activity based costing n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Activity Based Costing PowerPoint Presentation
Download Presentation
Activity Based Costing

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Activity Based Costing - PowerPoint PPT Presentation


 • 180 Views
 • Uploaded on

Activity Based Costing. Dr Agnieszka Tubis. Tradycyjny rachunek kosztów. Został opracowany na początku dwudziestego stulecie, w warunkach prostych technologii produkcji, niewielkich potrzeb rynku oraz słabej konkurencji.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Activity Based Costing' - lee


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
activity based costing

Activity Based Costing

Dr Agnieszka Tubis

tradycyjny rachunek koszt w
Tradycyjny rachunek kosztów
 • Został opracowany na początku dwudziestego stulecie, w warunkach prostych technologii produkcji, niewielkich potrzeb rynku oraz słabej konkurencji.
 • Był to okres, kiedy jakość i efektywność nie decydowały o sukcesie przedsiębiorstwa w takim stopniu jak obecnie.
 • Mimo zmienionych i trudnych warunków funkcjonowania przedsiębiorstw, tradycyjny rachunek kosztów ma nadal szerokie zastosowanie.
tradycyjny rachunek koszt w1
Tradycyjny rachunek kosztów:
 • funkcjonuje podział organizacji na ośrodki odpowiedzialności tzw. centra kosztów (MPK).
 • w ramach każdego MPK funkcjonują kategorie kosztów prostych (zarządzalnych) i rodzajowych.
 • podstawowym mechanizmem zarządzania kosztami w tradycyjnym rachunku kosztów jest budżetowanie kosztów rodzajowych i analiza ich odchyleń.

Brak możliwości oceny efektywności działań i poszukiwania metod obniżeniakosztów czy zwiększenia efektywności procesów logistycznych

tradycyjny rachunek koszt w2
Tradycyjny rachunek kosztów:
 • W tradycyjnym rachunku kosztów koszt całkowite są przypisywane do poszczególnych produktów czy odbiorców z wykorzystaniem jednego nośnika kosztów.
 • Następnie koszty te są porównywane z marżą brutto uzyskiwaną ze sprzedaży produkt lub poszczególnym grupom klientów.

Tradycyjne metody kalkulacji kosztów produktów nie odzwierciedlają zróżnicowanego

wykorzystania zasobów przez poszczególne produkty czy usługi.

zapotrzebowania na wykonanie działań jakich wymagają poszczególni klienci przedsiębiorstwa.

obecne warunki funkcjonowania przedsi biorstw
Obecne warunki funkcjonowania przedsiębiorstw
 • Ostatnie dziesięciolecia charakteryzują się silnym rozwojem nowych technologii, automatyzacją i informatyzacją procesów produkcyjnych, wzrostem znaczenia jakości, zróżnicowaniem produktów oraz sposobów obsługi klientów czy wreszcie globalizacją rynków.
 • Zmiany w strukturze kosztów  gwałtowny wzrost pośrednich kosztów produkcji, a także pośrednich kosztów nieprodukcyjnych (zarząd i sprzedaż).
koncepcja rachunku koszt w dzia a
Koncepcja rachunku kosztów działań
 • Opiera się na założeniu, że bezpośrednią przyczyną powstawania kosztów nie są wytwarzane produkty, lecz wykorzystywane w przedsiębiorstwie działania.
 • Koszty traktowane są jako finansowy miernik zużycia określonych zasobów, jak np. pracy ludzkiej, maszyn, środków transportu czy energii.
 • Produkty stwarzają zapotrzebowanie na realizację określonych działań, a dopiero one są bezpośrednią przyczyną zużycia zasobów i tym samym powstawania kosztów.
 • Nośnikiem kosztów nie jest więc sam produkt, lecz działania konieczne do jego wytworzenia.
procesowy rachunek koszt w abc
Procesowy rachunek kosztów ABC
 • jest metodą:
  • alokowania bezpośrednich i pośrednich kosztów przedsiębiorstwa do czynności (działań) zużywających zasoby organizacji,
  • a następnie przypisywania kosztów wykonania działańdo produktów, klientów, kanałów dystrybucji.
 • jest określany jako ekonomiczna mapa kosztów i rentowności przedsiębiorstwa.
abc wykorzystuje koncepcj zarz dzania czynno ciami
ABC wykorzystuje koncepcję zarządzania czynnościami

Opiera się ona na następujących elementach:

 • podział procesów na indywidualne czynności i zadania generujące koszty,
 • przyporządkowanie kosztów poszczególnych czynnościom,
 • oszacowanie kosztów obsługi poszczególnych klientów lub sprzedaży poszczególnych produktów
procesowy rachunek koszt w abc odpowiada na nast puj ce pytania
Procesowy rachunek kosztów ABC odpowiada na następujące pytania:
 • Jakim działaniom służą zasoby przedsiębiorstwa?
 • Dlaczego przedsiębiorstwo musi realizować poszczególne działania i procesy gospodarcze?
 • Jak kosztowne są działania przedsiębiorstwa oraz procesy gospodarcze?
 • Jaka część każdego z działań dotyczy produktów, usług i klientów przedsiębiorstwa?
slide10
Rachunek kosztów działań służy do pomiaru i analizy kosztów produktów i klientów na podstawie następujących założeń:
 • Wytworzenie produktu czy obsługa klienta wymaga wykonania pewnych działań (czynności)
 • Wykonywanie działań powoduje powstawanie kosztów, ponieważ wymaga wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa, takich jak: pracownicy, materiały, powierzchnia produkcyjna, magazynowa i biurowa, itp.
 • Z wykorzystaniem zasobów przedsiębiorstwa związane są różnorodne koszty.
cele realizowane dzi ki abc
Cele realizowane dzięki ABC
 • Zwiększenie wiarygodności kalkulacji kosztów wytworzenia produktów i ograniczenie błędnych decyzji z nimi związanych.
 • Zwiększenie dokładności pomiaru zużycia zasobów przedsiębiorstwa.
 • Zwiększenie przejrzystości kosztów ponoszonych w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa.
slide12

Zgodnie z koncepcją procesowego rachunku koszów (ABC) kosztysą rozliczane na obiekty za pomocą wielu różnych podstaw rozliczenia.Sporządzenie kalkulacji według ABC wymaga zaprojektowania nowego systemu rachunku kosztów, w którym najważniejszymi elementami są:

Wewnętrzne działania lub procesy (activities),

Koszty w przekroju działań (cost pools),

Jednostki miary wielkości każdego działania (cost drivers – nośniki kosztów).

slide13
System ABC przypisuje koszty zasobów do odpowiadających im działaństosując nośniki kosztówzasobów.

Oszacowanie wielkości każdego z nośników kosztówzasobów odbywa się na podstawie:

stworzonego wcześniej słownika działań oraz

procentowego oszacowania przez pracowników realizujących poszczególne działania czasu przypadającego na każde działanie lub w przypadku zasobów nie osobowych pomiarów bezpośrednich np. ilość czasu poboru prądu, liczba impulsów telefonicznych, czas pracy komputerów, albo oszacowania odsetek zasobów zużytych przez każde z wyodrębnionych działań.

no niki koszt w zasob w
Nośniki kosztów zasobów
 • Nazywane są kluczami rozliczeniowymi pierwszego stopnia.
 • Wyraża on stopień zapotrzebowania działania na konkretne zasoby.
 • Pozwala alokować poszczególne rodzaje zasobów, wyrażone odpowiednimi kosztami według rodzaju, pomiędzy działania.
 • Dla każdego działania tworzy się tzw. pulę kosztów.
no niki koszt w dzia a
Nośniki kosztów działań
 • Nazywane kluczami rozliczeniowymi drugiego stopnia.
 • Są miarą stopnia zapotrzebowania obiektów kosztów na realizację określonych działań.
 • Każde działanie posiada swój unikalny nośnik
dwuetapowy model rozliczania koszt w

Zasób A

Zasób B

Zasób C

Dwuetapowy model rozliczania kosztów

Nośnik kosztów zasobów

Nośnik kosztów zasobów

Nośnik kosztów zasobów

Pula kosztów działania 1

Pula kosztów działania 2

Pula kosztów działania 3

Nośnik kosztów działań

Nośnik kosztów działań

Nośnik kosztów działań

Produkt X

Produkt Y

6 etapowy model rozliczania
6-etapowy model rozliczania:
 • Etap 1. Zgromadzenie informacji o kosztach.
 • Etap 2. Identyfikacja głównych działań.
 • Etap 3. Opracowanie macierzy zależności: zasoby – działania.
 • Etap 4. Wycena działań.
 • Etap 5. Opracowanie macierzy zależności: działania – usługi.
 • Etap 6. Określenie jednostkowych kosztów realizowanych usług.
etap 1 zgromadzenie informacji o kosztach
Etap 1. Zgromadzenie informacji o kosztach.
 • Informacje o kosztach poniesionych w ramach prowadzonej działalności przez przedsiębiorstwo powinny być pozyskiwane z ksiąg rachunkowych (konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych, rachunku zysków i strat, zestawienia obrotów i sald, bilansu itp.), jak i innej dokumentacji zużycia zasobów (amortyzacja środków trwałych, karty wynagrodzeń).
 • Warunkiem właściwej alokacji kosztów pośrednich w rachunku ABC jest posiadanie pełnej informacji o strukturze rodzajowej tych kosztów.
etap 2 identyfikacja g wnych dzia a
Etap 2. Identyfikacja głównych działań.
 • Przy identyfikacji głównych działań w realizowanych procesach należy zwrócić szczególną uwagę na poziom ich szczegółowości.
 • Z punktu widzenia sprawności realizowanych rozliczeń należy przyjąć taki poziom szczegółowości działań, który pozwoli na ustalenie istotnych powiązań przyczynowo-skutkowych pomiędzy kosztami a realizowaną usługą i który jednocześnie nie spowoduje zbędnej złożoności oraz nadmiernych kosztów funkcjonowania systemu ABC.
 • Konieczna jest integracja koncepcji ABC z opracowanym wcześniej systemem wskaźników i mierników logistycznych wykorzystywanych przez przedsiębiorstwo.
etap 3 opracowanie macierzy zale no ci zasoby dzia ania
Etap 3. Opracowanie macierzy zależności: zasoby – działania.
 • Celem opracowania macierzy jest wykazanie stopnia zapotrzebowania odpowiednich działań na konkretne zasoby.
 • Miarą zapotrzebowania działań na poszczególne zasoby są nośniki kosztów zasobów.
etap 4 wycena dzia a
Etap 4. Wycena działań.
 • Każdemu działaniu wyróżnionemu w powyższej macierzy zależności należy przypisać przypadające na nie koszty pośrednie.
 • Koszty te można określić poprzez zdefiniowanie stopnia zużycia danego zasobu na rzecz wykonania każdego z działań.
 • Pomocne w tym celu mogą być pomiary wykonywane na rzecz prowadzonej sprawozdawczości. W wielu przypadkach stopień zużycia zasobu może być określany w ujęciu procentowym.
etap 5 opracowanie macierzy zale no ci dzia ania us ugi
Etap 5. Opracowanie macierzy zależności: działania – usługi.
 • Macierz ta odzwierciedla relacje, jakie zachodzą pomiędzy realizowanymi działaniami a poszczególnymi usługami.
 • Informuje nas ona o tym jakie działania są niezbędne do wykonania danego produktu i jak duże jest to zapotrzebowanie.
etap 6 okre lenie jednostkowych koszt w realizowanych us ug
Etap 6. Określenie jednostkowych kosztów realizowanych usług.
 • Rozliczenie kosztów pośrednich na poszczególne usługi.
 • Ostateczne ustalenie jednostkowych kosztów realizacji każdej z wyróżnionych usług.

Kalkulując koszty według rachunku działań sumujemy koszty bezpośrednie, przypisane do realizacji danego produktu oraz rozliczone koszty pośrednie poszczególnych produktów.

W efekcie jesteśmy w stanie oszacować rentowność poszczególnych produktów, wyznaczyć punkt rentowności oraz poszukiwać potencjału do doskonalenia procesów w celu minimalizacji ponoszonych kosztów.

slide26
Wykorzystanie nośników kosztów daje znacznie lepsze powiązanie przyczynowo – skutkowe pomiędzy kosztami a obiektami analizy.

Obiektamikosztów w rachunku kosztów działań mogą być:

 • produkt - wyrób lub usługa,
 • zamówienie,
 • kontrakt,
 • projekt,
 • dostawca,
 • odbiorca,
 • kanał dystrybucji,
 • segment rynku,
 • grupa konsumentów ujęta w dowolnym przekroju,

np. geograficznym, metody sprzedaży, trasy, rodzaju transakcji.

korzy ci z zastosowania abc w zarz dzaniu kosztami logistyki
Korzyści z zastosowania ABC w zarządzaniu kosztami logistyki
 • Możliwość wykrywania przejawów nieefektywnych decyzji.
 • Możliwość poznawania bezpośrednich przyczyn powstawania kosztów logistyki.
 • Trafne planowanie zapotrzebowania i zużycia zasobów w poszczególnych świadczeniach i usługach logistycznych.
 • Dokładna kalkulacja jednostkowych kosztów produktów, uwzględniająca wielowariantowość i kompleksowość procesów realizowanych w obszarze logistyki.
 • Zmuszanie kierowników komórek logistycznych do analizy swoich procesów i wyznaczenia działań tworzących wartość.
 • Efektywne zarządzanie zasobami przez skoncentrowanie uwagi na działaniach tworzących wartość.
 • Możliwość określania rentowności klientów i kanałów dystrybucji.
ograniczenia zwi zane z wdro eniem abc
Ograniczenia związane z wdrożeniem ABC
 • System nie uwzględnia tradycyjnej organizacji produkcji – ignoruje strukturę funkcjonalną przedsiębiorstwa, skupiając się na procesach i działaniach.
 • Czasochłonność wdrożenia (większość opisywanych projektów wdrożenie od 3 m-cy do 2 lat).
 • Koniczność prawidłowego zidentyfikowania procesów i określenia jednostek ich pomiaru.
 • Konieczność zaangażowania w prace wdrożeniowe kadry kierowniczej z podmiotów produkcji podstawowej i pomocniczej, działów zaopatrzenia, sprzedaży i marketingu, księgowości itd.
 • Pracochłonność i wysokie koszty funkcjonowania.
 • Po wdrożeniu systemu ABC obejmującego całość przedsiębiorstwa, wymagana staje się jego permanentna aktualizacja.