Download
hongkongs finansiella sektorn terst r vertygas om f rdelarna med qianhai n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hongkongs finansiella sektorn återstår övertygas om fördelar PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hongkongs finansiella sektorn återstår övertygas om fördelar

Hongkongs finansiella sektorn återstår övertygas om fördelar

157 Views Download Presentation
Download Presentation

Hongkongs finansiella sektorn återstår övertygas om fördelar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Hongkongsfinansiellasektornåterstårövertygasomfördelarna med Qianhai - Bradley Associates

  2. Medan bankirerna se storafördelarfrånQianhaiutvecklingfinnsskepsispåandrahålli den finansiellabranschenomhuruvidaplanenkommerattgynnasektorneller Hong Kong ekonominsomhelhet. En del undraromQianhai, sommångarundoravnärmareekonomisktpartnerskaparrangemanget (Cepa), kommerattgynnaglobala banker ochfastlandetföretagsnarareänlokalmäklare, fondenhusochförsäkringsbolag. Visa relateradeartiklar: http://vimeo.com/groups/159354 , http://antoinebradleyassociates.wordpress.com/tag/bradley-associates-hong-kong-news/

  3. Förramånaden, var 15 bankernatillåtetatterbjuda en kombinerad 2 miljarderyuan (HK 2,46 miljarder dollar) ilån till företagsomgrundar sig i en särskildekonomiskzon vid Shenzhen, där den Shenzhen regeringenlovadeår 2010 attbygga den "Manhattan av the Pearl River Delta". Ävenombankirerräknar med atttjänapengar, tyckermäklareochförsäkringsbolagannorlunda. En lokalmäklare, somföredrarattförbli anonym, ärinteoptimistisk. Visa relateradeartiklar: http://vimeo.com/groups/159354 , http://antoinebradleyassociates.wordpress.com/tag/bradley-associates-hong-kong-news/

  4. "SommångarundoravCepa, främstgynnarinternationellabankernaoch de finansiellaföretagen, fastlandet. Jag inteserhurCepahellerQianhaikraftigtkommerattgynna den Hong Kong totalekonomiellersektornförfinansiellatjänster,"samäklaren. Han påpekadeattmedanCepa hade föreslagitattlåta Hong Kong-baseradeterminermäklareattinrättasamriskföretagpåfastlandet, baranågrasådana ventures godkändes. Däremot hade mångafastlandetmäklarhusochfondenhustillåtitsattställauppi Hong Kong. Visa relateradeartiklar: http://vimeo.com/groups/159354 , http://antoinebradleyassociates.wordpress.com/tag/bradley-associates-hong-kong-news/

  5. "Qianhai... fördelarendast 15 bankernainblandade, ochdetverkligasyftetärattfrämjainternationaliseringenavyuan. Jag intekan se Beijing viljande till användaQianhaiföratthjälpaHongkongmäklareellerandrafinansiellaföretagsomutvecklari Kina,"tilladehan. MäklarenanserQianhaiblirislutändan en fastighetsprojekt, ochatt de företagsomköperegendomdärförattinrättakontorkommerattgynnafrånstigandefastighetspriseriställetgenomattutvecklasinaföretag Visa relateradeartiklar: http://vimeo.com/groups/159354 , http://antoinebradleyassociates.wordpress.com/tag/bradley-associates-hong-kong-news/

  6. Men vissamäklarekämparmeraggressivtom en bit avQianhaismöjligheter. Föreningen Hong Kong värdepapperproffstecknatförramånadenavtal med myndighetenav den Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service industrinsamarbetezonav Shenzhen förarbetsmarknadensparterattarbetaframförslagattlocka Hong Kong ochinternationellafinansiellaföretagattinvesteraiQianhai. Christopher Cheung Wah-fung, finansiellatjänstersektornlagstiftarensomleddeföreningens delegation till undertecknande, sadetskullelämna en rapport till Qianhaidennamånadomfastställandeav en önskelista. Visa relateradeartiklar: http://vimeo.com/groups/159354 , http://antoinebradleyassociates.wordpress.com/tag/bradley-associates-hong-kong-news/

  7. "HongkongmäklarevillinrättakontoriQianhaiom de kommeratttillåtasattsäljaaktier till er," sade Cheung. ÄvenHongkonglångivarekanerbjudalånendast till Qianhaiföretag, men inte till andrafastlandetföretag, hoppas Cheung mäklarekan ha ettbredaretillämpningsområde. "Om HongkongmäklareellerandrafinansiellaföretagkanfungeraendastQianhaiinvånare, detinteärmycketattraktiveftersomQianhaikommeratt ha en befolkningpåbara 800.000, somärliknande till detavSha Tin i Hong Kong," sade Cheung. Visa relateradeartiklar: http://vimeo.com/groups/159354 , http://antoinebradleyassociates.wordpress.com/tag/bradley-associates-hong-kong-news/

  8. Cheung samäklarevill ha sinaQianhaikontorförattkunnatjänaandradelaravprovinsen Guangdong ochfastlandetförattutnyttja en större pool avklienter. Detärhur vi kanvändaQianhai till en stadsom Hong Kong,"sadehan. Försäkringssektornlagstiftaren Chan Kin-porsadet hade varitingettillkännagivandehittillspåvadHongkongförsäkringsgivarnaskullekunnaerbjudaiQianhai. Beijing tillåterendastinternationellaförsäkringsgivare med tillgångarpåminst 5 miljarder dollar i Kina, en gränssom Chan sägerärförhög. Han hoppasQianhaigörattHongkongföretagsomkanmatchatröskelnförinhemskaförsäkringsgivare - kapitalpå 200 miljoneryuan - förattverkadär. Visa relateradeartiklar: http://vimeo.com/groups/159354 , http://antoinebradleyassociates.wordpress.com/tag/bradley-associates-hong-kong-news/

  9. "Vi skullevilja se Qianhaitillåta Hong Kong baseradeförsäkringsbolag med ettlägrebeloppavtillgångarförattfåverkaiQianhaiattservakunderiGuangdongprovinsen," sa Chan. John Tan, chef förglobalamarknaderför Standard Chartered i Hong Kong, ärmeroptimistiskaom de övergripandeeffekternaavQianhaipå Hong Kong. Visa relateradeartiklar: http://vimeo.com/groups/159354 , http://antoinebradleyassociates.wordpress.com/tag/bradley-associates-hong-kong-news/

  10. "Qianhaikanförvandlas till någotstort. Detkanbliettfönsterlänkayuanfondenflöden med offshore marknaden,"sagt Tan. "ShanghaisfinansielladistriktetiLujiazuiutvecklatsfrånobebyggdjordbruksmarkpå 1990-talet. DärförerbjuderQianhai, ivårtperspektivocksåstoramöjligheter. Visa relateradeartiklar: http://vimeo.com/groups/159354 , http://antoinebradleyassociates.wordpress.com/tag/bradley-associates-hong-kong-news/