slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hooldus ja remont Eesti töötervishoius ja tööohutuses PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hooldus ja remont Eesti töötervishoius ja tööohutuses

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Hooldus ja remont Eesti töötervishoius ja tööohutuses - PowerPoint PPT Presentation


  • 301 Views
  • Uploaded on

Hooldus ja remont Eesti töötervishoius ja tööohutuses. Alar Seiler HOOLDUS- JA REMONDITÖÖDE OHUTUS 28.10.2010. On see võimalik lähenemine?. Alar Seiler HOOLDUS- JA REMONDITÖÖDE OHUTUS 28.10.2010.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hooldus ja remont Eesti töötervishoius ja tööohutuses' - lamar-james


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Hooldus ja remont

Eesti töötervishoius ja tööohutuses

Alar Seiler HOOLDUS- JA REMONDITÖÖDE OHUTUS 28.10.2010

slide2

On see võimalik lähenemine?

Alar Seiler HOOLDUS- JA REMONDITÖÖDE OHUTUS 28.10.2010

slide3

On see võimalik lähenemine?

Alar Seiler HOOLDUS- JA REMONDITÖÖDE OHUTUS 28.10.2010

slide4

Kuidas seda teha?

Alar Seiler HOOLDUS- JA REMONDITÖÖDE OHUTUS 28.10.2010

arvatavasti pole parim vahend

Millest lähtuda?

Arvatavasti pole parim vahend

Alar Seiler HOOLDUS- JA REMONDITÖÖDE OHUTUS 28.10.2010

kavandamine riskihindamine

Millest lähtuda?

Kavandamine-riskihindamine:

Alar Seiler HOOLDUS- JA REMONDITÖÖDE OHUTUS 28.10.2010

t de ulatus ressursid ohud ettevaatusmeetmed

Millest lähtuda?

Tööde ulatus, ressursid, ohud, ettevaatusmeetmed:

Alar Seiler HOOLDUS- JA REMONDITÖÖDE OHUTUS 28.10.2010

slide8

Mida ja kuidas teha (NB! allpool on nopped) ?

Eesmärk: töökeskkonnaspetsialistide välja- ja täiendõppesüsteem on tõhus

Märksõnad: Kutsestandard, standardõppekava, väljaõppekursused

Eesmärk: töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete välja- ja täiendõppesüsteemon tõhus

- vajadusel kogu töötervishoiu- ja tööohutusalase koolituse süsteemi ülevaatamine jaajakohastamine

- Sotsiaalministeeriumis registreeritud koolitusasutuste kontrollimine eesmärgiga parandadakoolituse kvaliteeti

1. TTH ja TO korraldus ettevõttes

Töötajate passiivsus ja motivatsiooni puudumine

Koolitused on tööandjale kulukad

Koolituskursused on raskesti kättesaadavad

Nõuded ei arvesta ettevõtete erisusi

Alar Seiler HOOLDUS- JA REMONDITÖÖDE OHUTUS 28.10.2010

slide9

Mida ja kuidas teha (NB! allpool on nopped) ?

Eesmärk: loodud on mehhanism töökeskkonnaalaste ennetustegevuste stimuleerimiseks

- tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse seaduse eelnõu koostamisel osalemine

- tervist edendavatesse tegevustesse tehtavate investeeringute muutmine tööandjale erisoodustusmaksuvabaks

- ohutu riigihange – töökeskkonna ja tööohutuse teemade lisamine lepingutesse ja riigihanketingimustesse

2. Tööandja ja töötajate koostöö (1/2)

Konsulteerimise nõude täitmine on ajamahukas

Töötajal puudub vastutus

Erisoodustusmakspiirab terviseedendamist

Alar Seiler HOOLDUS- JA REMONDITÖÖDE OHUTUS 28.10.2010

2 t andja ja t tajate koost 2 2

Mida ja kuidas teha (NB! allpool on nopped) ?

Eesmärk: sihtrühmade töökeskkonnaalane teadlikkus on tõusnud

- koostöö arendamine Haridus- ja Teadusministeeriumiga tööohutus- ja töötervishoiuteemade integreerimiseks kutsehariduse õppekavadesse

- tööohutusalaste õppematerjalide väljatöötamine

- ESF toel täiendkoolitusprogrammi väljatöötamine ja esmase täiendõppetsükli läbiviimine kutsekoolide töötervishoiu- ja tööohutusteemasid käsitlevatele õppejõududele

Eesmärk: tööandjatele on loodud hästi toimivad abivahendid töökeskkonnaalaste õigusaktide järgimiseks

- erinevatel huvipooltel tegevust hõlbustavate töövahendite, juhendite ningmetoodikate väljatöötamise toetamine ESF vahenditest

- vajaduse hindamine ja haruliitude toetamine koostamaks ESF vahenditest oma valdkondadelejuhendmaterjale (nt ehitustööd, puidutööd, töö kõrgustes, põllumajandus jmt),kaasates eksperte

2. Tööandja ja töötajate koostöö (2/2)

Alar Seiler HOOLDUS- JA REMONDITÖÖDE OHUTUS 28.10.2010

slide11

Mida ja kuidas teha (NB! allpool on nopped) ?

Eesmärk: töötervishoidu ja tööohutust reguleeriv õigusruum on kaasaegne ja tõhus

- vajadusel võrdleva õigusliku analüüsi käigus kaardistatud olulisemate alternatiivsete lahenduste mõjuanalüüsi läbiviimine

- töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ajakohastamine ja muudetavate õigusaktide menetlemine

3. Töötervishoiuteenus (1/2)

- Tööandja pole rahul töötervishoiuteenuse standardpaketiga

- Seadus on jäik

- Töötervishoiuteenused on kallid

- Töötervishoiuteenus on raskesti kättesaadav

Alar Seiler HOOLDUS- JA REMONDITÖÖDE OHUTUS 28.10.2010

3 t tervishoiuteenus 2 2

Mida ja kuidas teha (NB! allpool on nopped) ?

Eesmärk: korraldatud on tööst põhjustatud haiguste ning kutsehaiguste varajane diagnoosimine ühtses tervishoiusüsteemis

- Haigekassa rahastuse laiendamine kutsehaiguse ekspertiisile

- töötervishoiuteenuste kvaliteedi määratlemine (standardiseerimine)

- E-tervise andmesüsteemi kättesaadavuse tagamine töötervishoiuarstidele

Eesmärk: töötervishoiuspetsialistide pädevusnõuded on selged ja järelevalve töötervishoiuteenuse osutamise üle on korraldatud

- töötervishoiuspetsialistide pädevuse miinimumnõuete kindlaksmääramine; mittemeditsiiniliste töötervishoiuspetsialistide (tööhügieenik, ergonoom, tööpsühholoog) kutsestandardite koostamine

- toimiva järelevalvesüsteemi loomine mittemeditsiiniliste töötervishoiuspetsialistide tegevuse üle

3. Töötervishoiuteenus (2/2)

Alar Seiler HOOLDUS- JA REMONDITÖÖDE OHUTUS 28.10.2010

slide13

Mida ja kuidas teha (NB! allpool on nopped) ?

Puudub teema käsitlus strateegias. Mõningane seos eelmise teemaga (töötervishoiuteenus)

NB!

- Töötervishoid on ennetav tegevus tervishoius

- Töötervishoiuarst ravib töökeskkonda, arst (tervishoid) ravib inimest

4. Töötajate tervisekontroll

- Tööandja vajab abi suhtlemisel tervisekontrolli teenuse osutajaga

- Tervisekontrolli kvaliteet on madal

- Töötervishoiuarst ja perearst ei tee koostööd

- Tervisekontrollide sageduse nõue

- Tööandja ajakulu

Alar Seiler HOOLDUS- JA REMONDITÖÖDE OHUTUS 28.10.2010

slide14

Mida ja kuidas teha (NB! allpool on nopped) ?

5. Töökeskkonna riskianalüüs (1/2)

- Riskianalüüsikoolituse kvaliteet jätab soovida

- Akrediteeritud mõõtelaboreid on vähe

- Riskianalüüsi meetodite paljusus

(“Tööandja kardab, et tööinspektor võib jääda riskianalüüsi meetodi valiku teemal tööandjaga eriarvamusele”)

- Ajamahukas tegevus

- Korduv riskianalüüs ja sisekontrollon dubleerivad tegevused

- Riskianalüüsi alusel koostatud tegevuskava jääb sageli täitmata

Eesmärk: ohutegurite parameetrite mõõtmisteenus on tööandjale kättesaadav

- olemasolevate mõõtmisvajaduste ja -võimaluste kaardistamine

- võimalusel riiklikult rahastatavate mõõtevõimaluste loomine (toetamine)

Alar Seiler HOOLDUS- JA REMONDITÖÖDE OHUTUS 28.10.2010

5 t keskkonna riskianal s 2 2

Mida ja kuidas teha (NB! allpool on nopped) ?

Eesmärk: käivitatud on süsteem uute riskide identifitseerimiseks ja maandamiseks(ESENER!?)

- vajadusel 2008. aastal ESF programmis „Tööelu kvaliteedi parandamine” välja töötatudelektroonilise riskianalüüsi abivahendi (OTT) arendamise jätkamine ja laiendamine sobilikuksmuudele tegevusaladele peale kontoritöö

- 2004/40/EÜ (elektromagnetväljad) ja 2006/25/EÜ (optiline kiirgus) jm rakendamiseksTöötervishoiu ja Tööohutuse Nõuandva Komitee (ACHS) poolt koostatud juhendite tõlkimine ningtööandjatele ja töötajatele kättesaadavaks tegemine

- tööandjate ja töötajate teavitamine tööohutuse ja töötervishoiu ebatüüpiliste töövormide (kaugtöö,renditöö) ja uute ohuteguritega kaasnevate riskide avastamisest ja maandamisest

- tööohutusalases teavitustegevuses eraldi tähelepanu pööramine võõrtööjõu tööohutuseteemadele: oluliste õigusaktide tõlkimine vene keelde, võõrkeelsete teavitusmaterjalidekoostamine ja tõlkimine.

5. Töökeskkonna riskianalüüs (2/2)

Alar Seiler HOOLDUS- JA REMONDITÖÖDE OHUTUS 28.10.2010

slide16

Mida ja kuidas teha (NB! allpool on nopped) ?

Strateegias ei ole otsest kajastamist leidnud

Eesmärk: töötervishoiu ja tööohutuse statistika on usaldusväärne

- registreeritud tööõnnetuste ja kutsehaigestumise statistika kvaliteedi parandamiseks tööandjate ja arstide raportite/teatiste alaste koolituste ning juhtumeid registreerivate tööinspektorite koolituste läbiviimine Tööinspektsiooni poolt

- elektroonilise võimaluse loomine tööõnnetuste ja kutsehaigestumise teatiste/raportite edastamiseks

6. Tööõnnetused ja kutsehaigestumised

- Tööõnnetuse teabe liikumine on häiritud

- Tööõnnetuseraskusastme määramine

- Kutsehaigestumisjuhtum on tööandjale suur probleem

- Nõutava dokumentatsiooni hulk on mahukas

Alar Seiler HOOLDUS- JA REMONDITÖÖDE OHUTUS 28.10.2010

slide17

Mida ja kuidas teha (NB! allpool on nopped) ?

Eesmärk:

- Tööinspektsiooni haldussuutlikkuse tõstmine – ESF programmi„Tööelu kvaliteedi parandamine”raames tööinspektorite kompetentsimudeli pädevuskoolituse läbiviimine (2008–2009)

- tööinspektorite täiendkoolituse läbiviimine nende oskusesuurendamiseks ettevõtetes ohtlikeainete ja neid sisaldavate toodete ohutu käitlemise tagamiseks rakendatud meetmeteasjakohasuse hindamisel

- järelevalvemetoodika pidev ajakohastamine ja tõhustamine seoses ebatüüpiliste töösuhetelevikuga

- efektiivse nõustamis- ja teavitustegevuste raamistiku loomine

7. Töökeskkonna riiklik järelevalve

- Tööinspektor ei anna nõu

- Tööinspektori ebapädevus

- Tööinspektori subjektiivsed hinnangud

- Ettekirjutuste jäikus

Alar Seiler HOOLDUS- JA REMONDITÖÖDE OHUTUS 28.10.2010

eesti vabariigi t tervishoiu ja t ohutuse hooldus ja remondikoda

Kus seda kõike teha?

Eesmärk: sotsiaalpartnerite kaasamine ja Töökeskkonna Nõukoja tegevuse uutele tööpõhimõtetele üleviimine

- Töökeskkonna Nõukoja kui kolmepoolse koostööorgani uutetööpõhimõtete väljatöötamine jarakendamine

- sotsiaalpartnerite kaasamine töötervishoiu ja tööohutuse teemadekäsitlemisel, arutamisel,juhendmaterjalide levitamisel

Eesmärk: töötervishoid ja tööohutus on integreeritud teiste riigijuhtimise valdkondadega

Eesti Vabariigi töötervishoiu ja tööohutuse hooldus- ja remondikoda!?

Alar Seiler HOOLDUS- JA REMONDITÖÖDE OHUTUS 28.10.2010

eesti t tervishoiu ja t ohutuse hooldus ja remondijuhend

Kuidas seda kõike teha?

TÕKS?

Võlaõigusseadus?

Ettevõtte tasand (töötaja tervis)

Riigi tasand

EL tasand

Eesti töötervishoiu ja tööohutuse hooldus- ja remondijuhend?

Alar Seiler HOOLDUS- JA REMONDITÖÖDE OHUTUS 28.10.2010

slide20

Tänan tähelepanu eest!

Hooldatud tervist!

Alar Seiler HOOLDUS- JA REMONDITÖÖDE OHUTUS 28.10.2010