Latvijas un Eiropas Kopienu Konkurences tiesības - PowerPoint PPT Presentation

latvijas un eiropas kopienu konkurences ties bas n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Latvijas un Eiropas Kopienu Konkurences tiesības PowerPoint Presentation
Download Presentation
Latvijas un Eiropas Kopienu Konkurences tiesības

play fullscreen
1 / 93
Latvijas un Eiropas Kopienu Konkurences tiesības
305 Views
Download Presentation
lana
Download Presentation

Latvijas un Eiropas Kopienu Konkurences tiesības

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Latvijas un Eiropas Kopienu Konkurences tiesības Debora Pāvila, zvērināta advokāte Jūlija Jerņeva, zvērināta advokāte

 2. Semināra plāns • Dominējošs stāvoklis mazumtirdzniecībā • Zaudējumu atlīdzība • Apvienošanās kontrole

 3. Dominējošais stāvoklis mazumtirdzniecībā

 4. Dominējošais stāvoklis mazumtirdzniecībā • Regulējuma izcelsme • Definīcija • Ļaunprātīgas izmantošanas veidi • Sodi

 5. Regulējuma izcelsme • Mazumtirgotāju tirgus vara, attiecības ar piegādātājiem • Esošais konkurences tiesību regulējums vs. Tirdzniecības likums vs. Ētikas kodekss vs. Dominējošais stāvoklis mazumtirdzniecībā • KL 13.panta otrā daļa pieņemta ar 13.03.2008 likumu, stājās spēkā 01.10.2008 • KL 13.panta otrā daļa precizēta ar 18.06.2009 likumu, stājās spēkā 01.09.2009 • Konkurences padomes vadlīnijas; to saistošais spēks? http://www.kp.gov.lv/uploaded_files/KPPP025Vadlinijas13p.pdf

 6. Definīcija: KL 13.panta otrā daļa • Dominējošā stāvoklī mazumtirdzniecībā atrodas tāds tirgus dalībnieks vai vairāki tādi tirgus dalībnieki, kas: • ņemot vērā savu iepirkuma varu pietiekami ilgā laika posmā un • ņemot vērā piegādātāju atkarību konkrētajā tirgū, • spēj tieši vai netieši piemērot vai uzspiest piegādātājiem netaisnīgus un nepamatotus noteikumus, nosacījumus vai maksājumus un • var kavēt, ierobežot vai deformēt konkurenci jebkurā konkrētajā tirgū Latvijas teritorijā.

 7. Iepirkuma vara un piegādātāju atkarība konkrētajā tirgū • Viens vai divi kritēriji? • Kas ir konkrētais tirgus? • Vai tirgus dalībnieka atrašanās dominējošā stāvoklī mazumtirdzniecībā izvērtējama relatīvi pret konkrētu piegādātāju? • Vai atbilstība kritērijam ir nosakāma procentuāli no piegādātāja realizācijas apjoma? • Vai būtu jāsalīdzina piegādātāja un mazumtirgotāja atkarība vienam no otra? • Ko nozīmē iepirkuma vara pietiekami ilgā laika posmā? • Kāda nozīme ir tirgus struktūrai?

 8. Spēja piemērot vai uzspiest netaisnīgus un nepamatotus noteikumus • Spēja piemērot vs. spēja uzspiest? • Netaisnīgus un nepamatotus noteikumus • Vai piemērots, uzspiests noteikums automātiski ir arī netaisnīgs un nepamatots?

 9. ... var kavēt, ierobežot vai deformēt konkurenci ... • Mērķis vs. sekas? • Piegādātājs vs. patērētājs? • Būtiska vs. jebkāda konkurences kavēšana, ierobežošana vai deformēšana?

 10. Ļaunprātīgas izmantošanas veidi • “Dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana mazumtirdzniecībā izpaužas kā:” • Slēgts saraksts • 6 aizliegtie noteikumi līgumos ar piegādātājiem: • Preču atdošana atpakaļ • Maksājumi par preču atrašanos mazumtirdzniecības vietā • Maksājumi par līgumu slēgšanu • Maksājumi par preču piegādi jaunai tirdzniecības vietai • Norēķinu termiņi • Sankcijas

 11. Preču atdošana atpakaļ: KL 13.panta otrās daļas 1.punkts • Aizliegts atdot atpakaļ piegādātājam preci, izņemot: • Nekvalitatīvu preci; vai • Jaunu preci, kuras piegādes vai piegādes apjoma palielinājuma iniciators ir piegādātājs; vai • Akcijas vai citu preci, kuras piegādes vai piegādes apjoma palielinājuma iniciators ir piegādātājs

 12. Nekvalitatīva prece • Prece, kas neatbilst: • Normatīvo aktu prasībām • Preces aprakstā, lietošanas instrukcijā noteiktajām prasībām • Līguma prasībām

 13. Jauna prece IR • Oriģināla prece, kas līdz šim tirgū nav bijusi pieejama un patērētājiem nav zināma • Prece, kuras izplatīšanā piegādātājs nav izmantojis konkrētā mazumtirgotāja pakalpojumus (līdz sešiem mēnešiem) • Prece, kuras izplatīšana konkrētā mazumtirgotāja tīklā bijusi pārtraukta uz laiku, kas ilgāks par 1 gadu (pirmos sešus mēnešus)

 14. Jauna prece NAV • Sezonāla prece • Prece, kuras izplatīšana konkrētā mazumtirgotāja tīklā bijusi pārtraukta uz laiku līdz 1 gadam • Esošas preces paveidi: dizaina, svara izmaiņas, piedevu variācijas?

 15. Maksājumi par līguma slēgšanu: KL 13.panta otrās daļas 3.punkts • Aizliegts piemērot maksājumus par līguma slēgšanu ar piegādātāju, izņemot: • Ja līgums tiek slēgts ar jaunu piegādātāju; un • Ja pastāv objektīva nepieciešamība šo piegādātāju īpaši izvērtēt • Maksājuma apmērs būtu saistāms ar konkrētiem izdevumiem

 16. Maksājumi par preču piegādi jaunai tirdzniecības vietai: KL 13.panta otrās daļas 4.punkts • Jauns veikals: • Jauna būve • Veikals, kam veikti fiziski uzlabojumi (renovācija, kosmētiskais remonts u.tml.) • Veikals, kuram mainījies īpašnieks • Veikals, kuram mainījies formāts (piem., supermārkets → hipermārkets) • Izņēmums: mārketinga pakalpojumi (piem., konkrēta piegādātāja preču reklamēšana vienlaicīgi ar jaunā veikala reklamēšanu)

 17. Maksājumi par preču atrašanos mazumtirdzniecības vietā (1) • Vienīgais izņēmums: maksājumi ir attaisnojami ar jaunas, patērētājiem nezināmās preces virzīšanu tirgū. • Tātad, iespējamie maksājumi: • Papildu pakalpojumi (piem., mārketinga) • Papildu atlaide, kas saistīta ar riskiem, ko uzņemas tieši mazumtirgotājs (jāizvērtē katru reizi, nevar būt standarta atlaide)

 18. Maksājumi par preču atrašanos mazumtirdzniecības vietā (2) • Cenu atlaides • Mārketinga maksājumi • Samaksa par izvietošanu plauktos • Citi tieši un netieši maksājumi

 19. Cenu atlaides • Ir atļautas: • Komerciālā atlaides • Apjoma bonusi Nav atļauts pieprasīt jebkādas citas atlaides

 20. Mārketinga maksājumi • Maksājumi par pakalpojumiem, kas • Sniegti konkrētam piegādātājam, un • Saistīti ar konkrēto preci, • Saistīti ar izmaksām ar nosacījumu, ka: • Mazumtirgotājs daļēji sedz mārketinga izmaksas un • Tikai, ja pakalpojums nav uzspiests (prezumpcija)

 21. Plauktu maksas • Nav atļautas plauktu maksas • kases zona • īpašas plauktu vietas • Izņēmums: • Maksājumi par preču izvietojumu “papildus izvietojuma teritorijā”

 22. Netaisnīgi un nepamatoti gari norēķinu termiņi • Taisnīgs un pamatots: 30 dienas • Bet: • Ja piegādātājs piegādā tikai (vai pārsvarā) ātri apgrozāmās preces, tad īsāks termiņš – no 14 līdz 21 dienai un • Ja piegādātājs prasa īsāku termiņu

 23. Sankcijas • Pamatprincipi: • Sankciju abpusējs raksturs • Taisnīgums • Samērīgums un • Pamatotība

 24. Sodi • Par pirmo pārkāpumu - līdz 0,05 % no gada apgrozījuma, bet ne mazāk kā LVL 250 • Par katru nākamo pārkāpumu – līdz 0,2 % no gada apgrozījuma, bet ne mazāk kā LVL 250

 25. Zaudējumu atlīdzība

 26. Konkurences tiesību pārkāpumu sekas • Naudas sodi • Tiesisku pienākumu uzlikšana • Strukturālie aizsardzības līdzekļi • Civiltiesiskās prasības • Reputācija

 27. Sodi – valsts tiesu loma Modernizācijas regula (1/2003): • “Kopienas konkurences noteikumu piemērošanā būtisku lomu spēlē valsts tiesas. Izšķirot strīdus starp privātpersonām, tiesas aizstāv subjektīvās tiesības saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem, piemēram, piešķirot kompensāciju par zaudējumiem tiem, kas cietuši no pārkāpumiem. Šajā ziņā valsts tiesu loma papildina dalībvalstu konkurences iestāžu lomu. Tādēļ tām pilnībā jāļauj piemērot Līguma 81.un 82.pantu.”

 28. Zaudējumu atlīdzināšanas pienākums • KL 20.pants: • “Šā likuma pārkāpumu līdztekus Konkurences padomei var konstatēt arī tiesa.” • KL 21.pants: • “Persona, kura ir cietusi zaudējumus šā likuma pārkāpuma dēļ, ir tiesīga prasīt no pārkāpēja zaudējumu atlīdzību un likumiskos procentus. Pēc prasītāja lūguma tiesa var noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru pēc saviem ieskatiem.”

 29. Zaudējumu atlīdzināšanas mērķis • Nostiprina Kopienu konkurences tiesību normu efektivitāti • Kalpo kā ierobežojošs līdzeklis pret nolīgumiem vai praksi, kas var ierobežot vai traucēt konkurenci

 30. Kādas personas varētu ciest konkurences tiesību pārkāpuma rezultātā?

 31. Sistēmas “vājie punkti” • Pārkāpuma konstatēšana ir saistīta ar sarežģītu faktu un ekonomisko un juridisko apsvērumu analīzi • Grūti noteikt un pierādīt zaudējumu apmēru

 32. Pārkāpuma konstatācija • Kāds statuss civillietā piešķirams faktiem, kuri konstatēti Komisijas vai Konkurences padomes lēmumā, kas stājies spēkā likumā noteiktajā kārtībā? • CPL 93.un 96.panti

 33. Zaudējumu apmēra noteikšana • KL 21.pants: “Pēc prasītāja lūguma tiesa var noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru pēc saviem ieskatiem” • CL 5.pants: “Kad lieta jāizšķir pēc tiesas ieskata vai atkarībā no svarīgiem iemesliem, tad tiesnesim jāspriež pēc taisnības apziņas un vispārīgiem tiesību principiem.”

 34. Cenu salīdzināšanas metodes, zaudējumu apmēra noteikšana • Starp-sekcionālā salīdzināšana • Piem., kāda ir tieši šīs preces cena citā ģeogrāfiskajā tirgū? • Kāda ir līdzīgas preces cena? • Vēsturiskā salīdzināšana • Kāda bija konkrētās preces cena pirms pārkāpuma? • “starpības starpība” (angļ. difference-in-differences) • Iepriekšējo metožu kopīga izmantošana

 35. Starp-sekcionālā salīdzināšana

 36. Vēsturiskā salīdzināšana

 37. “Starpības starpība”

 38. Zaudējumi, kas nodarīti konkurentiem • Vai pietiek ar cenas starpības noteikšanu? • Vai konkurents zaudējis tirgus daļu tieši konkurences pārkāpuma rezultātā? • Konkurenta efektivitātes, preču kvalitātes radītāji vs. • Pārkāpēja efektivitātes, preču kvalitātes radītāji • Cik liela zaudējumu daļa radīta tieši pārkāpuma rezultātā?

 39. Konkurentam nodarītu zaudējumu apmēra noteikšana

 40. EK pētījums par konkurences tiesību pārkāpuma rezultātā nodarītu zaudējumu atlīdzināšanu “Quantifying antitrust damages. Towards non-binding guidance for courts” 2009.gada decembris http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages

 41. Apvienošanās kontrole

 42. Apvienošanās kontrole • Apvienošanās jēdziens, kontroles kritēriji un aizliegtās apvienošanās • Horizontālās apvienošanās • Ne-horizontālās apvienošanās • Ierobežojumi, kas ir tieši saistīti un nepieciešami apvienošanās īstenošanai • Atbildība

 43. Apvienošanās jēdziens, kontroles kritēriji un aizliegtās apvienošanās

 44. Avoti • Konkurences likuma 15., 16. un 17.panti • Ministru kabineta 2008.gada 29.septembra noteikumi Nr.799 “Kārtība, kādā iesniedz un izskata ziņojumu par tirgus dalībnieku vienošanos” • Ministru kabineta 2008.gada 29.septembra noteikumi Nr.800 “Kārtība, kādā iesniedz un izskata pilno un saīsināto ziņojumu par tirgus dalībnieku apvienošanos” • Padomes 2004. gada 20. janvāra Regulā (EK) Nr. 139/2004 par kontroli pār uzņēmumu koncentrāciju (“Apvienošanās regula”) • Komisijas konsolidētais jurisdikcijas paziņojums saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 par kontroli pār uzņēmumu koncentrāciju (2008/C 95/01) (“Jurisdikcijas paziņojums”)

 45. Paziņošanas pienākums • Apvienošanās dalībnieki veic saimniecisku darbību Latvijas teritorijā; un • Apvienošanās dalībnieku: • kopējais apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā ir vismaz 25 miljoni latu vai • to kopējā tirgus daļa vismaz vienā no tirgiem pārsniedz 40%; un • Darījums ir uzskatāms par apvienošanos Konkurences likuma izpratnē.

 46. Nav jāpaziņo, ja: • Apvienojamie uzņēmumi ir kredītiestādes vai citi finanšu un kapitāla tirgus dalībnieki • Apvienošanās rezultātā kontroli pār tirgus dalībnieku iegūst maksātnespējas administrators, kurš nodrošina attiecīgā uzņēmuma maksātnespējas vai likvidācijas procesu • Apvienošanās piedalās tikai divi tirgus dalībnieki un vienam no šiem tirgus dalībniekiem iepriekšējā finanšu gada kopējais apgrozījums nepārsniedz 1,5 miljonus latu

 47. Tirgus dalībnieku kopējais apgrozījums • Kopējais apgrozījums • Visi grupas uzņēmumi kopā • Latvijas Republikas teritorijā • Jebkāds apgrozījums, kas gūts LR • Pirkšana/pārdošana • iepriekšējā finanšu gadā • Pirms lēmuma pieņemšanas • ir vismaz 25 miljoni latu

 48. Apvienošanās veidi I • Saplūšana • Pievienošanās • Izšķirošās ietekmes iegūšana NB: savstarpēji saistītie darījumi, t.i. arī divi vai vairāki koncentrējoši darījumi rada vienu koncentrāciju

 49. Kontroles jēdziens • Viena tirgus dalībnieka spēja realizēt izšķirošu kontroli pār otru tirgus dalībnieku • Kontrole var tikt nodrošināta ar • atbilstošām tiesībām, • līgumiem vai • jebkādiem citiem piemērotiem līdzekļiem, • atsevišķi vai arī ar visu/dažu šo līdzekļu kombināciju

 50. Apvienošanās dalībnieki veic saimniecisku darbību Latvijas Republikas teritorijā • Tirgus dalībnieka jēdziens: • Jebkura persona, kas veic komercdarbību [Latvijas Republikas] teritorijā • Uzņēmums vai cita juridiska persona • Pašnodarbinātais, IK vai cita fiziska persona • Valsts vai pašvaldību iestādes • Jebkura persona, kuras darbība ietekmē / var ietekmēt konkurenci Latvijas tirgū