bab 1 asas kepada perdagangan n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BAB 1 : ASAS KEPADA PERDAGANGAN PowerPoint Presentation
Download Presentation
BAB 1 : ASAS KEPADA PERDAGANGAN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

BAB 1 : ASAS KEPADA PERDAGANGAN - PowerPoint PPT Presentation


 • 379 Views
 • Uploaded on

KEPERLUAN DAN KEHENDAK MANUSIA. BAB 1 : ASAS KEPADA PERDAGANGAN. PENGELUARAN. PENGKHUSUSAN. SISTEM BARTER. USAHAWAN DAN PENIAGA. KEPERLUAN DAN KEHENDAK MANUSIA. Maksud keperluan : Sesuatu perkara yang perlu ada pada setiap manusia untuk terus hidup .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BAB 1 : ASAS KEPADA PERDAGANGAN' - lavi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bab 1 asas kepada perdagangan

KEPERLUAN DAN KEHENDAK MANUSIA

BAB 1 : ASAS KEPADA PERDAGANGAN

PENGELUARAN

PENGKHUSUSAN

SISTEM BARTER

USAHAWAN DAN PENIAGA

keperluan dan kehendak manusia

KEPERLUAN DAN KEHENDAK MANUSIA

Maksudkeperluan :

Sesuatuperkarayang perluadapadasetiapmanusiauntukterushidup.

Keperluanmanusiaterdiridaripadakeperluanfisiologisepertimakanan, pakaiandantempattinggal.

Keperluan-keperluan lain yang diperlukansetiapmanusiazamanmodenialahpendidikan, kesihatan, pengangkutandankemudahan-kemudahanasas yang lain seperti air danletrik.

slide3

MaksudKehendak :

Sesuatuperkara yang menjadikanhidupmanusia

lebihselesa.

Kehendaklebihmerupakanpelengkapkepada

keperluan.

Kehendakmanusiatidakterbatasdansukar

dipuaskan.

Contohkehendakmanusiasepertikereta

mewah, makananlazat, pakainberjenama, rumah

bunglowdsb.

perbezaan keperluan dan kehendak
Perbezaankeperluandankehendak

Keperluan

Kehendak

Pelengkapkepadakeperluan.

Berbezaantaraseoarangdenganseorang lain berdasarkantarafhidup

Tidakterhad.

Perkaraataubenda yang menjadikanhidupmanusiahidupselesa .

Perludipelajaridaripadapengalamanseharian.

 • Mestidipenuhiuntukterushidup.
 • Keperluanadalahsamauntuksetiapmanusia.
 • Keperluanadalahmengikuttahap-tahaptertentusecarahierarki.
 • Contoh, makanan, pakaindantempattinggal.
 • Merupakantuntutansemulajadimanusia.
hierarki keperluan maslow
HierarkiKeperluan Maslow

Keperluansempurnakendiri

KeperluanPenghargaan

KeperluanKasihSayang

KeperluanKeselamatan

KeperluanAsas

slide6

KeperluanFisilogi

  • Menghirupudara, makan, minum, tidur, rehat.
  • Tempattinggaldanpakaian
  • Keselamatan (mendapatperlindunganundang-undangdaninusrans)
 • KeperluanSosial
  • Bermasyarkat, hormatmenghormati, kasihsayangdanpenghargaandiri.
 • KeperluanRohani (keperluansempurnadiri)
  • Mencapaicita-cita
soalan 2 spm 2004
Soalan (2) SPM 2004

Antaraberikut, yang manakahbenartentang

kehendakmanusia ?

 • Perludipenuhiuntukhidup
 • Bolehdisusuntingkatkanmengikutkeutamaan.
 • Adalahsamawalaupuntarafhidupmanusiaberubah.
 • Berbezaberdasarkanumur, citarasadanpendapatanindividu.
soalan 1 spm 2005
Soalan (1) SPM 2005

Antaraberikut, manakahmerujukkepada

keperluanfisiologimengikut Abraham Maslow?

 • Mendapatpendidikantinggi
 • Sentiasamengiktperubahanfesyen
 • Dipenuhimelaluipenghargaanmasyarakat
 • Menikmatikemudahankesihatan yang cukup

HOME

pengeluaran

PENGELUARAN

MaksudPengeluaran.

JenisPengeluaran

CabangPengeluaran

Faktor-faktorPengeluaran

maksud
MAKSUD

“Aktivitimemprosesbahanmentahbagimenghasilkanbarangseparuhsiapataubarangsiapbagimemenuhikeperluandankehendakmanusia.

Barangatauperkhidmatan yang dihasilkanmestilahmempunyainilaifaedah .

Semakinkerapdansukarperubahan yang berlakuterhadapsesuatubarangmakasemakintinggilahnilaifaedahdansemakinmahalhargabarangtersebut.

jenis pengeluaran
JENIS PENGELUARAN
 • PengeluaranLangsung- Manusiamemenuhikehendakdankeperluanmerekadenganmenghasilkansendiribarangtersebut . Pengeluaranlangsungtidakmelibatkanaktivitipengkhususan.
 • Pengeluarantaklangsung– Kegiatanpengeluaran yang melibatkanbantuanorang lain. Melibatkanpengkhususandankeluarandapatditingkatkandandapatdijual.
faktor faktor pengeluaran
FAKTOR-FAKTOR PENGELUARAN
 • BURUH
  • Sumbangantenagamanusiasamaadatenagafizikalatau mental. Buruhmenerimabayaranupah/gaji.
 • TANAH
  • Merangkumidarat, udaradanlautsertasumber-sumber yang terkandungdidalamnya.
 • MODAL
  • Merupakansumberkewangan yang digunakanuntukmembeliasetsepertibangunan/premisatau modal kerja.
 • USAHAWAN
  • Golongan yang mampumenggabungkanseluruhfaktorpengeluaranuntukmenghasilkanbaranganatauperkhidmatan
soalan 1 spm 2004
Soalan (1) SPM 2004

Apakahmaksudpengeluaran?

 • Prosespengeluaranbarangdenganmesin.
 • Aktivitimenghasilkanbarangdanperkhidmatan.
 • Aktiviti yang melibatkanpenggunaanwangdalampengeluaran.
 • Prosesmenghasilkanmakanan, pakaiandantempatperlindungan.
soalan 2 spm 2005
Soalan (2) SPM 2005

Kemajuan dalam bidang teknologi membolehkan

pengeluaran dijalankan secara besar-besaran.

Apakah faedah kepada pengguna?

 • Mengurangkan pembaziran
 • Mengurangkan harga barang
 • Mengurangkan kos pengeluaran
 • Mengurangkan kos simpanan stok

HOME

usahawan dan peniaga

USAHAWAN DAN PENIAGA

Sifat-sifatUsahawan:

Kreatif

Inovatif

Beranimenghadapirisiko

Kebolehanmengurus

perbezaan antara peniaga dan usahawan
Perbezaanantarapeniagadanusahawan

Peniaga

Usahawan

Menunaikantanggungjawabsosialdanmencaripeluanguntukmemperkembanganperniagaannya.

Keuntunganbukanuntukdirisendirisahajatetapijugauntukdisumbangkankepadamasyarakat.

Mencipta, menerokapotensiperniagaanbarusertamembuatsesuatu yang berinovasidanterkini.

Mempunyaisaizperniagaan yang berskalabesar.

 • Berniaga untuk diri sendiri sahaja.
 • Matlamat untuk mencari keuntungan sendiri .
 • Memenuhi keperluan pelanggan tempatan .
 • Saiz perniagaan adalah kecil.
peranan usahawan
PERANAN USAHAWAN
 • Memenuhikeperluandankehendakmasyarakat.
 • Mewujudkanpeluangpekerjaan.
 • Meningkatkantarafhidupmasyarakat.
 • Mempelabagaikankegiatanekonomisyarikatdannegara.
 • Menggerakkanpertumbuhanekonminegara.
 • Menggalakkanpertukaranasing (meningkatkaneksportnegara)

HOME

pengkhususan

PENGKHUSUSAN

MAKSUD PENGKHUSUSAN

“ Penumpuandalammelakukansejenispekerjaanatauaktivititertentumengikutkemahiranseseorang”

“ Pengkhususanmenjadikanpekerjaproduktifdanjumlahpengluarandapatdihasilkansecarabesar-besaran”

jenis jenis pengkhususan

JENIS-JENIS PENGKHUSUSAN

1. MengikutProfesion.

Contoh : doktor, nelayan, jurutera, peguam, guru

dsb.

2. MengikutProses.

Berlakudalamkilang. Setiappekerjaditugaskanbekerjadibahagian-bahagiantertentu. Misalnyakerja-kerjaberkaitanmembungkus.

3. MengikutKawasan.

Berdasarkankemudahansumbersetempatdankemahiranpenduduksetempta. Misalnyaperikanandikawasantepipantai, kawasanpertanian,

4 Antarabangsa.

Berdasarkaniklim, budaya, bentukmkabumidansumberasli.

kesan pengkhususan dalam pengeluaran
KesanPengkhususandalamPengeluaran

Kelebihan

Kekurangan

Pekerja mudah bosan dan jemu.

Pekerja menjadi tidak kreatif

Operasi pengeluaran mudah terganggu bila mana-mana unit pengeluaran tidak berfungsi.

Mudah berlaku pengangguran di kalangan pekerja.

 • Kemahiranpekerjameningkat.
 • Dapatmeningkatkanproduktiviti.
 • Kos dapatdikurangkan
 • Keluarandapatdijualpadaharga yang lebihrendah.
soalan objektif spm 2004
Soalan objektif SPM 2004
 • Antaraberikut, yang manakahbukankesanpengkhususandlampengeluaranterhdappekerja ?
 • Menjadilebihcekapdanmahir
 • Dapatdilatihdalammasa yang singkat
 • Berpeluangmembuatkerjaberdasarkankemahiran
 • Dapatmenghasilkanbarangmengikutdayakreativiti

HOME

sistem barter

Sistem Barter

 • Kelemahansistem barter:
 • 1. Kesulitanmembahagibarang.
 • 2. Barangtidaktahan lama.
 • Kesukaranmembawabarang
 • Sukarmenetapkannilaipertukaran
 • Masalahkehendakserentak.

“Aktivitibertukarbarangdenganbarangtanpamenggunakanwang”