1 / 10

Hongkongs finansiella sektorn återstår övertygas om fördelar

http://www.scmp.com/business/banking-finance/article/1158491/hong-kongs-financial-sector-remains-be-convinced-benefits international blog bradley associates hong kong reviews Medan bankirerna se stora fördelar från Qianhai utveckling finns skepsis på andra håll i den finansiella branschen om huruvida planen kommer att gynna sektorn eller Hong Kong ekonomin som helhet. En del undrar om Qianhai, som många rundor av närmare ekonomiskt partnerskap arrangemanget (Cepa), kommer att gynna globala banker och fastlandet företag snarare än lokal mäklare, fonden hus och försäkringsbolag. Förra månaden, var 15 bankerna tillåtet att erbjuda en kombinerad 2 miljarder yuan (HK 2,46 miljarder dollar) i lån till företag som grundar sig i en särskild ekonomisk zon vid Shenzhen, där den Shenzhen regeringen lovade år 2010 att bygga den "Manhattan av the Pearl River Delta". Även om bankirer räknar med att tjäna pengar, tycker mäklare och försäkringsbolag annorlunda. En lokal mäklare, som föredrar att förbli anonym, är inte optimistisk. "Som många rundor av Cepa, främst gynnar internationella bankerna och de finansiella företagen, fastlandet. Jag inte ser hur Cepa heller Qianhai kraftigt kommer att gynna den Hong Kong totalekonomi eller sektorn för finansiella tjänster,"sa mäklaren. Han påpekade att medan Cepa hade föreslagit att låta Hong Kong-baserade terminer mäklare att inrätta samriskföretag på fastlandet, bara några sådana ventures godkändes. Däremot hade många fastlandet mäklarhus och fonden hus tillåtits att ställa upp i Hong Kong. "Qianhai... fördelar endast 15 bankerna inblandade, och det verkliga syftet är att främja internationaliseringen av yuan. Jag inte kan se Beijing viljande till använda Qianhai för att hjälpa Hongkong mäklare eller andra finansiella företag som utvecklar i Kina,"tillade han. Mäklaren anser Qianhai blir i slutändan en fastighetsprojekt, och att de företag som köper egendom där för att inrätta kontor kommer att gynna från stigande fastighetsprise

Download Presentation

Hongkongs finansiella sektorn återstår övertygas om fördelar

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Hongkongsfinansiellasektornåterstårövertygasomfördelarna med Qianhai - Bradley Associates

  2. Medan bankirerna se storafördelarfrånQianhaiutvecklingfinnsskepsispåandrahålli den finansiellabranschenomhuruvidaplanenkommerattgynnasektorneller Hong Kong ekonominsomhelhet. En del undraromQianhai, sommångarundoravnärmareekonomisktpartnerskaparrangemanget (Cepa), kommerattgynnaglobala banker ochfastlandetföretagsnarareänlokalmäklare, fondenhusochförsäkringsbolag. Visa relateradeartiklar: http://vimeo.com/groups/159354 , http://antoinebradleyassociates.wordpress.com/tag/bradley-associates-hong-kong-news/

  3. Förramånaden, var 15 bankernatillåtetatterbjuda en kombinerad 2 miljarderyuan (HK 2,46 miljarder dollar) ilån till företagsomgrundar sig i en särskildekonomiskzon vid Shenzhen, där den Shenzhen regeringenlovadeår 2010 attbygga den "Manhattan av the Pearl River Delta". Ävenombankirerräknar med atttjänapengar, tyckermäklareochförsäkringsbolagannorlunda. En lokalmäklare, somföredrarattförbli anonym, ärinteoptimistisk. Visa relateradeartiklar: http://vimeo.com/groups/159354 , http://antoinebradleyassociates.wordpress.com/tag/bradley-associates-hong-kong-news/

  4. "SommångarundoravCepa, främstgynnarinternationellabankernaoch de finansiellaföretagen, fastlandet. Jag inteserhurCepahellerQianhaikraftigtkommerattgynna den Hong Kong totalekonomiellersektornförfinansiellatjänster,"samäklaren. Han påpekadeattmedanCepa hade föreslagitattlåta Hong Kong-baseradeterminermäklareattinrättasamriskföretagpåfastlandet, baranågrasådana ventures godkändes. Däremot hade mångafastlandetmäklarhusochfondenhustillåtitsattställauppi Hong Kong. Visa relateradeartiklar: http://vimeo.com/groups/159354 , http://antoinebradleyassociates.wordpress.com/tag/bradley-associates-hong-kong-news/

  5. "Qianhai... fördelarendast 15 bankernainblandade, ochdetverkligasyftetärattfrämjainternationaliseringenavyuan. Jag intekan se Beijing viljande till användaQianhaiföratthjälpaHongkongmäklareellerandrafinansiellaföretagsomutvecklari Kina,"tilladehan. MäklarenanserQianhaiblirislutändan en fastighetsprojekt, ochatt de företagsomköperegendomdärförattinrättakontorkommerattgynnafrånstigandefastighetspriseriställetgenomattutvecklasinaföretag Visa relateradeartiklar: http://vimeo.com/groups/159354 , http://antoinebradleyassociates.wordpress.com/tag/bradley-associates-hong-kong-news/

  6. Men vissamäklarekämparmeraggressivtom en bit avQianhaismöjligheter. Föreningen Hong Kong värdepapperproffstecknatförramånadenavtal med myndighetenav den Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service industrinsamarbetezonav Shenzhen förarbetsmarknadensparterattarbetaframförslagattlocka Hong Kong ochinternationellafinansiellaföretagattinvesteraiQianhai. Christopher Cheung Wah-fung, finansiellatjänstersektornlagstiftarensomleddeföreningens delegation till undertecknande, sadetskullelämna en rapport till Qianhaidennamånadomfastställandeav en önskelista. Visa relateradeartiklar: http://vimeo.com/groups/159354 , http://antoinebradleyassociates.wordpress.com/tag/bradley-associates-hong-kong-news/

  7. "HongkongmäklarevillinrättakontoriQianhaiom de kommeratttillåtasattsäljaaktier till er," sade Cheung. ÄvenHongkonglångivarekanerbjudalånendast till Qianhaiföretag, men inte till andrafastlandetföretag, hoppas Cheung mäklarekan ha ettbredaretillämpningsområde. "Om HongkongmäklareellerandrafinansiellaföretagkanfungeraendastQianhaiinvånare, detinteärmycketattraktiveftersomQianhaikommeratt ha en befolkningpåbara 800.000, somärliknande till detavSha Tin i Hong Kong," sade Cheung. Visa relateradeartiklar: http://vimeo.com/groups/159354 , http://antoinebradleyassociates.wordpress.com/tag/bradley-associates-hong-kong-news/

  8. Cheung samäklarevill ha sinaQianhaikontorförattkunnatjänaandradelaravprovinsen Guangdong ochfastlandetförattutnyttja en större pool avklienter. Detärhur vi kanvändaQianhai till en stadsom Hong Kong,"sadehan. Försäkringssektornlagstiftaren Chan Kin-porsadet hade varitingettillkännagivandehittillspåvadHongkongförsäkringsgivarnaskullekunnaerbjudaiQianhai. Beijing tillåterendastinternationellaförsäkringsgivare med tillgångarpåminst 5 miljarder dollar i Kina, en gränssom Chan sägerärförhög. Han hoppasQianhaigörattHongkongföretagsomkanmatchatröskelnförinhemskaförsäkringsgivare - kapitalpå 200 miljoneryuan - förattverkadär. Visa relateradeartiklar: http://vimeo.com/groups/159354 , http://antoinebradleyassociates.wordpress.com/tag/bradley-associates-hong-kong-news/

  9. "Vi skullevilja se Qianhaitillåta Hong Kong baseradeförsäkringsbolag med ettlägrebeloppavtillgångarförattfåverkaiQianhaiattservakunderiGuangdongprovinsen," sa Chan. John Tan, chef förglobalamarknaderför Standard Chartered i Hong Kong, ärmeroptimistiskaom de övergripandeeffekternaavQianhaipå Hong Kong. Visa relateradeartiklar: http://vimeo.com/groups/159354 , http://antoinebradleyassociates.wordpress.com/tag/bradley-associates-hong-kong-news/

  10. "Qianhaikanförvandlas till någotstort. Detkanbliettfönsterlänkayuanfondenflöden med offshore marknaden,"sagt Tan. "ShanghaisfinansielladistriktetiLujiazuiutvecklatsfrånobebyggdjordbruksmarkpå 1990-talet. DärförerbjuderQianhai, ivårtperspektivocksåstoramöjligheter. Visa relateradeartiklar: http://vimeo.com/groups/159354 , http://antoinebradleyassociates.wordpress.com/tag/bradley-associates-hong-kong-news/

More Related