professionell utveckling termin 1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Professionell utveckling Termin 1 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Professionell utveckling Termin 1

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 49
lee-humphrey

Professionell utveckling Termin 1 - PowerPoint PPT Presentation

179 Views
Download Presentation
Professionell utveckling Termin 1
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Professionell utvecklingTermin 1

 2. Professionell utvecklingTermin 1 Romana Solaja utbildningsadministratör Margareta TroeinTöllborn kursansvarig, professor i allmänmedicin Jakob Järhult ansvarig lärare PU T 1, spec. allmänmedicin

 3. Dagens innehåll I. Innehåll i PU termin 1 – 5 II. Vad är professionalism och professionell utveckling? III. Regler som styr läkarens arbete IV. Upprop V. PU denna termin

 4. En bra läkare…

 5. I. Innehåll PU termin 1-5 Patient-läkar-kommunikation (inkl. praktik) Etik och sekretess Vetenskapligt förhållningssätt Gruppkommunikation och ledarskap Förståelse för kulturella skillnader och genus - likarätt Kroppsundersökning

 6. II. Vad är professionalism och professionell utveckling?

 7. Vara kunnig – göra rätt ”Läkaren skall handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet…” Läkarförbundets etiska regler

 8. Hjälpa ”Läkaren skall … om möjligt bota, ofta lindra, alltid trösta, följande människokärlekens och hederns bud”. Läkarförbundets etiska regler

 9. Pengar… ”En läkare får inte låta sin bedömning påverkas av personlig vinning eller diskriminerande ställningstaganden.” WMA International Code of Medical Ethics

 10. Inte tro sig klara av allt Vid behov efterfråga kollegors hjälp Kunna ta emot kritik Uppvisa ödmjukhet Ta ansvar för egna misstag NBME

 11. Dags för älgjakt! • Samtal från demensboende

 12. Dags för älgjakt • Doktor Peters patient Karl inbjuder sin doktor till jakt med ortens jaktlag och uttrycker samtidigt att han tycker det blir toppen att ha en doktor i jaktlaget, ”så att man alltid har tillgång till en doktor när man behöver något”.

 13. Samtal från demensboende • Doktor Camilla har ansvar för alla jourfall en fredag eftermiddag på vårdcentralen. Patienterna behöver inte boka tid utan kommer på ”drop in” till läkare. Det är klart mer att göra än vanligt och hon har svårt att hinna med alla patienter: barn med snuva, en dam med hjärtsvikt, någon med besvärlig ryggvärk, en annan med utslag…

 14. … Mitt i mottagningen får hon ett telefonsamtal från äldreboendet vårdcentralen ansvarar för där en äldre herre med demenssjukdom som skriker så för att han har ont i magen. Skulle hon lämna mottagningen under en timme för ett besök där skulle säkert tio patienter få vänta två timmar istället för en och hon skulle inte komma hem förrän klockan sex.

 15. Etisk plattform för prioriteringar • Människovärdesprincipen • Behovs- och solidaritetsprincipen • Kostnadseffektivitetsprincipen Ur Hälso- och sjukvårdslagen efter riksdagsbeslut 1997

 16. Läkarens professionella åtagande Professionell kompetens Ärlighet mot patienter Patienternas förtroende Vidmakthålla lämpliga relationer Förbättra vårdens kvalitet Rättvis fördelning av begränsade resurser Bibehålla förtroendet i samhället

 17. Professionellt bemötande av patienten Vara medveten om patient-läkarrelationens särdrag Skapa en förtroendefull atmosfär – använda adekvat samtalsmetodik Arbeta patientcentrerat – göra patienten delaktig i handläggningen

 18. ”Det var tråkigt att höra, jag uppfattar det som att du är nedstämd och inte orkar med jobbet och hemmet, det låter som du har det jättetufft just nu. Och din man hjälper inte till något hemma heller?”

 19. Hur lär man sig professionalitet? • Bli varse olika aspekter av professionalism • Genom levande exempel i klinisk vardag och diskussionsövningar reflektera över hur dessa aspekter kan ta sig uttryck och ha för konsekvenser • Självkännedom - introspektion - hur fungerar jag i rollen som läkarstudent? • Som läkarstudent succesivt kunna lära av egna och handledande läkares goda (och ibland mindre goda) exempel

 20. Kursmål på läkarprogrammet Värderingsförmåga och förhållningssätt: ”Visa självkännedom och empatisk förmåga” ”Uppmärksamma och beakta patientens utsatthet i vårdsituationen” ”Uppträda på ett respektfullt och professionellt sätt i relation till patienter, personal, kurskamrater och lärare”

 21. Lagar, t. ex. Hälso- och Sjukvårdslagen Sekretesslagen Regelverk, t. ex. Högskoleverket Socialstyrelsen Arbetsgivare III: Regler som styr läkarens arbete

 22. Tre viktigaste budskapen

 23. IV. Upprop

 24. Professionellt uppträdande på läkarprogrammet i Lund

 25. PAUS

 26. V. PU denna termin

 27. Överblick över kursmomenten Vetenskaplig artikel Söka artikel och skriva referat Gruppkommunikation och ledarskap – temadag Medicin i humanioraperspektiv Basal omvårdnad och Patientsäkerhet: Metodikträning i grupp Praktik på demens- eller äldreboende Gruppdiskussion Studiedagen - läkarrollen

 28. Vetenskaplig artikel Litteratursökningsseminarium Tisd 9/9, 16/9 och 30/9. Läs igenom instruktionerna innan – länk via hemsidan Sök gärna fram artikeln under seminariet Osäker ifall artikeln duger? Maila fråga till Nils-Ove Månsson

 29. Bedömning av referatet • Ämnesvalet stämmer • Valt en vetenskaplig artikel • Språk, klartext (inkl. stavning och meningsbyggnad) • Innehållsmässig kvalitet på referatet • Formella krav: Se hemsidan!

 30. Bedömning av referatet, forts. Ej godkänd skriftlig uppgift: Mail till studenten – rätta till! ”Personligt färgad feedback”? Skriv i referatet om du INTE vill ha sådan! Inlämning måndag 13 oktober 12:00-12:15 Studentcentrum utanför Anettes expedition

 31. Gruppkommunikation och ledarskap Hur kan man få ut mer och själv bidra bättre när man arbetar i grupp? Heldag – teori och gruppövningar Reflektion

 32. Medicin i humanioraperspektiv Empati

 33. Medicin i humanioraperspektiv Böckerna, dikten och radioprogrammet berör patienters och/eller anhörigas upplevelser. Tisdag 7 oktober - seminarier

 34. 14 oktober: Studiedagen om läkarrollen

 35. Basal omvårdnad

 36. Patienten ser sin kropp som helt unik. Personalen har sett tusen nästan likadana.

 37. Basal omvårdnad Hur ger man basal omvårdnad? Hur känns det? Hur uppfattar ni vården efter praktikdagen?

 38. Basal omvårdnad & Patientsäkerhet Metodikträning i grupp tisdag 4 resp 11 november Praktik på demens- eller äldreboende tisd 11 resp 18 november. Gruppdiskussion 18 november. Läs rekommen-derad litteratur på hemsidan

 39. Praktik på demens- eller äldreboende Ta sig dit Handledare på plats – kontakta boendet veckan före Upplevelsen…

 40. Dispens från Metodikträning och Praktikdag Krav: Jobbat heltid minst en månad med omvårdnad, alt. Sjuksköterska / sjukgymnast Anmäl till Romana Solaja senast 9 oktober Dokumentera: Kopia på tjänstgöringsintyg / examensbevis skickas eller lämnas in till kurssekretariatet

 41. För godkänd kurs krävs: godkänd skriftlig uppgift (referat av vetenskaplig artikel) att du har fullgjort och varit aktiv vid samtliga obligatoriska kursmoment inskickat deltagarintyg genomfört e-utbildning om vårdhygien

 42. DELTAGARINTYG Professionell utveckling T 1, HT/VT år.... NAMN:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PERSONNUMMER:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Jag intygar härmed att jag deltagit i följande moment: Temadag om Gruppkommunikation och ledarskap. Datum_ _ _ _ _ Gruppseminarium samt godkänd skriftlig reflektion kring Patientsäkerhet Datum_ _ _ _ _ osv…

 43. Värdefull kursvärdering!

 44. Infostund Kursombud, två från varje termin Måndag 20 oktober, kl 1715-1900 BMC I1245

 45. Läkarens svåraste uppgift.Att inte döma sina medmänniskor • Jaså, det här är Olof Andersson, den förstorade levern, god dag. • Säg mig, vad har hjärtinfarkten för personnummer?

 46. Lycka till!