slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gawin mo ito ngayon PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gawin mo ito ngayon

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 2
leena

Gawin mo ito ngayon - PowerPoint PPT Presentation

221 Views
Download Presentation
Gawin mo ito ngayon
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 4 Gawin mo itongayon InyonghanapinangpanginoonsamantalangSiya’y masusumpungan, magsitawag kayo saKanyasamantalangSiya’y malapit(Isaias55:6). Narito, ngayonangarawngkaligtasan (llMgaTagaConrinto 6:2) Tandaan mo Angbawa’tisasaatin ay magbibigaysulitsa Dios ngkanyang sarili(MgaTaga Roma 14:12). Itinakdasamgataoangmamatay Na minsan, at pagkataposnito ay angpaghuhukom(Hebreo 9:27). AngsumasampalatayasaKanya(Sa Dios) nanagsugosa Akin, ay may buhaynawalanghanggan, at hindimapapasoksapaghtol (Juan 5:24). Piliinninyosaarawnaito kung sinoanginyong Paglilingkuran(Josue 24:15) Anglyongbahagi NA BAGAY Maniwala ka – Manampalataya ka panginoong Jesus, at Maliligtas ka…(MagGawa 16:31) Magsisi Ka – (Talikuran mo angiyongmgakasalanan). Malibang Kayo’ymangagsisi, ay mangamataykayonglahatsagayon ding paraan(Lukas 13:3). Ipahayag mo sl Jesus samgatao – Sapagka’t may isang Dios at may isangpanginoon, kung sasampalataya ka saiyongpuso Na binuhaySiyangmag-uling Dios samgaparay-maliligtas ka (MgaTaga Roma 10:9). Tinatanggapkonaako ay isangmakasalanan at tinatanggapko rinna “Namataysi Cristo…dahilsamgamasama. Tinatanggap KO NGAYON si Jesus naakingsarilingTagapagligtas at sa pamamagitanngKanyangtulong, ipahahayagkoSiyasamga Tao. NG DIOS NG DIOS NA IYONG MALAMAN Para sakaragdagangimpormasyon, sumualatsa: Intenational Correspondence Institute P.O. Box7 1405 Valenzuela, M.M. PANGALAN TIRAHAN

  2. 1 2 3 4 NAIS NG DIOS NA IYONG MALAMAN NA NAIS NG DIOS NA IYONG MALAMAN NA NAIS NG DIOS NA IYONG MALAMAN NA NAIS NG DIOS NA IYONG MALAMAN NA Kailanganmongmaligtas. Malibannaangtao'yipanganaknamuli, ay hindisiya makakakitangkaharianng Dios(Juan 3:3). Sapagka’tanglahat ay nangagkasalanga, at hindinangakaabotsakaluwalhatianng Dios(MgaTaga Roma 3:23). Tunaynawalangmatuwidsalupa, na gumagawangmabuti, at hindinagkakasala (Eclesiastes 7:20). Angpuso ay mandarayang high kaysalahatngbagay, at totoongmasama: sinong maka-aalam?(Jeremias 17:9). Tayonglahatnagaya ngmgatupa ay naligaw; tayo ay tumungobawa’tisa sakanyangsarilingdaan(Isaias 53:6) Hindi mo maililigtasangiyongsarili. Hindi dahilsamgagawasakatuwirannaginawa natingsarili, kundiayonsaKanyangkaawaan ay Kanyanginiligtastayo (Tito 3:5). Sapagka’tang sinumanggumaganapngbuongkautusan, at gayon ma’ynatitisodsaisa, ay nagigingmakasakanansa lahat(Santiago 2:10). May daannatilamatuwidsa isangtao, nguni’tangduloniyaon ay mgadaanng kamatayan(MgaKawikaan 14:12). Sinabisakanya ni Jesus, Akoangdaan at angkatotohanan, at ang buhay; sinuman ay dimakaparoroonsaAma, kundi sapamamagitanKo(Juan 14:6) Ibinigayni Jesus angKanyangsarili upangikaw ay maligtas. Sapagka’tsi Cristo man ay nagbata ring minsandahil samgakasalanan, angmatuwiddahilsamgadi matuwidupangtayo’ymadalaNiyasa Dios(1 Pedro3:18). Yaonghindinakakilalangkasalanan (Si Jesus), ay kanyanginaring may saladahilsaatin: Upang tayo;ymagingsaKanya’ykatuwiranng Dios(llMga taga Corinto 5:21). Sapagka’t gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanlibutan, na ibinigay Niya ang Kanyang bugtong na Anak, upang ang sinumang sa Kanya’y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan (Juan3:16). Bibigyan ka ni Jesus ngkakayahang pagtagumpayanangtukso. Hindi dumatingsainyoanganumangtuksokundi yaongmatitiisngtao: datapuwa’ttapatang Dios na hindiNiyaitutulotnakayo’ytuksuhinnanghigitsa inyongmakakaya; kundikalakip din ngtukso ay gagawinnamanangparaanngpag-ilag, upangito’y inyongmatiis (1 MgatagaCorinto 10:13). Kung palayainnga kayo ngAnak, kayo’ymagigingtunay nalaya(Juan 8:36). Kung angsinuman ay nakay Cristo, siya’ybagongnilalang, angmga dating bagay ay nagsilipasna…sila’ypawangnagingbago (llmga TagaCorinto 5:17).