Download
z klady geometrickej optiky n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Základy geometrickej optiky PowerPoint Presentation
Download Presentation
Základy geometrickej optiky

Základy geometrickej optiky

252 Views Download Presentation
Download Presentation

Základy geometrickej optiky

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Základy geometrickej optiky Ferková Oľga Guľová Anna Cehelský Cyril Mišura Darius 8.8.2003

 2. Obsah • Svetlo – charakteristika svetla • Vlnová dĺžka • Frekvencia • Rýchlosť svetla • Optické javy na rovinnom rozhraní • Odraz svetla – zrkadlá • Lom svetla – šošovky • Optické prístroje • Lupa • Mikroskop • Ďalekohľad

 3. 1. Základné pojmy • Svetlo je elektromagnetické vlnenie ohraničené vlnovými dĺžkami 380-780 nm, vznikajúce v atómoch a molekulách. Je súčasťou elektromagnetického spektra vlnení.

 4. Svetlo sa šíri zo zdrojov formou priamočiarych lúčov v ptic-kých prostrediach priamočiaro. Optické prostredia môžu byť priehľadné, priesvitné a nepriehľadné. Každé optické priehľadné prostredie umožňuje šírenie svetla istou rých-losťou. Najväčšia rýchlosť svetla je vo vákuu a to 300 000 km/s. V iných prostrediach sa pohybuje rýchlosťou menšou. Podiel rýchlosti svetla vo vákuu a v danom prostredí nám udáva index lomu.

 5. ? otázky 2. Odraz svetla A A’ Obraz : NeskutočnýPriamyRovnako veľkýStranovo prevrátený

 6. ? otázky Vypuklé zrkadlo • Vypuklé zrkadlo,optická os • Dopad lúčov rovnobežných s optickou osou • Odraz lúčov od povrchu zrkadla( ohnisko zrkadla) • Lúč smerujúci do stredu krivosti zrkadla

 7. 3.Lom svetla Lom svetla ku kolmici Lom svetla od kolmice Lom svetla optickým hranolom

 8. ? otázky Zobrazenie šošovkami Spojka Ktorý z troch základných lúčov chýba Rozptylka

 9. ? otázky Optické prístroje Mikroskop Ďalekohľad Lupa

 10. Použité zdroje • ZEBRA pro školy – multimediálny výukový program • www.physedu.science.upjs.sk/kekule • www.uniba.sk/webuk/DUK/prednaska01

 11. Ďakujeme za technickú pomoc lektorom IV.turnusu Letnej školy Infovek Ružín 2003 Ďakujeme za pozornosť Kontakt: Oľga Ferková olga.ferkova@eskola.sk Anna Guľová annagulova@eskola.sk Cyril Cehelský cehelsky.cyril@eskola.sk Darius Mišura dariusmisura@eskola.sk

 12. Zobrazenie lupou