slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Test t-studenta dla pojedynczej próby PowerPoint Presentation
Download Presentation
Test t-studenta dla pojedynczej próby

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 5
Download Presentation

Test t-studenta dla pojedynczej próby - PowerPoint PPT Presentation

lanza
121 Views
Download Presentation

Test t-studenta dla pojedynczej próby

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Test t-studenta dla pojedynczej próby

  2. Schematy postępowania ZMIENNA O ROZKŁADZIE NORMALNYM porównanie średniej z pewną wartością odniesienia xśr xśr 3,43 test t-studenta dla pojedynczej próby

  3. Test t-studenta dla pojedynczej próby Średnia obserwowana (pochodząca z pojedynczej próby) jest porównywana z oczekiwaną (lub stanowiącą punkt odniesienia) średnią populacyjną (np. pewną średnią teoretyczną). Przykład: porównanie średniego stężenia zanieczyszczenia w zbiorniku z wartością dopuszczalną xśr xśr 3,43

  4. Test t-studenta dla pojedynczej próby • Metodyka analizy: • Sprawdzamy normalność rozkładu zmiennej: • - histogramy • - wykresy prawdopodobieństwo-prawdopodobieństwo • - testy normalności (p 0.05 lub p=n.i. – rozkład jest normalny)

  5. Test t-studenta dla pojedynczej próby 2. Wykonujemy test t-studenta: t – wynik testu df – liczba stopni swobody p – poziom prawdopodobieństwa p0.05 – brak istotnych różnic p<0.05 – różnice są istotne