slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Živnosti PowerPoint Presentation
Download Presentation
Živnosti

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 8
Download Presentation

Živnosti - PowerPoint PPT Presentation

lars-leonard
139 Views
Download Presentation

Živnosti

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Právnické a fyzické osoby Čtyři typy živností Účetní doklady – typy účetních dokladů Živnostenský a obchodní rejstřík Živnosti

  2. Firmy mohou mít podobu právnické nebo fyzické osoby. Fyzická osoba – tj. firmou je jeden člověk (ale může mít zaměstnance) – pak hovoříme o živnostníkovi nebo o osobě samostatně výdělečně činné (OSVČ) Právnické osoby – firmy takto založené mají nejčastěji podobu společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti Dělení na fyzické a právnické osoby

  3. Živnost je činnost provozovaná svým jménem, na své náklady za účelem dosažení zisku. • Provozování živnosti je vázáno na splnění řady podmínek (plnoletost, svéprávnost, bezúhonnost – všeobecné podmínky) (odborná nebo jiná způsobilost – zvláštní podmínky) • Žádost o vydání živnostenského listu nebo koncesní listiny se podává živnostenskému úřadu místně příslušnému podle bydliště žadatele. ŽIVNOST

  4. Zájemce předkládá doklady a zaplatí správní poplatek. Při splnění všech podmínek živnostenský úřad přidělí žadateli identifikační číslo – IČO Drobné podnikání je spojeno s těmito právními předpisy: živnostenský zákon, občanský zákoník, obchodní zákoník, zákon o účetnictví, trestní zákon a zákoník práce Založení živnosti

  5. Volné živnosti – není stanovena žádná podmínka odborné způsobilosti (úklidové práce) • Řemeslné živnosti – jsou spojené s vyučením v určitém oboru (např. zednické práce) • Vázané živnosti – jsou spojené s jinak získanou kvalifikací vázanou na požadavky vycházející z různých předpisů a zákonů (např. projektová činnost) • Koncesované živnosti – jsou spojeny se zájmem na ochraně majetkových práv, zdraví a života osob (např. taxislužba) Čtyři typy živností

  6. Drobní podnikatelé jsou povinni vést účetnictví. Sledují se příjmy a výdaje – k jejich evidenci slouží účetní doklady Náležitosti účetních dokladů: označení dokladu, popis obsahu, popis účastníků, částka, datum, podpis Účetní doklady

  7. Živnostenský rejstřík je informační systém veřejné správy, který spravuje Živnostenský úřad České republiky. Do živnostenského rejstříku se zapisují údaje související s provozováním živností. Úprava živnostenského rejstříku je obsažena v § 60 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Jedná se o veřejný seznam vedený v elektronické podobě. Živnostenský rejstřík

  8. Obchodní rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích. Vede ho příslušný rejstříkový soud, kterým je krajský soud. Obchodní rejstřík