1 / 25

B-tagging in ATLAS

B-tagging in ATLAS. Monika Pa nušková /FZU ASCR. Outline. Motivation B -tagging basics Misalignment studies on ttbar events. Motiva ce. b-tagging je nezbytn ý na extrakci signálu od pozadí v řadě zajímavých kanálů na LHC: • top fyzika (pár nebo osamocený t kvark)

lecea
Download Presentation

B-tagging in ATLAS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. B-tagging in ATLAS Monika Panušková/FZU ASCR

 2. Outline • Motivation • B-tagging basics • Misalignment studies on ttbar events B-tagging in ATLAS Malá Skála

 3. Motivace b-tagging je nezbytný na extrakci signálu od pozadí v řadě zajímavých kanálů na LHC: • top fyzika (pár nebo osamocený t kvark) • Higgsova fyzika (H->bb): objev a měření vlastností • SUSY (h->bb, bbH/A) • Exotické modely (malý Higgs, ….) • a samozřejmě nečekané… Požadavky se liší pro každý kanál: • ttbar: důraz na potlačení pozadí pro čisté měření, Efektivita není problém • ttH(bb): taktéž velké pozadí, potřebujeme 4 btagy a vysokou efektivitu (malý účinný průřez signálu) B-tagging in ATLAS Malá Skála

 4. Introduction to b-tagging • Velká doba života B hadronů • B+/B0/Bs :ct ~ 470 mm • Lb :ct ~ 390 mm • pro Energie ~ 50 GeV, délka letu ~ 5 mm, • Metody značkování • Geometrické (impact parameter, secondary vertex) • Soft-lepton tagging (low pT electron/muon from B/D ) B-tagging in ATLAS Malá Skála

 5. Impact parameter (IP) • Signed impact parameter a0 B-tagging in ATLAS Malá Skála

 6. Tagger IP2D • Dvě statistické hypotézy b | u hypotézy: b(S), u(S) • Pro každou dráhu: poměr b(S)/u(S) • Váha jetu standardním statistickým způsobem: B-tagging in ATLAS Malá Skála

 7. Tagger IP2D (2) Liší se dostatečně na to, aby se b jet odlišil B-tagging in ATLAS Malá Skála

 8. Seznamhlavních taggerů B-tagging in ATLAS Malá Skála

 9. IP3D+SV1 combined tagger • Momentálně nejvýkonnější B-tagging in ATLAS Malá Skála

 10. B-tagging performance • B-jet efficiency eb • Jmenovatel: • Jetydefinované jako b z Monte Carlo generátoru • pT > 15 GeV/c |n| < 2.5 • Čitatel • To samé + cut na váhu b-jetu • Light-jet rejection Ru = 1/eu • R=100 znamená 1% špatně označených jetů • Light jet = u,d,s,g B-tagging in ATLAS Malá Skála

 11. B-tagging performance (2) Release 12, IP3D+SV1 tagger B-tagging in ATLAS Malá Skála

 12. B-tagging performance (3) Release 12, IP3D+SV1 tagger B-tagging in ATLAS Malá Skála

 13. B-tagging performance (4) Release 12 B-tagging performance (3) Release 12, IP3D+SV1 tagger B-tagging in ATLAS Malá Skála

 14. Effects of misalignment • Nedostatek znalosti o poloze detektorů • Z misaligned k perfektnímu alignmentu za zhruba rok B-tagging in ATLAS Malá Skála

 15. Residual misalignment • Specializované algoritmy na alignment celého ATLASu existují • Nejsou dokonalé • Misalignment zbývající po aplikaci alignmentu = residual misalignment Poučený odhad misalignment v pixelovém detektoru: B-tagging in ATLAS Malá Skála

 16. Error Scaling - introduction • A way to fight the residual misalignment is error scaling: • There are different measurements errors comingfrom clustering and tracking(due to initial/residualmisalignments and/or improper knowledge ofcalibration mechanism) • It guarantees proper tracking (track scoring,outlier flagging, tracking efficiencyand parameterresolution) • Improves calibration and alignment -> essentialfor b-tagging B-tagging in ATLAS Malá Skála

 17. Error Scaling - principle • There are 2 parameters which modify the error matrix: • Parameter a corrects the effects correlated with measurement errors • Parameter c corrects uncorrelated effects • The parameters are not universal for the whole tracker • Different parameters for Pixel X direction, Pixel Y direction, SCT, TRT • 16 constants altogether • Muon spectrometer has its own set of error scaling parameters B-tagging in ATLAS Malá Skála

 18. Error Scaling - calculation • Using reconstruction of single 200 GeV muons • Independent of material effects => good standard candles • Reconstruction produces an ntuple with the pull widths B-tagging in ATLAS Malá Skála

 19. Error Scaling – calculation (2) • Parameter a • Je tomultiplikativnírozdílšířky pulluod 1.0, tj.přímo standardníodchylka sigma distribuce pullůzískaných v posledním kroku • Potřebujeme 2-3 iterace B-tagging in ATLAS Malá Skála

 20. Error Scaling – calculation (2) • Parameter c • It appears in the misaligned environment • It is calculated from the formula s0 = … B-tagging in ATLAS Malá Skála

 21. Error Scaling – results a c[mm] B-tagging in ATLAS Malá Skála

 22. B-tagging & residual misalignment • study of residual misalignment effect on b-tagging • using ttbar events = main background for ttH->bb channel 1.)Residual misalignment introduced by hand 2.)Error scaling applied B-tagging in ATLAS Malá Skála

 23. B-tagging & residual misalignment • per cents with respect to the original value B-tagging in ATLAS Malá Skála

 24. B-tagging & residual misalignment - observation • ip3D+SV1 –improvement to 50 % of original value (=without residual misalignment) • other two taggers – small or no improvement • not a real problem as only IP3D+SV1 is used for physics B-tagging in ATLAS Malá Skála

 25. B-tagging - conclusions • b-tagging is crucial in extracting signal from background on LHC • can play important role in several Higgs discovery channels (ttH->bb) and Higgs supplementary channels (WH) • several taggers developed, for physics we use combination of impact parameter significance and secondary vertex finder (IP3D+SV1) • efficiency/rejections gets lower with higher pT • misalignment can be treated by dedicated alignment algorithms • residual misalignment can be cured to the large extent by introduction of Error Scaling B-tagging in ATLAS Malá Skála

More Related