1 / 7

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI TH ƯƠ NG VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI TH ƯƠ NG VIỆT NAM. Hướng dẫn s ử dụng tính n ă ng “Chia lệnh ”, trên hệ thống giao dịch Cyber Investor. GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG “CHIA LỆNH TỰ ĐỘNG”.

landis
Download Presentation

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI TH ƯƠ NG VIỆT NAM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM Hướng dẫn sửdụngtính năng “Chia lệnh”, trênhệthốnggiaodịch Cyber Investor

  2. GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG “CHIA LỆNH TỰ ĐỘNG” Đối với lệnh Mua/Bán có khối lượng vượt quá khối lượng cho phép trong 1 lệnh đặt của các Sở giao dịch chứng khoán, Quý khách hàng chỉ cần đặt 1 lệnh duy nhất, hệ thống giao dịch của VCBS sẽ tự động chia thành nhiều lệnh theo đúng khối lượng quy định.

  3. TÍNH NĂNG “CHIA LỆNH” Bước 1: Khách hàng đăng nhập vào hệ thống giao dịch VCBSCyber Investor

  4. Bước 2: Khách hàng chọn tài khoản giao dịch Bước 3: Chọn mã chứng khoán Bước 4: Nhập số lượng chứng khoán Mua/Bán

  5. Bước 5: Đối với lệnh Mua/Bán có khối lượng vượt quá khối lượng cho phép trong 1 lệnh đặt của các Sở giao dịch chứng khoán, hệ thống giao dịch trực tuyến của VCBS sẽ tự động chia thành nhiều lệnh theo đúng khối lượng quy định

  6. Bước 6: Màn hình xác nhận lệnh hiện ra, Quý khách hàng xem lại các lệnh đặt đã được chia nhỏ, nhập mật khẩu đặt lệnh và nhấn “Chấp nhận”, toàn bộ lệnh đặt sẽ được gửi vào hệ thống trong tức khắc.

  7. ChúcQuýkháchhànggiaodịchhiệuquả!

More Related