Download
l ta dozr v n maturing age n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Léta dozrávání (Maturing age) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Léta dozrávání (Maturing age)

Léta dozrávání (Maturing age)

100 Views Download Presentation
Download Presentation

Léta dozrávání (Maturing age)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Léta dozrávání(Maturing age) Jiří Šlitr a Jiří Suchý

  2. Šlitr a Suchý Šlitr Suchý

  3. Texty písní (song lyrics) Život je pro mne, obnošená vesta. For me, life is a worn-out vest. Vše, co se dalo, Everything, that was possible, dávno už jsem prožil. I’ve lived through. Ted’ už mi zbývá jenom jedna cesta: Now only one path is left for me: vstříknu si trochu jedu do žil. I will inject a little poison into my vein. Pár kapek utrejchu jsem požil, I enjoyed a few drops of poison, a zítra zas si pro změnu, and tomorrow again for a little change, v případě, že bych ještě ožil, in case I survive, kulí hlavu proženu. I will run a bullet through my head. (Pro koho? Pro ženu!) (For who? For a woman!) To jsem si říkal, I said that to myself když mi bylo dvacet, when I was twenty, když nevěděl jsem kudy dál, when I didn’t know where else to go, až dobrý přítel vrazil mi pár facek until my good friend slapped me a pak se všemu se mnou smál. and then he laughed about it with me.

  4. Dva roky na to to jsem se zas věšel Two years later, I was hanging myself pro tu, co měla oči jako mandle, for the one who had eyes like almonds, co měla pro mě, who had for me, když jsem se s ní sešel, when I got together with her, polibky s chutí cukrkandle. kisses with the taste of rock candy. Pro ni jsem došel k rozhodnutí, For her I came to the conclusion, že život pes je, bud’ jak bud’, that life is a dog, be it as it is, a nikdo, že mě nedonutí, abych ho žil, and that no one can make me live it, když nemám chut. when I don’t feel like it. Tu opět Here again přítel objevil se náhle. that friend appeared suddenly. Nadávky jeho vyřklé z plných plic. His curses came from full lungs. To byly kapky do mé duše zprahlé, Those were drops into my soul, a z té mé smrti nebylo zas nic. and again nothing came of my death.

  5. Až jednou: Then one time: Lehl jsem si na koleje, I lied down on the rails, neb jsem měl v duši because my soul was zas nějaký zmatek. again full of confusion. Ležel jsem dlouho; I lied down for a long time; vlak však stále nejel the train still wasn’t coming a pražce tlačily mě and the wooden planks were pushing do lopatek. into my shoulder blades. Dobytčí vlak The cattle train do městských jatek going into the town slaughterhouse měl ukončit mé trápení. was supposed to end my suffering. Byl všední den It was a weekday a přece svátek; and after all a holiday; dobytčí vlak měl zpoždění. the cattle train was delayed. Čekal jsem zdali I was waiting přítel se mi zjeví, whether my friend would appear, aby mě vyrval so that he would yank me smrti ze klína. out of Death’s lap. Nejde a nejde; He’s not coming and not coming; asi o tom neví, he probably doesn’t know about it, tak jsem se zved a šel jsem do kina. so I got up and went to the movies.

  6. „Život je pro mne obnošená vesta; “For me, life is a worn-out vest; na jeho nudu právem stěžuju si,“ of its dullness, I’m complaining about now,” to říká sotva jeden člověk ze sta hardly one person out of a hundred says that, a ostatní se divit musí. and the rest have to wonder. A proto kdo And that’s why, for the person si neví rady, who is at his wit’s end, ten ať se smíří s osudem. may he deal with his fate. My dokaváde budem tady, Until we’re still here, nikdy říkat nebudem: none of us will say, „Život je pro mne obnošená vesta, “For me, life is a worn-out vest, šedá a nudná, jak to račte znát.“ Gray and boring, as you please to know.” To říká sotva jeden člověk ze sta Hardly one person out of a hundred says that, a ostatní se musí smát. and the rest have to laugh.

  7. Nová slova I Vštříknu  vštříknout: to squirt, to inject Utrejch: poison Požil  požit: to enjoy Ožil  ožit: to survive Kulí  kulka: bullet Proženu  prohnát: to run through Vrazil  vrazit: 1. to bump, 2. to thrust, 3. to burst Facek  facka: slap Vrazit pár facek: to slap Vĕšel  vĕšet: to hang Mandle (sing. and plur.): almonds Polibky  polibek: kiss Cukrkandle  cukrkandl: rock candy Opĕt: again Objevil  objevit: to appear Náhle: suddenly, all of a sudden Nadávky  nadávka: bad name, term of abuse, insult Vyřklé  vyřknout: to come out with, to say

  8. Nová slova II Zprahlé Koleje  kolej: rail, line Zmatek: confusion, mess, bewilderment Pražce  pražec: sleeper (wooden plank of train tracks) Lopatek (sing. Lopatka): shoulderblades Dobytčí: cattle (adj.) Doytek: cattle (n.) Jatek  jatky: slaughter-house Všední: ordinary, everyday Všední den: weekday Zdali: whether, if Zjeví  zjevit: to appear Vyrval  vyrvat: to pull out, to yank out Sotva: barely Nevĕdĕt si rady: be at one’s wit’s end Smíří  smířit: to reconcile, to accept Osudem  osud: fate, lot Dokaváde: until Račte znát  račit znát: as you please to know

  9. Hovorový řeč Vše: all (colloquial of všechno) Zas: again (colloquial of zase) Neb: for, because (colloquial of nebot’ ) Se zved: risen (colloquial of zvedlzvednout se: to rise) Budem  být: we will be (colloquial of budeme)