logistika n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LOGISTIKA PowerPoint Presentation
Download Presentation
LOGISTIKA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

LOGISTIKA - PowerPoint PPT Presentation


 • 207 Views
 • Uploaded on

MEP 11. LOGISTIKA. LOGISTIKA PRODUKTIVITA PRODUKTÍVNA ÚDRŽBA METROLÓGIA AUTOMATIZÁCIA INŽINIERSKYCH PRÁC. Ak máme niečo merať zle, radšej nemerajme nič !. LOGISTIKA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'LOGISTIKA' - lauren


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
logistika

MEP 11

LOGISTIKA

LOGISTIKA

PRODUKTIVITA

PRODUKTÍVNA ÚDRŽBA

METROLÓGIA

AUTOMATIZÁCIA INŽINIERSKYCH PRÁC

Ak máme niečo merať zle, radšej nemerajme nič !

MEP 11

logistika1
LOGISTIKA

PODNIKOVÁ LOGISTIKA – opatrenia na zabezpečenie optimálneho materiálového, informačného a hodnotového toku v transformačnom procese podniku.

Predmet logistiky – doprava tovaru a informácií od ich dodávateľov až ku odberateľom.

Obsah logistiky – riadenie procesov materiálového a informačného toku.

Úloha logistiky – racionalizácia (optimalizácia) pohybu materiálu a informácií.

Organizácia logistiky – integrácia a optimalizácia súvisiacich procesov.

Riešenie logistiky – správna kvalita, množstvo, miesto, čas a náklady.

Prínos logistiky – vývoj, nákup, výroba, sklady, údržba, spracovanie údajov...

Podniky vynakladajú 30 % výrobných nákladov na materiálový tok.

Až 75 % výrobného času strávi výrobok vo vyčkávacej polohe.

MEP 11

mana ment logistick ho re azca
MANAŽMENT LOGISTICKÉHO REŤAZCA

Manažment logistického reťazca– Supply Chain Management (SCM) – komplexný systém, ktorý popisuje logistické procesy v podnikateľskej jednotke. Rozhodujúci je výkon na konci reťazca a nie autonómne činnosti

TOP MANAŽMENT

FINANCIE

MANAŽMENT KVALITY

VÝROBA

MARKETING A PREDAJ

VÝSKUM A VÝVOJ

INFORMAČNÝ SYSTÉM

LOGISTIKA OBSTARÁVANIA

KALKULÁCIE

DOPRAVA

SKLADOVANIE

PRÁVNY ÚTVAR

STYK S VEREJNOSŤOU

Informačné toky medzi logistikou obstarávania a ďalšími funkčnými oblasťami podnikateľskej jednotky.

MEP 11

oblas n kupu v roby a odbytu v hodnotiacom procese logistiky
OBLASŤ NÁKUPU , VÝROBY A ODBYTUV HODNOTIACOM PROCESE LOGISTIKY

NÁKUP

VÝROBA

ODBYT

DODÁVATEĽ

ORGANIZÁCIA

ZÁKAZNÍK

Logistika

nákupu

Logistika

výroby

Logistika

odbytu

materiál

informácie

MEP 11

komponenty logistiky

LOGISTIKA

KOMPONENTY LOGISTIKY

DOPRAVA, MANIPULÁCIA, BALENIE, SKLADOVANIE

INFORMÁCIE, DOKUMENTÁCIA

SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM PRED, POČAS, PO OBCHODNEJ TRANSAKCII

MEP 11

trukt ra podnikovej logistiky

LOGISTIKA

ŠTRUKTÚRA PODNIKOVEJ LOGISTIKY

NÁKUPNÁpríprava a realizácia obstarávania tovaru

 • Hodnotenie
 • kvality
 • rozsahu
 • produktivity
 • hospodárnosti
 • zásob
 • pracovníkov

VÝROBNÁtok surovín, materiálov, dielov, montáž.

SKLADOVÁvyrovnávacia, poistná a kompletačná funkcia

DISTRIBUČNÁ medzi skladom a odbytovým trhom

MEP 11

slide7

L O G I S T I K A

LOGISTIKA

MANIPULAČNÝ SYSTÉM

SKLADOVACÍ SYSTÉM

PREMIESTŇOVACÍ SYSTÉM

INFORMAČNÝ SYSTÉM

DOPRAVNÝ SYSTÉM

Informačná technológia

Informačná technika

Človek- operátor

Dopravná technológia

Dopravná technika

Človek - operátor

Dopravný prostriedok

Dopravná cesta

MEP 11

logistika v zva pre podnikate k prostredie
LOGISTIKAVÝZVA PRE PODNIKATEŠKÉ PROSTREDIE

Problematike logistiky sa v súčasnosti dostáva veľká miera pozornosti – ako dôsledok liberalizácie svetového obchodu, explózie informačných technológií, globalizácie svetového trhu a orientácie na kvalitu a spokojnosť zákazníkov.

LOGISTIKA je systémové plánovanie, organizovanie a kontrola vonkajšieho vnútorného materiálového toku a s ním spojeného informačného toku zameraného na uspokojovanie potrieb zákazníka. Vyžaduje si to pružnosť, presnosť a hospodárnosť. Náklady na logistiku sú v priemere 14 % z obratu, 22 % z pridanej hodnoty, 10-30 % z nákladov na výrobu.

LOGISTICKÁ FIRMA – zlepšenia v kvalite dodávky, rýchlosti realizácie objednávky, znižovanie nákladov, poskytovaní informácií o dodacích lehotách, množstvách, podmienkach, o cene, kvalite a spoľahlivosti dodávky, o flexibilite...

LOGISTICKÝ SYSTÉM

1. Riadiace systémy – riadenie predaja, kapacít na riadenie výroby...

2. Obstarávanie – kvalitatívny výber dodávateľov a kvalitný vstupný materiál a služby,

3. Zásoby všetkých druhov – distribučným, výrobným, strategickým, poistným...

4. Plánovanie trás vnútornej a vonkajšej dopravy podnikateľských jednotiek.

5. Riadiace aspekty logistiky – plánovanie, organizovanie, rozpočtovanie, kontrola...

LOGISTICKÝ PROJEKT – nový spôsob myslenia pri optimalizácii a zlepšovaní materiálového a informačného toku.

MEP 11

produktivita

produktivita

VÝSTUPY

výstup + uspokojovanie

vstup + povinnosť

Produktivita = –––––––––––––––––––--

PRIDANÁ

HODNOTA

Produktivita = produkcia + ľudskosť

VSTUPY

PRODUKTIVITA

Produktivita vyjadruje ako účinne bol tovar vyrobený alebo akou mierou efektívnosti

bol produkt (výrobok, služba, SW, materiály- po ktorých je dopyt) realizovaný.

Produktivita vyjadruje prínos práce a spolupôsobenie technológií, inovácií, kapitálových

investícií, optimálneho využitia kapacít, energie, surovín, času, manažérskych zručností,

kvalifikácie a úsilia pracovnej sily a využitia informácií a znalostí.

Produktivita nemá zmysel bez kvality a úzko súvisí s racionálnym využívaním pracovného

času, výrobných a ľudských zdrojov.

Produktivita je predovšetkým metóda a zveľaďovanie myslenia zamestnancov.

MEP 11

vpyvy na produktivitu

kvalita

produkt

proces

zariadenie

ZVYŠOVANIE

PRODUKTIVITY

externé

faktory

plynulosť

výroby

nákup

a zásoby

pracovná

sila

VPYVY NA PRODUKTIVITU

MEP 11

zvy ovanie produktivity
ZVYŠOVANIE PRODUKTIVITY

VPLYVY NA ÚSPEŠNOSŤ PROJEKTOV ZVYŠOVANIA PRODUKTIVITY

 • pripravenosť manažmentu na zmeny
 • plná participácia vrcholového manažmentu
 • vytvorenie tímovej spoločnosti
 • finančná podpora zmien
 • včasná informovanosť o zmenách
 • motivácia pre zlepšovanie
 • projektové riadenie zmien

MEP 11

produkt vna dr ba tpm total produktive maintenance

EFEKTÍVNOSŤ INVESTÍCIÍ

PRODUKTIVITA

Bezpečnosť

K v a l i t a

Ú D R Ž B A

Životné prostredie

P r o c e s y

PRODUKTÍVNA ÚDRŽBATPM – TOTAL PRODUKTIVE MAINTENANCE

TPM - je koncept pre optimálne využitie výrobných zariadení v snahe

zlepšiť kvalitu a produktivitu pri minimálnych nákladoch.

Produktívne udržiavanie stavu znamená

- kontrolu procesu, inšpekcie, ochranné opatrenia,

- rozpoznanie nedostatkov, plytvaní, zisťovanie príčin, odstraňovanie

slabých miest za účelom zvyšovania výkonnosti zariadení,

- prevenciu a snahu o minimalizáciu doby prestoja,

- elimináciu porúch, chýb a strát a tvorbu pracovných podmienok.

MEP 11

dr b rske technol gie
ÚDRŽBÁRSKE TECHNOLÓGIE

GENERÁCIE

 • Z M E N Y
 • nárast očakávania od funkcií údržby,
 • lepšie pochopenie priebehu porúch zariadení
 • v závislosti na čase,
 • trvalý rozvoj údržbárskych technológií.

Monitorovanie stavu

Projektovanie

pre spoľahlivosť

a disponibilnosť

Analýza vzniku

a efektu poruchy

Expertné systémy

Viacprofesnosť

a tímová práca

Plánované prehliadky

Systémy plánovania

a kontroly

Počítače

Oprava po poruche

1920 1940 1960 1980 2000

MEP 11

t p m
T P M
 • Päť pilierov TPM
 • Návrh aktivít pre zlepšovanie efektívnosti zariadení.
 • Program autonómnej údržby vykonávaný operátormi zariadení.
 • Systém plánovanej údržby.
 • Tréning pre zlepšenie zručností v operáciách a údržbe.
 • Systém pre návrh preventívnej údržby, včasnú kontrolu
 • a opravy zariadenia.

Kto mastí, ten ide !

MEP 11

meranie
MERANIE
 • Meranie môžeme definovať ako súhrn operácií, ktorých cieľom je stanoviť hodnotu meranej veličiny.
 • Slúži ako zdroj objektívnych informácií pre
 • vedecký a technický pokrok – overovanie nových teórií a hypotéz,
 • riadenie výroby a kvality výrobkov,
 • analýzu a riadenie technických a technologických procesov,
 • ochranu zdravia a života občanov,
 • podklad finančných transakcií,
 • hospodárne využívanie surovín, materiálov a energií ,
 • medzinárodnú spoluprácu.

MEP 11

metrol gia nauka o meran
METROLÓGIANAUKA O MERANÍ

Metrológia je vedná a praktická disciplína, ktorá sa zaoberá meraním, jednotkami, meracími metódami, meracími prostriedkami, zásadami spracovania výsledkov meraní, zásadami zabezpečenia jednotnosti a presnosti meraní a technickými a právnymi predpismi.

Rozdelenie metrológie

Všeobecná metrológia – zaoberá sa spoločnými problémami pre všetky merania, nezávisle od charakteru a druhu meranej veličiny.

Legálna metrológia sa zaoberá meracími jednotkami, metódami a meradlami z hľadiska právnych a technických požiadaviek, ktoré majú poskytnúť záruky potrebné pre jednotnosť, presnosť a spoľahlivosť merania.

 • Zákon o metrológii určuje rad požiadaviek smerodajných pre výrobnú a distribučnú sféru:
 • Povinnosť používať základné meracie jednotky.
 • V záväzkových vzťahoch (predaj, nájom...) používať overené určené meradlá.
 • Používať príslušné identifikačné údaje (napr. na obaloch „e“) ...

MEP 11

slide17

NORMALIZÁCIA

METROLÓGIA

SKÚŠOBNÍCTVO

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

je ústredným orgánom štátnej správy zodpovedným za činnosť

a rozvojtechnickej normalizácie, metrológie a skúšobníctva v SR.

Úrad vypracúva koncepciu štátnej politiky, vykonáva metodickú

činnosť a dozerá na plnenie úloh v oblasti technickej normalizácie,

metrológie a skúšobníctva.

K V A L I T A

MEP 11

t tna metrol gia sr

Úrad pre normalizáciu, metrológiu

a skúšobníctvo SR ÚNMS

ORGÁNY

Slovenský metrologický

inšpektorát SMI

Slovenský metrologický

ústav SMÚ

ORGANIZÁCIE

Slovenská legálna

metrológia

Meracia technika

- Technocentrum

AUTORIZOVANÉ

OSOBY

Autorizované osoby

na overovanie

Autorizované osoby

na úradné meranie

ŠTÁTNA METROLÓGIA SR

MEP 11

automatiz cia in inierskych pr c
AUTOMATIZÁCIA INŽINIERSKYCH PRÁC

CIM

KONŠTRUKCIA simulácia, návrh, výpočty, výkresy

CAD

AUTOMATIZO-VANÝ SYSTÉM

CIM – riadenia podniku

CAQ - riadenia kvality

CAD – projekčný a konštrukčný

CAP – technolo- gickej prípravy výroby

CAM – výrobný

CAS – služieb

CAT - skúšobný

CAQ

Predvýrobná etapa

PRÍPRAVA VÝROBY plány, programy, náradie, materiál

CAP

PODPORA KVALITY

PRODUKCIE A PROCESOV

VÝROBA súčiastky, montáž, meranie, regulácia

CAM

Výrobná etapa

CAT

CAS

PREDAJ, SLUŽBY odbyt, servis, informácie

Povýrobná etapa

MEP 11

automatiz cia in inierskych pr c1
AUTOMATIZÁCIA INŽINIERSKYCH PRÁC
 • CAD Computer Aided Design
 • Koncipovanie – analýza požiadaviek, varianty, definovanie funkcií...
 • Stvárnenie – konkretizácia konceptu riešenia, návrh v mierke, hodnotenie...
 • Detailizácia - vhodné zobrazenie súčiastok...
 • CAP Computer Aided Planing
 • Tvorbatechnologických postupov výroby, kontroly a montáže výrobkov.
 • Príprava špeciálnehonáradia a prípravkov pre výrobu.
 • Programovanie NC strojov a priemyselných robotov.
 • Programovanie a koordinácia meracích strojov.
 • CAM Computer Aided Manufacturing
 • Výroba a montáž, kontrola, doprava, skladovanie, manipulácia
 • CAQ Computer Aided Quality Assurance
 • Tvorba a realizácia požadovanej kvality od vývoja, cez výrobu až po odbyt.

MEP 11