marcin mi kowski n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wstęp do kognitywistyki OBLICZENIA INSPIROWANE NEUROLOGICzNIE . MARR PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wstęp do kognitywistyki OBLICZENIA INSPIROWANE NEUROLOGICzNIE . MARR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Wstęp do kognitywistyki OBLICZENIA INSPIROWANE NEUROLOGICzNIE . MARR - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

Marcin Miłkowski. Wstęp do kognitywistyki OBLICZENIA INSPIROWANE NEUROLOGICzNIE . MARR. O czym będzie mowa. Komórki babcine i widzenie Trzy poziomy jeszcze raz Widzenie w analizie odgórnej. Jak widzi mózg?. Oko to nie kamera, która rzuca obraz na ekran w mózgu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Wstęp do kognitywistyki OBLICZENIA INSPIROWANE NEUROLOGICzNIE . MARR' - lalasa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
o czym b dzie mowa
O czym będzie mowa
 • Komórki babcine i widzenie
 • Trzy poziomy jeszcze raz
 • Widzenie w analizie odgórnej
jak widzi m zg
Jak widzi mózg?
 • Oko to nie kamera, która rzuca obraz na ekran w mózgu.
 • Musiałby istnieć w mózgu widz, w którego mózgu byłby ekran, na który patrzyłby kolejny widz...
kom rki babcine
Komórki babcine
 • Lata 50-60: odkrycie komórek reagujących na konkretny rodzaj bodźca
 • Jerzy Konorski (1967): hipoteza istnienia jednostek gnostycznych w mózgu rozpoznających określony rodzaj bodźca
 • Jerry Lettvin (1969): komórki babcine
jak widz ropuchy
Jak widzą ropuchy?
 • W 1959 r. zespół Lettvina odkrył w układzie nerwowym ropuch komórki reagujące na czarne ruchome obiekty w polu widzenia:
  • „Detektory robaków”
hubel i wiesel 1959
Hubel i Wiesel (1959)
 • David H. Hubel (1926-2013); Torsten Wiesel (1924)
 • Odkryli, że odpowiednie komórki w mózgu kota reagują na bodźce o określonej orientacji:
  • złożone obrazy powstają z prostych elementów rozpoznawanych przez detektory cech (ale detektor cechy prostej to nie komórka babcina!)
  • Potem dostali Nobla za pracę nad kolumnami wzrokowymi.
horace barlow ur 1921 teoretyk detektor w cech
HoraceBarlow (ur. 1921): teoretyk detektorów cech
 • Aby całkowicie zrozumieć widzenie, wystarczy zrozumieć pojedyncze komórki rozpoznające cechy.
 • Pierwszy pracował nad detektorami u żab (1953).
zespo y kom rkowe
Zespoły komórkowe
 • Teoria konkurencyjna: reprezentacje neuronalne rozproszone w układzie nerwowym
 • Dopiero cały zespół komórek koduje cechy.
 • U ssaków prawdopodobnie dominują reprezentacje rozproszone; u prostych organizmów teoria Konorskiego może być wystarczająca!
marr kontra barlow
Marr kontra Barlow
 • Widzenia nie da się zrozumieć na podstawie pojedynczych neuronów.
 • To tak jakby chcieć zrozumieć latanie, oglądając pojedyncze pióra!
 • Aleksander Łuria w ZSRR głosił podobną teorię: należy zrozumieć całe systemy funkcjonalne w mózgu, a nie wąsko lokalizować funkcje w pojedynczych obszarach.
poziomy marra
Poziomy Marra
 • Trzy poziomy Marra

Poziom kompetencji

mno enie na maszynie turinga
Mnożenie na maszynie Turinga
 • Funkcja obliczeniowa Mnożenie
 • Algorytm Tabela maszyny Turinga
 • Implementacja Konstrukcja maszyny Turinga (fizyczna)
analiza zadania
Analiza zadania
 • Należy wskazać:
  • problem z zakresu przetwarzania informacji i
  • ogólne ograniczenia rozwiązania problemu.
analiza zadania1
Analiza zadania
 • Poziom obliczeniowy: Czemu służy widzenie?
 • Odwzorowaniu dwuwymiarowej informacji z siatkówki w trójwymiarową informację o otoczeniu.
analiza zadania2
Analiza zadania
 • Zadaniem systemu wzrokowego jest dostarczanie 3W reprezentacji otoczenia, która może posłużyć jako wejście dla procesów rozpoznawania i klasyfikacji
  • – głównie informacje o kształcie obiektów i ich rozmieszczeniu w przestrzeni
 • Reprezentacja 3W nie jest egocentryczna, lecz przedmiotowa
wiadectwa empiryczne
Świadectwa empiryczne
 • Możliwość podwójnych dysocjacji między postrzeganiem a rozpoznawaniem
  • Lezje prawego płata ciemieniowego – rozpoznawanie zachowane, ale problemy z postrzeganiem kształtów z niezwykłych perspektyw
  • Lezje lewego płata ciemieniowego – zachowane postrzeganie kształtu, ale zaburzone rozpoznawanie obiektów
 • Marr: system wzrokowy to wejście systemu rozpoznawania
podw jna dysocjacja
Podwójna dysocjacja
 • Uszkodzenie pewnego miejsca mózgu zaburza daną funkcję, ale inną pozostawia w stanie prawidłowym, a zarazem inne uszkodzenie mózgu zaburza tę inną funkcję poznawczą, tę pierwszą zaś pozostawia w stanie prawidłowym.
racje teoretyczne
Racje teoretyczne
 • Zdolności rozpoznawania nie zależą od zmian wyglądu związanych z:
  • orientacją przedmiotu,
  • odległością od obserwatora,
  • częściowym zasłonięciem przez inne przedmioty.
 • Zatem system wzrokowy dostarcza informacje do systemów rozpoznawania, które abstrahują od własności perspektywy – reprezentacja niezależna od obserwatora
analiza algorytmiczna
Analiza algorytmiczna
 • Wejście = światło docierające do siatkówki
 • Wyjście = trójwymiarowa reprezentacja otoczenia
 • Pytania:
  • Jakiego rodzaju informacje wydobywa się ze światła na siatkówce?
  • Jak system przechodzi od tych informacji do 3W reprezentacji otoczenia?
wyzwanie
Wyzwanie
 • Konieczność znalezienia elementarnych reprezentacji, które pozwolą wnioskować o strukturze otoczenia ze struktury obrazu.
elementarne reprezentacje
Elementarne reprezentacje
 • Podstawowe informacje na siatkówce = wielkość natężenia światła w każdym punkcie obrazu na siatkówce
  • zmiany w natężeniu to wskazówki ułatwiające wykrycie granic powierzchni
 • Elementarne reprezentacje pozwalają na wykrycie struktury we wzorcach zmian natężenia
  • np. przejścia przez zero (nagłe zmiany natężenia)
przej cia przez zero
Przejścia przez zero

• Jeśli zmiany natężenia umieścimy na wykresie, nieciągłości będą widoczne jako przejścia krzywej przez linię zerową

• Marr zaproponował laplasjan filtru Gaussa do wykrywania przejść przez zero

szkic pierwotny
Szkic pierwotny

Obraz

 • wskazuje zmiany natężenia w obrazie 2W
 • podstawowe informacje o geometrycznej organizacji zmian natężenia
 • Elementarne reprezentacje:
  • przejścia przez zero,
  • linie wirtualne,
  • grupy.

Surowy szkic pierwotny

Elementy poziomu 1

Granice poziomu 2

subiektywne nieci g o ci
Subiektywne nieciągłości
 • Czy te kształty naprawdę widać?
szkic 2 w
Szkic 2 ½ W
 • Pokazuje orientację widocznych powierzchni we współrzędnych egocentrycznych
 • Reprezentuje odległość każdego punktu w polu widzenia od obserwatora
 • Także orientację każdego punktu i kontury nieciągłości
 • Bardzo podstawowe informacje o głębi
 • Zauważmy: tu jeszcze nie ma przedmiotów!
szkic 3w
Szkic 3W
 • określa kształty i ich organizację przestrzenną
 • przedmiotowy
 • podstawowe elementy objętościowe i powierzchniowe (ułatwia rozpoznawanie)
reprezentacja w szkicu 3w
Reprezentacja w szkicu 3W
 • Zależy od rozpoznawalności kształtów jako zespołów uogólnionych stożków.
 • Uogólnione stożki łatwo reprezentować
  • wektor opisu ścieżkę osi symetrii figur,
  • wektor określający odległość prostopadłą od każdego punktu na osi na powierzchni kształtu.
 • Ale okazuje się, że tak naprawdę jest to zadanie obliczeniowo zbyt trudne dla mózgu (Rolls, 2008).
cie ka przetwarzania wg marra
Ścieżka przetwarzania wg Marra
 • Etapy w potoku:

Obraz natężeń światła

Szkic pierwotny

Szkic 2½ wym.

Wybór modelu

wyja nianie odg rne
Wyjaśnianie odgórne
 • Wyjaśnianie jest odgórne z powodu niezdeterminowania
  • Wiele różnych algorytmów może w zasadzie obliczyć to samo.
  • Jest wiele sposobów realizacji tego samego algorytmu.
 • Wieloraka realizowalność  więcej informacji na wyższym poziomie
 • Marr podaje stosunkowo mało szczegółów neuronalnych (ale w owym czasie bardzo trudno je potwierdzać!)
przetwarzanie nie wiadome
Przetwarzanie nieświadome
 • Marr nie analizuje zawartości bufora uwagi. Tu nie ma miejsca na raporty werbalne i na eye tracker, jak u Simona i Newella.
  • Simona i Newella lekceważy i krytykuje, uważając, że rozwiązywanie problemów jest na zbyt wysokim poziomie abstrakcji, aby je wyjaśnić.
 • To procesy niedostępne świadomości. Reprezentacje 2½ W nie są nam dostępne!
przetwarzanie sekwencyjne
Przetwarzanie sekwencyjne
 • Model sekwencyjny: kolejne etapy przetwarzania, od percepcji do reprezentacji przedmiotów
 • Przekonania nie modyfikują samego wczesnego widzenia (co najwyżej procesy rozpoznawania)
g wne idee marr a
Główne idee Marra
 • Bardzo wpływowa metodologia trzech poziomów
 • Klasyczna analiza odgórna
 • Większość szczegółów na poziomie algorytmicznym
 • Neurobiologia pojawia się dopiero na poziomie implementacji
wczesne widzenie i neuronauki obliczeniowe
Wczesne widzenie i neuronauki obliczeniowe
 • Dzisiejsze metody łączą zdecydowanie więcej świadectw empirycznych, a modele mają być testowane np. przy użyciu obrazowania.
 • Neuropsychologia, lezje i podwójne dysocjacje bardzo ważne.
slide33

Za tydzień: będzie zastępstwo. Jakub Kozakoszczak opowie Państwu o sieciach neuronowych i uczeniu się czasowników.