regeringsuppdrag utreda och f resl styrmedel f r kommunala avloppsreningsverk inf r bsap n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Regeringsuppdrag utreda och föreslå styrmedel för kommunala avloppsreningsverk inför BSAP

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 61

Regeringsuppdrag utreda och föreslå styrmedel för kommunala avloppsreningsverk inför BSAP - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

Regeringsuppdrag utreda och föreslå styrmedel för kommunala avloppsreningsverk inför BSAP. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency. 2014-08-20. 1. Regeringsuppdraget.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Regeringsuppdrag utreda och föreslå styrmedel för kommunala avloppsreningsverk inför BSAP' - lanza


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
regeringsuppdrag utreda och f resl styrmedel f r kommunala avloppsreningsverk inf r bsap
Regeringsuppdrag utreda och föreslå styrmedel för kommunala avloppsreningsverk inför BSAP

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

2014-08-20

1

regeringsuppdraget
Regeringsuppdraget
 • Utreda och föreslå lämpliga styrmedel för hur reningen i kommunala avloppsreningsverk kan förbättras så att utsläppen av kväve och fosfor till kusten från och med Norrtälje kommun till och med Kattegatt kan minska med minst 3 000 ton respektive 15 ton jämfört med år 2006.
 • Som ett exempel på styrmedel ska ett avgiftssystem för utsläpp av kväve och fosfor utredas.
 • De miljökvalitetsnormer som krävs enligt vattenförvaltningen ska beaktas.

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

tg rd 2 i vm s tg rdsprogram mkn
Åtgärd 2 i VM:s åtgärdsprogram (MKN)
 • Ta fram underlag för, och utveckla föreskrifter och/eller andra styrmedel
 • Så att utsläppen av kväve och fosfor från avloppsreningsverk reduceras till de ytvattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status på grund av övergödning
 • Se rapport!

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

betingen f r bsap
Betingen för BSAP

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

Ca 230 reningsverk

BSAP 30 % reduktion N till 2021 till bassänger

Reduktion av N och P för MKN inom avrinningsområden

spelplan f r nya styrmedel i sverige
”Spelplan” för nya styrmedel i Sverige

Lättare

modifieringar

I MB

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

 • Ny lag som antas av riksdagen (i princip alla ekonomiska styrmedel hamnar här)
 • Ny förordning eller generell föreskrift enligt 9 kap 5 § MB som meddelas av regeringen - regler som bestämmer enskildas och myndigheters handlande
 • Prövning i miljöprövningsdelegation enligt miljöbalken hos länsstyrelse eller miljödomstol
analyserade styrmedelsf rslag i uppdraget f r bsap
Analyserade styrmedelsförslag i uppdraget för BSAP

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

dimensionering av styrmedel
Dimensionering av styrmedel

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

dimensionering av styrmedel1
Dimensionering av styrmedel

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

dimensionering av styrmedel2
Dimensionering av styrmedel

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

dimensionering av styrmedel3
Dimensionering av styrmedel

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

dimensionering av styrmedel4
Dimensionering av styrmedel

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

dimensionering av styrmedel5
Dimensionering av styrmedel

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

dimensionering av 7 styrmedel
Dimensionering av 7 styrmedel

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

varf r r avgiftssystem bra
Varför är avgiftssystem bra?

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

Generellt samhällsekonomiskt effektivare än skatt på kommunala monopol

(men det är även certifikatssystem)

20-50 % mindre felallokering på grund av felaktigheter i retentionsfaktorer

(men det har även certifikatssystem)

Kan driva processoptimeringar på kort sikt

(men det gör även certifikatssystemet till samma grad)

varf r inte avgiftssystem
Varför inte avgiftssystem?

Naturvårdsverket | Swedish EnvironmentalProtection Agency

Osäker måluppfyllelse, när når vi fram?

Inga tydliga signaler till VU annat än en avgift – hur medvetna är små kommuner om hur högt man bör sikta?

Datastatistik: Utsläppsintensiteten i NOx-systemet har inte förändrats på 10 år. Systemet driver inte längre… kan samma sak hända här?

Besöksintervjuer på NOx företag bekräftar low-hanging-fruit och nu är den plockad

varf r inte avgiftssystem1
Varför inte avgiftssystem?

Naturvårdsverket | Swedish EnvironmentalProtection Agency

Empirisk dataanalys: Ingen statistisk signifikant indikation på att NOx systemet har styrt utsläppen de sista 10 åren

Forskningsprojekt vid GU: avgiftssystem kan driva processoptimeringar bättre än något annat styrmedel tills majoriteten av branschen genomfört dem sedan avstannar effekten gradvis och det blir sämst av alla styrmedel

Processoptimerings potential ca 600-1000 ton

Negativa nettoavgifter kan sticka lite i ögonen på vattendirektivet (kostnadstäckning)

avgiftssystemets os kerhetsintervall
Avgiftssystemets osäkerhetsintervall

Avgiftshöjningar

Utsläpp

(kg)

Osäkerhetsintervall

När når vi målet?

Har vi tid med gambling i BSAP?

Vilka är oddsen?

-1013 ton

Målnivå

(kg)

+647 ton

2015

2020

certifikatssystem ceasar f r kv ve
Certifikatssystem (CEASAR) för kväve

Hur funkar det?

Tilldelningsnyckel

Administration och rapportering

Mätning och verifiering av utsläpp

Efterlevnad och sanktionssystem

Samhällsekonomisk konsekvensanalys

certifikatssystem ceasar f r kv ve2
Certifikatssystem (CEASAR) för kväve

Ett certifikat är ett intyg på 1 kg genomförd belastningsminskning till kust under föregående år

Betinget på 3000 ton reduktion bestämmer det minsta antal certifikat, dvs hur många kg minskning till kust som reningsverken ska uppnå till ett visst slutår jämfört 2006.

Golvet börjar på den nivå som branschen står vid startåret och fortsätter med sedan en golvhöjning som slutar med 3000 ton minskning vid slutåret 20XX.

certifikatssystem ceasar f r kv ve3
Certifikatssystem (CEASAR) för kväve

Golvreningsgraden är den lägsta reningsgrad som ett reningsverk ska klara varje år. Om reningsverket ligger under golvreningsgraden – måste man köpa certifikat, ligger man över kan man sälja överskottet.

Certifikatsmarknad för ”handel med skyldigheter” för att uppfylla branschens beting

reningskvoter enligt historisk reduktionsgrad
Reningskvoter enligt historisk reduktionsgrad

82 %

73 %

2015

2020

2025

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

certifikatssystem ceasar f r kv ve5
Certifikatssystem (CEASAR) för kväve

Administration och rapportering

certifikatssystem ceasar f r kv ve6
Certifikatssystem (CEASAR) för kväve

Varje VU får ett certifikatskonto hos Naturvårdsverket

Inloggning med e-legitimation (minst 2 behöriga personer per VU med fullmakt)

En VU med flera verk kan skapa ett konto per verk på samma inloggning

certifikatssystem ceasar f r kv ve7
Certifikatssystem (CEASAR) för kväve

Överföringar kan ske mellan egna verk och till andra:

Klicka på kontonummer (NV, mäklare samt alla 230 verk i systemet har egna kontonummer).

Skriv in antal certifikat för överföring. Bekräfta

Förslag om överföring. Skriv in antal. Bekräfta.

Efter överföring registrera priset.

certifikatssystem ceasar f r kv ve8
Certifikatssystem (CEASAR) för kväve

Rapportering den 31 mars

 • Logga in och notera förra årets utsläpp (belastning beräknas). Bekräfta.
 • Antal certifikat som verket har visas på kontot
 • Antal certifikat (reningskvoten) som kommer att dras den 2 maj visas på skärmen

Den 30 april

 • NV kommer annullera det antal certifikat som motsvarar reningskvoten (”autogiro”)
 • Ev. överblivna certifikat står kvar alt. andel av reningskvot
certifikatssystem ceasar f r kv ve9
Certifikatssystem (CEASAR) för kväve

Mätning och verifiering av utsläpp

certifikatssystem ceasar f r kv ve10
Certifikatssystem (CEASAR) för kväve

Mätning och verifiering av utsläpp

 • Generella föreskrifter
 • Ackrediterad mätning på såväl inkommande som utgående
 • Dagens standard på utgående är utgångspunkt i arbetet med föreskriften
 • Ackrediterad kontrollör som verifierar
 • Samhällsekonomisk konsekvensanalys
 • Hänvisning i lag eller föreskrift till retentionsfaktorer som används
certifikatssystem ceasar f r kv ve11
Certifikatssystem (CEASAR) för kväve

Efterlevnad och sanktionssystem

certifikatssystem ceasar f r kv ve12
Certifikatssystem (CEASAR) för kväve

Efterlevnad och sanktionssystem

 • 31 mars: Rapportering och verifiering klar
 • 30 april: Annulleras certifikat på kontot av NV
 • Om certifikat saknas ska
 • alt 1: kvotpliktsavgift betalas (150-200 % medelvärde pris på certifikat)
 • alt: 2 fast sanktionsavgift med > 5 ggr högre än pris
 • Före den 1 september: Om certifikat saknas: Myndigheten prövar frågan sanktionsavgift och efterköp ska utfalla. Kan överklagas.
f rslaget inf rs med f ljande tg rder
Förslaget införs med följande åtgärder

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

 • Lag om kvävecertifikat för tillståndspliktiga kommunala reningsverk inom BSAP-området införs till den 1 januari 2016
 • Förordning/generella föreskrifter om ackrediterade mätmetoder för kväve, verifierade kväverapporter vid reningsverk samt retentionsfaktorer införs till den 1 januari 2015
f rslaget inf rs med f ljande tg rder1
Förslaget införs med följande åtgärder

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

 • Ett informativt styrmedel införs den 1 juli 2014 eller så snart beslut är fattat om CEASAR:s införande
  • Genomsnittliga värden för reningsgrad och utgående koncentrationshalt för kväve för verksamheterna i systemet
  • De 10 % bästa verksamheterna samt ledord som beskriver använd teknik
ceasar likheter med andra system
CEASAR - Likheter med andra system

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

CDM inte samma sak – är frivilliga projektbaserade krediter om additionella (förväntade) reduktioner: CEASAR är verifierade reduktioner som har skett, är obligatoriskt

Handel med gratis tilldelade utsläppsrätter – vissa likheter i fördelningseffekter. Skillnaden: certifikat är handel med reduktioner istället för utsläpp

Elcertifikat – nästan samma sak men säljare (som genererar) och köpare är förutbestämda kategorier

Utfasningen av blyad bensin i USA 1982-1987 är principiellt likadant system

f ruts ttningar vid utfasningen av blyad bensin i usa 1982 1987
Förutsättningar vid utfasningen av blyad bensin i USA 1982-1987

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

USEPA: mål att fasa ut produktion av blyad bensin på 5 år. USEPA övervägde nya föreskrifter.

Oblyad bensin kräver ny teknik vid tillverkning - raffinaderierna satte sig hårt emot med lobbying mot tidsplanen 5 år

Risk för överklaganden av föreskrifter (statistiskt 80 % av USEPAs föreskrifter överklagas) - Lång genomförandetid! Planen 5 år håller inte:

Raffinaderier olika förutsättningar (nya – äldre, stora – små)

system liknande ceasar utfasningen av blyad bensin i usa 1982 1987
System liknande CEASAR: Utfasningen av blyad bensin i USA 1982-1987

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

Införande av generell kravnivå med en taksänkning för sektorns genomsnittliga blyinnehåll (gram per gallon) i bensinen

De raffinaderier som producerar bensin med högre blyinnehåll än ”taket” måste köpa blyrätter

De raffinaderier som producerar bensin med lägre blyinnehåll än taket kan sälja blyrätter

usepa taks nkningsbana 1982 1987 f r blyinneh ll i bensin gram per gallon
USEPA: Taksänkningsbana 1982-1987 för blyinnehåll i bensin (gram per gallon)

1,2

x

Grams per gallon

1,0

0,8

0,6

x

0,4

0,2

0,0

83

84

85

86

87

År

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

hur gick det
Hur gick det?

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

1982: systemet startar. Raffinaderier med redan ny teknik ställde om snabbt

Flexibiliteten gjorde att små och äldre raffinaderier (med höga gram per gallon) kunde köpa blyrätter och ställa om i den takt de förmådde

Priset på blyrätter tillsammans med generella kravnivån skapade incitament för att anamma ny teknik i små och äldre raffinaderier

1985: Stora handelsvolymer. Branschgenomsnittet gick förbi taksänkningsbanan

1987: Blyet utfasat, systemet avslutas

utv rderingen
Utvärderingen

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

 • Den generella kravnivåhöjningen gällde för alla och gav klara besked för åtgärder och investeringar
 • Snabbare genomförande än med föreskrifter
 • Mindre motstånd från branschen än föreskrifter
 • Lyfts ofta inom forskningen som ett framgångsrikt exempel tack vare det snabba genomförandet och helhetsgreppet om utfasningen av bly
 • Beräknade besparade kostnader för branschen 1982-1987 ca 3-4 miljarder
certifikatssystem ceasar f r kv ve13
Certifikatssystem (CEASAR) för kväve

Samhällsekonomisk konsekvensanalys

samh llsekonomisk konsekvensanalys

[1]Beräknat på 30 år för referensalternativet, 20 år för avgiftssystem och 15 år för certifikat.

Samhällsekonomisk konsekvensanalys

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

certifikatsystem vs avgiftssystem
Certifikatsystem vs avgiftssystem

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

certifikatsystem vs avgiftssystem1
Certifikatsystem vs avgiftssystem

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

certifikatsystem vs avgiftssystem2
Certifikatsystem vs avgiftssystem

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

slide46

CERTIFIKATSSYSTEM

AVGIFTSSYSTEM

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

TACK!

styrmedel f r mkn fosfor i v sterhavets distrikt
Styrmedel för MKN fosfor i Västerhavets distrikt

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

113 avloppsreningsverk med fler än 2 000 anslutna personekvivalenter

Genomsnittlig utgående halt 0,24 mg/l fosfor

Reduktionsbehovet för avloppsreningsverken i distriktet är 15 400 kg/år som fördelas på 13 huvudavrinningsområden och två kustområden.

Göta Älv har delats upp i 14 områden

Genomsnittlig utgående halt efter reduktion 0,17 mg/l

huvudavrinningsomr de

1

2

3

MKNÖ

Övervattnet

4

5

Nervattnet

MKNN

Huvudavrinningsområde

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

huvudavrinningsomr de1

1

2

Grönlän

3

MKNÖ

Rödlän

Övervattnet

4

5

Nervattnet

MKNN

Huvudavrinningsområde

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

v sterhavets distrikt
Västerhavets distrikt

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

113 avloppsreningsverk med fler än 2 000 anslutna personekvivalenter

13 huvudavrinningsområden och två kustområden med KARV

Göta Älv har delats upp i 14 områden

Genomsnittlig utgående halt 0,24 mg/l fosfor

Reduktionsbehovet för avloppsreningsverken i distriktet enl. ÅP är 15 400 kg/år

Genomsnittlig utgående halt efter reduktion 0,17 mg/l

slide51

108-034

Norsälven

754 / 113

5 (4)

108-035

Klarälven

904 / 0

6 (6)

108-036

Alsterälven

50 / 25

1 (1)

108-032

Byälven

537 / 56

3 (2)

111

Strömsån

390 / 10

1 (0)

ARO

Kust norr

38400 / 1464

22

108-037

Visman

277 / 0

1 (1)

108

Vänern

5345 / 3410

14 (7)

108-031

Upperudsälven

389 / 0

5 (3)

110

Örekilsälven

82 / 190

2 (2)

108-030

Dalbergså o. Holmsån

0 / 350

2 (2)

108-038

Gullspångsälven

801 / 772

4 (3)

110

Bäveån

1510 / 250

1 (0)

108

Göta Älv

1330 / 1720

3 (2)

108-042

Lidan

922 / 420

7 (5)

108-039

Friaån

220 / 230

1 (0)

108-040

Tidan

628 / 1000

4 (3)

108

Säveån

1780 / 13

5 (3)

108-043

Nossan

207 / 250

4 (4)

107

Kungsbackaån

220 / 230

3 (2)

106

Rolfsån

71 / 10

2 (2)

105

Viskan

3830 / 560

5 (3)

ARO

Kust syd

5192 / 580

5

104

Himleån

2080 / 20

2 (1)

103

Ätran

530 / 0

5 (5)

102

Suseån

0 / 20

1 (1)

101

Nissan

991 / 0

6 (6)

99

Genevadsån

27 / 10

1 (1)

98

Lagan

1508 / 760

3 (2)

95

Vege Å

530 / 450

4 (3)

96

Rönne Å

317 / 1680

8 (7)

Västerhavets distrikt

Beting för fosfor per

huvudavrinningsområde

Område Norr

77 reningsverk

Område Syd

36 reningsverk

utg ende halt mg l fosfor r 2010 113 reningsverk v sterhavets distrikt
Utgående halt (mg/l) fosfor år 2010113 reningsverk Västerhavets distrikt

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

utg ende kravhalt mg l f r mkn 113 reningsverk v sterhavets distrikt
Utgående kravhalt (mg/l) för MKN 113 reningsverk Västerhavets distrikt

Prop fördelning

per betingsområde

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

utg ende kravhalt mg l f r mkn 113 reningsverk v sterhavets distrikt1
Utgående kravhalt (mg/l) för MKN 113 reningsverk Västerhavets distrikt

Prop fördelning

per betingsområde

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

utg ende kravhalt mg l f r mkn 113 reningsverk v sterhavets distrikt2
Utgående kravhalt (mg/l) för MKN 113 reningsverk Västerhavets distrikt

Prop fördelning

per betingsområde

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

verskott underskott per aro vid 0 2 mg l
Överskott / underskott per ARO vid 0,2 mg/l

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

utg ende kravhalt mg l f r mkn 113 reningsverk v sterhavets distrikt3
Utgående kravhalt (mg/l) för MKN 113 reningsverk Västerhavets distrikt

Prop fördelning

per betingsområde

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

verskott underskott per aro med 0 1 mg l
Överskott / underskott per ARO med 0,1 mg/l

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

generella f reskrifter med dispens gfda
Generella föreskrifter med dispens… (GFDA)

Generella föreskrifter med kravnivån 0.1 mg/l

Ansök om dispens hos MPD om nedsättning i kravnivå om denna går längre än MKN (ca 80 st)

Problem: Dispensbeslut är individuella beslut som inte kan väga in bördefördelningar.

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

vattenkvalitetshandel med fosforcertifikat
Vattenkvalitetshandel med fosforcertifikat
 • 1) Tilldelningsnyckel i en
 • särskild lag om handel
 • med fosforcertifikat
 • 2) Tilldelningsnyckel följs av
 • Naturvårdsverket som riktlinje
 • vid tilldelning av krav
 • och individuell
 • rimlighetsavvägning
 • 3) Besluten kan överklagas
 • till Mark- och miljödomstolen.
 • Handel uppströms
 • Samma kontosystem som
 • för CEASAR kväve

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

ad