Download
i c t n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
I C T PowerPoint Presentation

I C T

149 Views Download Presentation
Download Presentation

I C T

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. I C T Informatie Communicatie Technologie Entiteit Curriculum

 2. TECHNOLOGIE omINFORMATIE omCOMMUNICATIE • op te zoeken • op te slaan • te verwerken • te communiceren • voor te stellen • mogelijk te maken • te intensifiëren • te verrijken Entiteit Curriculum

 3. Entiteit Curriculum

 4. TECHNOLOGISCHE(R)EVOLUTIEop het vlak van ICT Entiteit Curriculum

 5. UITGANGSPUNTEN * de samenleving vraagt om een onderwijs dat rekening houdt met de mogelijkheden van ICT; * het opnemen van ICT in de eindtermen moet kansenongelijkheid helpen tegengaan; * ICT draagt mogelijkheden in zich om het onderwijs- en leerproces te veranderen en te verbeteren; Entiteit Curriculum

 6. UITGANGSPUNTEN *de formulering van eindtermen/ontwikkelingsdoelen voor ICT moet rekening houden met de buitenschoolse context; *een ICT-stimuleringsbeleid vanwege de overheid moet leiden tot inspanningen van de scholen; *de school heeft zelf de verantwoordelijkheid om - vanuit een eigen visie en beleidskader – de mogelijkheden van ICT in de klas te laten renderen; Entiteit Curriculum

 7. UITGANGSPUNTEN *ICT-gebruik kan maar effectief zijn indien de integratiegraad voldoende hoog is; *het verwerven van ICT-bekwaamheid bevordert de participatie aan de maatschappij en aan de arbeidsmarkt. Entiteit Curriculum

 8. De aspiratie van de maatschappij ... Doel: beter maatschappelijk functioneren door omgang met nieuwe media ICT-bekwaamheid Als middel: verrijkt onderwijs Doel: beter individueel functioneren, ontwikkelingsondersteunend Ontwikkelingsdoelen Eindtermen ICT Entiteit Curriculum

 9. Klemtonen bij de invoering van de ODET ICT. Entiteit Curriculum

 10. We mogen ons niet beperken tot één-op-één oplossingen. Ervaring opdoen, noodzakelijk voor een bekwame ICT-gebruiker, gebeurt - probleemoplossend, - experimenterend,- gebruik makend van verschillende oplossingen en middelen voor eenzelfde doel. Entiteit Curriculum

 11. Kwaliteitsvolle integratie waar zinvol als middel om het dagelijks onderwijs en leren te verrijken. Entiteit Curriculum

 12. Ga op zoek naar aspecten waarmee je de onderwijspraktijk kan verrijken, bvb. op het vlak van efficiëntie, motivatie, snelheid, eenvoud, duidelijkheid, differentiatie, variatie …,kijk dan pas welke ICT-toepassingen daaraan voldoen. Entiteit Curriculum

 13. Welke bijdrage kan ICT in onze school leveren voor de kwaliteit van ons onderwijs? “onderwijsvisie” Entiteit Curriculum

 14. ICT integreren in een school is niet de zaak van een eenzame ICT-coördinator of van enkele bevlogen leerkrachten.Het is een langlopend proces dat, geleid door de schoolleider, met het hele team moet doorworsteld worden. Entiteit Curriculum

 15. Kies enkel voor kwaliteitssoftware. Entiteit Curriculum

 16. De contexten, inhouden en moeilijkheidsgraadworden bepaald door de relevante eindtermen (ontwikkelingsdoelen) en door de leerplannen. IN DE KLAS Entiteit Curriculum

 17. Leerprocesgerichte capaciteiten voorstellenvan informatieaan anderen creatiefvormgevenmet behulp van ICT zelfstandig lerenmet behulp van ICT S.O.adequaat kiezen,reflecteren en bijsturen zoeken, verwerkenen bewarenvan informatie oefenenmet behulp vanICT communicerenvan informatie onderliggende technisch instrumentele en procedurele vaardigheid De ICT-diamant Sociaal-ethische capaciteiten positieve houding – ter ondersteuning van het lerenveilig – verantwoord - doelmatig Entiteit Curriculum

 18. 1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren. - kritisch-waarderend - bewust zijn van positieve en negatieve aspecten - gelijke kansen - compenserende rol van onderwijs Entiteit Curriculum

 19. 2De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier. • Bewustzijn van virussen, spam, schadelijke inhouden • Zorg voor zichzelf en elkaar (discretie – pestgedrag …) • Zorg voor eigendom van anderen • Ergonomie, ecologie … • Realistisch Entiteit Curriculum

 20. voorstellenvan informatieaan anderen creatiefvormgevenmet behulp van ICT zelfstandig lerenmet behulp van ICT zoeken, verwerkenen bewarenvan informatie oefenenmet behulp vanICT communicerenvan informatie De ICT-diamant Sociaal-ethische capaciteiten Leerprocesgerichte capaciteiten onderliggende technisch instrumentele en procedurele vaardigheid positieve houding – ter ondersteuning van het lerenveilig – verantwoord - doelmatig Entiteit Curriculum

 21. oefenenmet behulp vanICT Sociaal-ethische capaciteiten Leerprocesgerichte capaciteiten 3 De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving. • Oefenen: beheerste leerinhouden herhalen, versnellen verkorten, verinnerlijken, automatiseren • Valkuilen: stappen in didactisch proces overslaan gissen en missen onderliggende technisch instrumentele en procedurele vaardigheid positieve houding – ter ondersteuning van het lerenveilig – verantwoord - doelmatig

 22. zelfstandig lerenmet behulp van ICT Sociaal-ethische capaciteiten Leerprocesgerichte capaciteiten 4 De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving. • Leren: kwaliteit (meerwaarde) door: - variatie • - speels, uitdagend • - op maat • - kansen tot exploreren, simuleren onderliggende technisch instrumentele en procedurele vaardigheid positieve houding – ter ondersteuning van het lerenveilig – verantwoord - doelmatig Entiteit Curriculum

 23. voorstellenvan informatieaan anderen creatiefvormgevenmet behulp van ICT zelfstandig lerenmet behulp van ICT zoeken, verwerkenen bewarenvan informatie oefenenmet behulp vanICT communicerenvan informatie Sociaal-ethische capaciteiten Leerprocesgerichte capaciteiten 5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven. • productief, als één mogelijkheid van de vele • receptief • beeld en klank Creativiteit: - doelgericht, probleemgericht - strategische keuzes maken onderliggende technisch instrumentele en procedurele vaardigheid positieve houding – ter ondersteuning van het lerenveilig – verantwoord - doelmatig Entiteit Curriculum

 24. voorstellenvan informatieaan anderen creatiefvormgevenmet behulp van ICT zelfstandig lerenmet behulp van ICT zoeken, verwerkenen bewarenvan informatie oefenenmet behulp vanICT communicerenvan informatie Sociaal-ethische capaciteiten Leerprocesgerichte capaciteiten 6 De leerlingen kunnen met behulp van ICT digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren. Bronkeuze (aangepast zoekplatform) Efficiënt zoeken (voorkennis?) Informatie leren beoordelen (eerste graad s.o.) Informatie verwerken : samenvatten, representeren … Informatie bewaren - Strategisch kiezen op basis van … - Beoordelen op bruikbaarheid - Bewaren in eenvoudige structuur onderliggende technisch instrumentele en procedurele vaardigheid positieve houding – ter ondersteuning van het lerenveilig – verantwoord - doelmatig Entiteit Curriculum

 25. voorstellenvan informatieaan anderen creatiefvormgevenmet behulp van ICT zelfstandig lerenmet behulp van ICT zoeken, verwerkenen bewarenvan informatie oefenenmet behulp vanICT communicerenvan informatie Sociaal-ethische capaciteiten Leerprocesgerichte capaciteiten 7 De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen. • niet: kennis van één programma creativiteit aan banden leggen • wel: aandacht voor inhoud doelpubliek context vorm Strategische keuzes leren maken op basis van … onderliggende technisch instrumentele en procedurele vaardigheid positieve houding – ter ondersteuning van het lerenveilig – verantwoord - doelmatig Entiteit Curriculum

 26. voorstellenvan informatieaan anderen creatiefvormgevenmet behulp van ICT zelfstandig lerenmet behulp van ICT zoeken, verwerkenen bewarenvan informatie oefenenmet behulp vanICT communicerenvan informatie Sociaal-ethische capaciteiten Leerprocesgerichte capaciteiten 8 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren. Inhoud Gerichte keuze van een medium Vorm, taalregister Ontvangen boodschap interpreteren Strategische keuzes leren maken op basis van … Ervaring opdoen: kwantiteit bewaken onderliggende technisch instrumentele en procedurele vaardigheid positieve houding – ter ondersteuning van het lerenveilig – verantwoord - doelmatig Entiteit Curriculum

 27. 9 De leerlingen kunnen afhankelijk van het te bereiken doel adequaat kiezen uit verschillende ICT-toepassingen. Niet: aanreiken van één-op-één oplossingen Wel: adequaat en doelgericht leren kiezen vanuit ervaring Vereist: experimenteren, vergelijken, reflecteren Entiteit Curriculum

 28. 10 De leerlingen zijn bereid hun handelen bij te sturen na reflectie over hun eigen en elkaars ICT-gebruik. Als gevolg van experimenteren, vergelijken, reflecteren Eigenschappen (+ en -) ontdekken van … middelen, programma’s, applicaties Entiteit Curriculum

 29. Leergebied-/vak-/doelen ICT-VOOD/VOE Pedagogisch project van de school Entiteit Curriculum

 30. ICT-coördinator • Ik-niveau: verzamelen van good-practice door netwerking. • Klasniveau: inspelen op de wensen, behoeften van de leerkracht; vraaggestuurd werken. • Schoolniveau: zorgen dat er te kiezen valt … databanking. Entiteit Curriculum

 31. Directie • Begeleiden proces van visieontwikkeling. • Vertalen van de visie naar de praktijk. • Bewaken van het proces. Entiteit Curriculum

 32. pICTos Plannen van ICT op school http://www.ictbeleidstool.be/ Johan Van Braak & Vicky De Windt Universiteit Gent Entiteit Curriculum

 33. Entiteit Curriculum

 34. Uw vragen, suggesties, opmerkingen www.ond.vlaanderen.be/dvo karl.desloovere@ond.vlaanderen.be Entiteit Curriculum

 35. Bedankt voor uw aandacht ! Entiteit Curriculum