1 / 18

Filologia germańska

Filologia germańska. I rok 2014 / 2015. Informacje podstawowe. Filologia germańska jest kierunkiem, w ramach którego uruchomione zostały następujące specjalności: Od I semestru Filologia germańska z drugim językiem obcym – JEZYK OBCY OD PODSTAW (hiszpański, włoski, francuski);

leanna
Download Presentation

Filologia germańska

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Filologia germańska I rok 2014/2015

 2. Informacje podstawowe Filologia germańska jest kierunkiem, w ramach którego uruchomione zostały następujące specjalności: Od I semestru • Filologia germańska z drugim językiem obcym – JEZYK OBCY OD PODSTAW (hiszpański, włoski, francuski); • Filologia germańska z językiem angielskim (niemiecki zaawansowany); ……………………………………………………………………………………………………. • Filologia germańska bez specjalności: Od III semestru (drugiego roku) wybiera specjalizację • Filologia germańska, specjalizacja kulturoznawczo-dziennikarska • Filologia germańska, specjalizacja lingwistyczna (językoznawcza) • Filologia germańska, specjalizacja glottodydaktyczna (nauczycielska)

 3. Informacje podstawowe • Wszyscy mają wspólny program studiów: ok. 2/3 całego programu. Są to przedmioty przypisane do semestrów, które trzeba zaliczyć. Ta część planu studiów ma przypisane punkty ECTS na „sztywno”. • Ok. 1/3 programu to specjalności lub specjalizacje.

 4. Zasada zbierania punktów ECTS Plany studiów liczone są w punktach ECTS. Punkty odpowiadają przeciętnej pracy studenta, koniecznej do zaliczenia przedmiotu: • 1 ECTS to ca. 25-30 godz. pracy (w „klasie”, konsultacji, w domu, w bibliotece, na praktykach etc.). • Rok studiów kończy min. 60 ECTS, po trzech latach studiów trzeba zebrać 181 ECTS (1 ECTS to WF); • Każdego roku można wybrać więcej ECTS, ponieważ punkty się kumulują. Nie można wybrać mniej!

 5. Punkty ECTS i program studiów • Studenci muszą wybrać na każdym roku studiów konkretną liczbę punktów ECTS, odpowiadających przedmiotów do wyboru: • Specjalnościowych (języki obce) i specjalizacyjnych; • przedmiotów do wolnego wyboru germanistycznych (zajęcia B); • przedmiotów do wolnego wyboru ogólnouniwersyteckich (zajęcia C); • Zajęcia C można wybrać z oferty zajęć B, odwrotnie nie.

 6. Punkty ECTS i program studiów • Na I roku wszyscy studenci, także SPN muszą wybrać 5 ECTS; • Studenci „czystej” germanistyki wybierają min. 1 przedmiot do wyboru typu B za 3 ECTS, WF (1 ECTS) oraz przedmioty C za 2 ECTS lub 2 przemioty do wyboru typu B (6 ECTS) • Studenci z drugim językiem obcym (też angielskim)muszą wybrać praktyczną naukę drugiego języka po 4 ECTS w każdym semestrze. Zbiorą więcej punktów na I roku, które im się przeniosą na II rok. • Studenci z językiem angielskim mogą ponadto wybrać: • elementy kultury i historii angielskiej (sem. zimowy) 3 ECTS • elementy literatury angielskiej (sem.letni) 4 ECTS • gramatykę opisową języka angielskiego: oba semestry: ( 8 ECTS Lepiej zostawić to na II rok

 7. Oferta zajęć B i C dla studentów I roku Można (trzeba) wybrać WF: 1 ECTS: zapisy przez internet (zajęcia C) O ile czują się Państwo pewni językowo: w semestrze zimowym: • Zajęcia do wyboru projekt (prof. Krystyny Radziszewska): 3 ECTS w semestrze letnim: • Deutsche Kultur in Lodz (dr Monika Kucner): 3 ECTS • Zajęcia do wyboru projekt (dr Monika Kucner): 3 ECTS • Zajęcia do wyboru projekt (mgr Hanna Kołodziejczyk): 3 ECTS Inne zajęcia, które będą w ofercie (od grudnia)

 8. Zajęcia dodatkowe Czy można wybrać 2 specjalizacje-specjalności? Na przykład drugi język obcy i specjalność glottodydaktyczną (nauczycielską)? Można, ale trzeba pamiętać, że dodatkowe zajęcia są płatne. W specjalności glottodydaktycznej zajęcia konieczne do zdobycia uprawnień nauczycielskich (szkoła podstawowa) mają 34 ECTS. Studenci z angielskim mogą zrobić dydaktykę j. angielskiego za dodatkową opłatą. „Cennik” zostanie ogłoszony wkrótce. Zapisy na specjalizacje wybierane od II roku odbędą się w kwietniu 2014. Mają Państwo czas, żeby się zastanowić.

 9. Jak wybierać??? • Zastanowić się, jakie zajęcia są interesujące i przydatne; • Sprawdzić, czy te zajęcia nie pokrywają się z zajęciami obowiązkowymi; • Obliczyć, ile punktów brakuje do zaliczenia roku. W roku należy zebrać 60 ECTS. Można zebrać więcej, punkty się kumulują. Ale na I roku należy przede wszystkim zaliczyć zajęcia obowiązkowe. A więc nie należy robić więcej niż 65-70 ECTS. UWAGA: na I roku studenci z drugim językiem (też angielskim) nie muszą szukać dodatkowych punktów w zajęciach B lub C. Zajęcia z drugiego języka pokrywają konieczną do zebrania liczbę punktów.

 10. Siatka godzin dla wszystkich

 11. Czysta gemanistyka • Wszystkie specjalizacje muszą wybrać:

 12. Germanistyka z językami • Z angielskim • Z innymi językami

 13. Jak wybierać???? • Studenci z jęzkiem obcym lepiej niech nie wybierają, chyba że czują się pewnie i rozumieją „system”; Studenci „czystej” germanistyki: • Semestr zimowy: najlepiej wybrać WF – 1 ECTS; • Semestr zimowy: wybrać 1 zajęcia, które wydają się interesujące jako zajęcia C: za 1 ECTS • Semestr letni: 1 zajęcia B: 3 ECTS lub

 14. Jak wybierać ???? Studenci „czystej” germanistyki: • Semestr zimowy: najlepiej wybrać WF – 1 ECTS; • Semestr zimowy: zajęcia B projekt: 3 ECTS • Semestr letni: 1 zajęcia B: 3 ECTS / 1 zajęcia C 1 ECTS lub

 15. Jak wybierać?????? Studenci „czystej” germanistyki: • Semestr zimowy: najlepiej wybrać WF – 1 ECTS; • Semestr letni: 1 zajęcia C z oferty ogólnowydziałowej za 1-3 ECTS • Zajęcia B za 3 ECTS

 16. Deutsch-Polnische Studien Do wyboru: • 2 zajęcia do wyboru B przeznaczone dla tego kierunku: najlepiej w semestrze letnim Lub • WF 1 ECTS (najlepiej semestr zimowy); • 1 zajęcia do wyboru B przeznaczone dla tego kierunku: najlepiej w semestrze letnim • 1 ECTS do wyboru C: sem. zimowy lub letni

 17. Studia w innych uniwersytetach • Mamy duży wybór pobytów stypendialnych ERASMUSa • Polecamy praktyki ERASMUSa • Radzimy starać się o stypendia DAAD • Radzimy korzystać z programu MOST Prosimy śledzić ogłoszenia na stronie

 18. Kontakt, opiekun roku • Siatki oraz dzisiejsza prezentacja godzin na stronie: www. germanistyka.uni.lodz.pl Opiekun roku: dr Agnieszka Stawikowska-Marcinkowska Agnieszka.stawikowska@onet.eu Pok. 4.95

More Related