1 / 8

Vnitřní (kontemplativní) modlitba

Vnitřní (kontemplativní) modlitba. Kontemplativní člověk. je ten, kdo se snaží vidět ve všem Boha:. Nemůžeme ho vidět očima kolem sebe, protože je neviditelný. Nemůžeme ho vidět ani rozumovou úvahou, protože je nepochopitelný. Můžeme ho vidět skrze své čisté srdce a přebývání s ním.

laurie
Download Presentation

Vnitřní (kontemplativní) modlitba

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Vnitřní (kontemplativní) modlitba Centrum pro katechezi Olomouc, 2014

  2. Kontemplativní člověk • je ten, kdo se snaží vidět ve všem Boha: Nemůžeme ho vidět očima kolem sebe, protože je neviditelný. Nemůžeme ho vidět ani rozumovou úvahou, protože je nepochopitelný. Můžeme ho vidět skrze své čisté srdce a přebývání s ním. Vidí ty samé věci, jako ostatní, ale více do hloubky. Centrum pro katechezi Olomouc, 2014

  3. Tři body kontemplativní modlitby 1. usebrání: • Zpytováním svědomí, prosbou Boha o odpuštění a současně i já sám odpouštím. • Snažím se ztišit (vnějškově i vnitřně). • A nyní jsem tu jenom já a milující Bůh. Centrum pro katechezi Olomouc, 2014

  4. Tři body kontemplativní modlitby 2. uvědomit si živou přítomnost Krista: Nemusím o něm mnoho přemýšlet. Jde o setkání, na kterém stačí jenom být a dívat na toho, s nímž se zde setkávám. Centrum pro katechezi Olomouc, 2014

  5. Tři body kontemplativní modlitby 3. hovořit s ním od srdce k srdci • Ztichého důvěrného setkání náhle vytryskne touha také mluvit, sdílet vše, co prožívám, co jsem, s tím, který tady s velkou láskou sedí se mnou a dívá se na mne. • Vypovědět mu všechnu bolest i radost svého života. • Cílem a závěrem kontemplace není nikdy hodně přemýšlet, ale hodně milovat.

  6. Co znamená milovat? • Milovat ≠ pocity obdivu vůči velkému a krásnému Bohu, vděčnosti a důvěry, = ochota podřídit se Boží vůli. • Kontemplace ≠ jenom pocity radosti, - ale často také pocity prázdnoty, marnosti, nicoty. Ale právě v těchto chvílích se projevuje opravdovost mojí lásky, očišťuje a rozšiřuje moje srdce, aby mohlo přijímat a také rozdávat daleko více a lépe ryzí Boží otcovské lásky.

  7. Kontemplace Vnitřní modlitba je modlitbou dítěte, hříšníka, jemuž bylo odpuštěno a který se otevírá k přijetí lásky a svojí láskou na ni odpovídá. Tuto lásku mu vlévá do srdce Duch Svatý. Vnitřní modlitba je pokorná a prostá odevzdanost do láskyplné vůle Otcovy. Centrum pro katechezi Olomouc, 2014

  8. Kontemplace „Já se dívám na něho a on se dívá na mne.“ = pohled od srdce k srdci: Moje srdce hledí na Pána Srdce se skrze tento pohled očišťuje. Jde o tiché naslouchání, přebývání v milující přítomnosti, v tichu a mlčení. Vnitřní modlitba není pěkná a dlouhá, ale je hluboká a opravdová a proměňuje moje nitro, proměňuje můj život.

More Related