slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Punkty / Points PowerPoint Presentation
Download Presentation
Punkty / Points

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 9
Download Presentation

Punkty / Points - PowerPoint PPT Presentation

lane-bridges
71 Views
Download Presentation

Punkty / Points

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Punkty / Points

  2. Osie / Axis

  3. Teksty / Texts

  4. Zliczanie długości Lengthcalculation

  5. Zmiana okręgów Circlechange

  6. Wstawianie bloków Block insertion

  7. Rysowanie strzałek Arrowsdraw

  8. Wyrównanie / Allign