugo se može izdržati u suočavanju sa teškoćama;
 • emocionalne reakcije koje osoba anticipira;
i zvor i samoefikasnosti
Izvori samoefikasnosti
 • Iskustvo-najuticajniji izvor, izgrađuje verovanje o sopstvenoj efikasnosti.

Otporna samoefikasnosti zahteva iskustvo u prevazilaženju teškoća. Lako dolaženje do uspeha- lako obeshrabrivanje pri neuspehu.

 • Učenje po modelu- kada drugi uspešno ili neuspešno koriste odredjene strategije, osoba počinje da veruje da i ona ima ili nema kapacitete za uspeh.
i zvor i samoefikasnosti1
Izvori samoefikasnosti
 • Socijalni pritisak i podrška-ako je osoba uveravana od strane drugih da može uspeti, ulaže više napora
 • Fizička i emocionalna stanja-loše raspoloženje ili manjak snage utiču na opažanje slabih sposobnosti i nisku efikasnost.