dane da ov s stava 2 as n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Dane, da ňová sústava – 2. časť

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Dane, da ňová sústava – 2. časť - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

Dane, da ňová sústava – 2. časť. Príjmy fyzických osôb §5 zo závislej činnosti – PzČ §6 z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu - PzP i SZČO § 7 z kapitálového majetku) -  PzKM § 8 ostatné príjmy –OP § 12 príjmy právnických osôb

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dane, da ňová sústava – 2. časť' - lavina


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dane da ov s stava 2 as
Dane, daňová sústava – 2. časť

Príjmy fyzických osôb

§5 zo závislej činnosti – PzČ

§6 z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu - PzP i SZČO

§ 7 z kapitálového majetku) -  PzKM

§ 8 ostatné príjmy –OP

§ 12 príjmy právnických osôb

Uplatňovanie NČZD, daňového bonusu, a preukazovanie

nárokov

Daňové priznanie, platenie preddavkov na daň, daňové

priznanie

slide2

Daň

Tatiana Arbe OMEP ÚM STU

Daň je povinná, zákonom určená,

spravidla sa opakujúca platba,

ktorú odvádzajú daňovníci štátu

v určenej výške

a v stanovených lehotách.

slide3

Daň

Tatiana Arbe OMEP ÚM STU

Daň z príjmov upravuje zákon č. 595/2003 Z. z.

o dani z príjmov v platnom znení, ktorý je účinný

od 1. 1. 2004.

Zákon rozlišuje:

daň z príjmu fyzických osôb

a daň z príjmu právnických osôb.

slide4
Tatiana Arbe OMEP ÚM STU

Daňovníkmi dane z príjmov fyzických osôb sú fyzické osoby.

Zákon o daniach z príjmov neustanovuje osobitné náležitosti o spôsobilosti mať daňové práva a daňové povinnosti, ale vychádza zo všeobecnej občianskoprávnej definície právnej subjektivity.

Daňová spôsobilosť v súlade s touto definíciou

vzniká narodením

a zaniká smrťou človeka.

fyzick osoby s
Fyzické osoby sú

Napr:

 • živnostníci
 • spoločníci v.o.s. a komplementári v komanditnejspoločnosti
 • samostatne hospodáriaci roľníci
 • fyzické osoby podnikajúce na základe osobitných predpisov
 • komanditisti v komanditnej spoločnosti
 • spoločníci s.r.o
 • akcionári
 • členovia družstva

Všímajte si podstatné rozdiely v zdaňovaní ich príjmov!

pr vnick osoby s
Právnickéosobysú

Napr:

Verejná obchodná spoločnosť

Komanditná spoločnosť

Personálne spoločnosti

Kapitálové spoločnosti

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Akciová spoločnosť

Osobitná forma spoločnosti

družstvo

slide7
Tatiana Arbe OMEP ÚM STU

Predmetom dane fyzickej osoby sú

nasledujúce príjmy:

zo závislej činnosti (§ 5),

z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu (§ 6),

z kapitálového majetku (§ 7), 

ostatné príjmy (§ 8).

slide8
Tatiana Arbe OMEP ÚM STU

daňovníkomje fyzická osoba alebo právnická osoba,

príjmompeňažné plnenie a nepeňažné plnenie dosiahnuté aj zámenou, ocenené cenami bežne používanými v mieste a v čase plnenia alebo spotreby, a to podľa druhu, kvality, prípadne miery opotrebenia predmetného plnenia, ak tento zákon neustanovuje inak,

slide9

daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou je:

Tatiana Arbe OMEP ÚM STU

1. fyzická osoba, ktorá má na území SR trvalý pobyt alebo sa tu obvykle zdržiava (fyzická osoba sa obvykle zdržiava na území SR, ak na území SR nemá trvalý pobyt, ale sa tu zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach; do tohto obdobia sa započítava každý aj začatý deň pobytu),2. právnická osoba, ktorá má na území SR sídlo alebo miesto skutočného vedenia (miestom skutočného vedenia je miesto, kde sa prijímajú riadiace a obchodné rozhodnutia štatutárnych orgánov a dozorných orgánov právnickej osoby, aj ak adresa tohto miesta nie je zapísaná v obchodnom registri),

slide10
Tatiana Arbe OMEP ÚM STU

daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou je:1. fyzická osoba neuvedená v predchádzajúcom odseku,2. fyzická osoba uvedená v predchádzajúcom odseku, ktorá sa na území SR obvykle zdržiava len na účely štúdia alebo liečenia alebo, ktorá hranice do Slovenskej republiky prekračuje denne alebo v dohodnutých časových obdobiach len na účely výkonu závislej činnosti, ktorej zdroj je na území SR,

3. právnická osoba neuvedená v predchádzajúcom odseku

Pokračuj str. 36

slide11
Tatiana Arbe OMEP ÚM STU

predmetom dane daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou jepríjem (výnos) plynúci zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí,

predmetom dane daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou príjem (výnos) plynúci zo zdrojov na území SR,

slide12

zdaniteľným príjmom - príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane podľa tohto zákona ani medzinárodnej zmluvy,

 • daňovým výdavkom - výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka,
slide13
Tatiana Arbe OMEP ÚM STU

základom dane je rozdiel, o ktorý

zdaniteľné príjmy prevyšujú daňové výdavky

pri rešpektovaní vecnej a časovej súvislosti

zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov

v príslušnom zdaňovacom období,

slide14

daňovou stratou je rozdiel, o ktorý daňové výdavky prevyšujú zdaniteľné príjmy pri rešpektovaní vecnej a časovej súvislosti zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov v príslušnom zdaňovacom období,

 • zdaňovacím obdobím kalendárny rok, ak tento zákon neustanovuje inak,
pr jmy ktor nie s predmetom dane pr jmy od dane osloboden a nezdanite n asti z kladu dane

*PRÍJMY, KTORÉ NIE SÚ PREDMETOM DANE, PRÍJMY OD DANE OSLOBODENÉ A NEZDANITEĽNÉ ČASTI ZÁKLADU DANE

Tatiana Arbe OMEP ÚM STU

Zákon o daniach z príjmov upravuje tak príjmy, ktoré sa vôbec nepovažujú za predmet dane, ako aj prípady, keď určité druhy príjmov fyzických osôb, ktoré sú inak predmetom dane, sú od tejto dane oslobodené.

Z toho vyplýva, že ak je určitý druh príjmu predmetom dane,

to ešte neznamená,

že v súvislosti s týmto príjmom

vzniká fyzickej osobe

povinnosť podať daňové priznanie

a platiť daň.

V neposlednom rade zákon tiež upravuje tzv. nezdaniteľné časti základu dane.

slide16

Ktoré príjmy nie sú predmetom dane, sú od dane oslobodené a ktoré časti základu dane sú nezdaniteľné

Sú aj situácie, kedy sa daňová povinnosť nevzťahuje na príjem, ktorý som nadobudol.

Tatiana Arbe OMEP ÚM STU

slide17

*Od dane je oslobodený môj príjem:

 • z predaja bytualebo obytného domu s najviac dvoma bytmi vrátane súvisiacich pozemkov, ak v ňom mal predávajúci trvalý pobyt najmenej po dobu dvoch rokov bezprostredne pred predajom, ak neboli nehnuteľnosti využívané na podnikanie minimálne 5 rokov pred predajom
 • z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov
 • z predaja nehnuteľnosti, na ktorú sa nevzťahujú vyššie uvedené ustanovenia, a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z používania na podnikanie,
 • z predaja hnuteľnej veci okrem príjmov z predaja hnuteľnej veci, ktorá bola používaná na podnikanie, a to do piatich rokov od jej vyradenia z používania na podnikanie; za hnuteľnú vec sa na účely tohto zákona nepovažuje cenný papier,
 • z predaja nehnuteľnosti alebo hnuteľnej veci vydanej oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov, prijatý touto osobou,

Tatiana Arbe OMEP ÚM STU

nezdanite n as z kladu dane n zd
*NEZDANITEĽNÁ ČASŤ ZÁKLADU DANE (NČZD)

Ako si uplatniť nezdaniteľnú časť základu, daňový bonus a ako

preukázať nároky?

Pri platení daní z príjmov si každá fyzická osoba uplatňuje odpočet

nezdaniteľnej časti základu dane, ako aj daňový bonus na deti.

Pri koncoročnom zúčtovaní si môže uplatniť aj nárok na zníženie základu

dane na manželku či manžela, pokiaľ preukáže splnenie zákonom

stanovených podmienok.

Zamestnanec si môže u zamestnávateľa uplatniť nezdaniteľnú časť

základu dane a daňový bonus.

Zamestnanec, ktorý si uplatňuje bonus u zamestnávateľa, je povinný

preukázať zamestnávateľovi splnenie podmienok na priznanie

daňového bonusu najneskôr do konca kalendárneho mesiaca.

new od 1 7 2010 sumy ivotn ho minima
NEW – od 1.7.2010Sumy životného minima

Suma životného minima sa upravuje vždy k 1. júlu bežného

kalendárneho roka a to buď na základe

 • koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu,
 • alebo koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností zistených Štatistickým úradom SR. Pri úprave sumy životného minima sa použije nižší z uvedených koeficientov.
slide20

Suma daňového bonusu na jedno dieťa sa zvyšuje z doterajších 20.51 € na 21,53 €.

Daňový bonus sa upravil rovnakým koeficientom ako sumy životného minima.

Tatiana Arbe OMEP ÚM STU

slide21

Daňovník, ktorý v zdaňovacom období mal zdaniteľné príjmy:

 • zo závislej činnosti aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy alebo
 • z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy
 • a vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov,
 • môže si uplatniť daňový bonus v celkovej sume20,51 / 21,53 € mesačanena každé vyživované dieťažijúce v domácnostis daňovníkom (prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu).
 • O sumu daňového bonusu sa znižuje daň.

Tatiana Arbe OMEP ÚM STU

slide22

V daňovom priznaní sa uvádzajú

okrem zdaniteľných príjmov

a

a k nim príslušných výdavkov

ajnezdaniteľné časti základu dane,

ktoré znižujú celkový základ dane.

Tatiana Arbe OMEP ÚM STU

slide23

Daň z príjmov fyzickej osoby

Daňovníkmi tejto dane sú fyzické osoby.

Daň upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Tatiana Arbe OMEP ÚM STU

slide24

Daň z príjmov fyzickej osoby

Predmetom dane fyzickej osoby sú nasledujúce príjmy:

zo závislej činnosti (§ 5),

z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu (§ 6),

z kapitálového majetku (§ 7), 

ostatné príjmy (§ 8).

Sadzba dane

Sadzba dane je 19% zo základu dane zníženého o daňovú stratu a o nezdaniteľné časti základu dane,

Tatiana Arbe OMEP ÚM STU

pr jmy zo z vislej innosti 5

Príjmyzozávislejčinnosti- § 5.

Tatiana Arbe OMEP ÚM STU

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov upravuje príjmy zo závislej činnosti v § 5.

Do tejto kategórie patria i tzv. funkčné príplatky. 

Z hľadiska počtu daňovníkov ako aj podielu daňového výnosu z týchto príjmov na dani z príjmov fyzických osôb celkom

ide o rozhodujúce dani podliehajúce príjmy,

z ktorých sa vyberá daň z roka na rok v stúpajúcom objeme.

5 pr jmy zo z vislej innosti
§ 5 Príjmyzozávislejčinnosti

Daňovník s príjmami zo závislej činnosti sa

označuje najčastejšie ako "zamestnanec„ =

daňovník

a platiteľ príjmu ako = "zamestnávateľ".

Pri tomto druhu príjmov zákon ukladá

zamestnávateľovi povinnosť vypočítať, zraziť a

odviesť preddavky na daň z príjmov zo závislej

činnosti.

5 pr jmy zo z vislej innosti s

§5 Príjmy zo závislej činnosti sú:

Tatiana Arbe OMEP ÚM STU

a) príjmy zo súčasného alebo z predchádzajúceho

pracovnoprávneho vzťahu, služobného pomeru,

štátnozamestnaneckého pomeru alebo členského

pomeru,

alebo z obdobného vzťahu, v ktorom je daňovník pri

výkone práce pre platiteľa príjmu povinný dodržiavať

pokyny alebo príkazy platiteľa príjmu, ako aj príjmy za

prácu žiakov a študentov v rámci praktického vyučovania a

príjmy plynúce doktorandom z doktorandského štúdia,

5 pr jmy zo z vislej innosti s1

§5 Príjmy zo závislej činnosti sú:

Tatiana Arbe OMEP ÚM STU

b) príjmy za prácu likvidátorov, prokuristov,

nútených správcov, členov družstiev, spoločníkov a

konateľov spoločností s ručením obmedzeným a

Komanditistov komanditných spoločností, a to aj

keď nie sú povinní pri výkone práce pre družstvo alebo

pre spoločnosť dodržiavať príkazy inej osoby,

5 pr jmy zo z vislej innosti s2

§5 Príjmy zo závislej činnosti sú:

Tatiana Arbe OMEP ÚM STU

c) platy a funkčnépríplatkyústavnýchčiniteľov

Slovenskej republiky,

verejnéhoochrancupráv,

poslancovEurópskehoparlamentu, ktorí boli

zvolení na území Slovenskej republiky,

prokurátorov Slovenskej republiky

a vedúcich ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR ustanovené osobitnými predpismi,

5 pr jmy zo z vislej innosti s3

§5 Príjmy zo závislej činnosti sú:

Tatiana Arbe OMEP ÚM STU

d) odmeny za výkon funkcie v štátnych orgánoch,

v orgánoch územnej samosprávy

a v orgánoch iných právnických osôb

alebo spoločenstiev,

e) odmeny obvinených vo väzbe a odmeny odsúdených

vo výkone trestu odňatia slobody poskytované

podľa osobitného predpisu,

5 pr jmy zo z vislej innosti s4

§5 Príjmy zo závislej činnosti sú:

Tatiana Arbe OMEP ÚM STU

f) príjmy z prostriedkov sociálneho fondu poskytované

podľa osobitného predpisu,

g) príjmy plynúce v súvislosti s minulým, súčasným

alebo budúcim výkonom závislej činnosti alebo

funkcie bez ohľadu na to, či daňovník pre platiteľa

príjmu skutočne vykonával, vykonáva alebo bude

vykonávať túto závislú činnosť alebo funkciu,

5 pr jmy zo z vislej innosti s5

§5 Príjmy zo závislej činnosti sú:

Tatiana Arbe OMEP ÚM STU

h) obslužné,

i) vrátené poistné zo zaplateného poistného na

Verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a

Sociálne zabezpečenie, o ktoré si daňovník znížil

v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach príjmy

zo závislej činnosti.

5 pr jmy zo z vislej innosti s6

*§5Príjmy zo závislej činnosti sú:

Tatiana Arbe OMEP ÚM STU

Príjmom zamestnanca je aj

a) suma vo výške 1 % zo vstupnej ceny vozidla podľa

§ 25 za každý aj začatý kalendárny mesiac poskytnutia

motorového vozidla zamestnávateľa na používanie

na služobné a súkromné účely. Ak ide o prenajaté

vozidlo, vychádza sa z obstarávacej ceny vozidla

u pôvodného vlastníka, a to aj v prípade, ak dôjde k

následnej kúpe prenajatého vozidla.

Ak v obstarávacejcene vozidla nie je zahrnutá daň z pridanej

hodnoty, na účely tohto ustanovenia sa o túto daň

cena zvýši,

b) hodnota zamestnaneckej opcie poskytnutej

zamestnávateľom

z kladom dane iastkov m z kladom dane zd s

Základomdane(čiastkovýmzákladomdane- ČZD) sú: !!!

Tatiana Arbe OMEP ÚM STU

zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti

znížené o poistné a príspevky (príspevky do poistných fondov), ktoré je povinný platiť zamestnanec, alebo príspevky na zahraničné poistenie zamestnanca, na ktorého sa vzťahuje povinné zahraničné poistenie rovnakého druhu.

Hrubá mesačná mzda – 13,4 % odvody do poistných fondov = ČZD I – NČZD/12 = ČZD II

slide35

Užitočné informácie

http://www.omdvsr.sk/downloads/new/aktuality/N_5_2012_zakl_info.pdf

Minimálna mzda na rok 2012:

- 327,20 eur mesačne

 • 1,880 eura za hodinu

Zamestnancovi patrí minimálna mzda vo výške 1/174 zo sumy mesačnej minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom, ak jeho ustanovený týždenný pracovný čas je 40 hodín. Ak je ustanovený týždenný pracovný čas zamestnanca nižší ako 40 hodín, suma minimálnej mzdy vyjadrená v slovenských korunách za hodinu sa úmerne zvýši.

Zamestnancovi odmeňovanému mesačnou mzdou, ktorý má dohodnutý kratší týždenný pracovný čas alebo neodpracoval v mesiaci všetky pracovné dni, patrí minimálna mzda vo výške zodpovedajúcej odpracovanému času.

U domáckych zamestnancov sa na účely tohto zákona považuje za odpracovanú hodinu odvedená hodina práce podľa normy spotreby práce ustanovenej zamestnávateľom.

slide36

Zmena výšky minimálnej mzdy !!!

Sumy minimálnej mzdy sa ustanovujú vždy na

obdobie od 1. januára do 31. decembra.

Nariadenie vlády, ktorým sa ustanoví výška

minimálnej mzdy, sa uverejní v Zbierke zákonov

Slovenskej republiky najneskôr 1. novembra

kalendárneho roka predchádzajúceho

slide37

Sumy životného minima od 1.7.2012:

- 194,58 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú FO

- 135,74 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú FO

- 88,82 eura mesačne, ak ide

o o zaopatrené neplnoleté dieťa

o o nezaopatrené dieťa

Daňový zákon (2012)

- nezdaniteľná časť základu dane 3 644,74

- povinnosť podať daňové priznanie 1 822,37

slide38

3 076,00

1 153,50

Príjmy vyššie ako (12 x 339,89 eur = 4 078,68 eur

Tatiana Arbe OMEP ÚM STU

pr jmy ktor nie s predmetom dane

Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane

Tatiana Arbe OMEP ÚM STU

napríklad:

podiel na výsledku podnikania vyplácaný po zdanení tichému spoločníkovi okrempodielu na zisku spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti aokrempodielu spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti a vyrovnávacieho podielu pri zániku účasti spoločníka vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo pri zániku účasti komplementára v komanditnej spoločnosti,

tietonie sú oslobodené od dane

pr jmy ktor nie s predmetom dane1

Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane

Tatiana Arbe OMEP ÚM STU

napríklad:

vyrovnávací podiel, podiel na likvidačnom zostatku kapitálovej obchodnej spoločnosti alebo družstva

podiel člena pozemkového spoločenstva na výnosoch a na majetku určenom na rozdelenie medzi členov pozemkového spoločenstva.