slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wabo PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wabo

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 33
Download Presentation

Wabo - PowerPoint PPT Presentation

lana
231 Views
Download Presentation

Wabo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Wabo

 2. Even voorstellen • Helga Koller • Bedrijfspecialist Team Bouwen • Sleutelfiguur Wabo binnen SRE • Bouwkundige, TU Eindhoven • Specialisme brandveiligheid

 3. Vragen vanuit Roeb • Wat betekent de WABO voor onze organisatie en dan met name de afdeling Bouwen? • Wie binnen de gemeente is wanneer verantwoordelijk?

 4. Antwoord • Paniek ?!

 5. Inhoud & doel presentatie • Inleiding • Doel Wabo (algemeen) • Vergunningsvrij & bouwen • Aanvraag omgevingsvergunnning • SRE en Wabo • Informatiebronnen • Afsluiting

 6. Inhoud & doel presentatie • Algemene tendens • Volop ontwikkelingen & discussies • Géén antwoord op alle vragen

 7. Voor de Wabo

 8. Na de Wabo

 9. Doel Wabo • Eèn integrale vergunning voor fysiek locatiegebonden projecten • Eén loket • Eèn vergunningsaanvraag • Eèn bevoegd gezag: • Eèn procedure • Eèn besluit • Eèn handhaver • Eèn procedure voor bezwaar en beroep

 10. Werkwijze Wabo • Klant en project staan centraal • Samenwerkende overheden • Geen tegenstrijdige voorschriften • Deregulering

 11. Wabo voor & na

 12. Wabo voor & na

 13. Wabo: project - activiteit • Project = één of meer locatiegebonden activiteiten die van invloed zijn op fysieke leefomgeving • Activiteit = handeling die leidt tot verandering in fysieke omgeving

 14. Opbouw Wabo • H1 : begripsbepalingen • H2 : omgevingsvergunning • H3 : voorbereidingsprocedures • H4 : financiële bepalingen • H5 : bestuursrechtelijke handhaving • H6: inwerkingtreding beschikking + rechtbescherming • H7 : verdere bepalingen • H8 : overgangsbepalingen

 15. WABO-procedures

 16. Regulier procedure • Bericht van ontvangst • Beoordelen aanvraag op aanhouding & evt beslissing aanhouden • Kennisgeving aanvraag • Raadplegen adviseurs • Beoordelen op volledigheid (evt. laten aanvullen) • Beoordelen aanvraag inhoudelijk • Beoordelen adviezen • Afstemmen voorschriften • Opstellen beschikking • Besluit op de aanvraag • Bekendmaking • Inwerkingtreding • Bezwaar bij bevoegd gezag • Beroep bij de rechtbank • Hoger beroep bij de ABRvS

 17. Uitgebreide procedure • Bericht van ontvangst • Aanvraag naar VVGB orgaan en adviseurs • Beoordelen op volledigheid (evt. laten aanvullen) • Verzoek om aanvullende gegevens • Inhoudelijke beoordeling: opstellen ontwerpbesluit • Kennisgeving • Ter inzage legging ontwerpbesluit • Zienswijzen en adviezen • Besluit op de aanvraag • Bekendmaking • Inwerkingtreding • Beroep bij de rechtbank • Hoger beroep bij de ABRvS

 18. Vergunningsplicht • Art. 2.1. Wabo • Grondslag: wet • Art. 2.2. Wabo • Grondslag: een prov. & gem verordening • Vergunningsvrij: §2.2 art. 2.3. t/m 2.6. bijlage II Bor • vergunningsvrije bouwwerken, kleine veranderingen binnen inrichting, inrichtingen onder Activiteitenbesluit, slopen bepaalde bouwwerken) • Motie Boelhouwer-Wiegman 2e kamer: vergunningsvrij bouwen mag mits binnen maximale mogelijkheden bestemmingsplan

 19. Vergunningsvrij (concept) • Bouwen en gebruik: Art. 2 Bijlage II Bor • Geen vergunning nodig voor bouwen • Geen toets bestemmingsplan • Strijdigheid met bouwvoorschriften van bestemmingsplan toegestaan • Bouwen: Art. 3 Bijlage II Bor • Geen vergunning nodig voor bouwen • Bij strijdigheid met bestemmingsplan: omgevingsvergunning voor ontheffing (RO) • Buitenpl. planol. onth: Art. 4 Bijlage II Bor • “Kruimel”gevallen

 20. Vergunningsvrij (concept) • Nieuwe begrippen: • Hoofdgebouw versus bijbehorend bouwwerk (alg. term) • Achtererfgebied • Voor/achterkant-benadering: • Ruimtelijke kwaliteit publiek domein

 21. Vergunningsvrij (concept) • Hoek straks wel • Gebruik in strijd met bestemmingsplan (onderzoeksplicht aanvrager & informatieplicht gemeente

 22. Aanvraag omgevingsvergunning • Integrale aanvraag • Alle activiteiten binnen het project in één keer aanvragen: één omgevingsvergunning • Gefaseerde aanvraag • Alle activiteiten binnen het project in twee fasen aanvragen: één omgevingsvergunning • Deelaanvragen • Meerdere aanvragen voor afzonderlijke niet “onlosmakelijke” activiteiten: méér omgevingsvergunningen

 23. Één integrale aanvraag • Voordelen • In één keer duidelijkheid over aanvraag • Één rechtsbeschermingsprocedure • Géén tegenstrijdige voorschriften • Nadelen • In één keer alles aanvragen • Één aspect niet akkoord, complete omgevingsvergunning niet akkoord

 24. Gefaseerde aanvraag • Voordelen • In delen aanleveren • Mogelijkheid om “gevoelige” aspecten eerst te laten beoordelen • Geen tegenstrijdige voorschriften • Nadelen • Lange(re) proceduretijd • Tweemaal rechtsbescherming

 25. Aanvraag in deelvergunningen • Voordelen • In delen aanleveren • Mogelijkheid om vergunningsaanvragen en fases van het project te synchroniseren • Nadelen • Meerdere procedures • Meerdere malen rechtsbescherming • Mogelijke tegenstrijdige voorschriften

 26. Vooroverleg • Vooroverleg belangrijk • Inzichtelijk krijgen alle betrokken (vergunningsplichtige) activiteiten • Inzichtelijk krijgen mogelijke knelpunten • Wijze van aanvragen omgevingsvergunning (procedure) • Vastleggen vooroverleg (status) • Voorbereiding (bedrijven) • Slim Geregeld Goed Verbonden (Min EZ) • Optie koppelen aan Omgevingsloket Online

 27. Vergunningsaanvraag • Type aanvraag afhankelijk van • Knelpunten/risico’s in het project • Kostenbeheersing • Tijd/snelheid

 28. SRE & Wabo (extern) • Wabo-platform: • Wabo-projectleiders uit SRE-gemeenten • personen van Provincie Noord-Brabant & VROM • gefaciliteerd door SRE Milieudienst • 4-5x jaar kennis uitwisseling • werkgroepen, op gebied van o.a. communicatie, opleiding, ICT • Stuurgroep Wabo: • een vertegenwoordiging van portefeuillehouders om op bestuurlijk niveau leiding te geven aan invoering van de Wabo, • ambtelijk ondersteund door SRE Milieudienst (Wouter Schenk (secretaris), Jacques Borsboom & Suze v.d. Boom)

 29. SRE & Wabo (intern) • Projectgroep o.l.v. Wouter Schenk (projectleider) • Werkgroepen (uitvoering): • Werkprocessen • Communicatie • ICT • Inhoudelijke kwaliteit • Opleiding & training

 30. Informatie Wabo • www.omgevingsvergunning.vrom.nl • Juridische Leidraad • E-learningtool (www.learningonline.nu/vrom) • Poster procedures omgevingsvergunning • Standaarddocumenten • Helpdesk • Vrom-seminars 2009 - 2010 • www.omgevingsvergunning.com (oranjewoud) • www.omgevingsloketonline.nl • www.dagvandewabo.nl (stadswerk) • www.stadswerk.nl

 31. Informatie Wabo • www.vng.nl • www.sggv.nl • www.infomil.nl • www.waterland.net(rws) • www.aim.vrom.nl • www.ikcro.nl • www.ruimtelijkeplannen.nl • SRE: stuurgroep tbv Wabo-platform

 32. Vragen ?

 33. Bedankt voor uw aandacht !