handelingsplanning tot plan n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Handelingsplanning tot plan PowerPoint Presentation
Download Presentation
Handelingsplanning tot plan

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 24
Download Presentation

Handelingsplanning tot plan - PowerPoint PPT Presentation

lavender
177 Views
Download Presentation

Handelingsplanning tot plan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Handelingsplanning tot plan visie beeldvorming KIND evalutie doelen aanpak

 2. Zonnehart: 3 groepen; 75 leerlingen • Matig en ernstig mentale handicap • Ernstig meervoudige handicap • Autismespectrumstoornis

 3. Handelingsplan • Individueel handelingsplan • Groepswerkplan • Schoolwerkplan

 4. Implementatie doorheen de jaren • 2000-2001: klassenraden;leerlingbespreking • 2001-2002: groepswerkplan; van handelingsplanning tot handelingsplan • Vanaf 2002-2003: SWP

 5. IHP: beeldvorming en doelen nieuwe leerling • Kennismakingsbezoek • Inschrijvingsbezoek- polsen naar mogelijkheden (bevraging ouders) • ..\..\standaardformulieren\INTAKEorigineel.DOC • Verslagen opvragen: CLB, vorige school (belang objectieve taal!) of voorziening; lg-RC-andere ; contact school • Na 1à 2 maanden: overleg ouders (verslag ortho); KR

 6. LB: beeldvorming en doelen leerlingen reeds in ZH • Leerlingbespreking: 7 leergebieden • Door lkr, BLIO, therapeuten, lkr LO • Bronnen: observaties begeleiders- agenda- leerlingfiches; verslagen lg-RC-andere; GWP • Met alle betrokkenen school, therapie, leefgroep; dialoog met ouders; 1u30

 7. Proces Leerlingbespreking • Leerkracht: schriftelijk verslag huidige stand van functioneren op 7 leergebieden en bepaling concrete doelstellingen (binnen 1jaar haalbaar) • BLIO-L.O.- therap- ambulante leerkracht: verslag; • voorbeeld

 8. Leerlingbespreking zelf • Met leerkracht, betrokkenen leefgroep, ouders • Dialoog met ouders • 1u tot 2u

 9. Produkt: Multidisciplinair syntheseverslag (IHP) • Neerslag door ortho: overkoepelend handelingsplan (alle beg.) • voorbeeld

 10. KR : beeldvorming en doelen lln reeds in ZH • 1e en 2e klassenraad (prioritaire noden) • Voorbeeld sjabloon • Voorbeeld 2 • Wie ; ouders? • Heen- en weer schriftje • 20min; coördinatie en verslag ortho

 11. Ervaringen klassenraad • Planning alle betrokkenen rond tafel (soms in PT); vervanging tijdens KR (klasvrij, extra persoon…) • Voorbeeldschema • Eerste jaar: uitleg sjabloon, manier van opslaan… • Nu: selectie doelen! 20 min… • Duidelijke vraag: wat doet iedereen (therapeuten, lg,..)

 12. Wat na de klassenraad? • Verslaggeving (ortho) en verspreiding (BLIO) • Uitvoering in klas, extra overleg met lg, collega’s school, ouders… • Leerkracht: verslag in mapje IHP (3j)

 13. IHP: uitwerking voorbereiden • Afspraken taakverdeling of onderwijsaanpak op KR/LB • Concrete voorbereiding via agenda, fiches.. • Extra overleg; extra KR, PT • Informeel contact collega’s • Organisatorische afspraken: via dir- ortho –BLOA(-lesroosters, accomodatie…) • WWWWH best in KR; LB

 14. IHP: uitvoeren • Concrete onderwijsaanbod op maat van het kind; in samenwerking met VOC-RC • Harmonische persoonlijkheidsontwikkeling • Maatschappelijke integratie • Actieve betrokkenheid van de leerling • Gedifferentieerd; klasoverschrijdend

 15. IHP: evaluatie van de handelingsplanning • Bij elke fase evalueren- tussentijdse evaluaties

 16. IHP: evalueren van de vorderingen • Jaarlijkse leerlingbespreking • Ortho: multidisciplinair synthesverslag • 1e en 2e KR; 3e KR • Tussenin: observatielijsten; portfolio; toetsen uit volgsystemen, verbonden aan methodes

 17. Besluit: IHP per kind bij leerkracht (produkt) • Voorkant: foto-adres-gezinsgegevens-med gegevens • Achterkant:Handelingsregels per leergebied, vervangingsafspraken • Binnenzijde: klassenraadverslagen-leerlingbespreking P.E.- syntheseverslag • Nut: vervanging; stagiaires

 18. Centraal leerlingdossier • Inschrijvingsverslagen/ CLB • Leerlingbesprekingen: ieders voorbereiding en synthese • Medische gegevens • Diagnose/testen • RC- verslagen • Externen: individuele steekkaart

 19. Groepswerkplan • 1. Situering van de P.E. binnen de hele school= beknopte beeldvorming • 2. Multidisciplinaire samenwerking in de klas/ klasoverschrijdende werking= strategie • 3. Uitwerking van de verschillende leergebieden met aansluitend de gebruikte strategie (leerinhoud, leeractiviteit, methodes...)= doelen selecteren en voorbereiden; lesroosters- agenda • Leerkracht : digitale versie tegen herfstvakantie (jaren erop: enkel aanpassen • Gezamenlijke opmaak: Conferentie: ieder stelt zijn werking voor

 20. Groepswerkplan: evaluatie • Bespreking met directie en ortho na herfstverlof • leerlingbespreking • KR 3e trimester: zijn doelen bereikt?

 21. Nut groepswerkplan • Reflectie – bezinning rond manier van werken- weten waar je naartoe wil- verduidelijken doelen • Stagiares/interims: goede beeldvorming groep • Visie wordt concreter

 22. Ervaringen bespreking groepswerkplan en agenda • Koppeling aan agenda • Kunst van het bewust selecteren – werkinstrument- kunnen evalueren • Angst/ verdedigende houding- open voor overleg – nood aan bevestiging- geleidelijk inzicht werkinstrument • PE’n met ASS: eerder visie- meer nadruk op IHP- individuele mapjes per kind/hoek • Agenda/ mapjes : vormgeving mag verschillen

 23. Ervaringen bespreking GWP • Ortho/directie krijgt zicht op: • extra hulp nodig- wanneer • wens materiaal/methodes • draagkracht leerkracht • Samenwerkingsmogelijkheden/problemen

 24. Knelpunten handelingsplanning • Verschillende snelheden in school • Toch meer papierwerk (goede indruk…) • Groepswerkplan-KR: Teveel doelen; hoe selecteren, korte- lange termijndoelen… • Tijdens de middag: minder sfeer; ieder druk bezig…: expliciet werken rond samen pauze nemen… • Soms te ‘veel’ verwachten van de kinderen en van onszelf…(wegens te weinig personeel- ASS-DMG). Soms frustratie: waartoe al die planning als we maar beperkt kunnen uitvoeren?