Natuurkijk op langetermijnvisie schelde estuarium
Download
1 / 28

Natuurkijk op Langetermijnvisie Schelde-estuarium - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

Natuurkijk op Langetermijnvisie Schelde-estuarium. Werkgroep Schelde-estuarium. Cluster van Vlaamse en Nederlandse natuurbeschermingsorganisaties in de regio van het Schelde-estuarium. Bond Beter Leefmilieu, Het Zeeuwse Landschap, Natuurreservaten, Natuurmonumenten, Zeeuwse Milieufederatie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Natuurkijk op Langetermijnvisie Schelde-estuarium' - landis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Werkgroep schelde estuarium
Werkgroep Schelde-estuarium

 • Cluster van Vlaamse en Nederlandse natuurbeschermingsorganisaties in de regio van het Schelde-estuarium

Bond Beter Leefmilieu, Het Zeeuwse Landschap,

Natuurreservaten, Natuurmonumenten,

Zeeuwse Milieufederatie

Werkgroep Schelde-estuarium


Indeling presentatie
Indeling presentatie

 • Beschrijving gebied, waarden en bedreigingen  Thijs Kramer (ZMF)

 • Historisch passief + overstromingsrisico  Peter Symens (Natuurreservaten)

 • Afwegingskader eventuele verdere verruiming  Bart Martens (BBL)

Werkgroep Schelde-estuarium


Kenmerken estuarium
Kenmerken estuarium

 • Ontmoeting rivier en zee

 • Veelzijdige dynamiek:

  • Permanente invloed van getij

  • Geleidelijke overgang tussen zoet en zout, die ook nog eens heen en weer beweegt met het getij

  • “Wandelend” systeem van geulen en platen

Werkgroep Schelde-estuarium


Natuurwaarden
Natuurwaarden

 • Zeer specifieke levensgemeenschappen in verschillende delen van het estuarium (zoet, brak en zout)

 • Schorren, platen, slikken en ondiep-watergebieden

 • Veel gasten in deze gebieden:

  • kraamkamer voor vissen

  • foerageer- en/of broedgebied voor vogels

Werkgroep Schelde-estuarium


Vogels in westerscheldegebied
Vogels in Westerscheldegebied

Soort % populatie

 • Grauwe gans  57000 (29)

 • Pijlstaart  10000 (16)

 • Lepelaar  200 (6.3)

 • Zilverplevier  3300 (2.3)

 • Scholekster  18000 (2.0)

 • Sternsoorten  belangrijk broedgebied

Werkgroep Schelde-estuarium


Mening over ltv
Mening over LTV

 • Positief: erkenning streefbeeld van belang voor behoud natuurwaarden en meergeulenstelsel

 • Negatief:

  • scenario’s onduidelijk over natuurverliezen

  • morfologische onzekerheden weggemoffeld

Werkgroep Schelde-estuarium


Bezwaar tegen verdieping
Bezwaar tegen verdieping

 • Verdiepen = verstarren  dynamiek (hèt kenmerk van estuaria) wordt beperkt

 • Verlies aan schorren, platen en slikken en ondiep-watergebieden

 • Toename stroomsnelheid  beperking bodemorganismen

 • Toename vertroebeling  effect op bodemdieren, vogels en vissen.

Werkgroep Schelde-estuarium


Historisch passief
Historisch passief

 • Natuurherstelplan Westerschelde  lege doos

  • enkel binnendijkse maatregelen

  • bekritiseerd door EC

 • Ontwerp natuurherstelplan Zeeschelde in koelkast

  • geen compensatie voor areaalverlies

  • geen vermindering overstromingsrisico

  • geen verbetering slibhuishouding

Werkgroep Schelde-estuarium


Overstromingsrisico
Overstromingsrisico

 • In Nederland  1/4000

 • In Vlaanderen langs Zeeschelde:

  • Volgens Sigmaplan  1/10000

  • Na KBR  1/350

  • Momenteel  1/70

Citaat uit AWZ nota van november 1996:

“Een stormtij als die van 1953 zou niet gekeerd kunnen worden, terwijl de kans op voorkomen van een dergelijk getij 4,5 maal groter geworden is”

Werkgroep Schelde-estuarium


Oorzaken
Oorzaken

 • Vermindering komberging (inpolderingen, dijkverhogingen, …)

 • Verhoogde getij-indringing door vermindering weerstand (kanalisatie, verlaging drempels, …)

 • Zeespiegelrijzing

Werkgroep Schelde-estuarium


Oplossingen
Oplossingen

 • Westerschelde:

  • ontpoldering

  • inrichting van gebieden met gecontroleerde getij-invloed

  • verbinden Wester- en Oosterschelde(?)

 • In Zeeschelde:

  • inrichting van gebieden met gecontroleerde getij-invloed

  • meest landinwaartse dijkvarianten volgens Sigmaplan

Werkgroep Schelde-estuarium


Tussenliggend besluit 1
Tussenliggend besluit (1)

 • Als gevolg van...

  • uitblijven van herstel verlies intergetijdegebieden Westerschelde & Zeeschelde

  • grote onzekerheden voor morfologie (behoud meergeulenstelsel en dynamiek)

  • plicht tot natuurherstel i.k.v. Vogel- en Habitatrichtlijn

  • onaanvaardbaar hoog overstromingsrisico

Werkgroep Schelde-estuarium


Tussenliggend besluit 2
Tussenliggend besluit (2)

 • Dient eerst werk gemaakt te worden van:

  • evaluatie effecten vorige verdieping  MOVE-project

  • herinvulling natuurherstelplan Westerschelde met buitendijkse maatregelen

  • uitvoering toekomstschets A (ruimte voor het estuarium) met natuurherstelplan Zeeschelde i.k.v. geactualiseerd Sigma-plan

Werkgroep Schelde-estuarium


Tussenliggend besluit 3
Tussenliggend besluit (3)

 • Inhaaloperatie omvat:

  • wegwerken historisch passief

  • verkrijgen van juridisch propere lei door conformering dossier huidige verdieping aan Vogel- en Habitatrichtlijn

  • overstromingsrisico verkleinen

  • vergroting kennis van effecten van ingrepen op estuarium  input voor MER

Werkgroep Schelde-estuarium


Afweging vervolgingrepen
Afweging vervolgingrepen

 • De Werkgroep Schelde-estuarium eist dat de volgende toetsingen zullen worden uitgevoerd

Werkgroep Schelde-estuarium


Vogel en habitatrichtlijn
Vogel- en Habitatrichtlijn

 • Voorafgaande inschatting ecologische gevolgen

 • Indien geen onomkeerbare en wel compenseerbare effecten:

  • alternatieven ontbreken

  • zwaarwegend maatschappelijk belang aantonen

  • natuurschade herstellen of compenseren

Werkgroep Schelde-estuarium


Ecologische gevolgen
Ecologische gevolgen

 • Inzicht middels grensoverschrijdende MER

  • effect morfologie + vertaling naar ecologie

  • effect op overstromingsrisico

  • effect op nautische veiligheid + vertaling naar risico’s voor op het land

 • Compensatiemaatregelen vooraf uitwerken

Werkgroep Schelde-estuarium


Voorwaarden inschatting
Voorwaarden inschatting

 • MOVE-resultaten moeten duidelijkheid verschaffen over gevolgen vorige verdieping

 • Alsnog uitgevoerde compensatieprojecten vorige verdieping op hun effectiviteit beoordelen

Werkgroep Schelde-estuarium


Nut noodzaakdiscussie
Nut-noodzaakdiscussie

 • Maatschappelijke Kosten Baten Analyse

  • vanuit internationaal perspectief

  • openbaar t.a.v. richtlijnen en resultaten

  • onafhankelijk peer-review

  • kosten en baten over volledige transportketen berekenen

Werkgroep Schelde-estuarium


Baten en kosten
Baten en Kosten

 • Baten

  • tijdwinst

  • lagere kosten achterlandverkeer

 • Kosten

  • baggerwerken

  • natuurcompensatiemaatregelen

Werkgroep Schelde-estuarium


Extra input mkba
Extra input MKBA

 • Alternatieven Zeebrugge en Vlissingen

 • Inschatting schaalvergroting containervloot

 • Maritieme toegankelijkheid Antwerpen in internationaal verband

  • Antwerpen 12.3 meter getij-onafhankelijk

  • Hamburg 12.8 meter getij-onafhankelijk

  • Bremen 12.0 meter getij-onafhankelijk

Werkgroep Schelde-estuarium


Rekeningvaren
Rekeningvaren

 • Kosten verdieping doorrekenen aan havengebruikers  vereist wijziging Vlaams Havendecreet

 • Bovenstaand principe reeds voorgesteld door EC in “Groenboek Havens en Maritieme infrastructuur”

Werkgroep Schelde-estuarium


Economisch optimum

Kostprijs vergroten diepgang

Kostprijs

Diepgang

baggerkosten

scheepskosten

totale kosten

Economisch optimum

Werkgroep Schelde-estuarium


Herstel en compensatie
Herstel en compensatie

 • Indien toch verder verdiept wordt  compensatiemaatregelen vooraf vaststellen en geïntegreerd uitvoeren met verdieping zelf

Werkgroep Schelde-estuarium


Algemeen besluit 1
Algemeen besluit (1)

 • Nu beslissen tot verdere verdieping is onverantwoord vanwege gebrekkige kennis over gevolgen voor natuurlijkheid en veiligheid

 • Indien MOVE-project ruimte laat voor verder verdieping  Vogel- en Habitatrichtlijn als leidraad

Werkgroep Schelde-estuarium


Algemeen besluit 2
Algemeen besluit (2)

 • Onze aanpak gebaseerd op:

  • voorzichtigheidsbeginsel

  • voorzorgsbeginsel

  • vervuiler betaalt beginsel

  • procesgeïntegreerde maatregelen

  • stand-still beginsel

Werkgroep Schelde-estuarium


Politieke overwegingen
Politieke overwegingen

 • De natuur van het Schelde-estuarium geniet bescherming in kader van enkele belangrijke Europese richtlijnen

 • Verdrag 1995 bijzonder onelegant  LTV afgedwongen  haast heeft LTV verarmd

 • MER en MKB uitvoeren vóór verzoek verdieping

Werkgroep Schelde-estuarium