slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Suomen Mielenterveyshoitoalan Liitto ry PowerPoint Presentation
Download Presentation
Suomen Mielenterveyshoitoalan Liitto ry

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Suomen Mielenterveyshoitoalan Liitto ry - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

Suomen Mielenterveyshoitoalan Liitto ry. ERITYISPÄTEVYYSOHJELMA (luonnos) Johdanto Tehy on käynnistänyt yhdessä yhteistyöjärjestöjensä kanssa erityisasiantuntijuuskriteeristön laatimisen. Jokainen ammatillinen liitto laatii omalle ammattikunnalleen omat kriteeristönsä.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Suomen Mielenterveyshoitoalan Liitto ry' - lamond


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Suomen Mielenterveyshoitoalan Liitto ry

ERITYISPÄTEVYYSOHJELMA (luonnos)

Johdanto

Tehy on käynnistänyt yhdessä yhteistyöjärjestöjensä kanssa

erityisasiantuntijuuskriteeristön laatimisen. Jokainen ammatillinen

liitto laatii omalle ammattikunnalleen omat kriteeristönsä.

SMTHL ry on osallistunut alusta alkaen hankkeeseen.

Tähän mennessä ei ole ollut menetelmiä, joilla tunnistetaan

työssä opittua, täydennys- ja lisäkoulutuksella hankittua ja

kehitettyä ammatillista osaamista.

Työelämä edellyttää monissa tehtävissä erikoistunutta syvällistä

osaamista sekä organisaation linjausten mukaista kehittämistyötä

(Tehy; Osaamisen kehittäminen).

Suomen Mielenterveyshoitoalan liiton hallitus on 5/2009 valinnut työryhmän

valmistelemaan omalle jäsenistölleen erityispätevyys kriteeristön.

Työryhmään nimettiin Harri Heikkilä, Arja Haglund ja Marjatta Karlsson.

slide2

Suomen Mielenterveyshoitoalan Liitto

Erityispätevyyden rakentuminen

mielenterveyden hoitotyössä

Työryhmän työn pohjalla ovat olleet liiton hyväksymät

eettiset ohjeet, sekä Kansallisen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman – yhteiset linjaukset mielenterveys-

ja päihdetyön kehittämiseksi vuoteen 2015.

Näiden lisäksi on perehdyttävä mm. Pohjanmaa-hankkeen esityksiin ja käypä-hoito suosituksiin, jotta saamme kuvan tulevaisuuden visioista.

Näiden pohjalta erityispätevyyttä alamme rakentamaan.

slide4

Suomen Mielenterveyshoitoalan Liitto ry

Kansallinen mieli- ja päihdesuunnitelma v. 2015

Olennaisena osana on mm.

 • varhainen reagointi
 • toimijoiden yhteistyö
 • palvelujen kokonaisuus – ei hoideta sairautta vaan ihmistä yhden oven

periaatteella

 • vahvistetaan asiakkaan asemaa
 • tunnistetaan ja ehkäistään mielenterveys- ja päihdeongelmien siirtyminen

yli sukupolvien

 • ehkäisevän ja edistävän mielenterveys- ja päihdetyön asemaa vahvistetaan
 • tavoitteena on toiminta- ja työkyvyn palautuminen.

Suunnitelman toteuttaminen edellyttää myös lainsäädännön muutoksia,

resurssien kohdentamista mielenterveys- ja päihdetyöhön ja koulutukseen

panostamista. Kunnat tekevät mielenterveys- ja päihdetyön strategian ja

sisällyttävät sen osaksi kuntastrategiaa.

slide5

Suomen Mielenterveyshoitoalan Liitto ry

Psykiatrisen hoitotyön

toisen asteen ammattilaisilla;

mielenterveys- ja päihdetyön lähihoitajilla, mielen- terveyshoitajilla ja mielisairaanhoitajilla – on paljon käytännön hoitotyössä, täydennyskoulutuksissa, kehittämishankkeissa ja työnohjauksissa karttunutta asiantuntemusta, jota sosiaali- ja terveydenhuollossa

tulisi arvostaa ja hyödyntää nykyistä paremmin.

Suomen Mielenterveyshoitoalan Liiton (SMTHL) jäsenet

ovat toisen asteen koulutuksen saaneita mielenterveys-,

päihde- ja kehitysvammatyön ammattilaisia. Heillä on terveydenhuollon ammattihenkilölaissa mainittu tervey- denhuollon tutkinto, joka on nimike suojattu Valvirassa.

mielenterveyshoitoalan hoitaja ty skentelee erilaisissa toimintaymp rist iss
erikois- ja alue-

sairaaloissa

vammais- ja kuntou- tumispalveluissa

asumispalveluissa

avoterveydenhuollossa

polikliinisessa työssä

hoito- ja

palvelukodeissa

päihdehuollon

palveluissa

oikeuspsykiatriassa

psykogeriatriassa

yksityisenä yrittäjänä

Mielenterveyshoitoalan hoitaja työskentelee erilaisissa toimintaympäristöissä:

Suomen Mielenterveyshoitoalan Liitto ry

slide7

Mielenterveyshoitoalan

toimintaympäristöt

erikois- ja aluesairaalat

polikliininen työ

päihdehuollon palvelut

vammais- ja kuntoutumispalvelut

avoterveydenhuolto

avoterveydenhuolto

oikeuspsykiatria

oikeuspsykiatria

hoito- ja palvelukodit

hoito- ja palvelukodit

hoito- ja palvelukodit

asumispalvelut

vanhuspsykiatriset palvelut

itsenäinen ammatinharjoittaminen

slide8

Suomen Mielenterveyshoitoalan Liitto ry

Näyttöön perustuva erityispätevyys

Erityispätevyysohjelmalla liitto palvelee jäsenten ammatillista kasvua,

edistää hoitotyön ja lisä- ja täydennyskoulutusten laatua ja arvostaa

toisen asteen hoitajien asiantuntijuutta.

Tavoitteena on tukea jäsenistön ammatilliseettistä kasvua ja

ammattipätevyydenkehittymistä.

Erityispätevyysohjelmalla SMTHL osallistuu myös hoitotyön kehittämiseen:

 • eettiseen
 • potilaskeskeiseen
 • yhteisölähtöiseen
 • vaikuttavaan (näyttöpohjaiseen) suuntaan
 • sekä teoreettisen tiedon ja käytännön työn integroitumiseen.

./……

slide9

Suomen Mielenterveyshoitoalan Liitto ry

Lisäksi….

 • Tavoitteena on myös lisätä jäsenistön kykyä tuottaa työelämän kehittämis- ja tutkimus- projekteja sekä osallistua alan koulutuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen.
 • Tavoitteena on lisätä taitoa ja kiinnostusta toimia sosiaali- ja terveyspoliittisena vaikuttajana eri tasoilla
 • sekä kykyyn tukea ja edistää yksilön terveyttä erilaisissa ikävaiheissa, elämäntilanteissa ja -olosuhteissa osallistumalla palvelun tarjonnan suunnitteluun.
slide10

Suomen Mielenterveyshoitoalan Liitto ry

Näyttöön perustuva erityispätevyys sisältää joukon kiinteitä

kriteerejä sekä niiden lisäksi tietyn määrän eri koulutuksiin

osallistumisista kerättyihin lisäpisteisiin. Erityispätevyysohjelma

ohjaa jäseniä kriittisyyteen koulutusten valinnassa ja laadun

arvioinnissa. Ammatillisen toiminnan asiantuntijuudessa

arvioidaan pisteytyksin kolme osaamisaluetta:

1. koulutus (alaan liittyvä jatko- ja täydennyskoulutus)

2. työkokemus (erityisosaaminen)

3. muu toiminta (julkaisu-, ohjaus-, opetus- ja kehittämistoiminta yms.)

Osaamisen ja erityispätevyyden tunnustamisen jälkeen terveyden-

hoitoalan ammattihenkilöä voidaan kutsua perustellusti erikoisasian-

tuntijaksi, kliiniseksi asiantuntijaksi tai henkilöksi, jolla on erityispätevyys.

slide11

Suomen Mielenterveyshoitoalan Liitto ry

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA MIELENTERVEYS-,

PÄIHDE- JA VAMMAISTYÖN ERITYISPÄTEVYYS

MUU TOIMINTA

 • julkaisu
 • ohjaus
 • opetus-
 • ja kehittämis-

toiminta yms

60-100 pistettä

KOULUTUS

alaan liittyvä jatko- ja

täydennyskoulutus

työnohjaukseen

osallistuminen

oma terapeuttinen

työskentely

40-100 pistettä

TYÖKOKEMUS

 • erityisosaaminen

40-100 pistettä

Vähintään viiden (5v.) vuoden työkokemus työalalta,

josta on hakemassa erityispätevyyttä

Mielenterveys-, päihde- ja vammaistyön toisen asteen

ammattitutkinto, mistä ammatinharjoittamisoikeus

slide12

Suomen Mielenterveyshoitoalan Liitto ry

1.Mielenterveyden edistäminen ja kuntouttavan

hoitotyön erityispätevyys mielenterveyshoitoalan työssä

PORTFOLION SISÄLTÖ

1. KOULUTUS (40-100 pistettä)

1.1 Mielenterveys-, päihde- ja vammaistyön toisen asteen ammattitutkinto

1.2 Alaan liittyvä jatko- ja täydennyskoulutus

1.3 Säännölliseen työnohjaukseen osallistuminen / oma terapia

2. TYÖKOKEMUS (40-100 pistettä)

2.1 Työkokemus muulla kuin erikoisalueella

2.2 Työkokemus erikoisalueella

3. MUU TOIMINTA (60-100 pistettä)

3.1 Julkaisutoiminta

3.2 Ohjaus- ja opetustoiminta

3.3 Kehittämistoiminta

4. Oma arviointi ja kehittämissuunnitelma

5. Liitteet

slide13

Suomen Mielenterveyshoitoalan Liitto ry

Mielenterveyden edistäminen ja kuntouttavan hoitotyön

erityispätevyys mielenterveyshoitoalan työssä

1. Koulutus

Terveydenhuollon ammattihenkilölaissa mainitun mielenterveys- päihde- ja

kehitysvammaistyön tutkinnon jälkeen suoritetuissa opinnoissa huomioitavaa;

 • tulee tukea haettavaa erityispätevyyttä
 • huomioidaan korkeintaan 15 vuotta vanhat
 • tulee olla virallisen koulutusjärjestelmän tarjoamia tai oltava muuten

ammatilliseksi lisä- täydennys-, erikoistumis- ja jatkokoulutukseksi

hyväksyttäviä koulutuksia, opintopäiviä tai kongresseja

 • tulee tukea erityispätevyydessä kehittymistä ja opinnoista

vähintään 30 opintopistettä tulee olla haettavan erityispätevyysalan

opintoja tai erityispätevyysalan asiantuntijuuteen liittyviä opintoja

 • koulutuksen laajuus ilmoitetaan hakemuksessa todistuksen mukaisesti

opintopisteinä (op), opintoviikkoina (ov), päivinä (pv) tai tunteina (h)

 • yhden päivän, vähintään kuuden tunnin mittainen hyväksytty koulutus vastaa 0,3 op
 • yksittäisiä alle kuuden tunnin mittaisia koulutuksia ei huomioida
slide14

Suomen Mielenterveyshoitoalan Liitto ry

2. Avohoidon erityispätevyys

mielenterveyshoitoalan työssä

slide15

Suomen Mielenterveyshoitoalan Liitto ry

Erityispätevyysstatuksen myöntäminen

Erityispätevyyden myöntäminen edellyttää hakijalta

SMTHL ry:n sekä Tehyn jäsenyyttä.

SMTHL ry:n myöntämän erityispätevyyden

osoituksena erityispätevyyden omaava voi käyttää

erikoisasiantuntijanimikettä.

slide16

Suomen Mielenterveyshoitoalan Liitto ry

Erityispätevyysstatuksen hakeminen

 • Erityispätevyysstatusta haetaan Liiton nimittämältä

asiantuntijaraadilta.

 • Hakemuksesta tulee ilmetä ammatti-identiteetin

kehittyminen ja siihen tulee liittää myös portfolio.

 • Tehyn ”neuvosto” hoitaa rekisteriin viemisen niiden,

Tehyyn ja YTJ:n kuuluvien jäsenten osalta, joiden

anomukset on tuotu yhteisen neuvoston käsittelyyn.

 • Tehy päättää oman neuvostonsa kokoonpanosta ja

jokainen YTJ saa nimetä siihen yhden edustajan.

slide17

Suomen Mielenterveyshoitoalan Liitto ry

SMTHL ry jäsen

nimikkeen hakijan jäsenyys

SMTHL ry:ssä on kestänyt tutkinnon

suorittamisen jälkeen vähintään

viimeiset kaksi vuotta

ja jäsenmaksut on maksettu

 • Koulutus
 • jatko- ja täydennyskoulutus
 • muu erikoisasiantuntijuuteen
 • liittyvä jatko- ja
 • täydennyskoulutus

Muu toiminta

julkaisu-, ohjaus-,

opetus- sekä

kehittämistoiminta

 • Työkokemus
 • - vähintään viiden vuoden
 • työkokemus, josta vähintään kolme
 • vuotta haettavalla erikoisalalla
 • Viimeisen viiden vuoden aikana
 • nimikettä ei voi saada pelkällä
 • työkokemuksella

Rekisteröinti Tehyssä

Tehyn ”neuvosto” hoitaa rekisteriin

viemisen niiden, Tehyyn ja YTJ:n

Kuuluvien jäsenten osalta, joiden

anomukset on tuotu yhteisen neuvoston

käsittelyyn – Tehy päättää oman

neuvostonsa kokoonpanosta ja

jokainen YTJ saa nimetä siihen

yhden edustajan

Nimike

Erikoisasiantuntija,

Mielenterveys-, päihde- ja

vammaistyön

erikoisasiantuntija

Hakemus

 • SMTHL ry:n
 • arviointineuvosto - 6 jäsentä;
 • SMTHL ry (1), työelämä (2),
 • oppilaitokset (2) ja työnantaja (1)
 • - myöntää erikoisasiantuntija-
 • nimikkeen 10 vuodeksi
 • voi pitää myös omaa
 • rekisteriä