slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
แนวทาง โครงการตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปี 2557 PowerPoint Presentation
Download Presentation
แนวทาง โครงการตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปี 2557

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

แนวทาง โครงการตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปี 2557 - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

แนวทาง โครงการตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปี 2557. นายวิทยา บุตรเพชรรัตน์ กลุ่มนโยบาย สำนักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ. Outputs ที่ต้องการ. เข้าใจความหมายตำบลต้นแบบ รู้หลักการ รู้จุดที่มุ่งหวัง (End) เข้าใจกระบวนงาน ทราบปฏิทินการขับเคลื่อน การประเมินตำบลต้นแบบ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'แนวทาง โครงการตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปี 2557' - lee-romero


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

แนวทางโครงการตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปี 2557

นายวิทยา บุตรเพชรรัตน์

กลุ่มนโยบาย สำนักพัฒนาสังคม

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

outputs
Outputs ที่ต้องการ
 • เข้าใจความหมายตำบลต้นแบบ
 • รู้หลักการ
 • รู้จุดที่มุ่งหวัง (End)
 • เข้าใจกระบวนงาน
 • ทราบปฏิทินการขับเคลื่อน
 • การประเมินตำบลต้นแบบ
 • การรายงานผล
slide3
ทบทวนงานตำบลต้นแบบ
 • มีทิศทางที่ชัดเจน
 • เกิดรูปธรรมตำบลต้นแบบหลายพื้นที่
 • การยอมรับของภาคส่วนในพื้นที่
 • เป็นเวทีของประชาชนระดับตำบล
 • คตป. ยังไม่พอใจ
 • ทีม A ทีม B ไม่เข้มแข็ง
 • ขาดการประชาสัมพันธ์งาน
 • ขาดคู่มือที่ชัดเจน
 • ขาดการติดตามงาน
 • ในพื้นที่ไม่มีแผนบูรณาการ
slide4
นิยามตำบลต้นแบบ
 • ตำบลต้นแบบ หมายถึง พื้นที่การบูรณาการความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ เพื่อดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ ซึ่งยึดกรอบแนวทางสายใยรักแห่งครอบครัวเป็นหลักการ โดยการขับเคลื่อนของกลไกในพื้นที่
 • ตำบลต้นแบบ หมายถึง รูปแบบการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมในมิติพื้นที่ ซึ่งดำเนินการตามกรอบแนวทางสายใยรักแห่งครอบครัว โดยมีความมุ่งหมายให้คนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสวัสดิการถ้วนหน้า
 • ตำบลต้นแบบ หมายถึง พื้นที่ตำบลซึ่งมีการจัดสวัสดิการสังคมได้ด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมตามแนวทางสายใยรักแห่งครอบครัว จนสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้การจัดสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคมแก่พื้นที่อื่นได้
slide5
วัตถุประสงค์ของตำบลต้นแบบวัตถุประสงค์ของตำบลต้นแบบ
 • เพื่อส่งเสริมและน้อมนำรูปแบบโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มาเป็นแนวพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรกลุ่มเป้าหมายและครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง
 • เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง มีการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมกับพื้นที่
 • เพื่อส่งเสริมให้เกิดตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมที่สามารถและเป็นแบบอย่างแก่พื้นที่ตำบล/ชุมชนอื่นได้
slide6
จุดที่มุ่งหวัง (End)

“ตำบล/ชุมชน สามารถจัดสวัสดิการสังคมได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ได้อย่างมีมาตรฐาน”

slide7
หลักการตำบลต้นแบบ
 • กระบวนการดำเนินงานโดยใช้รูปแบบสายใยรักแห่งครอบครัวฯ
 • ระบบข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และ กชช. ๒ ค
 • กิจกรรมการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมที่สอดคล้องหรือตอบสนองกับวิถีชีวิต สภาพปัญหา ศักยภาพ และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยนำ ๕ วิถีสายใยรักแห่งครอบครัว มาเป็นกรอบในการดำเนินกิจกรรม
slide8
5 แนวทางสายใยรักแห่งครอบครัว/เบญจวิถี
 • เลี้ยงลูกด้วยนมแม่สุขอนามัยในครัวเรือน
 • พัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 • ครอบครัวอบอุ่น
 • สรรค์สร้างการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี
 • เรียนรู้ตลอดชีวิต

คือ แผนงาน 5 แผนงานตำบลต้นแบบ

slide10
หลัก ๒ เตรียม
 • การเตรียมคน(ต.๑)
 • การเตรียมพื้นที่ (ต.๒)
slide11
ทีม A= ทีม พม.จังหวัด
 • โครงสร้าง :พมจ. ประธานคณะทำงาน ผอ.สสว. ที่ปรึกษา หัวหน้าหน่วยงาน พม. ในจังหวัด เป็นกรรมการผอ.ศูนย์พัฒนาสังคม เป็น เลขานุการ
 • บทบาทหน้าที่ : การอำนวยการ คัดเลือกพื้นที่ นิเทศติดตาม
 • output:การประชุมปีละ ๔ ครั้ง
slide12
ทีม B= ทีม พม.ตำบล
 • โครงสร้าง : หัวหน้าหน่วยงานเป็นประธานคณะทำงานผู้แทนหน่วยงาน พม.พส.รองประธานคณะทำงานผู้แทนหน่วยงาน ศพส.เป็นเลขานุการ ผู้แทน สสว. เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
 • บทบาทหน้าที่ : สร้างตำบลต้นแบบตามกระบวนการ บูรณาการแผนลงในตำบลต้นแบบ
 • output: 1.เป็นพี่เลี้ยงให้กับทีม C 2.เกิดตำบลต้นแบบตามเป้าหมาย
slide13
ทีม C= คณะทำงานขับเคลื่อนตำบลเชิงบูรณาการ
 • โครงสร้าง :ผู้นำ อปท. ผู้นำพื้นที่ อาสาสมัคร หน่วยงานในพื้นที่
 • บทบาทหน้าที่ : เดินงานตำบลต้นแบบตามกระบวนงาน จัดสวัสดิการให้กลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้ประเมินศักยภาพ
 • output: 1.ทีมงาน 2.แผนบูรณาการ 3.เป็นตำบลต้นแบบตามกระบวนงาน 4.ข้อมูลประเมินศักยภาพตำบลต้นแบบ
slide14
การคัดเลือกพื้นที่ตำบลต้นแบบใหม่การคัดเลือกพื้นที่ตำบลต้นแบบใหม่
 • เป็นพื้นที่ขยายผลตำบลต้นแบบ ฯ ในปี ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖
 • เป็นพื้นที่ที่ไม่เคยดำเนินการตำบลต้นแบบใหม่มาก่อน
 • เป็นพื้นที่เป้าหมายการจัดทำแผนที่ทุนทางสังคมของกระทรวง พม.
 • เป็นพื้นที่ซึ่งปราศจากความขัดแย้งทางการเมืองท้องถิ่น
 • เป็นพื้นที่สูง หรือพื้นที่นิคม พื้นที่ความมั่นคง พื้นที่เน้นของจังหวัด
 • ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นยอมรับแนวทางโครงการตำบลต้นแบบ

ทั้งนี้ พื้นที่ต้นแบบใหม่ ควรผ่านเกณฑ์อย่างน้อย ๔ ใน ๖ ข้อ

slide15
หลัก ๕ รู้

๑.รู้ชุมชน คือ การรู้พื้นที่ รู้คน รู้ประเพณีวัฒนธรรม

๒. รู้ปัญหา คือ รู้ข้อมูลปัญหาความต้องการของตำบล

๓.รู้วิธีการ คือ การแปลงข้อมูลมาเป็นโครงการ/กิจกรรม

๔. รู้งาน คือ รู้กระบวนการดำเนินกิจกรรมที่กำหนด เป็นเมนูในการแก้ไขปัญหาในชุมชน คือ ต้องมีแผนบูรณาการ

๕. รู้ติดตาม คือ การประเมินผลทั้งก่อน ระหว่าง และสิ้นสุดการดำเนินงาน

slide16
End : “ตำบล/ชุมชน สามารถจัดสวัสดิการสังคมได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ได้อย่างมีมาตรฐาน”
slide17
ระบบข้อมูลของตำบลต้นแบบระบบข้อมูลของตำบลต้นแบบ
 • ข้อมูล จปฐ.กชช.2 ค.
 • ข้อมูล อปท.1
 • ข้อมูลของ อปท. และหน่วยงานในพื้นที่
 • ข้อมูลครัวเรือนเพื่อการจัดสวัสดิการสังคม
slide18
ประเภทของตำบลต้นแบบ

4 ตำบลต้นแบบ

 • ตำบลต้นแบบใหม่
 • ตำบลต้นแบบเดิม
 • ตำบลต้นแบบขยาย
 • ตำบลต้นแบบมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคม
slide19
กระบวนงานตำบลต้นแบบ ปี 57
 • ตำบลต้นแบบใหม่ = 9 ขั้นตอน
 • ตำบลต้นแบบเดิม = 5 โครงการ
 • ตำบลต้นแบบมาตรฐาน= 12 ตำบล
slide20
9 ขั้นตอน ตำบลต้นแบบใหม่
 • คัดเลือกพื้นที่ตำบลต้นแบบ
 • จัดทำเวทีค้นหาศักยภาพ และแต่งตั้ง ทีม C
 • พัฒนาศักยภาพทีม C
 • สำรวจข้อมูลครัวเรือนเพื่อการจัดสวัสดิการสังคม
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการตำบลต้นแบบ
 • จัดสวัสดิการสังคมและการบูรณาการภาคส่วนต่างๆ
 • ติดตามผลตำบลต้นแบบ
 • ถอดบทเรียนตำบลต้นแบบ
 • ประเมินการจัดสวัสดิการสังคมตำบลต้นแบบ
slide21
5 โครงการตำบลต้นแบบเดิม
 • โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
 • โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการตำบลต้นแบบ
 • โครงการคลินิกสวัสดิการสังคม
 • โครงการปรับปรุงรูปแบบการจัดสวัสดิการ
 • โครงการตำบลแม่แบบการจัดสวัสดิการสังคม
slide22
ค.พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งค.พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
 • หา training needs การพัฒนาศักยภาพจากตำบล/ชุมชน
 • จัดทำหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ
 • ดำเนินการพัฒนาศักยภาพตามหลักสูตร
 • ติดตามผลและประเมินผลตามเกณฑ์ตำบลต้นแบบฯ
 • สรุปรายงานผล

Unit cost : 33,630 บาท/ตำบล

slide23
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการตำบลต้นแบบโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการตำบลต้นแบบ
 • จัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพตำบลต้นแบบฯ
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมตำบลต้นแบบ ฯ
 • บูรณาการแผนการกับหน่วยงานในพื้นที่
 • รวบรวมแผนและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน
 • สรุปรายงานผล

Unit cost : 34,100 บาท/ตำบล

slide24
โครงการคลินิคสวัสดิการสังคมโครงการคลินิคสวัสดิการสังคม
 • จัดทำคลินิกสวัสดิการใน ศพส. จัดหน่วย Mobile
 • อบรมเจ้าหน้าที่คลินิกสวัสดิการ (โดยส่วนกลาง)
 • ให้บริการคำปรึกษาแก่ตำบล /ชุมชน/จดหมายข่าว
 • ออกหน่วย Mobile ให้คำปรึกษา แนะนำแก่ ทีม C
 • สรุปรายงานผล

Unit cost : 25,000 บาท/ตำบล

slide25
โครงการปรับปรุงรูปแบบการจัดสวัสดิการโครงการปรับปรุงรูปแบบการจัดสวัสดิการ
 • ประชุมทีม A กำหนดพื้นที่และเตรียมความพร้อม
 • จัดทำเวทีพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชน /ท้องถิ่น
 • จัดทำแผนชุมชน/ท้องถิ่นในการปรับปรุงการจัดสวัสดิการ
 • ดำเนินการตามแผนปรับปรุง
 • สรุปรายงานผล

Unit cost : 75,000 บาท/ตำบล

slide26
โครงการตำบลแม่แบบการจัดสวัสดิการสังคมโครงการตำบลแม่แบบการจัดสวัสดิการสังคม
 • กำหนดพื้นที่ตำบลแม่แบบจากข้อมูลผลการประเมิน
 • Workshop ทีม C ภาคีในพื้นที่ เพื่อกำหนดรูปแบบ ทิศทาง แนวทางของตำบลด้านสวัสดิการ
 • จัดทำแผนการพัฒนาตำบลแม่แบบ
 • ดำเนินการไปสู่การเป็นตำบลแม่แบบตามแผน
 • ถอดบทเรียน
 • สรุปรายงานผล

Unit cost : 75,000 บาท/ตำบล

slide27
ค.ตำบลต้นแบบการจัดสวัสดิการที่มีมาตรฐานค.ตำบลต้นแบบการจัดสวัสดิการที่มีมาตรฐาน
 • จัดทำมาตรฐานการจัดสวัสดิการของตำบล / ชุมชน
 • ฝึกอบรม และดูงานการจัดสวัสดิการตำบลที่ได้มาตรฐาน
 • ส่งเสริมตำบลนำร่องการจัดสวัสดิการสังคมที่ได้มาตรฐาน
 • ถอดบทเรียน และสังเคราะห์รูปแบบการจัดสวัสดิการตำบล / ชุมชนที่ได้มาตรฐาน
 • สรุปผล และรายงานผล

เป้า :12 ตำบล

slide29
การประเมินตำบลต้นแบบ
 • เผยแพร่ผลการประเมินปี 56
 • ดำเนินการประเมินต่อเนื่องปี 57
 • ปรับปรุงเครื่องมือการประเมิน
 • ใช้ประโยชน์ข้อมูลผลการประเมิน
slide30
การรายงานผล
 • รายงานผลปีละ 3 ครั้ง : 6/9/12 เดือน
 • ปรับแบบรายงานผลให้สั้นแต่ได้สิ่งที่จำเป็นต้องใช้งาน
 • เพิ่มการติดตามผลโดยการประชุม และการลงพื้นที่
slide31
ปัจจัยความสำเร็จของตำบลต้นแบบปัจจัยความสำเร็จของตำบลต้นแบบ
 • ความเข้าใจของผู้บริหาร อปท.และผู้ปฏิบัติงานใน อปท.
 • การยอมรับและใช้เบญจวิถีเป็นกรอบในการจัดสวัสดิการ
 • ทีม พม. จังหวัด/ทีม พม.ตำบล
 • การคัดเลือกพื้นที่
 • ความเข้มแข็งของทีม C
 • การบูรณาการทุกภาคส่วนในตำบล
 • การจัดกลุ่มตำบลต้นแบบอย่างมีประสิทธิผล
outputs 57
Outputs ตำบลต้นแบบปี 57
 • ตำบล A รักษาคุณภาพได้ โดยไม่ตกมาเป็น B
 • ตำบล B ขยับมาเป็น A มากกว่าร้อยละ 40
 • ตำบล C ขยับมาเป็น B หรือ A มากกว่าร้อยละ 15
 • ตำบลต้นแบบมีผลการประเมินโดยรวมดีกว่าปี 56
 • KM ตำบลต้นแบบ
 • ทำเนียบตำบลต้นแบบ ปี 54-56
slide33
ความท้าทาย
 • ส่งเสริมการศึกษาวิจัยตำบลต้นแบบ
 • ผลักดันตำบลต้นแบบให้เป็นงานแถวหน้าของกระทรวง
 • สร้างนวัตกรรมการจัดสวัสดิการสังคมในตำบลต้นแบบ
 • จัดงานวันตำบลต้นแบบ พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติ
 • การเข้าสู่มาตรฐานการจัดสวัสดิการ
 • ผลักดันตำบลต้นแบบสู่ประชาคมอาเซียน