powiatowa poradnia psychologiczno pedagogiczna w olsztynie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Olsztynie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Olsztynie

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 20
lee-becker

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Olsztynie - PowerPoint PPT Presentation

163 Views
Download Presentation
Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Olsztynie
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Olsztynie Plac Bema 5 10-516 Olsztyn Dyrektor: mgr Elżbieta Dorota Hermanowicz

 2. Wizja Nasza Poradnia stwarza najlepsze warunki diagnostyczne i terapeutyczne dla szukających u nas pomocy i wsparcia; • Otwarta na problemy dzieci i młodzieży • Otwarta na problemy wychowawcze rodziców • Wspomagająca szkoły w oddziaływaniach edukacyjnych i wychowawczych • Współpracująca z innymi placówkami oświatowymi, wychowawczymi i pomocowymi powiatu olsztyńskiego • Wspomagająca działalność profilaktyczną wobec osób zagrożonych • Doradzająca wybór kierunku kształcenia oraz preferencji zawodowych

 3. Misja Jesteśmy nowoczesną placówką, która wspiera, doradza i pomaga rozwiązywać problemy psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne – dzieci i młodzieży, ich rodziców oraz nauczycieli powiatu olsztyńskiego. Wszystkim zapewniamy profesjonalną i kompleksową pomoc, dyskrecję oraz przyjazną atmosferę.

 4. Punkty konsultacyjne • Olsztyn • Gmina Dywity, Jonkowo, Purda, SP Ruś, ZSP Bartąg, SP Gietrzwałd • Barczewo • MiG Barczewo, MiG Jeziorany • Biskupiec • MiG Biskupiec, gmina Kolno • Dobre Miasto • MiG Dobre Miasto, gmina Świątki • Olsztynek • MiG Olsztynek, gmina Stawiguda, gmina Gietrzwałd

 5. W Poradni na 21,5 etatach pracuje: • 10 psychologów • 8 pedagogów • 5 logopedów 16 osób posiada dodatkowe kwalifikacje: • Oligofrenopedagogika • Surdopedagogika • Surdologopedia • Tyflopedagogika • Doradztwo zawodowe (5 osób) • Socjoterapia • Terapia pedagogiczna • Profilaktyka i terapia uzależnień • Studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie • Podyplomowe studia nauk o rodzinie • Organizacja i zarządzanie

 6. Naszą ofertę kierujemy do 15 036 uczniów ze 108 szkół i placówek powiatu olsztyńskiego oraz do 9 000 dzieci w wieku 0-3 zamieszkujących powiat olsztyński. Oferta programowa skierowana jest także do ich rodziców i nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach powiatu olsztyńskiego.

 7. Zakres usług: • Badania diagnostyczne • Terapie specjalistyczne • Konsultacje, porady indywidualne • Warsztaty, treningi, zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży i rodziców • Spotkania instruktażowe, warsztaty dla nauczycieli

 8. Badania diagnostyczne Badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne (indywidualne i zbiorowe) m.in.: • Diagnoza predyspozycji i uzdolnień dziecka • Diagnoza przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dziecka • Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się (w tym dysleksji, dysortografii, dysgrafii) • Diagnoza zachowań dysfunkcyjnych dziecka • Badanie predyspozycji zawodowych, zainteresowań i preferencji zawodowych • Diagnoza wad wymowy oraz opóźnień w rozwoju mowy • Przesiewowe badania programami „Słyszę” „Widzę” „Mówię” W ciągu czterech lat przyjęliśmy 9 490 dzieci i młodzieży, wykonaliśmy 13 880 badań diagnostycznych.

 9. Terapie W Poradni prowadzone są zajęcia dla dzieci mające na celu wyrównywanie zaburzeń rozwojowych. • Indywidualna i grupowa terapia logopedyczna wszystkich form zaburzeń mowy • Indywidualna terapia pedagogiczna uczniów • Indywidualna i grupowa terapia dysortografii • Spotkania terapeutyczne dla dzieci i młodzieży • trening EEG Biofeedback – optymalizacja pracy mózgu (pamięci, szybkości uczenia się, koncentracji, relaksacji) w przebiegu dysleksji, ADHD, ADD, zaburzeń nerwicowych i psychosomatycznych Rocznie pomocą terapeutyczną obejmujemy około 1000 dzieci.

 10. Pomoc udzielona nauczycielom, rodzicom i wychowawcom W różnych treningach, warsztatach i spotkaniach instruktażowo-szkoleniowych rocznie bierze udział około 3000 osób. Przykładowa tematyka realizowanych spotkań z rodzicami: - Warsztaty dla Dobrych Rodziców • Szkoła dla rodziców i wychowawców • Problemy dysleksji rozwojowej • Dziecko z ADHD • Problem dziecka zdolnego • Zaspokajanie potrzeb emocjonalnych dzieci • Metody oddziaływań wychowawczych • Pomagamy dzieciom w wyborze zawodu i szkoły • Jak pracować z dzieckiem z wadą wymowy

 11. Tematyka spotkań z nauczycielami • Jak pracować z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dziecko niepełnosprawne lub niedostosowane społecznie) • Diagnoza i monitoring rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym • Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole (w tym cyberprzemoc) • Sztuka motywacji • Dojrzałość dziecka do podjęcia nauki w szkole • Jak uczyć się szybko i skutecznie • Jak pracować w klasie z dziećmi z wadą wymowy • Jak pracować w klasie z dzieckiem z wadą słuchu • Logorytmika w przedszkolu • Metody pracy w klasach integracyjnych • Stosowanie aktywnych metod nauczania • Doradztwo zawodowe – wstęp do kariery ucznia

 12. Opiniowanie Poradnia wydaje opinie na pisemny wniosek rodziców, prawnych opiekunów w sprawach leżących w gestii pięciu ministerstw. Rocznie wydawanych jest ok. 1600 opinii. Sprawy dotyczą m.in.: • Dostosowania warunków i formy sprawdzianów i egzaminów do potrzeb ucznia i absolwenta • Przyjęcia ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy • Zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu • Braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych • Objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej • Wczesnego wspomagania rozwoju

 13. Orzecznictwo Poradnia wydaje orzeczenia: • O potrzebie kształcenia specjalnego uczniów, słuchaczy i wychowanków • O potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych • O potrzebie indywidualnego nauczania W ciągu ostatnich czterech lat Poradnia wydała 970 orzeczeń.

 14. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane są w przypadku uczniów, słuchaczy i wychowanków • Niesłyszących i słabo słyszących • Niewidomych i słabo widzących • Z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją • Z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim • Z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym • Z autyzmem, w tym zespołem Aspergera • Z niepełnosprawnościami sprzężonymi • Zagrożonych niedostosowaniem społecznym • Niedostosowanych społecznie

 15. Szczególne osiągnięcia • Wdrożenie autorskich programów: • Lepszy kontakt, lepsza szkoła (w ramach programu MEN Wspomaganie szkół i placówek przez poradnie w wychowaniu i profilaktyce) • Wspólnym działaniem pomagamy dorastać naszym dzieciom (w ramach projektu KO Olsztyn Wspierać i być wspieranym dot. współpracy z rodzicami dzieci niepełnosprawnych) • Zanim podejmiesz decyzję zawodową (w ramach rządowego programu Wspieranie, powstawanie i realizacja lokalnych programów wyrównywania szans dzieci, młodzieży w 2006 r.

 16. Logoterapia dla klas 1-6 szkół podstawowych • Wychowanie dla rozwoju • Walka z hałasem • Terapia pedagogiczna dla dzieci ryzyka dysleksji • Jak uczyć się szybciej i skuteczniej • Mówię płynnie • Twórcza osobowość dziecka • Program psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczny wspomagający prawidłowy rozwój dziecka w wieku 0-6 lat

 17. Realizacja projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Gdzie szukać drogi do sukcesu?” współfinansowanego przez EFS • Programem objęto 600 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Olsztyńskiego: I LO Olsztynek, II LO Olsztynek, LO Dobre Miasto, LO Biskupiec

 18. Udział Poradni w Ogólnopolskiej Akcji – Dzień Przedsiębiorczości pod patronatem Prezydenta RP • Udział Poradni w Ogólnopolskim Dniu Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych • Współpraca ze strukturami samorządowymi m.in. poprzez współtworzenie projektów (np. Swego nie znacie – cudze chwalicie wŚwiątkach) • Współpraca ze stowarzyszeniami lokalnymi • Wspomaganie szkół w realizacji programów profilaktyki i wychowania: • Szkoła marzeń • Drogowskaz • Janko Muzykant

 19. Uczestnictwo w samorządowych inicjatywach w ramach Wojewódzkich Dni Rodziny • Inicjowanie i uczestnictwo w akcjach charytatywnych prowadzonych w środowisku dzieci • Publikacje tekstów autorstwa pracowników poradni m.in. w czasopismach branżowych • Realizacja programów Słyszę oraz Widzę • Wystąpienia reprezentantów Poradni na wojewódzkich i ogólnopolskich konferencjach • Udział reprezentantów Poradni w dyskusjach panelowych • Nagrody i odznaczenia ministerialne i państwowe

 20. Perspektywy Utworzenie gabinetu terapii integracji sensorycznej Rozszerzenie oferty terapeutycznej w oparciu o pracę metodami Thomatisa oraz LEA Praca nad poprawą warunków lokalowych oraz zwiększenia zatrudnienia