Anne Polso / Elina Venetjoki Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 7.5.2014 Kokkola - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Anne Polso / Elina Venetjoki Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 7.5.2014 Kokkola PowerPoint Presentation
Download Presentation
Anne Polso / Elina Venetjoki Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 7.5.2014 Kokkola

play fullscreen
1 / 8
Anne Polso / Elina Venetjoki Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 7.5.2014 Kokkola
476 Views
Download Presentation
laszlo
Download Presentation

Anne Polso / Elina Venetjoki Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 7.5.2014 Kokkola

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Uusi nitraattiasetus -luonnos  Valtioneuvoston asetuseräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta Anne Polso / Elina Venetjoki Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 7.5.2014 Kokkola Päivitetty 17.6.2014 Seinäjoki/Harri Väisänen

  2. Muutostarpeet • Nitraattidirektiivi on niin sanottu minimidirektiivi, joka asettaa kansalliselle lainsäädännölle vähimmäisvaatimukset • Direktiivin tavoitteena on vähentää maatalouslähteistä peräisin olevien nitraattien suoraan tai välillisesti aiheuttamaa vesien pilaantumista ja estää vastaisuudessa tällainen pilaantuminen • YM asetti nitraattiasetuksen laajan uudistamistyöryhmän 28.10.2011 – 31.5.2014. Työssä tuli ottaa huomioon EU:n komissiolta saatu palaute • Asetusluonnos ollut lausunnolla ja II lausuntokierros päättyi 19.5.2014 • Asetus voimaan aikaisintaan vuonna 2015

  3. Soveltaminen • sovelletaan maa- ja puutarhatalouden harjoittamisessa koko maassa. • Asetusta sovelletaan lannan sekä lannoitevalmistelain (539/2006) ja sen nojalla annetun lannoitevalmisteasetuksen (MMMa 24/11) mukaisten lannoitevalmisteiden, ei kuitenkaan kalkitusaineiden, käyttöön, varastointiin ja levittämiseen sen lisäksi, mitä lannoitevalmistesäädöksin ja sivutuoteasetuksella (EY No 1069/2009)ja sen nojalla annetuin kansallisin säädöksin on säädetty. • Lisäksi asetusta sovelletaan muihin maatilalla syntyviin [lannoitteena] sellaisenaan tai käsiteltyinä käytettäviin orgaanisiin sivujakeisiin (säilörehun puristenesteet).

  4. Varastointia koskevat vaatimukset • Lannan varastointia koskeva kohta pääosin, kuten nykyinen (12 kk), varastointitilavaatimukset uusiksi (koskevat vain laajennuksia/uusia) • Kuivalantaa voidaan edelleen varastoida pellolla (patterointi) perustellusta syystä • Tilalla, joka vastaanottaa ja varastoi orgaanisia lannoitevalmisteita, tulee olla vastaanotettavan määrän mukaan mitoitettu vesitiivis varastointitila • Orgaanista lannoitevalmistetta, jonka kuiva-ainepitoisuus on vähintään 30 %, voidaan kuitenkin varastoida pellolla aumassa (patterointi) tietyin edellytyksin, mm. peitettävä • Ilmoitusvelvollisuus kuntaan  ELYlle

  5. Lantaloiden kattaminen • Uudet lietelantalat ja nestemäisten orgaanisten lannoitevalmisteiden varastointitilat tulee kattaa kiinteällä tai kelluvalla katteella ammoniakkipäästöjen ja hajuhaittojen vähentämiseksi. • Kuivalannan ja kuiva-ainepitoisuudelta sitä vastaavan orgaanisen sivujakeen ja orgaanisen lannoitevalmisteen varastointitila tulee kattaa tai varastoitava aine peittää siten, että sadevesien pääsy varastointitilaan estetään.

  6. Lannoittaminen 1/2 • Lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levittäminen pellolle on kielletty 1.11. - 31.3. • Kuivalantaa ja orgaanisia lannoitevalmisteita, joiden kuiva-ainepitoisuus on vähintään 30 %, voidaan levitysaikana välivarastoida pellolla neljä viikkoa levitystä odottamassa • Lanta mullattava vuorokauden kuluessa (lukuun ottamatta levitystä kasvustoon)

  7. Lannoittaminen 2/2 • Lannoitus on kielletty viisi metriä lähempänä vesistöä. • Seuraavalle viiden metrin vyöhykkeelle voidaan levittää lantaa kun muokataan 12 sisällä levityksestä. • Sellaisilla peltolohkon osilla, joiden kaltevuus on vähintään 15 % lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levitys on aina kielletty. • Tarkentuneet typpilannoitteen kasvilajikohtaiset enimmäismäärät • Lannassa ja orgaanisessa lannoitevalmisteessa kokonaistyppimäärää 170 kg/ha/vuosi ei saa ylittää

  8. Lausuntokierros II • Lausuntoja voi antaa 19.5.2014 saakka ympäristöministeriön kirjaamoon osoitteeseen, kirjaamo.ym@ymparisto.fi • Asiakirjat löytyvät osoitteesta: http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Lausuntopyynnot_ja_lausuntoyhteenvedot/Lausuntopyynto_luonnoksesta_valtioneuvos(29175)