Ľudské zdroje a mobility - PowerPoint PPT Presentation

lalasa
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ľudské zdroje a mobility PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ľudské zdroje a mobility

play fullscreen
1 / 37
Download Presentation
Ľudské zdroje a mobility
127 Views
Download Presentation

Ľudské zdroje a mobility

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ľudské zdroje a mobility Marie Curie Actions Mobility v rámci 6. Rámcového Programu

 2. Marie Curie akcie: Hosťujúce akcie Individuálne akcie Podpora excelencie a uznávania Mechanizmy návratu a reintegrácie Rozpočet 1,732 mld EUR

 3. Všeobecné princípy implementácie: Všetky oblasti výskumu Multidisciplinárne projekty + spolupráca medzi akademickou sférou a priemyslom Pre výskumníkov z Európy aj mimo nej Bez vekového limitu (len skúsenosti) Oprávnení výskumní pracovníci: Mladí výskumní pracovníci < 4 roky praxe; do získania titulu PhD Skúsení výskumní pracovníci > 4 roky praxe alebo titul PhD > 10 rokov praxe

 4. Hosťujúce akcie (Host Driven Actions) • Výskumné školiace siete • Štipendiá pre výskumníkov v rannom štádiu • Transfer vedomostí • Série podujatí • Veľké konferencie • Individuálne akcie(Individual Driven Actions) • Intra-európske štipendiá • Vstupné medzinárodné štipendiá • Výstupné medzinárodné štipendiá

 5. Podpora excelencie a uznávania (Individual Driven Actions) • Granty excelencie • Ceny excelencie (Prizes) • Mobility špičkových výskumníkov (Chairs) • Mechanizmy návratu a reintegrácie (Individual Driven Actions) • Európske reintegračné granty • Medzinárodné reintegračné granty

 6. Hosťujúce akcie

 7. 1.1 Výskumné školiace siete: Research Training Networks (RTN) Cieľ: • Povzbudenie mladých vedcov pokračovať vo vedeckej kariére • Prepojenie medzinárodne uznávaných výskumných tímov • Školenia výskumných pracovníkov a transfer vedomostí • Multidisciplinárny a intersektorálny charakter projektov • Dosiahnutie kritickej masy kvalifikovaných vedcov hlavne v špecializovaných vedných oblastiach

 8. 1.1 Výskumné školiace siete: Research Training Networks (RTN) Profil hosťovskej inštitúcie: • Univerzity, výskumné centrá, podniky • Krajiny EÚ, Asociované krajiny,Tretie krajiny Profil účastníkov stáže: • Výskumníci v rannom období výskumu • Skúsení výskumníci s viac ako 10 ročnými skúsenosťami • Všetky národnosti

 9. 1.1 Výskumné školiace siete: Research Training Networks (RTN) Max. dĺžka projektu: 4 roky Dĺžka pobytu: 3 mesiace – 3 roky Procedúra: 2 – kroková

 10. 1.2 Štipendiá pre výskumníkov v rannom štádiu: Early Stage Research Training (EST) Cieľ: • Poskytovanie štruktúrovaného vedecko-technologického tréningu a školení • Povzbudenie mladých vedcov pokračovať vo vedeckej kariére • Žiadosť podáva prijímajúca organizácia

 11. 1.2 Štipendiá pre výskumníkov v rannom štádiu: Early Stage Research Training (EST) Profil hosťovskej inštitúcie: • Univerzity, výskumné centrá, podniky • Krajiny EÚ alebo Asociované krajiny Profil účastníkov stáže: • Výskumníci v rannom období výskumu • Všetky národnosti

 12. 1.2 Štipendiá pre výskumníkov v rannom štádiu: Early Stage Research Training (EST) Max. dĺžka projektu: 4 roky Dĺžka pobytu: 3 mesiace – 3 roky Procedúra: 2 - kroková

 13. 1.3 Transfer vedomostí: Transfer of Knowledge (ToK) Cieľ: • Rozvojová schéma • posilnenie a rozvoj znalostí a schopností vo výskume • Priemysel – Akadémia schéma • povzbudenie výmen v rámci Priemyslu – Akademickej sféry

 14. 1.3 Transfer vedomostí: Transfer of Knowledge (ToK) Profil hosťovskej inštitúcie: • Univerzity, výskumné centrá, podniky • Krajiny EÚ alebo Asociované krajiny Profil účastníkov stáže: • Skúsení výskumníci • Všetky národnosti

 15. 1.3 Transfer vedomostí: Transfer of Knowledge (ToK) Max. dĺžka projektu: 4 roky Dĺžka pobytu: 2 mesiace – 2 roky Pravdepodobná uzávierka: 25. Január 2006

 16. 1.4 Série podujatí: Series of Events (SCF) Cieľ: • Podpora organizácie série malých konferencií, letných škôl, laboratórnych školiacich kurzov • Budovanie kontaktov

 17. 1.4 Série podujatí: Series of Events (SCF) Profil hosťovskej inštitúcie: • Univerzity, výskumné centrá, podniky • Krajiny EÚ alebo Asociované krajiny Profil účastníkov stáže: • Výskumníci v rannom období výskumu • Skúsení výskumníci s viac ako 10 ročnými skúsenosťami • Všetky národnosti

 18. 1.4 Série podujatí: Series of Events (SCF) Typy projektov: • min. 4 podujatia v rámci max. 4 rokov (najskôr 6 mesiacov po uzávierke výzvy) • niekoľko dní až týždňov (max.4) • počet účastníkov max. 150 Predpokladaná uzávierka: máj 2006

 19. 1.5 Veľké konferencie: Large Conferences (LCF) Cieľ: • Podpora účasti výskumníkov (hlavne mladých) na medzinárodných konferenciách Profil hosťovskej inštitúcie: • Univerzity, výskumné centrá, podniky • Krajiny EÚ, Asociované krajiny, Tretie krajiny Profil účastníkov stáže: • Výskumníci v rannom období výskumu • Skúsení výskumníci s viac ako 10 ročnými skúsenosťami • Všetky národnosti

 20. 1.5 Veľké konferencie: Large Conferences (LCF) Typy projektov: • 1 podujatie • nezávisle od finančnej podpory EK počet účastníkov min. 150

 21. Individuálne akcie

 22. 2.1 Intra-európske štipendiá: Intra-European Individual Fellowships (EIF) Cieľ: • študijné pobyty pre perspektívnych európskych vedcov v európskych organizáciách Profil hosťovskej inštitúcie: • Univerzity, výskumné centrá, podniky • Krajiny EÚ, Asociované krajiny (AC) Profil účastníkov stáže: • Skúsení výskumníci • Národnosti EU, resp. AC Dĺžka pobytu: 1 – 2 roky • Predpokladaná uzávierka: 19. Január 2006

 23. 2.2 Vstupné medzinárodné štipendiá: Incoming International Fellowships (IIF) Cieľ: • Študijné pobyty pre perspektívnych európskych vedcov z tretích krajín v európskych organizáciách • Rozvoj spolupráce s tretími krajinami Profil hosťovskej inštitúcie: • Univerzity, výskumné centrá, podniky z EÚ, AC (vstupná fáza) • Univerzity, výskumné centrá, podniky z Tretích krajín (výstupná fáza - návrat) Profil účastníkov stáže: • Skúsení výskumníci • Tretie krajiny • Dĺžka pobytu: 1-2 roky (3 roky s fázou návratu) • Predpokladaná uzávierka: 18. Január 2006

 24. 2.3 Výstupné medzinárodné štipendiá: Outgoing International Fellowships (OIF) Cieľ: • Študijné pobyty pre perspektívnych európskych vedcov v organizáciách tretích krajín • Povinná fáza návratu na transfer znalostí Profil hosťovskej inštitúcie: • Univerzity, výskumné centrá, podniky z Tretích krajín (výstupná fáza) • Univerzity, výskumné centrá, podniky z EÚ, AC (fáza návratu) Profil účastníkov stáže: • Skúsení výskumníci • EÚ resp. Asociované krajiny • Dĺžka pobytu: 1-2 roky (1 rok pre fázu návratu) • Predpokladaná uzávierka: 18. Január 2006

 25. 3. Podpora excelencie a uznávania

 26. 3.1 Granty excelencie: Excellence Grants (EXT) Cieľ: • vytváranie a rozvoj európskych excelentných výskumných tímov vedených výskumníkmi, ktorí preukážu vysokú úroveň excelencie • Multidisciplinárny výskum Profil hosťovskej inštitúcie: • Univerzity, výskumné centrá, podniky • Krajiny EÚ, AC Profil účastníkov stáže: • Európske výskumné tímy • EÚ resp. Asociované krajiny Predpokladaná uzávierka: 25. Január 2006

 27. 3.2 Ceny excelencie: Excellence Awards (EXA) Cieľ: • verejné uznanie excelencie dosiahnutej výskumnými pracovníkmi, ktorí v minulosti využili podporu EK Projekt a účastníci: • Projekt podáva výskumný pracovník alebo môže byť navrhnutý inou osobou • Podmienka – predchádzajúce získanie MC štipendia v min. dĺžke 12 mesiacov • V jednom roku sa udelí 5 cien (1 cena/50 000 EUR) Predpokladaná uzávierka: 15. Február 2006

 28. 3.3Mobility špičkových výskumníkov (Excellence Chairs (EXC) Cieľ: • zatraktívnenie Európy pre svetovo uznávaných výskumných pracovníkov Profil hosťovskej inštitúcie: • Univerzity, výskumné centrá, podniky • Krajiny EÚ, AC Profil účastníkov stáže: • Výskumníci „svetovej triedy“ • Všetky národnosti Predpokladaná uzávierka: 25. Január 2006

 29. 4. Mechanizmy návratu a reintegrácie Predpokladané uzávierky: Január, Apríl, Júl 2006

 30. 4.1 Európske reintegračné granty: European Reingration Grants (ERG) Cieľ: • Podpora reintegrácie výskumníkov po ich návrate z mobility MCA Profil hosťovskej inštitúcie: • Univerzity, výskumné centrá, podniky • Krajiny EÚ, AC Profil účastníkov stáže: • Výskumníci, ktorí získali štipendium MC v dĺžke min. 2 roky • EÚ resp. Asociované krajiny

 31. 4.1 Európske reintegračné granty: European Reingration Grants (ERG) Podmienky: • Výskumník podáva prihlášku spolu s hosťovskou inštitúciou 6 mesiacov pred koncom jeho stáže v danej inštitúcii • Grant sa udeľuje na max. 1 rok • Hosťovská inštitúcia musí zabezpečiť reintegráciu výskumníka po dobu 2 rokov • Pre výskumníkov, ktorí v predch. období boli na mobilite MCA min. 2 roky

 32. 4.2 Medzinárodné reintegračné granty: International Reintegration Grants (IRG) Cieľ: • Zatraktívnenie Európy výskumníkom po ich návrate z mobility mimo Európy Profil hosťovskej inštitúcie: • Univerzity, výskumné centrá, podniky • Krajiny EÚ, AC Profil účastníkov stáže: • Výskumníci, ktorí vykonávali výskumnú činnosť v Tretích krajinách v dĺžke min. 5 rokov • EÚ resp. Asociované krajiny

 33. 4.2 Medzinárodné reintegračné granty: International Reintegration Grants (IRG) Podmienky: • Grant sa udeľuje na max. 2 roky • Hosťovská inštitúcia musí zabezpečiť reintegráciu výskumníka po dobu 3 rokov • Pre výskumníkov, ktorí vykonávali výskumnú prax v zahraničí v tretích krajinách min. 5 rokov

 34. Informačný balík projektov: • Text výzvy - Call • Pracovný program – Work programme • Sprievodca – Guide for proposers • Príručka - Handbook

 35. Návrh projektu: • Formuláre A- všeobecné info o projekte - info o organizácii - info o vedcovi - financie/rozpočet • Formulár B - vedecká kvalita projektu, kvalita hosťujúcej organizácie, výskumného pracovníka, Európska pridaná hodnota, manažment, atď.

 36. Informácie: http://europa.eu.int/mariecurie-actions http://www.cordis.lu/mariecurie-actions/ http://europa.eu.int/comm/research/fp6 http://europa.eu.int/comm/research/fp6/mariecurie-actions/information/publications_en.html Helpdesk: mariecurie-actions@cec.eu.int

 37. Mgr. Zuzana Lavrinová NCP a delegát HR&M 6RP Oddelenie Európskych Projektov Technická Univerzita V Košiciach Tel: +421-55-6022181 E-mail: zuzana.lavrinova@tuke.sk www.tuke.sk/oep www.eracareers.sk/mca (www.tuke.sk/mca)